REGULAMENT din 3 februarie 2023de furnizare a energiei electrice la clienții finali
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2023    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 5 din 3 februarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 6 februarie 2023.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activității de furnizare a energiei electrice la locurile de consum ale clienților finali, denumiți în continuare clienți.  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică clienților, furnizorilor de energie electrică, operatorilor de distribuție a energiei electrice și operatorului de transport și de sistem.  +  Secţiunea a 2-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 3(1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) GDPR - Regulament general privind protecția datelor;c) OD - operator de distribuție;d) OR - operator de transport și de sistem sau operator de distribuție, după caz;e) OTS - operator de transport și de sistem;f) POD - punct de măsurare a energiei electrice (point of delivery);g) POSF - platforma online destinată schimbării furnizorului de energie electrică și de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice;h) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;i) PZU - piața pentru ziua următoare;j) PI - piața intrazilnică;k) SEN - sistemul electroenergetic național;l) SMI - sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice;m) TVA - taxă pe valoarea adăugată.(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificațiile următoare:a) componenta de achiziție - componenta de preț care include:(i) costul unitar al energiei electrice achiziționate de către furnizor de pe piața angro de energie electrică și/sau energia electrică transferată între activitatea de producere și cea de furnizare a energiei electrice în cazul operatorilor economici care desfășoară atât activitate de producere a energiei electrice, cât și activitate de furnizare a energiei electrice;(ii) tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea;b) componenta de furnizare - componenta de preț care conține costul specific furnizorului de energie electrică aferent activității desfășurate în baza licenței de furnizare a energiei electrice și profitul aferent activității de furnizare a energiei electrice;c) garanție financiară - instrument financiar constituit în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de către client în relația cu furnizorul de energie electrică;d) operatorul de distribuție neconcesionar - persoana fizică sau juridică care exploatează rețele electrice, alta decât OD concesionar;e) perioada de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura pentru consumul de energie electrică;f) perioada de valabilitate a ofertei - perioada în care poate fi acceptată oferta de către client pentru a beneficia de aceasta;g) perioada de aplicare a ofertei - perioada în care se aplică prețul din ofertă și condițiile asociate;h) preț fix - preț convenit prin contractul de furnizare a energiei electrice, ce include valoarea componentelor de achiziție și de furnizare, nesupus modificărilor pe perioada prevăzută prin oferta de furnizare a energiei electrice și/sau convenită de către părți la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;i) preț variabil - preț care se modifică pe perioada de derulare a contractului de furnizare a energiei electrice în funcție de evoluția valorii componentei de achiziție și/sau a componentei de furnizare; condițiile exacte în care se modifică prețul se precizează de către furnizor atât în ofertă, cât și în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul;j) regulament POSF - Regulamentul privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;k) interval de citire - intervalul de timp între două citiri consecutive ale contorului efectuate de către OD;l) sistarea temporară a furnizării de energie electrică - întrerupere cu caracter temporar a alimentării cu energie electrică, la solicitarea clientului, ce implică deconectarea locului de consum și menținerea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice.(3) Termenii definiți la alin. (2) se completează cu cei definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, și cu cei definiți în reglementările specifice aprobate de ANRE, în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Condițiile de asigurare a consumului de energie electrică al clienților  +  Articolul 4(1) Pe piața cu amănuntul de energie electrică clienții cumpără energia electrică pentru satisfacerea consumului propriu, de la furnizori, în condițiile prezentului regulament.(2) Asigurarea consumului la locurile de consum proprii ale furnizorilor de energie electrică și ale OR se poate realiza de către aceștia și prin tranzacții pe piața angro.(3) Asigurarea consumului de energie electrică la locurile de consum ale producătorilor de energie electrică se poate realiza prin tranzacții pe piața angro sau din energia electrică produsă.(4) Operatorii economici care alimentează locurile proprii de consum, conform prevederilor alin. (2) și (3), trebuie să respecte pentru aceste locuri de consum obligațiile de plată aplicabile furnizorilor de energie electrică rezultate din activitatea de furnizare a energiei electrice la clienți, să asigure responsabilitatea echilibrării consumului de energie electrică pe piața angro și să încheie contract pentru prestarea serviciului de transport și de sistem și/sau contract pentru prestarea serviciului de distribuție, conform prevederilor legale și reglementărilor specifice, în vigoare.(5) Furnizarea energiei electrice către clienți se realizează de către furnizori, pe bază de contracte de furnizare a energiei electrice.(6) Furnizarea energiei electrice se desfășoară în baza unei licențe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), furnizarea energiei electrice se poate realiza fără a fi necesară deținerea unei licențe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice de către:a) persoana fizică sau juridică care deține unități de producere a energiei electrice către clienții alimentați direct din instalațiile electrice aferente unităților de producere;b) OD neconcesionari către clienții alimentați direct din rețelele electrice pe care aceștia le exploatează sau situați în proximitatea acestor rețele.(8) Furnizarea energiei electrice se realizează la prețuri negociate sau stabilite prin oferte-tip și poate fi în regim:a) concurențial, caz în care furnizarea energiei electrice se desfășoară la prețuri și în condiții negociate sau stabilite prin oferte-tip;b) de serviciu universal, caz în care furnizarea energiei electrice se desfășoară la prețurile din ofertele de serviciu universal și în conformitate cu prevederile contractului-cadru, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;c) de ultimă instanță, caz în care furnizarea energiei electrice se desfășoară pe baza reglementărilor ANRE doar de către furnizorii desemnați/nominalizați în acest scop de către ANRE, în conformitate cu prevederile contractului-cadru, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.(9) Furnizarea energiei electrice la un loc de consum se realizează doar în condițiile existenței unui contract pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice și/sau a unui contract pentru prestarea serviciului de transport a energiei electrice și a serviciului de sistem, pe perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice.  +  Articolul 5(1) Comercializarea energiei electrice la locurile de consum alimentate direct din instalațiile electrice aferente unităților de producere se realizează de către persoana fizică sau juridică ce deține aceste instalații pe baza unui contract de furnizare conform prevederilor prezentului regulament.(2) Prețul final al energiei electrice include tarifele de rețea pentru energia electrică furnizată clientului intrată din rețea și taxele/impozitele/contribuțiile datorate pentru întreaga energie electrică consumată la locul de consum prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 6(1) Comercializarea energiei electrice de către un OD neconcesionar la un loc de consum alimentat direct din rețeaua electrică a acestuia se realizează pe baza unui contract de furnizare conform prevederilor prezentului regulament. Contractul de furnizare a energiei electrice se completează cu prevederile referitoare la prestarea serviciului de distribuție prevăzute în contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor.(2) În situația prevăzută la alin. (1), prin contractul de furnizare încheiat, OD neconcesionar facturează clientului și contravaloarea tarifului de rețea aplicat de către acesta.(3) În cazul în care la locul de consum prevăzut la alin. (1) furnizarea energiei electrice se realizează de către un furnizor altul decât OD neconcesionar, acesta sau, după caz, clientul încheie contract de rețea cu OD neconcesionar prin care se stabilește și plata contravalorii serviciilor de rețea prestate de OR din amonte, cu respectarea contractului-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor sau, după caz, a contractului-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și utilizator, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.(4) Tariful de distribuție aplicat de către OD neconcesionar se stabilește în conformitate cu Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, în vigoare.(5) OD neconcesionar încheie cu OR din amonte un contract pentru serviciul de rețea pentru toată energia electrică măsurată în punctul de delimitare dintre instalațiile electrice ale acestora.(6) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă contractul de rețea cu OD neconcesionar se încheie de către client, între OR din amonte, OD neconcesionar, client și furnizorul de energie electrică al acestuia se încheie o convenție care cuprinde elementele prevăzute la art. 11 alin. (4).(7) Convenția prevăzută la alin. (6) se constituie anexă la:a) contractul pentru serviciul de rețea încheiat de client cu OD neconcesionar;b) contractul pentru serviciul de rețea încheiat de OD neconcesionar și OR din amonte;c) contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor și client.  +  Articolul 7(1) Clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de facilitățile asigurate, în mod gratuit, de către furnizori, respectiv:a) acces la punctul unic de contact și/sau, după caz, la punctele de informare generală prin modalități specifice adaptate necesităților clienților vulnerabili;b) desfășurarea relației cu furnizorul, prin intermediul unei terțe persoane, desemnată în scris de către clientul vulnerabil să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele și pe seama titularului locului de consum, la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice;c) să primească, la solicitare, facturile, notificările, plângerile sau oricare materiale informative, într-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor;d) eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți.