ORDIN nr. 794/37/2023privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 794 din 25 ianuarie 2023
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 37 din 26 ianuarie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 1 februarie 2023  În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 alin. (3) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 și 910 bis din 15 septembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2023, este de 4.400.000.000 lei, din care 3.494.044.655 lei în anul 2023.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Plafonul pentru anul 2023 prevăzut la alin. (2) poate fi realocat între componentele schemei de ajutor de stat administrate de către FGCR, la propunerea acestuia, cu acordul Ministerului Finanțelor, în limita plafonului total alocat FGCR pentru componentele RURAL INVEST și AGRO IMM INVEST, respectiv pentru acordarea de garanții în cadrul programului, în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare a garanțiilor.3. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Prezenta procedură reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 99/2022, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul/una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din industria alimentară, pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 10.000.000 lei, și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c). Pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr, pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c). Pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 5.000.000 lei, și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c).(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar din industria alimentară, inclusiv din industria de procesare a sfeclei de zahăr, este de 10.000.000 lei, iar în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii este de 5.000.000 lei, în cadrul facilităților prevăzute la alin. (1), și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la lit. a)-c), după cum urmează:a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, respectiv:(i) pentru beneficiarii care depun situațiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situațiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum și a balanțelor de verificare lunare aferente duratei de funcționare a întreprinderii;(ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfășurarea de activități independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;saub) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică și gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;sauc) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. Justificarea constă în faptul că beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau prin alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factură la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un start-up) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.(3) La dimensionarea valorii maxime a finanțării garantate acordate instituțiile de credit vor verifica:a) situațiile financiare anuale depuse sau, după caz, balanțele lunare de verificare aferente duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, în cazul în care dimensionarea finanțării se realizează potrivit alin. (2) lit. a);b) situația centralizată asumată de reprezentantul legal al beneficiarului a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică și gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor în situația dimensionării finanțării potrivit alin. (2) lit. b); în cazul întreprinderilor nou-înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor se prezintă situația centralizată a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică și gazele naturale pentru durata de funcționare a întreprinderii până la momentul depunerii solicitării de garantare;c) documente precum contracte și planuri de afaceri în situația dimensionării finanțării potrivit alin. (2) lit. c), care să demonstreze că sunt afectați de: (i) întreruperile lanțurilor de aprovizionare sau plățile restante din Rusia sau Ucraina; (ii) riscuri crescute de atacuri cibernetice; și/sau (iii) creșterea prețurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală, dacă este cazul. Planul de afaceri va include o proiecție a fluxului de numerar din care să reiasă necesarul de lichiditate al beneficiarului pentru următoarele 12 luni pentru IMM/6 luni pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie, însoțit de lista de ipoteze care a stat la baza fundamentării acestuia.4. În anexa nr. 1, la articolul 2, literele a) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) beneficiarul componentei RURAL INVEST - operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile de producători din sectorul legume-fructe înființate în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările și completările ulterioare, și start-upuri, care își desfășoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, precum și în domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare, cu excepția băuturilor și tutunului;..................................................u) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 250.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei componente, din ajutorul de stat se acoperă valoarea dobânzii datorate de beneficiarii componentei pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorată pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.Ajutoarele de stat acordate prin prezenta componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST PLUS, inclusiv prin componentele acestuia.Programul IMM INVEST PLUS va deveni operațional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană și contractele de garantare aferente componentelor programului vor fi emise până la 31 decembrie 2023. Plata dobânzilor se realizează până la data de 31 martie 2026 inclusiv.5. În anexa nr. 1, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Activitățile eligibile la finanțare în cadrul componentei RURAL INVEST pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare sunt:a) achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;b) achiziție de active necorporale: software/licențe programe/ brevete, inclusiv TVA;c) achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/ depozitare/terenuri pentru construcție, inclusiv TVA;d) achiziție de părți sociale și acțiuni;e) construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale/ depozitare, inclusiv TVA;f) cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/ sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;g) alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv TVA;h) active biologice productive, inclusiv TVA;i) cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;j) cheltuieli de executare lucrări și/sau de prestare de servicii;k) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;l) cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/ sedii/puncte de lucru;m) alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente;n) cheltuieli cu salarii și asimilate pentru toate activitățile desfășurate de către beneficiar;o) cheltuieli cu chirii/utilități;p) impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligație de plată este în sarcina beneficiarului pentru toate activitățile desfășurate de către acesta;q) alte costuri de operare;r) active biologice de natura stocurilor și produse agricole, precum și cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor.(2) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. În cazul în care au fost efectuate plăți din credit pentru alte coduri CAEN eligibile, dar acestea nu au fost menționate în acordul de finanțare/ contractul de garantare, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea «sedii/activități autorizate», să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL INVEST.6. În anexa nr. 1, la articolul 4, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Pe parcursul derulării schemei de ajutor de stat, la solicitarea beneficiarului, instituția de credit poate majora valoarea creditului garantat, până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2). Orice majorare a valorii garanției se consideră o nouă acordare...................................................(6) Pentru beneficiarii componentei RURAL INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) din anexa la OUG nr. 99/2022, pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare și/sau potrivit art. 3 alin. (2).7. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În cazul creditelor de investiții, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit sau dacă valoarea garanțiilor, împreună cu garanția FGCR, nu acoperă în proporție de minimum 100% valoarea finanțării, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiții valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțată. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de softuri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale/acțiunilor, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.8. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire.“9. În anexa nr. 1, la articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanței se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.(4) Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.10. În anexa nr. 1, la articolul 9 alineatul (1), literele e), f) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiție valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțată. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de softuri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale/acțiunilor, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;f) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, în cazul creditelor de investiție, beneficiarul trebuie să facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;.....................................................i) administratorii persoane fizice și/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal, documente valabile la data solicitării garanției de stat. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal/judiciar, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România.11. În anexa nr. 1, la articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) O întreprindere care face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau care este preluată de acesta nu este eligibilă pentru a beneficia de ajutoare de stat în cadrul prezentei scheme, cu excepția cazului în care se poate demonstra că dificultățile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului și că dificultățile sunt prea grave pentru a fi soluționate de către grup. În astfel de cazuri se va solicita, de regulă, o contribuție substanțială din partea grupului la costurile măsurii de solvabilitate.12. În anexa nr. 1, la articolul 11, partea introductivă a alineatului (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru garanțiile acordate de F.G.C.R., în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anii 2022 și 2023 în cadrul componentei RURAL INVEST, se aprobă comisionul de risc astfel:13. În anexa nr. 1, la articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru anii 2022 și 2023 se aprobă nivelul comisionului de administrare de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanției.14. În anexa nr. 1, la articolul 14, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit, în cazul:– creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 10.000.000 lei și al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, respectiv în limita sumei maxime de 10.000.000 lei pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din industria alimentară nu poate depăși 10.000.000 lei;– creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 5.000.000 lei și al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii nu poate depăși 5.000.000 lei;15. În anexa nr. 1, la articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul componentei RURAL INVEST în anii 2022 și 2023 este de 4.400.000.000 lei.16. În anexa nr. 1, la articolul 18 alineatul (3), literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) cazier judiciar al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului judiciar;i) cazierul fiscal al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România.17. În anexa nr. 1, la articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru luna decembrie 2023, ultima zi în care instituțiile de credit pot transmite FGCR solicitările de garantare și documentele prevăzute la alin. (3), complete și corecte, este data de 22 decembrie 2023 inclusiv.18. În anexa nr. 1, la articolul 25, alineatul (2) și al 6-lea alineat se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, adoptată în conformitate cu reglementările sale interne, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.......................................................(6) În situațiile care presupun semnarea unui act adițional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituției de credit în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prin care instituția de credit solicită modificarea contractului. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor componentei RURAL INVEST.19. În anexa nr. 1, la articolul 29, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea de către MF a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, FGCR, în calitate de administrator al schemei pentru componenta RURAL INVEST, virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei până la data de 31 martie 2026 inclusiv. Plata componentei de dobândă se efectuează, în limita bugetului alocat schemei prin «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă și transmisă trimestrial de administratorul schemei.20. În anexa nr. 1, la articolul 32 alineatul (1), literele b) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor și ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;......................................................h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prin care aceasta certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, pentru finanțarea destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare și/sau potrivit art. 3 alin. (2);21. În anexa nr. 2, la articolul 1.1, literele a) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) beneficiarul componentei RURAL INVEST - operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile de producători din sectorul legume-fructe înființate în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările și completările ulterioare, și start-upuri, care își desfășoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, precum și în domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare, cu excepția băuturilor și tutunului;......................................................u) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 250.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei componente, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii componentei pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, fără a se depăși data de 31 martie 2026 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.Ajutoarele de stat acordate prin prezenta componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST PLUS, inclusiv prin componentele acestuia.22. În anexa nr. 2, la articolul 1.2, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) FGCR acordă garanții pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul/una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din industria alimentară, în cazul creditelor de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 10.000.000 lei, pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, în cazul creditelor de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei pe beneficiar. Pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr se pot acorda credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în valoare maximă de 10.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 10.000.000 lei.(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar din industria alimentară, inclusiv din industria de procesare a sfeclei de zahăr, este de 10.000.000 lei, iar în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii este de 5.000.000 lei, în cadrul facilităților prevăzute la alin. (1), și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la lit. a), b) și c), după cum urmează:a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, respectiv:(i) pentru beneficiarii care depun situațiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situațiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum și a balanțelor de verificare lunare aferente duratei de funcționare a întreprinderii;(ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfășurarea de activități independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;saub) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică și gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;sauc) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. Justificarea constă în faptul că beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau prin alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factură la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un startup) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.(3) La dimensionarea valorii maxime a finanțării garantate acordate instituția de credit va verifica:a) situațiile financiare anuale sau, după caz, balanțele lunare de verificare aferente duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, în cazul în care dimensionarea finanțării se realizează potrivit alin. (2) lit. a);b) situația centralizată asumată de reprezentantul legal al beneficiarului a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică și gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor în situația dimensionării finanțării potrivit alin. (2) lit. b); în cazul întreprinderilor nou-înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor se prezintă situația centralizată a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică și gazele naturale pentru durata de funcționare a întreprinderii până la momentul depunerii solicitării de garantare;c) documente precum contracte și planuri de afaceri în situația dimensionării finanțării potrivit alin. (2) lit. c), care să demonstreze că sunt afectați de: (i) întreruperile lanțurilor de aprovizionare sau plățile restante din Rusia sau Ucraina; (ii) riscuri crescute de atacuri cibernetice; și/sau (iii) creșterea prețurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală, dacă este cazul. Planul de afaceri va include o proiecție a fluxului de numerar din care să reiasă necesarul de lichiditate al beneficiarului pentru următoarele 12 luni pentru IMM/6 luni pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie, însoțit de lista de ipoteze care a stat la baza fundamentării acestuia.23. În anexa nr. 2, la articolul 2.2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire.24. În anexa nr. 2, la articolul 2.2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanței se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.(4) Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.25. În anexa nr. 2, la articolul 3.1 alineatul (1), literele e), f) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit sau dacă valoarea garanțiilor, împreună cu garanția FGCR, nu acoperă în proporție de minimum 100% valoarea finanțării, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiție valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțată. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de softuri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale/acțiunilor, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;f) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat (ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, în cazul creditelor de investiție, beneficiarul trebuie sa facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;...................................................i) administratorii persoane fizice și/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal/judiciar, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România.26. În anexa nr. 2, la articolul 3.1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) O întreprindere care face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau care este preluată de acesta nu este eligibilă pentru a beneficia de ajutoare de stat în cadrul prezentei scheme, cu excepția cazului în care se poate demonstra că dificultățile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului și că dificultățile sunt prea grave pentru a fi soluționate de către grup. În astfel de cazuri se va solicita, de regulă, o contribuție substanțială din partea grupului la costurile măsurii de solvabilitate.27. În anexa nr. 2, la articolul 3.2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru beneficiarii componentei RURAL INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) din anexa la OUG nr. 99/2022, pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare și/sau potrivit art. 7.15 alin. (1^1).28. În anexa nr. 2, la articolul 3.3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3.3(1) În cazul creditelor de investiții, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit sau dacă valoarea garanțiilor, împreună cu garanția FGCR, nu acoperă în proporție de minimum 100% valoarea finanțării, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiții valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțată. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de softuri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.29. În anexa nr. 2, la articolul 4.1, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru garanțiile acordate de FGCR, în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anii 2022 și 2023 în cadrul componentei RURAL INVEST, se aprobă comisionul de risc astfel:30. În anexa nr. 2, la articolul 4.2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru anii 2022 și 2023 nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanției.31. În anexa nr. 2, la articolul 5.1 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit, în cazul:– creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 10.000.000 lei și al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, respectiv în limita sumei maxime de 10.000.000 lei pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din industria alimentară nu poate depăși 10.000.000 lei;– creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 5.000.000 lei și al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii nu poate depăși 5.000.000 lei;32. În anexa nr. 2, la articolul 7.1 alineatul (2), literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) cazier judiciar al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului judiciar;i) cazierul fiscal al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România.33. În anexa nr. 2, la articolul 7.1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru luna decembrie 2023, ultima zi în care instituțiile de credit pot transmite FGCR solicitările de garantare și documentele prevăzute la alin. (3), complete și corecte, este data de 22 decembrie 2023 inclusiv.34. În anexa nr. 2, la articolul 7.6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Instituția de credit autorizează tragerile din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022. Pentru beneficiarii componentei RURAL INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul acesteia pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare și/sau potrivit art. 7.15 alin. (1^1).35. În anexa nr. 2, la articolul 7.10, alineatul (2) și al 6-lea alineat se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, adoptată în conformitate cu reglementările sale interne, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz..................................................(6) În situațiile care presupun semnarea unui act adițional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituției de credit în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prin care instituția de credit solicită modificarea contractului. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor componentei RURAL INVEST.36. În anexa nr. 2, la articolul 7.13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea trimestrială de către MF a contravalorii componentelor de comision de administrare și de dobândă aferente grantului, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, FGCR, în calitate de administrator al componentei RURAL INVEST, virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 martie 2026 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă și transmisă trimestrial de administratorul schemei. FGCR, în calitate de administrator al componentei RURAL INVEST, virează sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de MF în contul ................. .37. În anexa nr. 2, la articolul 7.15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.15(1) Instituția de credit va informa beneficiarul asupra cheltuielilor pe care le poate face din credit pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare pentru:a) achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/ alte mijloace fixe, inclusiv TVA;b) achiziție de active necorporale: software/licențe programe/ brevete, inclusiv TVA;c) achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/ depozitare/terenuri pentru construcție, inclusiv TVA;d) achiziție de părți sociale și acțiuni;e) construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale/ depozitare, inclusiv TVA;f) cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;g) alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv TVA;h) active biologice productive, inclusiv TVA;i) cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;j) cheltuieli de executare lucrări și/sau de prestare de servicii;k) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;l) cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/ sedii/puncte de lucru;m) alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente;n) cheltuieli cu salarii și asimilate pentru toate activitățile desfășurate de către beneficiar;o) cheltuieli cu chirii/utilități;p) impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligație de plată este în sarcina beneficiarului pentru toate activitățile desfășurate de către acesta;q) alte costuri de operare;r) active biologice de natura stocurilor și produse agricole, precum și cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor.38. În anexa nr. 2, la articolul 7.15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. În cazul în care au fost efectuate plăți din credit pentru alte coduri CAEN eligibile, dar acestea nu au fost menționate în acordul de finanțare/ contractul de garantare, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea «sedii/activități autorizate», să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL INVEST.39. În anexa nr. 2, la articolul 8.1 alineatul (1), literele b) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor și ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;....................................................h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prevăzută în anexa nr. 2.6, prin care instituția de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, pentru finanțarea destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/ menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare și/sau potrivit art. 7.15 alin. (1^1);40. În anexa nr. 2, anexele nr. 2.1, 2.2, 2.5,2.6, 2.7 și 2.8 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.41. În anexa nr. 2, la anexa nr. 2.12, ultimul paragraf se abrogă.42. În anexa nr. 3, la articolul 2, alineatele (2), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Componenta constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în cadrul componentei RURAL INVEST pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul/una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din industria alimentară, pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 10.000.000 lei, și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la lit. a)-c). Pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr, pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la lit. a)-c). Pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 5.000.000 lei, și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la lit. a)-c), care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3 ani înainte de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, respectiv:(i) pentru beneficiarii care depun situațiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situațiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum și a balanțelor de verificare lunare aferente duratei de funcționare a întreprinderii;(ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfășurarea de activități independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;saub) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică și gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;sauc) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. Justificarea constă în faptul că beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau prin alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factură la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un startup) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.....................................................(5) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.....................................................(7) Pentru creditele prevăzute la alin. (2), MF plătește din bugetul Ministerul Finanțelor - Acțiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei componente, granturile acordate beneficiarilor, reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și creditelor pentru investiții pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, comisionul de administrare și comisionul de risc în procent de 100%, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii, 300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 250.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare.43. În anexa nr. 3, la articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.44. În anexa nr. 3, la articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru garanțiile acordate de FGCR, în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2023 în cadrul componentei RURAL INVEST, nivelul comisionului de risc și nivelul comisionului de administrare se aprobă în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).45. În anexa nr. 3, la articolul 5, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) să transmită acordul privind propunerea de realocare între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiași finanțator, respectiv pentru componentele RURAL INVEST și AGRO IMM INVEST, la propunerea FGCR care are calitatea de administrator în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanții în cadrul programului, în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare a garanțiilor.46. În anexa nr. 3, la articolul 6, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab), cu următorul cuprins:ab) în cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, după efectuarea de către MF a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, FGCR transmite înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanției de stat ca o creanță certă, lichidă și exigibilă, precum și documentația aferentă acordării garanției.  +  Articolul II(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru acordurile de finanțare încheiate prin care s-a stabilit un ajutor de stat sub formă de grant a cărui valoare a fost dimensionată pentru încadrarea în plafoanele maxime de 500.000 de euro pe întreprindere, respectiv 62.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele agriculturii primare și 75.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele pescuitului și acvaculturii, fără a se asigura componenta de dobândă integral pe 12 luni, pentru modificarea valorii componentei de dobândă până la maximum 12 luni fără a depăși plafonul maxim total de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv 250.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele agriculturii primare și 300.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele pescuitului și acvaculturii, se autorizează Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. (F.G.C.R.) să încheie acte adiționale la acordurile de finanțare, în baza solicitărilor instituțiilor de credit, după comunicarea de către acestea a valorii dobânzii pe 12 luni transmise către F.G.C.R.(2) Prezentul ordin intră în vigoare la data obținerii deciziei de autorizare de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Ion Găman,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2.1 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
  SOLICITARE
  de garantare/modificare a garanției în cadrul componentei RURAL INVEST
  Nr. .......... din data ..........
  emisă în baza Convenției de garantare și plată a granturilor ........./........
