ORDIN nr. 5 din 3 februarie 2023pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2023    Având în vedere prevederile art. 7^1 alin. (10), art. 20 alin. (1),art. 21 alin. (1), (2) și (4), art. 23 alin. (1),(8) și (12), art. 45 alin. (10),art. 52,art. 54,art. 57 alin. (1)-(2^1) și (8)-(15), art. 58-61,art. 62 alin. (1),art. 63,art. 64 alin. (2) și ale art. 66^2 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (3) și (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. t) și ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) istoricul de consum pe o perioadă de 3 ani care cuprinde indecșii grupului de măsurare, inclusiv modul de determinare a acestora: autocitire, estimare, citire de către operatorul de distribuție.2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru punctul/punctele de măsurare la care locurile de consum nu sunt dotate cu echipamente de măsurare cu înregistrare la nivel de interval de decontare, OD determină valorile fiecărui interval de decontare aferente consumului pe baza unui profil de consum, determinat în conformitate cu prevederile unei proceduri elaborate de OD și avizate de ANRE.3. La articolul 13, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) să înregistreze și să țină evidența locurilor de consum unde locuiesc persoane care, din motive de sănătate, justificate pe baza documentelor eliberate de instituții medicale abilitate, necesită menținerea în viață prin aparate electrice4. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să informeze OD cu privire la încadrarea/excluderea unui loc de consum al unui client casnic unde locuiesc persoane din categoria clienților vulnerabili care, din motive de sănătate, necesită menținerea în viață prin aparate electrice, în maximum 2 zile lucrătoare de la încadrare/excludere;5. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul în care deținătorul unei stații electrice asigură servicii de conexiune unui utilizator prin utilizarea stației electrice proprii, contractul de distribuție se modifică după cum urmează:a) obiectul contractului precizează explicit asigurarea serviciilor de conexiune;b) se includ clauze specifice pentru serviciul de conexiune negociate între părți și se elimină clauzele care nu sunt aplicabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Prevederile art. 2 se aplică în contractele în vigoare încheiate în baza Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, fără îndeplinirea altor formalități, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu excepția prevederilor art. 2 pct. 1, care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2023.  +  Articolul 4Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) măsoară energia electrică distribuită și, după caz, furnizată utilizatorilor cu respectarea reglementărilor în vigoare.2. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Operatorul de distribuție încheie cu operatorul de rețea din amonte un contract pentru serviciul de transport sau de distribuție, după caz, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.3. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Comercializarea energiei electrice de către un operator de distribuție la un loc de consum alimentat direct din rețeaua electrică a acestuia se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.4. Art. 36, art. 37 alin. (3), art. 38, art. 39 și anexa nr. 5 se abrogă.  +  Articolul 5(1) Operatorii de distribuție sunt obligați să asigure accesul nerestricționat, gratuit și garantat la informațiile din baza de date referitoare la locurile de consum racordate la rețeaua electrică de distribuție pe care o exploatează următoarelor categorii de beneficiari:a) clienților finali, pentru locurile proprii de consum;b) furnizorilor clienților finali, pentru locurile de consum racordate la rețeaua operatorului de distribuție pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice în vigoare;c) altor furnizori, pentru locurile de consum pentru care nu au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice pe baza acceptului clientului final;d) agregatorilor clienților finali, pentru locurile de consum ale clienților finali agregați.(2) Informațiile din baza de date aferente unui loc de consum și orice alte informații referitoare la acesta, pe care le conține baza de date a operatorului de distribuție, conform legislației în vigoare, vor putea fi accesate prin intermediul unei aplicații securizate a cărei adresă va fi publicată pe pagina de internet a operatorului de distribuție, prin introducerea datelor de identificare ale locului de consum.(3) Accesul la informațiile din baza de date prin intermediul aplicației prevăzute la alin. (2) se acordă la solicitarea clientului final, în conformitate cu prevederile alin. (1).(4) Accesul la informațiile din baza de date prin intermediul aplicației prevăzute la alin. (2) se acordă la solicitarea furnizorului, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), și se retrage acestuia la data încetării contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final pentru respectivul loc de consum.(5) Accesul la informațiile din baza de date pentru un loc de consum, prin intermediul aplicației prevăzute la alin. (2), se acordă la solicitarea oricărui alt furnizor de energie electrică/agregator, diferit de furnizorul actual, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c) și d), numai după prezentarea acordului scris și explicit al clientului final, cu menționarea datelor de identificare ale acestuia, a datelor de identificare ale furnizorului împuternicit/agregatorului și ale locului de consum.  +  Articolul 6(1) În scopul elaborării convențiilor de consum de către furnizori, fiecare operator de distribuție are obligația de a crea și de a menține în baza de date, pentru fiecare din locurile de consum din zona de activitate, pentru fiecare din lunile ianuarie-decembrie, informații privind consumul de energie electrică activă estimat, stabilit, după caz, pe baza:a) consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ținând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuție;b) profilului de consum specific, determinat de operatorul de distribuție pentru categoria respectivă de client în cazul în care pentru locul de consum nu există istoric de consum.(2) Operatorul de distribuție are obligația de a permite accesul gratuit tuturor furnizorilor de energie electrică la baza de date prevăzută la alin. (1), accesul la datele aferente unui loc de consum fiind asigurat pe baza unor elemente de identificare specifice clientului (de exemplu, cod numeric personal, cod loc de consum etc.).(3) Operatorul de distribuție are obligația de a informa furnizorii de energie electrică prin intermediul paginii proprii de internet cu privire la modalitatea de accesare a bazei de date prevăzute la alin. (1). Accesarea de către furnizori a bazei de date prevăzute la alin. (1) se face pe baza acordului clientului solicitat de către furnizori la încheierea contractului de furnizare.  +  Articolul 7Furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuție energie electrică și operatorul de transport și de sistem duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 7 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 181/2018 pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică și pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 15 noiembrie 2018;d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2015 pentru aprobarea Convenției-cadru tripartite încheiate între furnizor, operatorul de rețea și clientul final titular al contractului de rețea și a Convenției-cadru multipartite încheiate între clientul final, furnizori și operatorul de rețea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 9 iunie 2015.  +  Articolul 9De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 6 iulie 2015, se aplică doar în relația dintre furnizorii de gaze naturale și clienții finali ai acestora.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 3 februarie 2023.Nr. 5.  +  ANEXĂREGULAMENTde furnizare a energiei electrice la clienții finali