HOTĂRÂRE nr. 94 din 31 ianuarie 2023privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și (2), art. 296 alin. (1) și (7) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 863 lit. e), art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se declară bun de interes public național imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului.(2) Se aprobă înscrierea imobilului prevăzut la alin. (1) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București, în vederea construirii Centrului de Inovație și e-Health.(3) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Realizarea investiției la imobilul prevăzut la art. 2 se va face în termen de cel mult 5 ani de la data obținerii autorizației de construire.  +  Articolul 4Dreptul de administrare al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București asupra imobilului prevăzut în anexă se revocă și imobilul revine în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, în condițiile legii, în cazul în care nu este respectată destinația prevăzută la art. 2 alin. (2) sau investiția nu se realizează în termenul prevăzut la art. 3.  +  Articolul 5Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, numărul curent 847^3 va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  847^3Teren - Bd. Expoziției nr. 22-30, sectorul 110.295Hotărârea Guvernului nr. 873/2018
   +  Articolul 6Ministerul Educației și Secretariatul General al Guvernului vor actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor, vor opera modificările corespunzătoare în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 31 ianuarie 2023.Nr. 94.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome
  „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și în
  administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  Nr. crt.Denumirea și adresa imobiluluiCodul de clasificațieAnul și actul dobândiriiNr. M.F.Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul CUIElementele-cadru de descriere-cadru ale bunului, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiValoarea de inventar
  1.Teren Bd. Expoziției nr. 22-30, sectorul 1, București8.30.032018 Hotărârea Guvernului nr. 873/2018Se va atribui.Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București Cod fiscal 4192910Teren neîmprejmuit în suprafață de 1.000 mp Lot 2. Teren intravilan neîmprejmuit Număr cadastral 280960, înscris în cartea funciară nr. 280960 București, sectorul 13.562.480,00 lei
  ------