  Finanțatorul ……................., prin Centrala/Sucursala/Agenția ……………………, cu sediul în localitatea ................, str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ……......., telefon .........., e-mail .................., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ......... și în Registrul bancar cu nr. .........., cod unic de înregistrare .........., reprezentat prin domnul/doamna .........., în calitate de .........., și domnul/doamna ............................, în calitate de ..........................., având contul bancar nr. .......... deschis la ..................., solicită o garanție pentru Contractul de credit nr. ......... din data .......... încheiat între finanțator, în calitate de creditor,șiBeneficiarul ............., cu sediul social în localitatea ............................, str. .... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ....…, ap. ...., sectorul/județul ............, telefon ................., e-mail ...................., înregistrat la registrul comerțului/Registrul societăților agricole/etc. cu nr. ........, cod unic de înregistrare ...................., reprezentat de ..............., CNP/CUI ................, în calitate de ..................., cont bancar nr. .......... deschis la ........, având următorul acționariat ...........Informații despre beneficiar:1. Obiectul principal de activitate ..........Cod CAEN ..........Cod/Coduri CAEN activitate finanțată ..........2. Valoarea finanțării aprobate: …………. lei.3. Tipul finanțării:  capital de lucru[ ] credit[ ] linie de credit[ ] investiții.4. Destinația finanțării: ............ (Se va completa destinația astfel cum va fi precizată în contractul de credit.)..........5. Data rambursării finale a creditului/expirării garanției ………………. (zz/ll/aa)Durata finanțării/garanției ...................... (luni)Perioada de grație ............... (luni)6. Garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanția Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare F.G.C.R., acordată în numele și în contul statului: (Se vor completa exact cum vor fi descrise în cadrul contractului de credit.)
  Nr. crt.Descrierea garanțiilor(inclusiv rangul ipotecii)Valoareade piață - lei -Valoarea acceptată în garanție - lei -Valoarea alocată acestei finanțări - lei -
  Total garanții
  În cazul creditelor de investiții, valoarea garanțiilor (inclusiv garanția de stat) trebuie să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării garantate și se va institui ipoteca de rang I asupra bunului/obiectivului de investiții creditat (fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS), iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru se va constitui ipoteca asupra tuturor conturilor beneficiarului, deschise la banca finanțatoare.
  7. Data aprobării finanțării de către finanțator: ………………. (zz/ll/aa)8. Garanția solicitată F.G.C.R., în numele și în contul statului:Procentul de garantare a finanțării este de ..........% din finanțarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanțării garantate.Valoarea garanției este de ...........lei.9. Beneficiarul, în conformitate cu Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată pe propria răspundere (anexa nr. 2.4), este:[ ] microîntreprindere;[ ] întreprindere mică;[ ] întreprindere mijlocie;[ ] întreprindere mică cu capitalizare medie de piață;[ ] întreprindere mare.10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.11. Beneficiarul nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.12. Datorii restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal ale beneficiarului* Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]Dacă Da, această valoare este de ............ lei.* Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.G.C.R. a Acordului de finanțare se vor completa și următoarele informații:– valoarea maximă estimată a dobânzii pe maximum 12 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ............... lei;– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a finanțării (până la scadența finală).
  Nr. crt.Data soldSold finanțare estimat
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  14. Administratorul, persoană rezidentă pe teritoriul României, nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal/Administratorul, persoană nerezidentă pe teritoriul României, a prezentat declarație autentică pe propria răspundere din care rezultă că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal/judiciar.DA [ ] NU [ ]15. Beneficiarul nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile:DA [ ] NU [ ]
  Anexăm la prezenta solicitare de garantare/modificare a garanției în cadrul componentei RURAL INVEST, după caz, următoarele:– anexa nr. 2.4 - Declarație pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mici cu capitalizare medie de piață/mari;– anexa nr. 2.5 - Declarație pe propria răspundere a beneficiarului;– rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate și disponibile la data prezentei solicitări de garantare;– certificatul de atestare fiscală al beneficiarului finanțării, valabil la data prezentei solicitări de garantare;– rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online;– rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;– cazier judiciar al administratorului valabil la data prezentei solicitări de garantare/declarația autentică a administratorului; cazierul fiscal al administratorului valabil la data prezentei solicitări de garantare/declarația autentică a administratorului;– anexa nr. 2.12 - Cunoașterea clientelei.Finanțatorul declară că a analizat și a aprobat documentația de finanțare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, și a stabilit valoarea finanțării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST.
  Finanțator,
  Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2.2 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
  CEREREA DE PLATĂ
  nr. ...... din data de ............. privind Contractul de garantare nr. ......./..... (data)
  1. Finanțatorul ...................., prin ..........(centrala/sucursala/agenția)............, cu sediul în localitatea ......................................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, et. ....., județul/sectorul .............................., înregistrat în registrul comerțului cu nr. …......., cod unic de înregistrare ................, înregistrat în Registrul bancar cu nr. ..........., reprezentat de ................................, în calitate de ..........., și de .................., în calitate de ........................, vă comunicăm că la data de ...............2. Beneficiarul: ......................................................., înregistrat în registrul comerțului cu nr. .........., J.../......../.........., CUI ..............................., cu sediul social în localitatea ................................................, str. .......................................... nr. ...., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................., telefon ............, fax ........., e-mail .............................., a rambursat din facilitatea de credit garantată (principal) în cadrul componentei RURAL INVEST suma de .......... lei.3. Finanțare restantă ............. lei.4. Finanțatorul solicită plata a ........% din soldul finanțării restante, exclusiv dobânzi, comisioane și orice alte costuri generate de participarea la componenta RURAL INVEST.5. Valoarea plății solicitate: ............. lei. Plata se va efectua în contul unic al finanțatorului deschis la ....................., cod IBAN: ..................6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (constituite pentru garantarea creditelor de investiții în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor și ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanțelor (M.F.) și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. (FGCR) și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități;e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prevăzută în anexa nr. 2.6 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, prin care instituția de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare și/sau potrivit art. 3 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.Finanțatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST și a respectat prevederile din convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu FGCR și din contractul de garantare încheiat cu FGCR și cu beneficiarul.Adresa de e-mail la care FGCR transmite înscrisul comunicat beneficiarului este ........................ .Data .................Finanțator .............Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2.5 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a beneficiarului privind îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant și a criteriilor de eligibilitate
  Subsemnatul/Subsemnata, .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de .............. la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., sectorul/județul.........., în calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezența declarație sunt corecte și complete.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 24.03.2022, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat sub formă de garanții, acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichidități în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;[ ] a beneficiat de ajutor de stat sub formă de garanții acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichidități în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, iar prin prezenta declar că sprijinul solicitat pentru acoperirea nevoilor de lichidități în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă diferența ce a rămas neacoperită cu finanțare aferentă nevoilor de lichiditate;[ ] nu a beneficiat de ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei;[ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei*);
  Nr. crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statFurnizorul ajutorului de statActul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului de stat (moneda)CAEN/CAEN-uri pentru care s-a acordat ajutorul de stat
  TOTAL
  *) Se vor declara toate ajutoarele de stat acordate în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv cele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și al componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST.
