METODOLOGIE din 9 noiembrie 2022privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 28 noiembrie 2022



  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 6.216 din 9 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1140 din 28 noiembrie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Consorțiul pentru învățământ dual, denumit în continuare "Consorțiu", este o structură partenerială fără personalitate juridică, cu denumire proprie, constituită în baza unui contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) Consorțiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piața muncii și are denumire proprie stabilită, de părți, prin Contractul de parteneriat.(3) Consorțiul reprezintă un centru de expertiză pentru implementarea reformelor naționale din domeniul educației și formării profesionale prin învățământul dual.(4) Specificul regional al Consorțiului este asigurat prin respectarea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare stabilite în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.(5) În situații bine justificate, în cazul activităților profesionale de interes național pentru care nu există suficiente resurse educaționale și operatori economici în domeniul respectiv, la nivel regional sau o concentrare mare de instituții de învățământ superior (regiunea București-Ilfov). Consorțiile pot avea caracter multi-regional, în vederea atingerii scopului pentru care acestea pot fi constituite, în conformitate cu alin. (1) al art. 2 din prezenta metodologie.(6) Prin Consorții se pot dezvolta campusuri profesionale integrate, în care se desfășoară învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ.(7) Campusul profesional integrat trebuie să fie construit și organizat ca fiind un complex educațional, cuprinzând construcții și dotări pentru desfășurarea de activități precum învățământ, cercetare, cazare, spații de recreere și lectură, astfel încât să fie asigurate toate facilitățile necesare cu privire la acces, participare, funcționalitate, siguranță a elevilor și studenților. Pentru campusul care este constituit din mai multe corpuri de clădiri, acestea trebuie să fie dispuse în aceeași zonă sau în apropiere una de alta, cu asigurarea parcurgerii în siguranță a distanțelor dintre clădiri.  +  Capitolul II Scopul, obiectivele și principiile aplicabile constituirii Consorțiului  +  Articolul 2(1) Scopul Consorțiului constă în creșterea calității formării elevilor/studenților în raport cu nevoile pieței muncii, prin creșterea numărului de domenii și calificări și de competențe ale pieței muncii, identificate și previzionate, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar.(2) În cadrul Consorțiului, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3 - 8, conform Cadrului Național al Calificărilor aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3 Partenerii cooperează în vederea realizării următoarelor obiective ale Consorțiului:a. asigurarea utilizării eficiente a resurselor materiale, financiare și umane;b. propunerea principiilor de conlucrare și obiectivelor strategice comune pentru toate entitățile din Consorțiu;c. promovarea programelor, respectiv proiectelor comune în domeniul învățământului dual;d. susținerea măsurilor de consolidare și extindere a cercetării științifice în domeniul învățământului dual;e. identificarea și stabilirea domeniilor prioritare pentru care este oportună organizarea învățământului dual în cadrul Consorțiului;f. elaborarea unei abordări integrate pentru admitere, în vederea parcurgerii rutei complete de educație și formare în sistemul de învățământ dual precum și pentru examinarea, obținerea calificărilor/certificărilor de către elevi/studenți;g. inițierea unor propuneri pentru stabilirea standardelor pentru autorizarea și acreditarea programelor de studii, pentru dezvoltarea și actualizarea calificărilor și titlurilor dobândite în urma absolvirii programelor de învățământ dual;h. coordonarea eforturilor comune ale partenerilor în vederea creșterii participării la învățământul dual și dezvoltării învățământului în sistem dual în România, astfel încât acestea să determine creșterea competitivității și a performanțelor, atât pe piața muncii, cât și la nivel social;i. stabilirea conținuturilor programelor de învățământ autorizate, în vederea adaptării la nevoile și cerințele pieței muncii;j. finanțarea unor investiții comune în interesul și pentru exploatarea investițiilor de către toți partenerii Consorțiului;k. popularizarea/informarea cu privire la formarea prin învățământul dual oferit în cadrul Consorțiului, orientată în special către potențiali viitori cursanți, familiile acestora și angajatori;l. orice alte obiective care sunt în concordanță cu scopul Consorțiului.  +  Articolul 4 În vederea realizării scopului și obiectivelor sale, Consorțiul poate iniția și desfășura orice activități considerate necesare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.  +  Articolul 5 Principiile de bază ale Consorțiului sunt:a. nediscriminarea;b. tratamentul egal;c. transparența;d. proporționalitatea;e. eficiența utilizării fondurilor;f. asumarea răspunderii;g. cooperarea voluntară, precum și principiile și valorile care sunt la baza sistemului de învățământ.  +  Capitolul III Constituirea Consorțiului  +  Articolul 6(1) Consorțiul este constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entități:a. instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate;b. unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate;c. unități administrativ-teritoriale (UAT);d. operatori economici.(2) La tipurile de entități prevăzute la alin. (1) se pot adăuga, după caz, și alți parteneri relevanți pentru formarea în sistem dual și angajare sau inserție pe piața muncii, de la nivel național sau european.(3) Pentru formarea Consorțiului, autoritățile/instituțiile publice au obligația de a respecta prevederile legale cu privire la procedura de selecție a partenerilor privați, în cazul în care se intenționează aplicarea/implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene.(4) Denumirea generică de operatori economici, utilizată în prezenta metodologie, include operatorii economici, instituții de interes public*1), alte organizații, persoane juridice, care au calitatea de angajator relevant în domeniul în care își desfășoară activitatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. *1) Persoane juridice de drept privat de interes și utilitate publică.(5) Sunt asimilate operatorilor economici, în înțelesul prezentei metodologii, și organizațiile care acționează în numele acestora, respectiv, asociații, clustere, consorții de operatori economici, alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici.(6) În vederea stabilirii relațiilor parteneriale din cadrul Consorțiului, entitățile constitutive încheie Contract de parteneriat, conform modelului din Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 7(1) Organizarea și funcționarea Consorțiului este asigurată prin îndeplinirea următoarelor cerințe minime, așa cum sunt acestea stipulate în contractul de parteneriat:a. Instituția/instituțiile de învățământ superior partenere organizează programe de studii universitare acreditate (niveluri de calificare 6, 7, 8, conform Cadrului Național al Calificărilor).b. Unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar partenere sunt acreditate pentru nivelurile de calificare 3, 4 și/sau 5 din Cadrul Național al Calificărilor și școlarizează pe nivelurile de învățământ/calificările corespunzătoare acreditate.c. Operatorii economici fac dovada desfășurării, cel puțin în ultimii 3 ani, de activități economice în domeniul/ domeniile de pregătire în care vor fi școlarizați/ formați elevii/studenții și sprijină pregătirea profesională din cadrul programelor de formare, conform scopului și obiectivelor pentru care Consorțiul este constituit.d. Unitățile administrativ - teritoriale susțin funcționarea în bune condiții a procesului de educație și formare profesională derulat în unitățile de învățământ din cadrul Consorțiului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.e. În campusurile profesionale integrate, Consorțiul derulează activitățile specifice unei rute duale complete.f. Procesul de învățământ, profesionalizarea și dezvoltarea în carieră sunt asigurate de entitățile care formează Consorțiul, cu respectarea principiului colaborării, în vederea asigurării unor rute profesionale și a unor competențe ce permit o inserție facilă a absolvenților pe piața muncii.  +  Capitolul IV Contractul de parteneriat  +  Articolul 8(1) Contractul de parteneriat trebuie să aibă ca scop participarea la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piața muncii și trebuie să includă, cel puțin, informații cu privire la:a. Denumirea și datele de identificare ale fiecărui partener;b. Responsabilitățile tehnice, administrative și financiare ale fiecărui partener, precum și ale tuturor partenerilor, ca entitate;c. Obiectivele, etapele, activitățile, rezultatele scontate, documentele de monitorizare, termenele de realizare, riscurile asumate de fiecare partener, precum și de către toți partenerii, ca entitate;d. Contribuția fiecărui partener din punct de vedere financiar, material și al resurselor umane, în fiecare etapă de realizare a parteneriatului;e. Categoriile de rezultate, pe etape și modul de utilizare a acestora de către parteneri;f. Modul de identificare, atribuire și exploatare de către parteneri a drepturilor de proprietate asupra rezultatelor scontate, drepturi de proprietate asupra bunurilor, drepturi intelectuale, drepturi de producție;g. Reguli de coordonare a parteneriatului, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la: stabilirea Liderului de consorțiu, stabilirea rolului și nivelului de reprezentare pe care acesta le poate avea în cadrul Consorțiului precum și posibilitatea schimbării Liderului de consorțiu, posibilitatea coordonării/reprezentării prin rotație, mecanismul prin care sunt luate deciziile în cadrul Consorțiului și alte drepturi și obligații.