ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Integrarea și administrarea bazelor de date privind evidența persoanelor, a actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii, a dovezii de reședință se realizează de D.G.E.P. ......................................................(3) S.N.I.E.P. reprezintă ansamblul activităților desfășurate cu mijloace informatice pentru ținerea evidenței persoanelor, a actelor de identitate, a dovezii de reședință și, după caz, a documentelor care stabilesc/atestă măsuri luate de autoritățile publice cu privire la persoană, a documentelor prin care se atestă înregistrarea sau modificarea actelor/faptelor de stare civilă ori a datelor de identitate necesare pentru scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1).2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, C.N.P. se generează automat prin intermediul Sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, denumit în continuare S.I.I.E.A.S.C.3. La articolul 6, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) C.N.P. este generat de către D.G.E.P., potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de unic administrator, prin mijloace informatice.(4) Pentru situațiile în care C.N.P. nu au fost generate potrivit alin. (3) sau acestea au fost epuizate, la solicitarea serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului București sau a Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, D.G.E.P. generează C.N.P. suplimentare.4. La articolul 6, alineatele (5) și (6) se abrogă.5. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează, prin mecanisme informatice, pe baza informațiilor preluate din sisteme administrate de instituții ale administrației publice centrale, a documentelor prezentate de persoana interesată sau a informațiilor comunicate de autorități.6. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Începând cu data realizării condițiilor tehnice, actualizarea R.N.E.P. se realizează prin proceduri automate, pe baza informațiilor preluate din sisteme informatice prevăzute la alin. (3), sau prin preluarea informațiilor din documentele prezentate de persoana interesată.7. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili instituții/autorități suplimentare față de cele prevăzute la alin. (4).8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face în condițiile stabilite de lege, în cadrul unor acțiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligații legale, cu plata corespunzătoare a unei taxe, în baza unui contract încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., și beneficiar.9. La articolul 11, partea introductivă a alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) De la plata taxei prevăzute la alin. (2) se exceptează furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. solicitată de:10. După articolul 11 se introducdouă noi articole, art. 11^1 și 11^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Cuantumul taxei prevăzute la art. 11 alin. (2) pentru furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal prin proceduri automate se stabilește potrivit bazei de calcul aprobate prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul taxei se publică anual pe pagina de internet a D.G.E.P.(2) Cuantumul taxei prevăzute la art. 11 alin. (2) pentru furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal prin proceduri neautomate se stabilește de către D.G.E.P. potrivit bazei de calcul aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu luarea în considerare a cel puțin următoarelor elemente:a) costul mediu al materialelor utilizate pentru redactarea și transmiterea răspunsului;b) costul mediu al utilizării infrastructurii tehnice pentru extragerea datelor pentru unitatea de referință prin raportare la costul pe ora de funcționare;c) costul mediu cu resursa umană prin raportare la unitatea de referință;d) costul mediu pentru îndeplinirea unor operațiuni suplimentare.(3) Valoarea elementelor care constituie baza de calcul al taxei prevăzute la alin. (2) se publică, anual, pe pagina de internet a D.G.E.P. Cuantumul taxei nu poate fi mai mic decât costurile implicate.(4) Cuantumul taxei pentru furnizarea datelor cu caracter personal prin proceduri neautomate realizate potrivit art. 11 alin. (6) lit. b) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11^2(1) Furnizarea datelor statistice extrase din R.N.E.P. se realizează cu plata unei taxe, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Pentru furnizarea datelor statistice extrase prin proceduri automate din R.N.E.P., procedura de calcul al valorii totale a taxei de furnizare se realizează de către D.G.E.P. prin raportare la cuantumul taxei pentru ora de funcționare, calculată potrivit dispozițiilor aprobate prin hotărâre a Guvernului. Procedura de calcul se publică pe pagina de internet a D.G.E.P.11. Articolul 12^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) Opțional, începând cu data realizării condițiilor tehnice, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea ambilor părinți, a reprezentatului legal, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau, după caz, în temeiul unei ordonanțe președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui furnizor privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.(2) Ordonanța președințială prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorității părintești are dreptul de a solicita eliberarea cărții electronice de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani sau de a-și exprima acordul în acest sens.(3) În situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința, cartea electronică de identitate se eliberează în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă.(4) Nu se eliberează carte de identitate simplă persoanelor care nu au împlinit vârsta de 14 ani.12. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Actul de identitate face dovada identității, a cetățeniei române și, după caz, a domiciliului sau a reședinței din România. Dovada reședinței se face și cu documentul prevăzut la art. 33.