  b) împotriva ei nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare.
  B. Pentru a beneficia de finanțare garantată de FGCR IFN, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:[ ] nu se află în insolvență și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;[ ] nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;[ ] nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;[ ] nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligații restante se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul componentei RURAL INVEST;[ ] nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții, acordate cu respectarea condițiilor componentei RURAL INVEST, pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene sau pentru refinanțarea oricăror alte credite.C. Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:[ ] respectă prevederile art. 6 alin. (7) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare;[ ] este afectată de criză în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2022/C 131 I/01;[ ] nu a solicitat garanții de la FNGCIMM/FRC în cadrul programului IMM INVEST PLUS și al componentelor acestuia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT și INNOVATION;[ ] a solicitat garanții de la FNGCIMM/FRC în cadrul programului IMM INVEST PLUS și al componentelor acestuia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT și INNOVATION, după cum urmează: .......................... (Se vor detalia: valoarea creditelor și garanțiilor solicitate, valoarea maximă a ajutorului de stat aferent acestora, CAEN/CAEN-uri pentru finanțare/acordare ajutor de stat, iar în cazul componentelor IMM INVEST ROMÂNIA și AGRO IMM INVEST se va specifica tipul creditului: capital de lucru sau investiții.);[ ] nu utilizează în niciun fel măsurile de ajutor prevăzute de componenta RURAL INVEST pentru a submina efectele scontate ale sancțiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaționali și sunt în deplină concordanță cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile;[ ] nu este o entitate care face obiectul sancțiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaționali;[ ] nu facem obiectul sancțiunilor adoptate de UE și nici:a) persoanele, entitățile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective;b) întreprindere deținută sau controlată de persoane, entități sau organisme vizate de sancțiunile adoptate de UE;c) întreprindere care își desfășoară activitatea în industrii vizate de sancțiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea;[ ] nu am solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;[ ] întreprinderea nu face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau nu este preluată de acesta;[ ] întreprinderea face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau este preluată de acesta, iar dificultățile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului și dificultățile sunt prea grave pentru a fi soluționate de către grup;[ ] întreprinderea deține participații majoritare la altă entitate, dar nu este implicată în managementul acesteia sub aspectul politicii comerciale, al stabilirii prețurilor, producției și distribuției etc. și are un comportament autonom pe piață, astfel, nu formează o singură unitate economică.D. Declar pe propria răspundere, în calitate de administrator al societății, că nu am înscrise fapte în cazierul judiciar și cazierul fiscal.
  Numele
  ...........................................
  Semnătura*)
  .......................................
  Data semnării ................*) Toate cererile/declarațiile depuse pentru componenta RURAL INVEST vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 2.6 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere a finanțatorului
  Denumirea finanțatorului .........................., sediul social ..................., telefon ..............., fax .............., e-mail .........., nr. de înmatriculare la registrul comerțului ................., codul unic de înregistrare, reprezentat prin dl/dna ..................., în calitate de .........................Prin prezenta, declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului ......................... din creditul^1 ..........., în valoare de .......... (din care utilizat efectiv ..........), cu destinația^2 ..........., garantate prin Contractul de garantare nr. ........./.........., au fost utilizate pentru finanțarea^3 ......................, aferente codului CAEN/codurilor CAEN pentru finanțare^4 ....................Declarăm pe propria răspundere că am autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, pentru finanțarea destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare și/sau potrivit art. 3 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin. Anterior autorizării tragerilor din facilitatea de credit au fost întreprinse verificări specifice ale documentelor justificative prezentate de beneficiar pentru utilizările din credit, astfel încât acestea să respecte destinația creditului din contractul de credit.Date privind .................., beneficiar/ă al/a componentei RURAL INVEST, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare:denumirea .............., sediul social ......................, cod poștal ............., telefon .........., e-mail .........., nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .........., codul unic de înregistrare ..........Obiectul principal de activitate ..........Codul CAEN ..........Obiectul secundar de activitate^5 ...........Codul CAEN ..........^1 Se completează tipul creditului, după caz: credit de investiții sau credit/linie de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.^2 Se completează cu destinația creditului conform contractului de credit.^3 Se completează cu tipul finanțării: investiție sau capital de lucru.^4 Se completează cu codul CAEN pentru finanțare din acordul de finanțare și contractul de garantare.^5 Se completează dacă finanțarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.Numele ..................Funcția ..................Semnătura autorizată ...............Data semnării ...................
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 2.7 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
  ACORD DE FINANȚARE
  pentru beneficiarii componentei RURAL INVEST nr. .......... din ..............
