ORDONANȚĂ nr. 11 din 31 ianuarie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod corespunzător și în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepția vehiculelor cu tracțiune animală, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19.2. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București.(2) Evidența vehiculelor înregistrate se ține la autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pe raza căreia proprietarul sau deținătorul mandatat își are domiciliul, reședința sau sediul, care înscrie datele de identificare a proprietarului și a vehiculului prevăzute la art. 11 alin. (11)-(13) în Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate, constituit la nivelul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Înscrierea datelor se realizează prin intermediul aplicațiilor informatice puse la dispoziția autorităților administrației publice locale competente, în mod gratuit, de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.(3) Prelucrarea unor date din Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate, inclusiv a unor date cu caracter personal, de către autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se realizează pe bază de protocol încheiat între acestea și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.3. La articolul 15, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Odată cu realizarea operațiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deținătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum și plăcuțe cu numărul de înmatriculare. La cererea proprietarului sau deținătorului mandatat al vehiculului, autoritatea competentă eliberează, pentru situațiile în care se emite un certificat de înmatriculare, o dovadă înlocuitoare a acestuia care atestă înmatricularea vehiculului, valabilă până la emiterea certificatului de înmatriculare, dar nu mai mult de 30 de zile.....................................................(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (3) și art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate și plăcuțe cu numere de înregistrare, conform categoriei din care fac parte vehiculele respective.4. La articolul 23, alineatele (9^1) și (9^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9^1) Pentru asigurarea și verificarea legalității examenului de obținere a permisului de conducere, modul de desfășurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât și audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susținerea probei practice, iar în cazul categoriilor A1, A2 și A, acestea se instalează pe autovehiculul în care se află examinatorul.(9^2) Prin excepție de la prevederile alin. (9^1), nu se înregistrează audio sau video proba practică susținută în poligon pentru categoriile AM, A1, A2 și A.5. La articolul 24, după alineatul (5^3) se introduce un nou alineat, alin. (5^4), cu următorul cuprins:(5^4) La cererea titularului permisului de conducere, autoritatea competentă eliberează, pentru situațiile prevăzute la alin. (5^1) și (5^2), o dovadă înlocuitoare a acestuia, valabilă până la emiterea permisului de conducere, dar nu mai mult de 30 de zile.6. La articolul 24, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Persoana care nu deține permis de conducere și a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație, precum și persoana al cărei permis de conducere a fost anulat în condițiile art. 114 alin. (1) lit. a)-d) sau ale art. 115 alin. (1) au dreptul de a se prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere, respectiv pentru obținerea unui nou permis de conducere, după caz, dacă a intervenit una dintre situațiile următoare:a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate;b) a trecut un an de la data grațierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului de prescripție a executării pedepsei;c) a intervenit amnistia;d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a fost executată integral ori executarea acesteia a încetat în alt mod prevăzut de lege;e) a intervenit reabilitarea.7. La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (6^1)-(6^3), cu următorul cuprins:(6^1) Pentru prezentarea la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere, pentru categoriile avute anterior, persoana al cărei permis de conducere a fost anulat, aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6), trebuie să facă dovada că este aptă din punct de vedere medical.(6^2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracțiune care a fost dezincriminată, în condițiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia își are domiciliul sau reședința pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (5^3), fără a mai susține examen și cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situație.(6^3) În situația în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracțiune care a fost dezincriminată, în condițiile art. 4 din Codul penal, șeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situație.8. La articolul 83, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) În procedura de preschimbare a permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești, autoritățile competente pot elibera o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (3).(5) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, emite permisul de conducere internațional, în conformitate cu prevederile convenției prevăzute la art. 82 alin. (2), în condițiile stabilite prin regulament. Dispozițiile prezentului alineat nu aduc atingere activității de emitere a permisului de conducere internațional de către asociațiile autorizate în acest scop potrivit tratatelor la care România este parte.9. La articolul 103 alineatul (1), litera e) se abrogă.10. La articolul 103, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins (1^1) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c) și d), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta, începând cu ziua imediat următoare celei expirării prelungirii valabilității dovezii înlocuitoare. În situația în care valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungită sau a fost eliberată fără drept de conducere, din perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. c) și d) se deduce perioada în care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). Dispoziția privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite în termen de 5 zile de la data la care șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta a luat cunoștință de soluționarea procesului penal și se comunică titularului permisului de conducere în termen de 15 zile de la emiterea acesteia. În situația în care, la data la care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de suspendare aflate deja în curs de executare.11. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 101 alin. (1) pct. 4 și art. 102 alin. (1) pct. 4 și 8 se constată și se sancționează și de către polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu.12. La articolul 114 alineatul (1), literele b) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printro hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal;.....................................................f) permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1) și (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru săvârșirea unei infracțiuni care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.13. Articolul 116 se abrogă.  +  Articolul IIArticolul II din Legea nr. 241/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1032 din 23 decembrie 2019, se abrogă.  +  Articolul III(1) Până la operaționalizarea Registrului de evidență a vehiculelor înregistrate de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, înregistrarea vehiculelor se realizează în evidențele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, potrivit regulamentelor emise la nivelul fiecărei autorități a administrației publice locale.(2) Datele de identificare a proprietarilor și a vehiculelor înregistrate, care nu au fost radiate, aflate în evidențele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București se înscriu de către aceștia în Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate în termen de 1 an de la constituirea acestuia de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.(3) Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru operaționalizarea și utilizarea Registrului de evidență a vehiculelor înregistrate.  +  Articolul IVPentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (17) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ministrul afacerilor interne va emite ordinul de modificare a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va modifica în mod corespunzător Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIÎn cazul condamnării definitive pentru vreuna dintre infracțiunile prevăzute de art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, săvârșită de către titularul permisului de conducere anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru perioada prevăzută de legea în vigoare la data săvârșirii faptei.  +  Articolul VIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 31 ianuarie 2023.Nr. 11.-------