(2) În cazul unui loc de consum unde locuiește o persoană care necesită menținerea în viață prin aparate electrice pentru asigurarea continuității în alimentare este necesară depunerea la furnizorul cu care este încheiat contractul de furnizare a energiei electrice a documentelor eliberate de instituții medicale abilitate care să certifice această necesitate.  +  Capitolul II Furnizarea energiei electrice la clienți  +  Secţiunea 1 Oferta de furnizare a energiei electrice  +  Articolul 8În funcție de destinația consumului de energie electrică, clienții se împart astfel:a) clienți casnici - persoane fizice sau juridice ce cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic excluzând consumul pentru activități comerciale sau profesionale; consumul casnic este consumul de energie electrică realizat în imobile cu destinația de locuință, indiferent de forma de proprietate și administrare, precum și în centre rezidențiale pentru persoane cu handicap, cămine pentru persoane vârstnice, centre de plasament, centre de primire a copilului în regim de urgență, centre maternale, internate școlare și cămine studențești, case parohiale, pentru activități casnice, prin intermediul unor echipamente electrocasnice (în scopul încălzirii/răcirii spațiilor proprii, producerii apei calde, pentru gătit, curățenie etc.) sau a unor echipamente electrice care nu sunt utilizate pentru activități comerciale sau profesionale;b) clienți noncasnici - persoane fizice sau juridice care cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul consum casnic; această categorie include și producătorii de energie electrică, clienții industriali, întreprinderile mici și mijlocii, operatorii economici și clienții angro.  +  Articolul 9(1) Furnizorii de energie electrică care au clienți în portofoliu au următoarele obligații:a) să publice pe pagina proprie de internet oferte-tip cel puțin pentru clienții casnici și microîntreprinderile definite de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh;b) să publice ofertele-tip publicate pe pagina proprie de internet și în cadrul aplicației „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“, operată de ANRE;c) să răspundă în scris la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare, la termenele prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare, în vigoare.(2) Furnizorii care au încheiate contracte în piața concurențială cu clienți casnici au obligația:a) de a publica oferte de serviciu universal atât pe pagina proprie de internet, cât și în cadrul aplicației „Comparator ofertetip de furnizare a energiei electrice“;b) de a transmite oferta de serviciu universal clientului casnic care solicită această ofertă, prin una din căile de comunicare poștă, e-mail, portal, conform opțiunii clientului.(3) O ofertă de furnizare trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:a) datele de identificare ale furnizorului;b) perioada de valabilitate a ofertei;c) perioada de aplicare a ofertei;d) tipul clientului care poate opta pentru ofertă;e) perioada de facturare;f) prețul energiei electrice, care include componenta de achiziție a energiei electrice și componenta de furnizare;g) tarifele reglementate pentru serviciile de rețea, în vigoare la data publicării ofertei, respectiv: tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalațiile OD și cele ale clientului, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful pentru serviciul de sistem;h) prețul de furnizare a energiei electrice, care include prețul prevăzut la lit. f) și tarifele reglementate prevăzute la lit. g);i) valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor și contribuțiilor stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, valabile la data publicării ofertei;j) prețul final facturat care include prețul prevăzut la lit. h) și elementele prevăzute la lit. i);k) valoarea componentei fixe stabilită în lei/lună sau lei/zi, dacă oferta include această componentă;l) descrierea serviciilor oferite; în cazul în care este oferit un „pachet de servicii“, prin includerea în acesta, pe lângă furnizarea energiei electrice, și a altor servicii, se vor prezenta condițiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informațiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;m) termenele, modalitățile și condițiile de plată a facturii;n) opțiunile privind modul de transmitere a facturii;o) data-limită de încheiere a contractului de furnizare pe baza ofertei;p) durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire și de încetare a prestării serviciilor și a contractului, cu precizarea termenelor și a condițiilor de denunțare unilaterală/reziliere a acestuia;q) modalitatea de acceptare a ofertei;r) documentele necesare pentru încheierea contractului;s) eventuale comisioane percepute pentru încetarea contractului de furnizare înainte de data de încetare prevăzută în contract sau schimbarea furnizorului.(4) Pe perioada în care produc efecte dispoziții legale care modifică condițiile din oferta de furnizare a energiei electrice, oferta se elaborează cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.(5) O ofertă de furnizare nu poate fi modificată de către furnizor în perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul poate încheia contractul de furnizare a energiei electrice în baza ofertei de furnizare, dacă data transmiterii de către client a solicitării de încheiere a contractului în baza ofertei este în perioada de valabilitate a ofertei și sunt îndeplinite condițiile prevăzute în aceasta.(6) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul operatorilor economici prevăzuți la art. 4 alin. (7).  +  Secţiunea a 2-a Contractul de furnizare a energiei electrice  +  Articolul 10(1) Clientul poate încheia pentru un loc de consum contract de furnizare a energiei electrice, la alegere, cu unul sau mai mulți furnizori în același timp, cu condiția de a se stabili punctele necesare de conectare și de măsurare.(2) Clientul casnic are dreptul să beneficieze, la cerere, de serviciul universal.(3) La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul își asumă responsabilitatea respectării tuturor obligațiilor sale pe piața de energie electrică, aferente furnizării energiei electrice la locurile de consum care fac obiectul contractului, inclusiv cele privind asumarea responsabilității echilibrării, în conformitate cu reglementările în vigoare, și pune la dispoziția clientului datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului și, după caz, ale punctelor de informare generală.(4) În situația alimentării unui loc de consum prin mai multe contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu furnizori diferiți, unul dintre furnizori își asumă responsabilitatea echilibrării pentru locul de consum respectiv. Stabilirea furnizorului care își asumă responsabilitatea echilibrării se face conform înțelegerii între client și furnizorii respectivi.(5) La imobilele având destinația de locuință cu mai mulți locatari, dar cu o singură instalație de racordare și cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu:a) locatarul în spațiul căruia este montat contorul de decontare;b) persoana împuternicită în acest sens de către ceilalți locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spațiul comun.(6) La imobilele având destinația de locuință, cu mai mulți locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalații de folosință comună și există contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei electrice aferent consumului părților comune se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalațiilor în folosință comună sau, după caz, cu asociația de proprietari sau cu o persoană împuternicită în acest sens. În acest caz, clientul se încadrează în categoria clienților casnici, cu excepția situației în care în aceste spații se desfășoară activități comerciale/profesionale, caz în care clientul se încadrează în categoria clienților noncasnici.  +  Articolul 11(1) În cazul în care clientul încheie contractul de distribuție direct cu OD la care este racordat locul de consum se încheie o convenție tripartită între OD, client și furnizor.(2) În cazul în care locul de consum are simultan mai mulți furnizori sau face obiectul agregării, contractul de distribuție se încheie de către client cu OD.(3) În cazul prevăzut la art. 10 alin. (4), între OD, client și furnizori se încheie o convenție multipartită.(4) Convențiile prevăzute la alin. (1) și (3) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) identitatea, adresa și datele de contact ale clientului, furnizorului/furnizorilor și ale OD;b) datele de identificare ale locului de consum (POD, adresă etc.);c) numărul și data încheierii contractului/contractelor de furnizare pentru locul de consum;d) părțile contractante aferente contractului de distribuție, numărul și data încheierii contractului;e) modul de determinare a mărimilor de facturat;f) responsabilitatea fiecărei părți, inclusiv modul de rezolvare a situației în care una dintre părți nu își respectă obligațiile de plată aferente serviciilor de care beneficiază;g) măsurile pentru evitarea deconectării clienților în cazul în care aceștia și-au îndeplinit obligațiile de plată;h) regula de repartizare între furnizorii semnatari ai convenției multipartite a costurilor cu dezechilibrul;i) detalierea modului în care se procedează în cazul în care clientul nu respectă cel puțin o clauză a contractului de furnizare și pentru care contractul prevede dreptul furnizorului de a solicita OD întreruperea alimentării cu energie electrică.  +  Secţiunea a 3-a Conținutul contractului de furnizare a energiei electrice  +  Articolul 12(1) Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de furnizor cu un client trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare și să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, cel puțin următoarele:a) identitatea, adresa și datele de contact ale furnizorului;b) identitatea, adresa și datele de contact ale clientului;c) obiectul, data intrării în vigoare și data de încetare a contractului;d) perioada de facturare;e) prețul energiei electrice, care include componenta de achiziție a energiei electrice și componenta de furnizare;f) tarifele reglementate pentru serviciile de rețea, în vigoare la data publicării ofertei, respectiv: tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre OD și client, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful pentru serviciul de sistem;g) prețul de furnizare a energiei electrice, compus din prețul prevăzut la lit. e) și tarifele reglementate, prevăzute la lit. f);h) valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor și contribuțiilor stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, valabile la data încheierii contractului;i) prețul final facturat, care include prețul prevăzut la lit. g) și elementele prevăzute la lit. h), valabile la data încheierii contractului;j) după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună sau lei/zi, și tarifele altor servicii oferite;k) eventuale comisioane percepute pentru încetarea contractului de furnizare înainte de data de încetare prevăzută în contract sau pentru schimbarea furnizorului;l) modalitatea și termenul de returnare a sumelor, inclusiv la încetarea contractului de furnizare;m) condițiile de plată a facturilor de energie electrică;n) indicarea anexelor la contract;o) modalitățile de plată a facturilor de energie electrică;p) condițiile de aplicare a dobânzilor penalizatoare;q) modalitatea de comunicare de către furnizor a preavizului de deconectare a locului de consum;r) modalitatea de transmitere de către client a indexului autocitit;s) modalitatea de transmitere a facturilor de energie electrică și a documentelor anexate acesteia/notificărilor/solicitărilor/ comunicărilor;t) compensații acordate și modalitatea de rambursare a acestora, în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract; clientul are dreptul să primească compensații pentru nerespectarea de către furnizor a obligațiilor prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;u) condițiile de reînnoire și de încetare a contractului și a serviciilor; inclusiv a produselor sau serviciilor oferite suplimentar prin contract față de furnizarea energiei electrice;v) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a disputelor;w) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate prețurile/tarifele aplicabile;x) drepturile și obligațiile părților contractante;y) dreptul de denunțare unilaterală a contractului de furnizare de către client în condițiile actelor normative în vigoare;z) modalitatea de constituire/actualizare/restituire a unei garanții financiare și modul de executare a acesteia;aa) condițiile în care clientul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale cauzate de OD/furnizor;bb) tipurile de servicii de mentenanță oferite, dacă este cazul;cc) informații privind soluționarea plângerilor;dd) orice alte informații prevăzute în oferta aleasă de client.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. o)-dd) se pot înscrie într-o anexă denumită „Condiții generale pentru furnizarea energiei electrice“, care face parte din contract, se afișează pe pagina de internet a furnizorului și se pune în mod gratuit la dispoziția clientului la încheierea contractului.(3) Furnizorul este obligat să comunice clienților informațiile prevăzute la alin. (1) înainte de încheierea sau de confirmarea contractului.  +  Articolul 13(1) În contractul de furnizare a energiei electrice este interzisă includerea unor clauze care împiedică schimbarea furnizorului de energie electrică.(2) Contractul de furnizare a energiei electrice nu trebuie să conțină clauze care să limiteze sau să împiedice participarea clientului activ la piața de energie electrică, direct sau prin agregare.(3) Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între furnizor și OD, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, se constituie anexă la contractul de furnizare a energiei electrice. Acestea sunt publicate pe pagina proprie de internet a furnizorului.(4) Furnizorul este obligat să notifice clientului, în mod transparent și ușor de înțeles, orice intenție de modificare a prețului la energia electrică, doar dacă contractul de furnizare încheiat cu clientul prevede posibilitatea modificării prețului în perioada de valabilitate a acestuia, precizând motivele prealabile modificării și sfera de aplicabilitate a acesteia, în mod direct și în timp util, cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării pentru clienții noncasnici și, în ceea ce îi privește pe clienții casnici, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, precum și dreptul acestora de a denunța unilateral în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă modificările notificate privind prețul energiei electrice.  +  Secţiunea a 4-a Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice  +  Articolul 14(1) Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice de către client se poate realiza atât prin intermediul POSF, cât și în afara POSF prin mecanisme alternative puse la dispoziția clientului de către furnizori, cu respectarea regulamentului POSF.(2) Paginile de internet ale furnizorilor trebuie să conțină o legătură către POSF.(3) Furnizorul încheie cu clientul contractul de furnizare a energiei electrice în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la furnizor a tuturor datelor/informațiilor/ documentelor corecte și complete necesare încheierii contractului. Data intrării în vigoare a unui nou contract de furnizare a energiei electrice nu poate fi anterioară datei de încetare a contractului existent, pentru același loc de consum.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul încheierii contractului de furnizare de către client prin intermediul POSF, termenul de încheiere a contractului de către furnizor este cel prevăzut în regulamentul POSF.  +  Articolul 15(1) Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza:a) acordului solicitantului, exprimat prin cererea de încheiere a contractului sau prin mijloace de comunicare la distanță, conform dispozițiilor legale în vigoare;b) copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;c) declarației pe propria răspundere a solicitantului:(i) privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc.);(ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.(2) Furnizorul poate să inițieze modificarea ori completarea prin acte adiționale a contractului de furnizare a energiei electrice, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adițional a unor clauze din contract, cu respectarea prevederilor prezentului regulament și ale actelor normative în vigoare.(3) Clientul are dreptul să solicite furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor la acesta sau să inițieze acte adiționale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale.(4) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziții ale actelor normative se modifică la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective fără îndeplinirea altor formalități; în acest caz, furnizorul are obligația să notifice beneficiarului modificările intervenite.(5) Furnizorul are obligația de a comunica clientului convenția de consum elaborată conform prevederilor art. 23 în maximum 10 zile lucrătoare după încheierea contractului de furnizare. Convenția de consum, precum și orice alte anexe agreate de părți care nu contravin reglementărilor în vigoare fac parte integrantă din contractul de furnizare a energiei electrice.(6) Furnizorul este obligat să notifice clientului:a) în mod corespunzător, orice intenție de modificare și/sau completare a condițiilor/clauzelor contractuale, precum și dreptul clientului de a denunța unilateral în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții;b) orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice, cu ocazia primei facturi emise după modificare.(7) Clientul are dreptul:a) să solicite furnizorului modificarea adresei de corespondență și/sau a modalității de comunicare pentru primirea facturilor/comunicărilor/notificărilor;b) să renunțe la contractul de furnizare a energiei electrice încheiat în afara spațiilor comerciale ale furnizorului sau prin mijloace de comunicare la distanță, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, indiferent dacă contractul a început sau nu să producă efecte;c) să convină cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare.(8) Clientul este obligat să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, în termen de maximum 30 de zile de la modificare.  +  Secţiunea a 5-a Contractul de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice  +  Articolul 16(1) Furnizorul ce are în portofoliu mai mult de 200.000 de clienți este obligat să încheie cu clientul care are montat contor integrat în SMI contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice, la solicitarea acestuia.(2) În cazul în care niciunul dintre furnizori nu are în portofoliu mai mult de 200.000 de clienți, obligația de a încheia contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice, la solicitarea clientului care are montat contor integrat în SMI, revine furnizorului cu cel mai mare număr de clienți în portofoliu, conform listei publicate de către ANRE prevăzute la alin. (4), valabilă la data solicitării clientului.(3) Furnizorul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) are obligația de a publica oferta/oferte cu prețuri dinamice pe pagina proprie de internet și în aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“ și să transmită oferta/ofertele clienților în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la o solicitare primită în acest sens.(4) Lista furnizorilor care au în portofoliu mai mult de 200.000 de clienți sau, în cazul prevăzut la alin. (2), denumirea furnizorului cu cel mai mare număr de clienți în portofoliu se stabilește de către ANRE, pentru fiecare an, în luna decembrie a anului anterior, pe baza datelor comunicate de către furnizori aferente lunii octombrie și se publică de către ANRE pe pagina proprie de internet.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), lista furnizorilor/denumirea furnizorului cu cel mai mare număr de clienți pentru anul 2023, după caz, se publică de către ANRE pe pagina proprie de internet în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pe baza datelor aferente ultimei luni pentru care există raport de monitorizare pe pagina de internet a ANRE.(6) Publicarea ofertei/ofertelor prevăzute la alin. (3) pe pagina de internet a furnizorului se realizează în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 17(1) Contractul de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice reflectă variația de preț pe PZU și/sau PI, cu o frecvență cel puțin egală cu frecvența închiderii pieței, și se poate referi la prețuri pe intervale de consum (zi/noapte, ore vârf/ore gol etc) sau la prețuri care reflectă variația de preț pe fiecare interval de decontare.