(2) Cartea electronică de identitate, aflată în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care o recunosc ca document de călătorie.(3) Cărțile de identitate emise până la data de 31 decembrie 2023, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie, în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.(4) Cartea electronică de identitate permite titularului utilizarea semnăturii electronice, precum și autentificarea în sistemele informatice ale instituțiilor publice sau ale persoanelor juridice de drept privat.(5) Prin autentificare se înțelege procedura prin care i se permite unei persoane care posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în format accesibil și ușor de utilizat inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, în interes propriu sau în relația sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat.(6) Prin crearea setului de date în vederea autentificării în sistemele informatice ale instituțiilor publice sau ale persoanelor juridice de drept privat, titularului cărții electronice de identitate i se atribuie identitate electronică, aceasta fiind utilizată pentru accesarea serviciilor publice sau private electronice de către utilizatorul cu identitate verificată.(7) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identității se face cu certificatul de naștere. Dovada domiciliului acestuia se face cu certificatul de naștere însoțit de actul de identitate sau pașaportul unuia dintre părinți, atunci când părinții au domiciliul comun, sau, după caz, al părintelui cu care locuiește ori căruia i-a fost încredințat, al reprezentantului legal sau, după caz, cu copia hotărârii comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, pentru minorii pentru care a fost dispusă o măsură de protecție specială în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.13. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.(2) Începând cu data realizării condițiilor tehnice necesare, cetățenii români pot solicita eliberarea actului de identitate oricărui serviciu public comunitar de evidență a persoanelor.(3) Cetățenii români cu domiciliul în România aflați temporar în străinătate pot solicita eliberarea actului de identitate:a) la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, începând cu data realizării condițiilor tehnice necesare, cu excepția eliberării cărții de identitate provizorii și a cărții de identitate simple;b) la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, cu excepția eliberării cărții electronice de identitate.(4) Primul act de identitate, cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă nu se eliberează pe bază de procură specială.(5) Pentru cetățenii români de pe teritoriul României sau aflați temporar în străinătate care figurează în R.N.E.P. cu mențiuni operative: urmărit, suspendarea dreptului la libera circulație în altă localitate din România sau în străinătate ori cu mandat de executare a pedepsei, se eliberează carte electronică de identitate cu termenul de valabilitate prevăzut la art. 16 alin. (2^2).(6) În scopul reglementării situației juridice a minorului român care se află într-un serviciu social din străinătate, cartea electronică de identitate se eliberează, la solicitarea autorităților străine competente, pe baza cererii preluate de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țara respectivă.(7) În situația prevăzută la alin. (6), cartea electronică de identitate se eliberează cu domiciliul înregistrat în R.N.E.P., iar dacă nu figurează cu domiciliul în România, se aplică, după caz, dispozițiile art. 17^1 alin. (8) sau ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.(8) Minorul cu vârsta între 14-18 ani depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal.(9) Minorul cu vârsta între 14-18 ani, pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială, în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoțit de o persoană desemnată din cadrul serviciului social public sau al unui furnizor privat acreditat ori de persoana căreia i-a fost dat în plasament copilul.(10) Documentul emis potrivit alin. (8) și (9) poate fi ridicat personal de către titular sau de către persoana care l-a însoțit la depunerea cererii.(11) Prevederile alin. (8) și (10) se aplică în mod corespunzător și persoanei care beneficiază de consiliere judiciară, astfel cum instanța de tutelă a dispus.14. După articolul 14 se introducdouă noi articole, art. 14^1 și 14^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) Pentru soluționarea unor cazuri deosebite care impun celeritatea eliberării, actele de identitate, dovada de reședință și/sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței se pot realiza de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București. Condițiile eliberării cărții electronice de identitate, precum și condițiile înscrierii mențiunii de reședință se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice, pentru soluționarea unor cazuri deosebite, precum și pentru sprijinirea activității specifice a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale, eliberarea actelor de identitate și/sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței ori eliberarea dovezii de reședință se realizează de către D.G.E.P.  +  Articolul 14^2(1) Se abilitează D.G.E.P. să organizeze, să conducă și să coordoneze platforme-pilot pentru eliberarea cărților electronice de identitate. Condițiile de organizare a platformelor-pilot se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În înțelesul alin. (1), platforma-pilot reprezintă ansamblul procedurilor de lucru, al echipamentelor, produselor și serviciilor de resortul tehnologiei informației și comunicațiilor ori al materialelor sau tehnologiilor folosite la producerea actelor de identitate electronice sau pentru identificarea celor mai adecvate soluții necesare derulării activității de cercetare și testare a noilor versiuni de acte de identitate electronice ori pentru derularea în concret a acestora, în scopul asigurării suportului necesar validării și adoptării deciziilor privind punerea în circulație și personalizare a unor noi versiuni ale cărții electronice de identitate, ale cărții de identitate provizorii sau ale dovezii de reședință, în condițiile furnizării unor servicii de calitate, fiabilitate și flexibilitate pentru cetățean.15. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate și cererea pentru eliberarea dovezii de reședință conțin datele cu caracter personal ale solicitantului și informațiile necesare actualizării R.N.E.P., stabilite prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezența lucrătorului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a personalului consular și trebuie să fie însoțită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie și a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române, adresei de domiciliu și, după caz, adresei de reședință.(3) Începând cu data realizării condițiilor tehnice, datele solicitantului actului de identitate sau dovezii de reședință se preiau din sisteme informatice în condițiile prevăzute la art. 9 sau, după caz, din documentele prezentate în original care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie și a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române, a domiciliului sau reședinței, în vederea constituirii sau actualizării mapei electronice.(4) Mapa electronică conține o structură predefinită de dosare care cuprinde documentele scanate prezentate, în original, de cetățean, imaginea facială și semnătura acestuia.(5) Începând cu data realizării condițiilor tehnice, în situațiile în care nu este posibilă colectarea prin mijloace informatice în condițiile art. 9 alin. (3), cererile pentru eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoțite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință.(6) Procedura înregistrării și generării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și a dovezilor de reședință, documentele care trebuie prezentate de solicitanți sau, după caz, datele menționate la alin. (2), precum și modalitățile de certificare a identității se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(7) Procedura privind certificarea identității solicitantului actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării se stabilește prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(8) Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate se stabilește prin hotărâre a Guvernului.16. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Începând cu data eliberării primei cărții electronice de identitate la nivel național, cartea de identitate se eliberează cu valabilitatea prevăzută de dispozițiile alin. (1), dar nu mai mult de data de 3 august 2031.17. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Începând cu data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează:a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani;b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani;c) cu valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;d) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;e) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani.18. La articolul 16, după alineatul (2) se introducdouă noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Termenul de valabilitate a cărților electronice de identitate pentru cererile depuse cu 30 zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 18 ani este cel prevăzut la alin. (2) lit. b), respectiv lit. d).(2^2) Cartea electronică de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 1 an, atunci când prelevarea amprentelor nu este posibilă temporar de la niciun deget.19. La articolul 16 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) unei cărți electronice de identitate;20. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Până la împlinirea vârstei de 14 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condițiile art. 12^1, se eliberează astfel:a) pentru minorii cu vârsta de la 0 până la 12 ani fără imaginile impresiunilor papilare;b) începând cu vârsta de 12 ani, minorilor li se eliberează cărți electronice de identitate cu imaginile impresiunilor papilare.21. La articolul 16, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Începând cu data realizării condițiilor tehnice, pentru cererile privind eliberarea unui act de identitate în limitele prevăzute la alin. (1) și (2) preluate cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei necesare încadrării într-o grupă de vârstă ulterioare, se eliberează actul de identitate cu termen de valabilitate mai lung, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 14 alin. (5) și art. 16 alin. (2^2).(6) Începând cu data realizării condițiilor tehnice, expirarea termenului de valabilitate a actelor de identitate se calculează începând cu data emiterii.22. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) data nașterii titularului;23. La articolul 17 alineatul (5), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) datele din formatul tipărit;.................................................c) certificate pentru autentificare sau semnătură electronică și, după caz, certificate pentru semnătură electronică calificată, astfel cum acestea sunt definite de legislația din domeniu.24. La articolul 17 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), care va avea următorul cuprins:b^1) locul nașterii titularului;25. La articolul 17, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alin. (5^2), cu următorul cuprins:(5^2) Începând cu data realizării condițiilor tehnice, datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. (5), cu excepția adresei de domiciliu a titularului, cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3).26. La articolul 17, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Cartea electronică de identitate se eliberează fără înscrierea imaginii impresiunilor papilare atunci când prelevarea acestora este fizic imposibil de a fi realizată.27. La articolul 17^1, alineatele (1), (1^1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Certificatele pentru autentificare sau semnătură electronică și, după caz, certificatele pentru semnătură electronică calificată se emit și se înscriu, după cum urmează:a) certificatul pentru autentificare și certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul Afacerilor Interne;b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator de servicii de încredere calificat, în condițiile legii.