ORDIN nr. 3.263 din 30 ianuarie 2023privind acreditarea domeniului de doctorat "Ingineria autovehiculelor" în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare, organizată la Universitatea "Transilvania" din Brașov
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023  În conformitate cu prevederile:– art. 138 alin. (1) și (2), ale art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare;– Ordinului ministrului educației nr. 5.980/2021 privind menținerea acreditării Universității „Transilvania“ din Brașov în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat,luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.833 din 22.12.2022, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 09/GP din 12.01.2023, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 142/H din 22.12.2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Ingineria autovehiculelor“ în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare, organizată la Universitatea „Transilvania“ din Brașov,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă acreditarea unui nou domeniu de studii universitare de doctorat - Ingineria autovehiculelor, care se organizează în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare din Universitatea „Transilvania“ din Brașov.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat - Universitatea „Transilvania“ din Brașov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 ianuarie 2023.Nr. 3.263.-----