(2) Oferta de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice cuprinde suplimentar față de elementele prevăzute la art. 9 alin. (3) și următoarele elemente:a) formula de calcul a prețului energiei electrice, cu defalcarea pe componente;b) prețul energiei electrice pe fiecare interval de consum în cazul ofertelor cu prețuri pe intervale de consum în care prețul este stabilit anterior lunii de livrare sau prețul pe fiecare interval de consum aplicat în luna anterioară/prețul mediu pe PZU calculat pentru fiecare interval de consum din luna anterioară în cazul ofertelor cu prețuri pe intervale de consum în care prețul este stabilit ulterior lunii de livrare;c) cel mai mare preț pe interval de decontare, înregistrat pe PZU/PI în ultimele 3 luni anterioare lunii de transmitere/publicare a ofertei în cazul ofertelor care reflectă variația de preț pe fiecare interval de decontare;d) cel mai mic preț pe interval de decontare, înregistrat pe PZU/PI în ultimele 3 luni anterioare lunii de transmitere/publicare a ofertei în cazul ofertelor care reflectă variația de preț pe fiecare interval de decontare.(3) Contractul de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice cuprinde suplimentar față de elementele prevăzute la art. 12 alin. (1) și următoarele elemente:a) formula de calcul al prețului energiei electrice, cu defalcarea pe componente;b) obligația furnizorului de informare a clientului privind prețurile stabilite pe PZU/PI, după închiderea pieței pentru ziua de livrare, și modalitatea de informare în cazul prețurilor care reflectă variația de preț pe interval de decontare, prin indicarea unei legături către informațiile respective.(4) Furnizorul care încheie contract cu prețuri dinamice este obligat:a) să se asigure că, anterior încheierii contractului de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice, clientul a primit informațiile relevante așa cum au fost furnizate;b) să înregistreze consimțământul explicit al clientului pe durata perioadei contractuale, în conformitate cu cerințele GDPR;c) să ofere clientului acces gratuit la datele lui de consum, puse la dispoziție de către OD, printr-o autentificare pe pagina de internet a furnizorului, pentru a analiza consumul și prețul real al acestora la intervale de timp cel puțin egale cu frecvența de decontare a pieței.(5) Clientul care solicită unui furnizor să încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice trebuie să fie informat, în scris, de către furnizorul respectiv cu privire la:a) necesitatea ca dispozitivele de energie electrică din proprietatea sa să aibă capacitatea de a regla consumul în conformitate cu semnalul de preț;b) faptul că prețul final plătit depinde de profilul său de consum;c) creșterea probabilă a prețului de furnizare în sezonul de vârf, când consumul de energie electrică este semnificativ mai mare;d) gestionarea consumului de energie electrică pentru a preveni o potențială creștere a valorii facturii;e) faptul că prețul de furnizare al unui astfel de contract este supus unei mari variații în timp, în cadrul anului și de la un an la altul, în conformitate cu variația prețului PZU/PI;f) valoarea unei facturi calculată la preț dinamic față de valoarea calculată la prețul din contractul în vigoare, pe o perioadă similară a anului precedent;g) avantajele, costurile și riscurile pe care le prezintă contractele de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un contor integrat SMI.  +  Secţiunea a 6-a Încetarea contractului de furnizare a energiei electrice  +  Articolul 18(1) Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în oricare din următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;b) prin acordul de voință al ambelor părți contractante;c) prin denunțarea unilaterală de către client, cu respectarea condițiilor contractuale;d) prin reziliere de către furnizor în condițiile prevăzute la alin. (3);e) la data expirării/retragerii licenței de furnizare a energiei electrice.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), furnizorul notifică clientul cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează.(3) Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat de către furnizor în următoarele situații:a) sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;b) neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în contract;c) alte situații prevăzute de legislația în vigoare.(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. a), contractul se consideră încetat la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) lit. b) și c), rezilierea contractului se face după parcurgerea succesivă a următoarelor etape:(i) transmiterea către client a unui preaviz de deconectare conform prevederilor contractuale și a dispozițiilor legale în vigoare;(ii) transmiterea către client a unei notificări de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii. Rezilierea are loc doar dacă până în ziua anterioară datei de reziliere clientul nu face dovada plății sumelor datorate sau dovada remedierii cauzelor care au stat la baza notificării de reziliere; notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor și conține data la care se reziliază contractul de furnizare a energiei electrice.(6) Furnizorii sau agregatorii clienților pot percepe clienților comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată și cu prețuri fixe, în cazul denunțării contractului de către client.(7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;b) să fie prevăzute în contractul de furnizare;c) să fie proporționale și să nu depășească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau agregatorului prin denunțarea înainte de termen a contractului de către client, inclusiv costurile oricărei investiții sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Fundamentarea și justificarea privind pierderile economice directe revin furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare.(8) Furnizorii care percep comisioane de încetare a contractelor au obligația de a informa ANRE cu ocazia instituirii acestora și a modului de calcul al acestora și ori de câte ori se schimbă valoarea sau modul de calcul al acestora.(9) Furnizorul sau clientul, în cazul în care acesta are încheiat direct cu OD contractul de distribuție, are obligația să notifice OD cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu excepția situațiilor în care locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului este/sunt preluat/preluate de către furnizorul de ultimă instanță, situație în care se procedează conform regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice în vigoare.  +  Articolul 19(1) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are obligația de a transmite clientului factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică.(2) După încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către furnizor clientului în termenele și condițiile prevăzute de actele normative aplicabile în vigoare.(3) În situația în care factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică prevăzut la alin. (1) și factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (2) conțin un sold pozitiv, clientul are obligația să achite contravaloarea acestora până la termenul scadent prevăzut în facturi.(4) În situația în care factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică prevăzut la alin. (1) și/sau factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (2) conțin un sold negativ, furnizorul are obligația să returneze clientului sumele datorate, prin modalitatea stabilită prin contract.(5) În situația prevăzută la alin. (4), în vederea îndeplinirii obligației de returnare a sumelor, furnizorul este obligat să notifice clientul în acest sens prin intermediul facturii de decont final și să returneze sumele datorate în termen de maximum 15 zile de la data primirii de la client a informațiilor necesare plății.(6) În cazul în care clientul a încheiat un nou contract de furnizare a energiei electrice cu același furnizor, la solicitarea clientului/prin acordul părților, regularizarea sumelor ce decurg din vechiul contract se face în prima factură emisă în cadrul noului contract, inclusiv prin compensarea sumelor, cu respectarea prevederilor legale.  +  Secţiunea a 7-a Schimbarea furnizorului de energie electrică sau a participantului la piață angajat în agregare  +  Articolul 20(1) Clientul are dreptul să își schimbe furnizorul/ participantul la piață angajat în agregare, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale și ale regulamentului POSF în vigoare.(2) Clientul are dreptul să denunțe unilateral contractul încheiat cu furnizorul său înainte de ajungerea la termen, cu respectarea condițiilor contractuale. Încetarea contractului de furnizare prin denunțare unilaterală de către client nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.(3) Clientul are dreptul să își aleagă furnizorul și să accepte o ofertă de furnizare publicată de către furnizor sau să solicite furnizorului o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin proceduri specifice de achiziție publică.  +  Articolul 21(1) În cazul schimbării furnizorului/participantului la piață angajat în agregare, furnizorul/participantul la piață angajat în agregare nu poate solicita comision de schimbare clienților casnici, întreprinderilor mici și microîntreprinderilor.(2) În cazul clienților noncasnici, alții decât cei prevăzuți la alin. (1), furnizorii/participanții la piață angajați în agregare pot percepe comisioane de schimbare, cu condiția ca acestea să fie prevăzute explicit în contractele încheiate cu aceștia.  +  Secţiunea a 8-a Modul de determinare a energiei electrice furnizate aferente unei perioade de facturare  +  Articolul 22(1) În cazul în care intervalul de citire este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, pentru perioadele de facturare pentru care nu există index citit de OD, facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza:a) indexului grupului de măsurare transmis de către client în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor;b) datelor din convenția de consum, dacă clientul nu transmite indexul grupului de măsurare conform lit. a).(2) În cazul în care OD nu realizează citirea indexului în intervalul de citire stabilit prin dispozițiile legale în vigoare, regularizarea consumului de energie electrică se realizează după citirea indexului de către OD, luând în considerare cel mai recent index comunicat de către client. În cazul în care ultimul index comunicat de client este anterior unei citiri efectuate de către OD, este luat în considerare indexul citit de OD. Perioada de regularizare nu poate fi mai mare de 3 ani.(3) În situația în care în perioada de facturare are loc o modificare a prețului final, valoarea consumului de energie electrică pentru fiecare din perioadele de aplicare a prețurilor din perioada de facturare se determină proporțional cu numărul de zile de aplicare a prețului.  +  Articolul 23(1) Convenția de consum se stabilește pentru fiecare dintre locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice, pentru fiecare dintre lunile ianuarie-decembrie, în baza datelor de consum de energie electrică activă puse la dispoziția furnizorului de către OD.(2) Pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice clientul poate solicita furnizorului modificarea valorilor lunare din convenția de consum.(3) În situația prevăzută la alin. (2) furnizorul comunică OD, în cel mult 2 zile lucrătoare de la solicitarea clientului, noile valori ale consumului lunar stabilite de către client, acestea aplicându-se de către OD și furnizor începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care OD a primit noile valori.(4) Datele de consum din convenția de consum pot fi modificate de către OD oricând pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice, inclusiv datele din convenția de consum modificate de client conform alin. (2), în vederea adaptării la consumul real realizat.(5) OD are obligația de a verifica necesitatea modificării datelor aferente convenției de consum cu aceeași frecvență cu care are loc citirea indexului grupului de măsurare.(6) În cazul în care OD modifică valorile estimate ale consumului lunar în condițiile alin. (4), acesta informează furnizorul cu privire la modificare cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de facturare a noilor valori, acestea aplicându-se de la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost primite de către furnizor. Furnizorul notifică clientului noile valori ale convenției de consum până la data de început a perioadei de transmitere a indexului autocitit, astfel încât, în cazul în care clientul nu este de acord cu valorile consumului de energie electrică prevăzute în convenția de consum, să aibă posibilitatea citirii și transmiterii indexului autocitit în vederea facturării energiei electrice în baza acestuia.(7) Furnizorul este obligat să notifice în prealabil clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea frecvenței citirii și/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OD, precum și intervalul de timp pentru transmiterea indexului autocitit de către client, după primirea de la OD a acestor informații, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contractul de furnizare.  +  Secţiunea a 9-a Facturarea energiei electrice furnizate  +  Articolul 24(1) Facturarea energiei electrice furnizate la locul de consum al clientului se realizează de către furnizor luând în considerare:a) consumul de energie electrică aferent perioadei de facturare stabilit conform prevederilor contractuale și dispozițiilor legale în vigoare;b) prețul energiei electrice stabilit prin contract sau, după caz, prin acte normative incidente pe perioada de aplicare a acestora;c) tarifele reglementate pentru serviciile de rețea în vigoare în perioada de facturare (tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalațiile OD și cele ale clientului, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful pentru serviciul de sistem);d) taxele, impozitele și contribuțiile stabilite prin dispoziții legale, în vigoare în perioada de facturare;e) valoarea componentei fixe, dacă este prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice și dacă aplicarea acesteia nu contravine dispozițiilor actelor normative incidente, în vigoare;f) alte servicii prevăzute în contractul de furnizare;g) alte mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice, în vigoare;h) prevederile actelor normative incidente, în vigoare.(2) Factura emisă de către furnizor clienților, inclusiv cea emisă clienților beneficiari de serviciu universal sau clienților preluați de către furnizorul de ultimă instanță, poate conține și contravaloarea unor servicii prestate de către furnizor, altele decât cele de furnizare sau prestate de către alți operatori economici cu care furnizorul are încheiate contracte, în vederea facturării acestor servicii. În acest caz, furnizorul nu poate condiționa furnizarea energiei electrice către client de achiziționarea sau de plata de către acesta a altor produse/servicii care nu fac obiectul activității de furnizare a energiei electrice.(3) Factura pentru energia electrică furnizată la locul de consum al clientului se emite de către furnizor pentru fiecare perioadă de facturare și în intervalul de timp comunicat de către furnizor prin intermediul facturii. Perioada de facturare nu poate fi mai mare de 3 luni și se stabilește prin contractul de furnizare.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul clienților casnici, precum și în cazul clienților preluați de către furnizorul de ultimă instanță, perioada de facturare este lunară.(5) În cazul clienților casnici, facturile emise pentru consumul de energie electrică realizat începând cu data de 1 aprilie 2023 respectă modelul de factură aplicabil clienților beneficiari ai serviciului universal stabilit prin reglementările în vigoare.(6) Facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023 conțin informațiile prevăzute la alin. (7).(7) Factura de energie electrică și anexa la factură conțin obligatoriu următoarele informații:a) numărul și data emiterii facturii;b) datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistență pentru clienți, adresă de e-mail și un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării;c) datele de identificare ale clientului, adresa locului de consum și adresa de corespondență, în cazul în care aceasta este diferită de adresa locului de consum, perioada de facturare;d) modalitatea de transmitere a indexului autocitit (linia telefonică dedicată și gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât și conținutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziția clientului și alte mijloace de transmitere a indexului, ca, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice);e) intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;f) numărul de telefon pus la dispoziție de către OD la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum și alte probleme în alimentarea cu energie electrică;g) data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată;h) perioada de facturare;i) cantitatea de energie electrică facturată;j) prețul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;k) data scadentă a plății;l) obligații de plată neachitate, dacă este cazul;m) valoarea totală de plată, inclusiv TVA;n) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare generală ale furnizorului;o) intervalul de citire (în cazul clienților casnici se va specifica „maximum 3 luni“);p) denumirea produsului contractat;q) codul de identificare a locului de consum;r) POD-ul și seria contorului;s) dobânzi penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul;t) unitățile de măsură și prețurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;u) prețul energiei electrice active și reactive, după caz;v) componentele incluse în prețul final de facturat, cu precizarea celor care sunt reglementate, și o referință cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;w) valoarea unitară a certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, TVA, acciza și alte taxe prevăzute de legislația în vigoare;x) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;y) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către OD;z) indexul grupului de măsurare folosit la începutul și sfârșitul perioadei de facturare pentru determinarea cantității de energie electrică și modul prin care a fost determinat indexul, respectiv: citire de către OD, citire de către client, estimare conform convenției de consum;aa) modalitățile de plată a facturii;bb) un link sau o trimitere la aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“;cc) informații referitoare la temeiul legal privind schimbarea furnizorului;dd) comparații între consumul actual de energie electrică al clientului și consumul clientului pentru aceeași perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către OD;ee) informații de contact ale organizațiilor consumatorilor, ale agențiilor pentru energie sau ale organismelor similare, inclusiv adrese de site-uri internet, de unde se pot obține informații cu privire la măsurile disponibile de îmbunătățire a eficienței energetice pentru echipamentele care utilizează energie, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către OD;ff) comparații cu un client mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeași categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către OD;gg) date cumulative cel puțin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanță de către OD. Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informațiile de facturare frecvente;hh) date detaliate în funcție de ora utilizării, pentru orice zi, săptămână, lună și an, care se pun la dispoziție clienților finali neîntârziat, prin internet sau prin interfața contorului, cel puțin pentru ultimele 24 de luni sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această perioadă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanță de către OD;ii) informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile;jj) contribuția fiecărei surse de energie la mixul de energie al furnizorului în anul precedent, în mod inteligibil și ușor de comparat;kk) informații despre impactul asupra mediului, cel puțin în ceea ce privește emisiile de CO_2 și deșeurile radioactive rezultate din producerea de energie electrică pe baza mixului de energie global al furnizorului din anul precedent.(8) Informațiile prevăzute la alin. (7) lit. p)-kk) se vor înscrie în anexa la factură.(9) Elementele care se pot modifica pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice ca urmare activității OD sunt notificate clientului de către furnizor în prima factură emisă după modificare.(10) În cazul modificării tarifelor reglementate pentru serviciile de rețea facturate furnizorului de către OR, respectiv tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalațiile OD și cele ale clientului, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful pentru serviciul de sistem, noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către furnizor; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.(11) În cazul apariției unui act normativ de modificare a valorii unitare a impozitelor, comisioanelor, taxelor și contribuțiilor stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către furnizor; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.(12) La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factură de la aceeași dată, cu notificarea clientului de către furnizor; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.