(1^1) Certificatele prevăzute la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare și, după caz, semnare în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și cu sistemele informatice ale altor instituții publice sau aparținând persoanelor juridice de drept privat. Documentele semnate cu certificatul pentru semnătură electronică avansată prevăzut la alin. (1) lit. a) au aceeași valoare ca documentele semnate olograf. (la 11-01-2024, Alineatul (1^1), art. 17^1, Punctul 27., Articolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 8 din 5 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2024 ) (2) Cerințele de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.28. La articolul 18, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către polițist, de către funcționarul din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau de către diplomatul cu atribuții consulare/funcționarul consular, după caz.(3) Persoanele abilitate la alin. (2) care constată una din situațiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să rețină actul de identitate și să îl transmită la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor emitent.29. La articolul 19 alineatul (1), literele b) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului sau data nașterii;......................................................k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate aflate în termen de valabilitate.30. La articolul 19 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:c^1) în cazul în care în R.N.E.P. există mențiunea «încetat valabilitate domiciliu»;31. La articolul 19, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:32. La articolul 19 alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d)-j);c) oricând, în situația prevăzută la alin. (1) lit. c^1) și k).33. La articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:e) pentru persoanele aflate într-una dintre situațiile prevăzute la art. 14 alin. (5), până la data realizării condițiilor tehnice emiterii unei cărți electronice de identitate.34. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) un an, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și e);35. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.36. La articolul 22, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Actul de identitate al persoanei fizice reținute, arestate preventiv, arestate la domiciliu, care execută pedeapsa închisorii sau care se află în centre educative se păstrează de către administrația instituțiilor în cauză ori de către polițistul desemnat cu supravegherea și se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.(2) În cazul persoanelor aflate în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), al persoanelor internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții sanitare, de protecție și în centre de servicii sociale care refuză ori, după caz, se află în imposibilitatea de a solicita eliberarea actului de identitate, cererea poate fi formulată de funcționarul sau, după caz, polițistul desemnat din cadrul instituției respective ori de către personalul anume desemnat din cadrul serviciului social, nefiind necesară preluarea semnăturii olografe a titularului.(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau pentru persoanele internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții sanitare, de protecție și în centre de servicii sociale se primește și se soluționează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituțiile respective.37. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Orice situație în care cartea electronică de identitate nu se mai află în posesia titularului și există un risc de utilizare neautorizată se notifică de către acesta, de îndată, D.G.E.P., prin intermediul mijloacelor puse la dispoziție în acest sens.38. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pierderea, distrugerea sau furtul actului de identitate se declară la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, odată cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.39. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Procedura și condițiile pentru remiterea notificării prevăzute la alin. (1^1), precum și procedura de suspendare/ blocare, revocare și reactivare a cărții electronice de identitate și a certificatelor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. a) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.40. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor.41. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În vederea obținerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora în străinătate, cetățenii români au dreptul să solicite emiterea unui certificat care să ateste domiciliul.(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) se eliberează de către D.G.E.P. și serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București, la cererea titularului.42. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Începând cu data realizării condițiilor tehnice, cererea pentru înscrierea reședinței se formulează electronic. Procedura evaluării și aprobării se stabilește prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(1^2) Începând cu data realizării condițiilor tehnice, pentru titularii cărții electronice de identitate înscrierea reședinței se realizează în format electronic, dispozițiile art. 33 fiind aplicabile numai la solicitarea expresă a acestora.43. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul în care cererea pentru înscrierea reședinței se formulează electronic, documentul prevăzut la alin. (1) poate fi transmis solicitantului prin poștă sau poate fi ridicat de la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza adresei de reședință, potrivit opțiunii solicitantului.44. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Se exceptează de la plata contravalorii actelor de identitate:a) persoanele care sunt victime ale calamităților naturale, incendiilor sau ale altor dezastre și care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori își au reședința, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situații;b) cetățenii români aflați în străinătate în situații deosebite.45. După articolul 41 se introduce un nou articol, art. 41^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 41^1(1) Contravaloarea cărții electronice de identitate emise persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani se asigură din fonduri alocate în acest sens de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru D.G.E.P., în condițiile și limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) se stabilește și mecanismul de asigurare a contravalorii cărții electronice de identitate.46. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Formularele utilizate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se completează olograf, prin alte sisteme de tehnoredactare sau online și se semnează olograf sau electronic.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile implicate, și Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., denumită în continuare Imprimeria Națională, sunt responsabile pentru punerea în circulație a cărții electronice de identitate.2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Producerea cărților electronice de identitate și a cărților de identitate simple se realizează, centralizat, de către Imprimeria Națională.(2) Producerea cărților de identitate provizorii și a dovezilor de reședință se realizează centralizat de către Imprimeria Națională și se personalizează de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, denumită în continuare D.G.E.P.(3) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează, centralizat, în Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic și metodologic a structurilor aflate în coordonare, potrivit legii, pentru toate activitățile referitoare la punerea în circulație a cărții electronice de identitate, cărții de identitate simple, a cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință.(5) Imprimeria Națională asigură distribuirea cărților electronice de identitate și a cărților de identitate simple la structurile teritoriale subordonate D.G.E.P. și, respectiv, a cărților electronice de identitate la Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea expedierii lor către misiunile diplomatice și oficiile consulare pentru eliberarea către solicitanți, în condițiile stabilite prin protocoale încheiate cu Ministerul Afacerilor Externe și D.G.E.P.3. Articolul 8^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^2Imprimeria Națională asigură serviciile necesare funcționării neîntrerupte a echipamentelor și produselor software prevăzute la art. 8^1 alin. (1), precum și materialele consumabile necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2).4. La articolul 9, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Stabilirea și actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) se realizează de către Imprimeria Națională, cu avizul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.(2) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) poate fi încasată prin unitățile Trezoreriei Statului sau prin alte unități bancare, prin structurile financiare ale D.G.E.P., ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, prin autoritățile administrației publice locale, precum și prin Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, componentă a Sistemului electronic național, utilizând cardul bancar, cu care Imprimeria Națională a încheiat convenții în acest scop.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 21^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Contravaloarea cărții de identitate se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică.2. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea cărții de identitate se avizează de către Consiliul Concurenței și se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Afacerilor Interne, pe baza propunerilor Direcției generale.3. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Materialele necesare producerii cărților de identitate, cărților de identitate provizorii, precum și elementele de particularizare aplicabile prin ștanțare pe cartea de identitate provizorie se achiziționează, în condițiile legii, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală, și se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, până la data emiterii de către fiecare dintre acestea a actelor de identitate produse în condițiile art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tipăriturile înseriate necesare în activitatea de eliberare a documentelor de identitate, precum și ștampilele care se aplică pe cărțile de identitate provizorii se confecționează de Tipografia Ministerului Afacerilor Interne și se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, prin Direcția generală.(3) Materialele prevăzute la alin. (2) care se confecționează și se distribuie cu titlu gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) După data prevăzută la alin. (1) se aplică dispozițiile art. 8^2 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVData realizării condițiilor tehnice necesare aplicării dispozițiilor art. 9 alin. (3^1), art. 12^1, art. 14 alin. (2) și alin. (3) lit. a), art. 15 alin. (3) și (5), art. 16 alin. (2), (5) și (6), art. 17 alin. (5^2), art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 32 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2021.  +  Articolul VIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, următoarele acte normative vor fi republicate în Monitorul Oficial la României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță;b) Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Traian Laurențiu Hristea,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 31 ianuarie 2023.Nr. 12.------