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Convenției de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST nr. ......../2022, se încheie prezentul acord de finanțare între:Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., cu sediul social în București, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ............., telefon ............, fax ........., e-mail ........................., reprezentat de ................., în calitate de ..............., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat asociate componentei RURAL INVEST, aprobată în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare,instituția de credit .................., prin Centrala/Sucursala/Agenția ......................., cu sediul în localitatea ........................, str. ........................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, județul/sectorul ...................., telefon ....................., e-mail ................., înregistrată la registrul comerțului cu nr. .................... și în Registrul bancar cu nr. .............., cod unic de înregistrare ..........................., reprezentată prin dl/dna ........................, în calitate de ....................., și dl/dna ................., în calitate de ...................., având contul bancar nr. ...... deschis la ........., denumită în continuare finanțator,șibeneficiarul ...................., cu sediul social în localitatea ............., str. ............ nr. ........., bl. ........., sc. ......., et. ......, ap. ...., sectorul/județul ...................., telefon ...................., e-mail ................, înregistrat la registrul comerțului/Registrul societăților agricole etc. cu nr. ....................., cod unic de înregistrare .........................., reprezentat de ................................., CNP/CUI ......................., în calitate de .............................., cont bancar nr. ........................ deschis la ..................., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumit în continuare beneficiar.  +  Articolul 1Obiectul acorduluiObiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST - componenta RURAL INVEST, implementată de către F.G.C.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Tipul credituluiAjutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanțator beneficiarului, respectiv:credit de investiții în sumă de ...................... lei, acordat pe o perioadă de ..............., cod/coduri CAEN pentru finanțare ...........saucredit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ........... lei, acordat/acordată pe o perioadă de .................., cod/coduri CAEN pentru finanțare ...................  +  Articolul 3Plafonul maxim al grantului(1) Beneficiarul primește ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiții, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei (2022/C 131 I/01) Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, modificată și completată, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro per întreprindere, în termenii și în condițiile stipulate în prezentul acord și în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 250.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.(3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ........ lei, compus din:– comision de risc, în valoare de maximum ...... lei;– comision de administrare, în valoare de maximum ...... lei;– dobândă^1), în valoare de maximum ........ lei.^1) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.(4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de maximum 12 luni de la acordarea creditului.(5) Componenta de dobândă și componenta de comision de administrare se virează de către Ministerul Finanțelor (MF) trimestrial, în contul F.G.C.R., pe baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul FGCR, conform prevederilor schemei de ajutor de stat asociate componentei RURAL INVEST.(6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la MF, F.G.C.R. virează instituției de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.(7) Acordul de finanțare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia și până la 31 martie 2026 inclusiv.  +  Articolul 4Drepturile și obligațiile părților(1) F.G.C.R. - administratorul schemei de ajutor de stat:a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;b) va transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;c) are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;d) pe perioada derulării acordului de finanțare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat și poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, monitorizarea destinației se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situația constatării nerespectării prevederilor acordului de finanțare și schemei privind ajutorul de stat.(2) Beneficiarul:a) se obligă să accepte și să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informații și documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori îi sunt solicitate;c) în cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cuantumul maxim total de 2.000.000 euro per întreprindere, cu excepția întreprinderilor care își desfășoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 250.000 euro, respectiv în sectoarele pescuitului și acvaculturii, caz în care nu se va depăși cuantumul maxim total de 300.000 euro per întreprindere.(3) Finanțatorul:a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul componentei RURAL INVEST, în conformitate cu reglementările interne proprii, pentru destinația din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare și/sau potrivit art. 7.15 alin. (1^1) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST;b) nu va autoriza trageri din creditul acordat în cadrul schemei, prevăzut la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutor de stat/fonduri europene/refinanțări;c) se obligă să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei. Administratorul poate cere oricând informații și documente suplimentare ce trebuie furnizate în termenul solicitat.  +  Articolul 5Răspunderea contractualăÎn cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 6RăspundereAdministratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației specifice componentei RURAL INVEST și ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajații acestuia ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și ca urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 7Clauza de confidențialitate(1) În înțelesul prezentului acord, informațiile confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.(2) Părțile se obligă ca pe durata acordului de finanțare să nu dezvăluie și să nu utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.(3) Părțile convin că termenele și clauzele prezentului acord sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul 8Modificarea acordului(1) Orice modificare a prezentului acord se face prin act adițional semnat de toate părțile, care face parte integrantă din acord.(2) Valoarea totală a acordului de finanțare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului și până la 31 martie 2026 inclusiv, poate fi modificată de către administratorul schemei pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă). În cazul în care se prelungește valabilitatea schemei de ajutor de stat și prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adițional.  +  Articolul 9Revocarea acordului de finanțare(1) În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanții instituției de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziție declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține grantul ori au schimbat destinația acestuia sau a creditului prevăzut la art. 2, acordul de finanțare se revocă.(2) De asemenea, acordul de finanțare poate înceta prin revocare la inițiativa administratorului atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;b) intră în procedură de insolvență, în lichidare judiciară sau faliment sau își suspendă activitatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în această situație beneficiarul fiind obligat să înștiințeze F.G.C.R. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariției situațiilor inserate;c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.(3) În situațiile descrise la alin. (1) și alin. (2) lit. a) și c) și, după caz, în funcție de rezultatul verificării utilizării creditului garantat pentru situația descrisă la alin. (2) lit. b), F.G.C.R. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.(4) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(5) Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta, în limita derulării acordului și a prevederilor schemei de ajutor de stat.(6) Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.  +  Articolul 10CesiuneBeneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.  +  Articolul 11Rezolvarea și soluționarea litigiilor(1) Prezentul acord se supune legislației românești în ceea ce privește rezolvarea și soluționarea litigiilor.(2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.  +  Articolul 12Forța majoră(1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul acord.(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.(3) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind de forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.  +  Articolul 13Dispoziții finale(1) Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, și intră în vigoare la data semnării de către F.G.C.R., ce nu poate fi ulterioară datei de 31 decembrie 2023.(2) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.Prezentul acord a fost redactat și încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituția de credit și un exemplar pentru beneficiar, având aceeași valoare fiecare, semnate de reprezentanții legali ai părților acordului.Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .......................................................
  F.G.C.R. IFN - S.A.
  ..........................
  Finanțator,
  ..................
  Beneficiar,
  ..................
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 2.8 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
  CONTRACT DE GARANTARE
  Nr. ....................... din data de .........................