(13) Energia electrică reactivă se plătește de către utilizatorul rețelei electrice conform dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 25(1) Factura și documentele anexate acesteia/ notificările se transmit clientului prin modalitatea stabilită prin contractul de furnizare a energiei electrice; la solicitarea clientului/cu acordul clientului, furnizorul asigură schimbarea modalității de transmitere a facturii și a documentelor anexate acesteia/notificărilor fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(2) Furnizorul trebuie să ofere clienților opțiunea de a primi/accesa electronic facturi și informații de facturare, precum și modalități flexibile de efectuare a plăților propriu-zise ale facturilor; transmiterea de către furnizor a facturii se realizează ca urmare a acceptării exprese de către client.(3) Furnizorul are obligația să asigure transmiterea facturii și a documentelor anexate acesteia/a notificărilor la adresa locului de consum al clientului, cu excepția cazului în care clientul a desemnat o altă adresă de corespondență sau a ales o cale electronică de transmitere a acestora.(4) Furnizorul este responsabil de transmiterea către clienți a facturilor și a documentelor anexate acesteia, în mod gratuit și cu cel puțin 5 zile înainte de data scadenței, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenței.(5) Oricând pe parcursul derulării contractului, la solicitarea justificată a clientului, furnizorul este obligat să emită o factură în baza indexului autocitit de client la data solicitării, factura având termenul de plată același cu cel stabilit prin contract pentru plata facturilor emise în procesul de facturare.(6) La solicitarea clientului, furnizorul este obligat să pună la dispoziția acestuia o copie a facturii, astfel:a) în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dacă solicitarea a fost transmisă prin:(i) servicii poștale;(ii) prin mijloace electronice.Copia facturii se transmite prin același mijloc de comunicare prin care solicitarea a fost primită sau conform opțiunii clientului dintre mijloacele menționate la pct. (i) și (ii);b) dacă solicitarea se face prin prezentarea clientului la punctul fizic de contact, copia facturii este pusă imediat la dispoziția clientului, dacă acesta nu solicită transmiterea prin unul din mijloacele prevăzute la lit. a), situație în care transmiterea copiei facturii se realizează cu respectarea termenului prevăzut la lit. a);c) dacă solicitarea a fost transmisă telefonic, copia facturii se transmite prin unul dintre mijloacele prevăzute la lit. a) conform opțiunii clientului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(7) Pentru neachitarea de către client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică aferent unui loc de consum, în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice, furnizorul are următoarele drepturi:a) să aplice dobânzi penalizatoare în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;b) să solicite clientului constituirea/actualizarea/reconstituirea garanției financiare, în conformitate cu prevederile contractuale;c) să solicite OD întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum;d) să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice.(8) În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, furnizorul este obligat să eșaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.(9) Furnizorul are obligația să pună la dispoziția clientului cel puțin două modalități de plată a facturii, dintre care cel puțin una fără comisioane pentru plata sumelor aferente și care să nu creeze discriminări nejustificate între clienți.(10) Furnizorul are obligația să pună la dispoziția clientului casnic cel puțin o modalitate de plată a facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, ușor accesibilă și fără costuri suplimentare.(11) Furnizorul este îndreptățit:a) să încaseze de la client contravaloarea consumului de energie electrică furnizată la locul de consum, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu acesta, inclusiv factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;b) să perceapă clientului dobânzi penalizatoare prevăzute în contract pentru întârziere în efectuarea plății facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;c) să solicite clientului constituirea de garanții financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare; valoarea garanției financiare constituite de către client se calculează la prețul energiei electrice furnizate la momentul constituirii garanției;d) să solicite clientului, conform prevederilor contractuale, constituirea de garanții financiare în vederea evitării riscurilor de neplată;e) să factureze consumul recalculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică sau în cazul unei facturări eronate a consumului, care a fost sesizată de client sau de furnizor;f) să ofere clienților opțiunea de a primi/accesa electronic facturi și informații de facturare, precum și modalități flexibile de efectuare a plăților propriu-zise ale facturilor;g) să factureze clientului energia electrică consumată la prețurile/tarifele și în condițiile stabilite în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu acesta;h) să verifice, la interval de minimum 1 an, datele care au stat la baza încheierii contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul final.(12) Clientul este obligat:a) să plătească contravaloarea facturilor pentru energia electrică și pentru serviciile de care beneficiază, la termenele scadente prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice, inclusiv factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, a dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice; plata contravalorii consumului de energie electrică se efectuează de client în baza facturii emise de către furnizor, cu respectarea termenului scadent de plată prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice;b) să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică sau a unei facturări eronate a consumului;c) să constituie garanția financiară la dispoziția furnizorului conform prevederilor contractuale.  +  Secţiunea a 10-a Întreruperea alimentării cu energie electrică la locul de consum al clientului  +  Articolul 26(1) Întreruperea alimentării cu energie electrică la locul de consum al clientului poate fi dispusă de furnizor în situațiile prevăzute în prezentul regulament, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare, în care acesta are dreptul să solicite OD întreruperea alimentării cu energie electrică la locul de consum al clientului.(2) Furnizorul poate solicita OD întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum al clientului care face obiectul contractului de furnizare a energiei electrice pentru:a) neplata facturilor emise de către furnizor conform prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice;b) neconstituirea de către client a garanției financiare solicitate de furnizor conform prevederilor contractuale.(3) În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract-cadru aprobat de ANRE, întreruperea alimentării cu energie electrică se face conform prevederilor contractului și ale reglementărilor aplicabile.(4) În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piața concurențială pentru neachitarea de către client în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice a facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică aferent unui loc de consum, întreruperea alimentării cu energie electrică se face după transmiterea de către furnizor către client, prin modalitatea de comunicare agreată de părți prin contractul de furnizare a energiei electrice, a unui preaviz de deconectare a locului de consum, cu minimum:a) 15 zile înainte de data prevăzută pentru întreruperea alimentării cu energie electrică, în cazul clienților casnici;b) 5 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru întreruperea alimentării cu energie electrică, în cazul clienților noncasnici.(5) Preavizul prevăzut la alin. (4) este un document distinct, are forma stabilită de către furnizor și conține cel puțin următoarele elemente:a) suma datorată;b) termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică;c) data estimată a întreruperii alimentării cu energie electrică;d) costul estimat al serviciilor de întrerupere și reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum.(6) Informarea reciprocă între furnizor și OD privind măsurile prevăzute la alin. (4) se face conform înțelegerii părților din contractul de distribuție sau, în cazul în care clientul este titularul contractului de distribuție, din convenția tripartită/multipartită.  +  Articolul 27(1) Întreruperea alimentării cu energie electrică la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice poate fi efectuată de către OD, pentru nerespectarea de către client a obligațiilor care îi revin în calitate de utilizator al rețelei electrice, conform Condițiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între OD și furnizor, în vigoare, cu informarea furnizorului. În situația în care întreruperea alimentării se face cu preaviz, furnizorul comunică preavizul clientului după primirea informării de la OD.(2) În cazul serviciului de distribuție prestat de OD pe baza contractului de distribuție încheiat între OD și client, întreruperea alimentării cu energie electrică pentru nerespectarea obligațiilor contractuale de către client față de OD se face conform prevederilor contractului respectiv; pentru nerespectarea obligațiilor contractuale ale clientului față de furnizor se procedează conform convenției tripartite/multipartite.(3) Locurile de consum deconectate de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, pentru neplata contravalorii facturii emise în baza contractului de furnizare a energiei electrice, se reconectează de către OD după confirmarea de către furnizor a îndeplinirii obligațiilor de plată care au stat la baza deconectării.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul unui loc de consum deconectat pentru neplată și pentru care a fost transferat dreptul de proprietate, reconectarea locului de consum se realizează la cererea noului deținător al dreptului de proprietate fără obligația achitării de către acesta a sumelor datorate pentru care s-a efectuat deconectarea locului de consum.  +  Secţiunea a 11-a Soluționarea de către furnizor a plângerilor privind facturarea  +  Articolul 28(1) Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, indiferent dacă factura a fost sau nu achitată, și să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.(2) În situația în care soluționarea plângerii implică verificarea datelor de măsurare, la data transmiterii către OD a solicitării de verificare a datelor contestate, furnizorul înștiințează clientul asupra acestui aspect. Comunicarea informațiilor între furnizor, OD și client se realizează cu respectarea termenelor prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare, și prin mijloacele de comunicare convenite între aceștia.