  Încheiat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2022, și în baza prevederilor Procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru componenta RURAL INVEST și a Convenției de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, între:Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., împuternicit conform O.U.G. nr. 99/2022, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul București, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ........................, reprezentat de ............,în calitate de ........, denumit în continuare F.G.C.R.,instituția de credit ........................, prin Centrala/Sucursala/Agenția ............., cu sediul în localitatea .............................., str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......, telefon ............, e-mail: ......., înregistrat la registrul comerțului cu nr. .................. și în Registrul bancar cu nr. ......, cod unic de înregistrare ................, reprezentată prin dl/dna ................, în calitate de .........................., și dl/dna ..............................., în calitate de ................................, având contul bancar nr. ........ deschis la ........., denumită în continuare finanțator,șibeneficiarul ........................, cu sediul social în localitatea ..................., str. ........................ nr. .........., bl. ........., sc. ......., et. ......, ap. ..., sectorul/județul .................., telefon ....................., e-mail: ........................, înregistrat la registrul comerțului/Registrul societăților agricole etc. cu nr. ......., cod unic de înregistrare ......................, reprezentat de ........................., CNP/CUI ......................., în calitate de ...................., cont bancar nr. .......................... deschis la ..............................., denumit în continuare beneficiar, în următoarele condiții:  +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1.1Termenii folosiți în prezentul contract de garantare au următoarele semnificații:a) beneficiarul componentei RURAL INVEST - operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, grupuri de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu modificările și completările ulterioare, organizații de producători din sectorul legume-fructe, înființate în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările și completările ulterioare, și start-upuri, care își desfășoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, precum și în domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare, cu excepția băuturilor și tutunului;b) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai componentei care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, astfel cum sunt definite la lit. c), d) și e);c) microîntreprinderi și întreprinderi mici - beneficiarii eligibili ai componentei RURAL INVEST care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;d) întreprinderi mijlocii - beneficiarii eligibili ai componentei RURAL INVEST care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;e) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - beneficiarii eligibili ai componentei care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/ întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia/acestora, au 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați, și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane de euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane de euro;f) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl/o pune la dispoziția beneficiarului componentei RURAL INVEST cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;g) garant - statul, prin M.F., reprezentat prin F.G.C.R., pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;h) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 90%;i) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul componentei RURAL INVEST a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;j) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;k) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F. de beneficiarul componentei RURAL INVEST. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății garanției, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, sau, după caz, până la data plății garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către M.F., respectiv evidențierea diminuării acestuia de către F.G.C.R., dacă este cazul.Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției;l) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program;m) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.  +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 2.1(1) Prin prezentul contract, F.G.C.R. garantează, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, rambursarea proporțională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituția de credit în cadrul componentei RURAL INVEST.(2) Creditul/Linia de credit/Creditul de investiții este în valoare de ............... lei și se acordă beneficiarului de către finanțator în cadrul componentei RURAL INVEST.(3) Creditul/Linia de credit/Creditul de investiții cu destinația ......... se acordă prin Contractul de credit nr. ............. din data de .................., pe termen de .......... luni, cu scadență la data de ............ și cu o perioadă de grație ............ (în cazul investițiilor).(4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau a capitalului de lucru, respectiv pentru codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare ................ .(5) Creditele de investiții/Creditele/Liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul componentei RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutor de stat/fonduri europene sau pentru refinanțarea oricăror altor credite.  +  Articolul 2.2(1) Valoarea maximă a garanției de stat este de .......... lei, reprezentând ......% din valoarea creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit.(2) Valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.  +  Articolul 2.3(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanțiile prevăzute în contractul de credit.(2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanții se efectuează de către instituția de credit în conformitate cu reglementările sale interne și cu respectarea prevederilor art. 3.1 lit. e) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, în cazul creditelor de investiții.  +  Articolul 2.4În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanților legali ai finanțatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.  +  Capitolul III Comisionul de risc și comisionul de administrare  +  Articolul 3.1Comision de risc = [valoarea^1)/soldul^2) garanției la data de 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)]/12^1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției.^2) Pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare.^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 3.2Comision de administrare = [valoarea^1)/soldul^2) garanției la data de 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)]/12^1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției.^2) Pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare.^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Capitolul IV Obligațiile părților  +  Articolul 4.1Beneficiarul se obligă:a) să ramburseze finanțarea garantată conform contractului de credit și eventualelor acte adiționale la acesta;b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiții/ creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului. Creditele garantate în cadrul componentei RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene sau pentru refinanțarea oricăror altor credite;c) să achite eventualele diferențe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.G.C.R. la scadența finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;d) să achite eventualele diferențe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit M.F. la scadența finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;e) să prezinte instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit sau dacă valoarea garanțiilor, împreună cu garanția F.G.C.R., nu acoperă în proporție de minimum 100% valoarea finanțării, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietate a beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiție valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțată. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de softuri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietate a beneficiarului și/sau a terților garanți, care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;f) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit o ipotecă mobiliară și/sau imobiliară conform art. 11 alin. (2) și (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanțării contractate;g) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanției acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), prin modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;h) să plătească dobânzi și penalități de întârziere la sumele prevăzute la lit. g), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.  +  Articolul 4.2Finanțatorul se obligă:a) să verifice, la aprobarea finanțării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST;b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordat(ă) beneficiarului pentru destinațiile din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat(e) în acordul de finanțare;c) să verifice destinația creditelor pentru realizarea de investiții și să urmărească utilizarea finanțării pe faze de execuție, conform proiectului de investiții și detaliilor de execuție;d) să asigure respectarea obligației beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit o ipotecă mobiliară și/sau imobiliară conform art. 11 alin. (2) și (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanțării contractate;e) să acorde finanțările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul componentei RURAL INVEST pe o perioadă de maximum 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire;f) să acorde finanțările aferente creditelor de investiții în cadrul componentei RURAL INVEST pe o perioadă de maximum 72 de luni, fără posibilitatea de prelungire;g) să transmită F.G.C.R. două exemplare originale ale contractului de garantare și două exemplare ale acordului de finanțare; documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;h) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.G.C.R., în format electronic, la adresa de e-mail raportari@fgcr.ro, informații referitoare la creditele garantate în cadrul componentei RURAL INVEST, respectiv componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de M.F. beneficiarilor în cadrul componentei RURAL INVEST;i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din convenția de garantare și plată a granturilor;j) să solicite și să obțină acordul expres al F.G.C.R. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite;k) să mențină condițiile de creditare prevăzute la art. 4.3 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componentei RURAL INVEST;l) să solicite beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie și la recuperarea cheltuielilor respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator;m) să asigure o perioadă de grație de maximum 24 de luni în cazul creditelor de investiții acordate în cadrul componentei RURAL INVEST;n) să efectueze formalitățile de înscriere/reînnoire/ modificare/radiere în/din cartea funciară a imobilelor și/sau din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 1.1 lit. r) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., radierea acestora făcându-se în baza acordului F.G.C.R.;o) să solicite F.G.C.R. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului;p) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin M.F., de a recupera creanța;q) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară.  +  Articolul 4.3F.G.C.R. se obligă:a) să solicite finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanției și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de finanțator și potrivit reglementărilor proprii și normelor metodologice;c) să verifice îndeplinirea de către finanțator a obligațiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;d) să monitorizeze garanțiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situațiilor furnizate de finanțator, conform prevederilor convenției de garantare și plată;e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile convenției de lucru cu finanțatorul și ale prezentului contract de garantare;f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției în condițiile transmiterii de către finanțator a tuturor documentelor prevăzute de convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și de prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul;g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute de convenția de garantare și plată a granturilor, precum și/sau ale nerespectării prevederilor din convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul;h) să restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului;i) să comunice finanțatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanției, cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia debitorului - beneficiar al finanțării garantate, precum și spre știință instituției de credit. Înscrisul se va comunica prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății;k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), în vederea recuperării creanței în condițiile legii, următoarele documente:– înscrisul prevăzut la lit. j) de mai sus;– dovada efectuării procedurii de comunicare a înscrisului către debitor - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extrasul din consultarea paginii de internet a F.G.C.R., din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;– contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original;– extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informațiilor și a documentelor referitoare la componenta RURAL INVEST, prin intermediul aplicației web ce este pusă la dispoziția Finanțatorului, și, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncționalități tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanțatorul nu este răspunzător în fața beneficiarului sau a F.G.C.R. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.G.C.R. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web;m) să soluționeze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările finanțatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul componentei RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat(ă) a/al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către M.F., dacă este cazul;o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.G.C.R. de către beneficiarul componentei RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat(ă) a/al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului sau la data plății garanției, după caz, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către F.G.C.R. sau de către F.G.C.R. către M.F., dacă este cazul;p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin M.F., de a recupera creanța;q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară;r) să emită, la solicitarea instituției de credit, acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții colaterale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin componenta RURAL INVEST și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator;s) să transmită M.F. o copie după adresa A.N.A.F. prin care se confirmă înregistrarea în evidența fiscală a sumei plătite de M.F.;t) să informeze M.F., într-un termen rezonabil, anterior termenului-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvență/faliment a beneficiarilor componentei RURAL INVEST pentru înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate;u) în cazul beneficiarilor programului care intră în procedura insolvenței, după efectuarea de către M.F. a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, F.G.C.R. transmite înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanției ca o creanță certă, lichidă și exigibilă, precum și documentația aferentă acordării garanției.  +  Capitolul V Descrierea și constituirea garanțiilor accesorii  +  Articolul 5.1(1) Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) și (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, beneficiarul finanțării/terții garanți constituie în favoarea statului român prin M.F., precum și a finanțatorului, în calitate de cocreditori, următoarele garanții, după caz:a) ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, în cazul creditelor pentru investiții (Se va descrie bunul ipotecat.);b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul componentei RURAL INVEST la instituția de credit finanțatoare, în cazul creditelor/ liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru (Se vor menționa conturile beneficiarului.);c) alte garanții, după caz (Se va descrie garanția.).(2) În temeiul prezentului contract, F.G.C.R. mandatează finanțatorul să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale prevăzute la alin. (1) și să efectueze formalitățile legale de publicitate a garanțiilor colaterale, precum și a ipotecii legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, în cazul creditelor de investiții.(3) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 1.1 lit. r) din convenția de garantare și plată a granturilor, se efectuează de către finanțator în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la F.G.C.R. Pentru formalitățile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a garanțiilor colaterale, finanțatorul trebuie să obțină acordul expres al F.G.C.R.(4) În cazul în care se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul componentei RURAL INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțată prin componenta RURAL INVEST, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator, urmând ca ipoteca legală de rang I sau rang secund, după caz, să se extindă asupra construcției finalizate.(5) În cazul în care instituția de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicate de F.G.C.R., în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicate de F.G.C.R., după caz.(6) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicate de F.G.C.R., după caz, la momentul comunicării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.(7) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, al fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, instituția finanțatoare va solicita acordul autorizat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.  +  Capitolul VI Plata garanției  +  Articolul 6.1În cazul în care beneficiarul componentei RURAL INVEST nu își îndeplinește obligațiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, finanțatorul poate solicita executarea garanției emise de F.G.C.R., în numele și în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.G.C.R. ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului, și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.  +  Articolul 6.2(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.G.C.R. aprobă sau respinge cererea de plată a garanției.(2) F.G.C.R. aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(3) F.G.C.R. respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 8.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului componentei RURAL INVEST, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite F.G.C.R., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.G.C.R. va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției.(5) Plata garanției se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit finanțatoare, pe baza deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată vizate cu „bun de plată“, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată.(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite F.G.C.R. dovada efectuării plății.(7) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (6), F.G.C.R. întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (6).(8) În cazul în care comunicarea titlului de creanță nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea la sediul F.G.C.R. sau pe pagina de internet a acestuia a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(9) Anunțul prevăzut la alin. (8) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia.(10) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(11) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (11), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (12) se înaintează de către F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Răspunderea părților  +  Articolul 7.1Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract și legislației corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.  +  Capitolul VIII Litigii  +  Articolul 8.1Orice neînțelegere apărută între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluționată de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul social al M.F.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 9.1Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R.  +  Articolul 9.2Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, materializat în acte adiționale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.  +  Articolul 9.3Răspunderea asumată de F.G.C.R. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situații:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la F.G.C.R. a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție/data renunțării beneficiarului la garanție comunicată de către finanțator prin anexa nr. 2.3 la Convenția de garantare și plată în luna de raportare.  +  Articolul 9.4Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ............, sub rezerva dispozițiilor art. 9.3.  +  Articolul 9.5Dispozițiile prezentului contract se completează cu cele din legislația generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 99/2022.  +  Articolul 9.6În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.  +  Articolul 9.7Părțile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanției acordate prin prezentul contract, finanțatorul, fără a solicita consimțământul beneficiarului, să urmeze instrucțiunile prin care organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul beneficiarului.Prezentul contract a fost redactat și încheiat astăzi, ..................., în cel puțin 4 exemplare originale, câte unul pentru finanțator^1) și beneficiar și două pentru F.G.C.R.^1) În situația în care asupra activului finanțat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanțator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  F.G.C.R. IFN - S.A.,
  ................................
  Finanțator,
  ...........................
  Beneficiar,
  ....................
  -----