(3) În situația în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii și, după caz, a primirii răspunsului de la OD, că respectiva plângere nu este întemeiată, comunică clientului acest lucru, în termenele prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare, iar clientul este obligat să efectueze plata facturii în termenul prevăzut în contractul de furnizare sau, în situația în care rezultatul analizei este comunicat ulterior termenului de plată, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării, urmând ca eventualele dobânzi penalizatoare să fie calculate conform prevederilor contractuale.  +  Articolul 29(1) În cazul în care clientul contestă corectitudinea facturii, furnizorul are dreptul să dispună întreruperea alimentării cu energie electrică doar după comunicarea către client a rezultatului verificării plângerii, dacă în urma verificării a rezultat că factura emisă este corectă și dacă factura nu a fost achitată, cu respectarea prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.(2) În situația în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii și, după caz, a primirii răspunsului de la OD, că plângerea este întemeiată, iar clientul nu a achitat factura supusă plângerii, stornează factura respectivă și emite o nouă factură cu suma corect calculată și cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată. Furnizorul comunică clientului rezultatul final în termenele prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.(3) În situația în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii și, după caz, a primirii răspunsului de la OD, că plângerea este întemeiată, iar clientul a achitat factura supusă plângerii, suma achitată fiind mai mare decât cea corect calculată, furnizorul restituie, la cererea clientului, diferența dintre suma încasată și cea calculată ulterior, inclusiv dobânzi penalizatoare calculate pentru suma încasată necuvenit, egale cu nivelul dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract pentru neplata la termen de către client a facturilor de energie electrică, sau compensează diferența rezultată în factura următoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Dobânzile penalizatoare se calculează pentru perioada dintre data plății efectuate de client și data la care se regularizează/se restituie suma încasată nejustificat.(4) În situația în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii și, după caz, a primirii răspunsului de la OD, că plângerea este întemeiată, iar clientul a achitat factura supusă plângerii, suma achitată fiind mai mică decât cea corect calculată, stornează factura respectivă și emite o nouă factură cu suma corect calculată și cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată. Furnizorul comunică clientului rezultatul final în termenele prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.(5) Clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului, până la soluționarea plângerii.(6) În cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere cu privire la modul de soluționare a plângerii, acestea pot proceda conform prevederilor art. 44 alin. (3).  +  Secţiunea a 12-a Informarea de către furnizor a clientului  +  Articolul 30(1) Furnizorul are obligația de a desfășura activități de informare a clienților proprii.(2) Activitatea de informare a clienților se realizează, în principal, prin următoarele modalități:a) publicarea pe pagina proprie de internet;b) afișarea la punctele unice de contact, inclusiv la punctele de informare generală;c) publicarea în mass-media;d) transmiterea de materiale informative către clienți;e) răspunsuri în scris, pe format hârtie sau e-mail, ori telefonic la întrebările clienților.  +  Articolul 31(1) Furnizorul are obligația să dețină o pagină de internet proprie care să permită înregistrarea numărului de accesări într-o perioadă dată și să pună la dispoziția clientului un formular online pentru înregistrarea plângerilor și care să conțină cel puțin următoarele informații:a) datele de contact ale furnizorului;b) adresa punctului fizic de contact/punctului de informare generală și numărul de telefon/fax;c) ofertele-tip de furnizare a energiei electrice; acestea se vor afișa pe pagina de internet, la loc vizibil, cu un link direct, cu denumire sugestivă, către aceste oferte-tip;d) formulare de cerere, documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;e) facilitățile oferite clienților vulnerabili;f) prețurile/tarifele aplicate pentru alte servicii asigurate, asociate alimentării cu energie electrică, dacă este cazul;g) eticheta energiei electrice furnizate, conform regulamentului de etichetare a energiei electrice, în vigoare;h) informații strict necesare pe care solicitantul unei oferte de furnizare trebuie să le pună la dispoziția furnizorului, pentru întocmirea unei oferte de furnizare personalizate;i) recomandări referitoare la utilizarea eficientă a energiei electrice: informații privind datele de contact ale organizațiilor clienților și ale companiilor de servicii energetice, inclusiv adresele paginilor de internet unde se pot obține recomandări privind măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice, specificații tehnice obiective privind echipamentele energetice etc.;j) răspunsurile la întrebările adresate cel mai frecvent;k) legătura cu pagina de internet a ANRE și cu aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“;l) legăturile cu paginile de internet ale OD unde sunt publicate informațiile de interes pentru clienți, respectiv drepturile/obligațiile atât ale OD, cât și ale clientului, indicatorii de performanță ai serviciului de distribuție, întreruperile planificate, racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice, modul de accesare de către client a istoricului de consum propriu, inclusiv formularele care trebuie completate și etapele care trebuie parcurse în scopul racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice etc.;m) condițiile generale privind contractarea;n) procedura, etapele și documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului, precum și dreptul clientului de a schimba furnizorul/agregatorul, cu respectarea condițiilor/ clauzelor contractuale;o) modalitățile de soluționare a neînțelegerilor precontractuale și a celor apărute pe parcursul derulării contractului;p) modalitatea de acordare a despăgubirilor și compensațiilor;q) modalitatea de transmitere, înregistrare, investigare și soluționare a plângerilor, în conformitate cu procedura internă a furnizorului;r) drepturile și obligațiile clienților prevăzute de legislația în vigoare;s) ghid explicativ privind conținutul facturilor și elementele din factură;t) reglementările care vizează activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv relația directă dintre furnizor și client.(2) În cazul furnizorilor care au în portofoliu clienți casnici, suplimentar față de informațiile prevăzute la alin. (1), pagina de internet proprie trebuie să conțină:a) o informare privind dreptul clienților casnici la serviciul universal;b) contractul-cadru de serviciu universal, aprobat de ANRE;c) un ghid cu explicații privind elementele din conținutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relația cu clienții.(3) Pagina de internet a furnizorului de energie electrică trebuie să pună la dispoziția clientului final, prin acces parolat, gratuit, în timp real și securizat, cel puțin:a) accesarea datelor proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 12 luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, istoricul plăților și, dacă este cazul, al sumelor datorate;b) transmiterea indexului autocitit;c) comparația dintre consumul actual și consumul corespunzător aceleiași perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informații sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;d) comparația dintre consumul mediu zilnic din perioada de facturare curentă și consumul mediu zilnic din perioada de facturare similară din anul precedent, preferabil în formă grafică; în cazul în care are montat SMI, care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa tipurile de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică, în condițiile reglementărilor aplicabile;e) transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor.  +  Articolul 32(1) Furnizorul de energie electrică are obligația de a înființa puncte unice de contact, fizice sau virtuale, care să asigure clienților modalități adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare, la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații.(2) Punctele unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a clienților și oferă acestora informații în mod gratuit.(3) Furnizorul este obligat să comunice clienților adresa punctelor unice de contact fizic și modalitatea de accesare a punctului unic de contact virtual, după caz, atât prin intermediul contractului de furnizare a energiei electrice, cât și prin intermediul facturilor și al paginii de internet proprii.(4) Punctul de informare generală este constituit dintr-o structură specializată în comunicarea cu clientul care oferă acestuia posibilitatea prezentării într-o locație prestabilită, prevăzută cu registratură proprie, și dispune de personal și dotare corespunzătoare pentru prestarea serviciilor prevăzute în licența de furnizare a energiei electrice: contractare, facturare, încasare, informare, preluarea și soluționarea plângerilor de natura serviciilor prestate etc., inclusiv pentru preluarea/ soluționarea/redirecționarea către alte entități responsabile a solicitărilor acestora.(5) Punctul unic de contact virtual are în componență:a) un serviciu permanent de voce și date, reprezentat de:(i) un centru de telefonie, respectiv call center, pentru informații comerciale, cu posibilitatea înregistrării numărului de apeluri și a timpilor de așteptare, prevăzut cu cel puțin o linie telefonică cu un număr de apel gratuit pentru transmiterea indexului autocitit și o linie telefonică cu tarif normal, disponibil cu operator minimum 12 ore în zilele lucrătoare;(ii) o pagină proprie de internet, cu respectarea prevederilor de la art. 31;b) o adresă de poștă electronică.  +  Articolul 33(1) Furnizorul, de două ori într-un an calendaristic, prin mass-media națională și/sau locală, are obligația de a informa clienții asupra unuia sau a mai multora dintre subiectele prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. m)-t).(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică furnizorului pentru care numărul clienților finali este mai mic de 1.000 pentru oricare lună a anului calendaristic.(3) Obligația stabilită la alin. (1) nu se referă la publicarea în mass-media electronică.  +  Articolul 34Informarea clienților finali în legătură cu procesul de schimbare a furnizorului va cuprinde, în mod obligatoriu, mențiunea expresă că procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe.  +  Articolul 35La solicitarea ANRE, furnizorii au obligația de a distribui clienților proprii materialele informative elaborate de ANRE sau alte materiale informative, la termenele și în condițiile comunicate de către ANRE prin solicitarea transmisă.  +  Articolul 36(1) Furnizorii au obligația să întocmească și să înainteze ANRE rapoarte privind activitatea de informare a clienților.(2) Raportul privind activitatea de informare a clienților se întocmește ținând cont de următoarele elemente:a) domeniul și modalitățile alese pentru desfășurarea acțiunilor de informare, numărul de acțiuni;b) numărul solicitărilor de informații primite defalcate în funcție de canalele de intrare (portal, scris, telefonic etc.);c) primele 5 subiecte întâlnite cel mai des în apelurile telefonice și sinteza modului de rezolvare.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul 2022 raportul prevăzut la alin. (2) se transmite în formatul prevăzut prin Regulamentul privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015.(4) Raportul prevăzut la alin. (2) se transmite la ANRE atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se face raportarea.(5) ANRE are dreptul să solicite furnizorilor completarea, clarificarea, detalierea și/sau exemplificarea, după caz, a datelor și informațiilor cuprinse în raportul prevăzut la alin. (2).(6) Termenul pentru înaintarea de către furnizor a răspunsului de clarificare este stabilit de ANRE și este de maximum 30 de zile de la data solicitării.(7) Anexat raportului prevăzut la alin. (2), furnizorul transmite la ANRE copia contractelor încheiate cu publicațiile prin intermediul cărora s-a efectuat informarea clienților, precum și copia materialelor informative publicate.  +  Articolul 37Furnizorii au obligația:a) să informeze cel puțin clienții casnici și microîntreprinderile cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh, prin intermediul facturilor sau în documente anexate acestora sau prin alte mijloace de comunicare agreate de părți, cu privire la existența instrumentului de comparare a ofertelor furnizorilor, inclusiv a ofertelor de contracte de furnizare a energiei electrice, pus la dispoziție de către ANRE;b) să informeze clienții, atât prin intermediul punctelor unice de contact, al paginii de internet, conform reglementărilor specifice, în vigoare, cât și prin intermediul facturii sau al documentelor anexate acesteia, precum și prin materiale promoționale, cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații;c) să pună la dispoziția clientului, la solicitarea acestuia, date privind valoarea facturilor emise și/sau istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 12 luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică; clientul are dreptul să primească toate datele solicitate în mod nediscriminatoriu în raport cu costurile, eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date; solicitarea clientului trebuie să cuprindă datele de identificare ale acestuia, adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informațiile și modalitatea aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate;d) să pună la dispoziția furnizorului de servicii energetice desemnat de client, printr-un acord scris, informații privind consumurile facturate anterior acestuia, în măsura în care aceste informații sunt disponibile;e) să transmită anual clientului eticheta energiei electrice.  +  Secţiunea a 13-a Contractul de agregare  +  Articolul 38Clientul are dreptul să încheie un contract de agregare cu orice participant angajat în agregare, inclusiv cu un agregator independent, independent de contractul de furnizare a energiei electrice, să participe la piața de energie electrică sau la cea a serviciilor energetice fără să fie necesar acordul furnizorului său, precum și să denunțe unilateral contractul de agregare, cu respectarea condițiilor contractuale.  +  Articolul 39Prin contractul de agregare care se încheie de un client sau de un producător cu un operator implicat în agregare sunt stabilite condițiile de punere la dispoziția acestuia a energiei electrice produse sau rezultate prin modificarea consumului, în vederea tranzacționării acesteia pe orice piață de energie electrică, împreună cu cea a altor producători sau clienți.  +  Capitolul III Clienții activi  +  Articolul 40(1) Clientul activ este clientul care realizează oricare din următoarele activități:a) consumă, stochează, vinde energia electrică produsă în spațiile pe care le deține, inclusiv energia produsă de unități de producere aparținând unor terți, dacă acestea sunt instalate în spațiile deținute de client;b) participă la programe de flexibilitate sau de eficiență energetică, dacă activitățile prevăzute la lit. a) și b) nu reprezintă principala sa activitate comercială sau profesională.(2) Vânzarea către client a energiei electrice produse de unitățile de producere deținute de un terț, instalate în spațiile deținute de către client, se realizează conform înțelegerii părților.(3) Calitatea de client activ se certifică, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru:a) participarea la programe de flexibilitate sau de eficiență energetică, de către OR la care este racordat locul de consum al clientului;b) producerea de energie electrică, de către OR la care este racordat locul de consum și de producere.(4) Certificarea calității de client activ se realizează individual, atât pentru fiecare client activ, cât și pentru un grup de clienți activi.(5) Calitatea de client activ este condiționată de existența unui contract de furnizare a energiei electrice încheiat de client cu un furnizor atât pentru un loc de consum, cât și pentru un loc de consum și producere.  +  Articolul 41(1) Clientul activ la al cărui loc de consum sunt instalate unități de producere a energiei electrice poate consuma energia electrică produsă la locul de consum și producere pe care îl deține sub orice formă pentru acoperirea consumului de energie electrică la acel loc de consum și producere și poate utiliza excedentul pentru:a) acoperirea consumului de energie electrică la un alt loc de consum pe care îl deține sub orice formă și care este racordat la SEN; saub) comercializare pe piața angro de energie electrică.(2) În vederea utilizării excedentului în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se procedează astfel:a) clientul activ încheie contract de furnizare a energiei electrice cu același furnizor atât pentru locul de consum și producere, cât și pentru locul de consum;b) contractul de furnizare conține clauze specifice referitoare la obligația clientului activ de a notifica cantitățile de energie electrică produse și cele livrate în rețea și, de asemenea, conține clauze referitoare la plata de către client a dezechilibrelor rezultate între cantitatea notificată a fi livrată în rețea și cantitatea livrată în rețea pe fiecare interval de decontare;c) pentru locul de consum și producere furnizorul facturează clientului contravaloarea energiei electrice consumate din rețea în condițiile prevăzute în contractul de furnizare;d) pentru locul de consum, furnizorul facturează clientului distinct:(i) contravaloarea energiei electrice notificate de client determinată luând în considerare componenta de furnizare, tarifele de rețea facturate de către OR furnizorului și taxele/impozitele/contribuțiile;(ii) contravaloarea diferenței pozitive între cantitatea de energie electrică rezultată din indicațiile contorului și cantitatea notificată aferentă perioadei de facturare la prețul de contract (inclusiv tarifele de rețea facturate de către OR furnizorului și taxe/impozite/ contribuții);(iii) contravaloarea dezechilibrelor între cantitatea notificată și cantitatea livrată în rețea.(3) În vederea utilizării excedentului în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se procedează în conformitate cu reglementările aplicabile participanților la piața angro de energie electrică.  +  Articolul 42Participarea clientului activ la programe de flexibilitate sau de eficiență energetică se realizează în conformitate cu reglementările ANRE.  +  Articolul 43(1) Clientul activ, pentru a participa la o piață de energie electrică, este obligat:a) să informeze furnizorul său asupra acestui fapt;b) să aibă prevăzute, în contractul încheiat cu furnizorul, condiții de compensare financiară pentru eventualele costuri generate furnizorului de participarea la piață, direct sau prin agregare;c) să respecte regulile pieței la care participă.(2) Clienții activi au responsabilitatea, din punct de vedere financiar, pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceștia sunt părți responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea echilibrării.(3) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (2), după obținerea certificării, clienții activi au obligația de a se înscrie ca parte responsabilă cu echilibrarea sau să delege responsabilitatea echilibrării unei părți responsabile cu echilibrarea și să informeze OR cu privire la asigurarea responsabilității echilibrării.(4) OR asigură condițiile necesare desfășurării activității ulterior primirii de la clienții activi a informării prevăzute la alin. (3).(5) Clienții activi au dreptul să opereze fie direct, fie prin agregare și să delege unui terț gestionarea instalațiilor necesare pentru desfășurarea activităților lor, inclusiv instalarea, exploatarea, prelucrarea datelor și întreținerea, fără ca terțul să fie considerat drept un client activ.  +  Capitolul IV Soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și a disputelor pe piața cu amănuntul de energie electrică apărute între participanții la piața de energie electrică  +  Articolul 44(1) Clientul are dreptul să beneficieze de proceduri transparente, simple și ieftine de soluționare a plângerilor și să înainteze o plângere furnizorului referitoare la activitatea de furnizare a energiei electrice desfășurată de către acesta la locul de consum; în cazul în care clientul nu este mulțumit de soluționarea plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluționat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor/litigiilor, precum și de a se adresa instanțelor competente.(2) În cazul neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice, având la bază contracte reglementate de ANRE sau actele adiționale aferente contractelor respective, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență, în vigoare.(3) În cazul disputelor pe piața cu amănuntul apărute în derularea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, în vigoare.-----