(2) Contractul de parteneriat are în vedere următoarele:a. cooperarea dintre parteneri publici și parteneri privați;b. rolul partenerilor este de a finanța și de a pune în aplicare obiectivele de interes public precum și de a respecta prevederile Contractului de parteneriat încheiat pentru constituirea Consorțiului;c. asumarea riscurilor între parteneri, în cadrul Consorțiului, cu respectarea proporționalității și echitabilității.(3) Contractul de parteneriat trebuie să evidențieze disponibilitatea partenerilor de a susține prin resurse proprii, atât umane cât și materiale și financiare, inclusiv prin alocarea de terenuri și spații cu potențial de dezvoltare pentru organizarea și desfășurarea activităților propuse la nivelul Consorțiului, însoțite de precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul implementării activităților din Consorțiu precum și dreptul de proprietate asupra acestora, după finalizarea parteneriatului.(4) Contractul de parteneriat se încheie pe o perioadă de minimum 15 ani și se poate actualiza/extinde în funcție de evoluțiile la nivelul reprezentativității structurilor parteneriale și/sau schimbările în plan legislativ și instituțional care influențează organizarea administrativă și politicile în domeniul educației și formării profesionale.  +  Capitolul V Organizarea și funcționarea Consorțiului pentru învățământ dual  +  Articolul 9(1) Consorțiile constituite conform prezentei metodologii solicită Ministerului Educației avizul de constituire.(2) Consorțiul va avea structuri de conducere și un secretariat, cu responsabilități bine definite.(3) În vederea obținerii avizului menționat la alin. (1), Consorțiul depune în format letric sau transmite electronic la Ministerul Educației, o cerere, conform modelului prezentat în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie, însoțită de următoarele documente:a. Contractul de parteneriat încheiat pentru constituirea Consorțiului, cu stabilirea rolurilor tuturor partenerilor;b. Documente care atestă îndeplinirea criteriilor de evaluare a Consorțiului, așa cum sunt precizate în Anexa 1 la prezenta metodologie.(4) În cazul depunerii/ transmiterii în format letric, cererea de acordare a avizului de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual, în original, este însoțită de documente în copie certificată "conform cu originalul", iar în cazul transmiterii în format electronic (la adresa de e-mail: consorții.dual@edu.gov.ro), atât cererea de acordare a avizului de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual, cât și documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de evaluare sunt semnate electronic.(5) Din Contractul de parteneriat sau din celelalte documente anexate cererii de acordare a avizului de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual, trebuie să rezulte îndeplinirea tuturor criteriilor de evaluare a Consorțiului, așa cum sunt precizate în Anexa 1 la prezenta metodologie.(6) Solicitările de aprobare a constituirii Consorțiilor, sunt evaluate și, după caz, avizate de către comisia constituită prin ordin al ministrului educației. Președintele comisiei informează liderul consorțiului asupra rezultatului evaluării, iar lista consorțiilor avizate de către comisie se postează pe site-ul Ministerului Educației.(7) Avizul de constituire a Consorțiului se emite pentru perioada de funcționare a Consorțiului pentru învățământ dual, menționată în Contractul de parteneriat și se reînnoiește în situațiile în care apar modificări în structura partenerială cu respectarea prevederilor art. 16.(8) Consorțiile pot accesa finanțări din fonduri externe, de la bugetul de stat sau din alte surse.(9) Pentru a asigura participarea la proiecte comune prin care pot fi atrase fonduri externe, Contractul de parteneriat transmis Ministerului Educației, în vederea avizării, trebuie să fie însoțit de:a. analiza/studiul/procedura, care a stat la baza selecției/identificării partenerilor în proiect, din care să reiasă și beneficiile parteneriatului;b. documente care probează selecția partenerilor din sectorul privat, prin aplicarea unor proceduri transparente și nediscriminatorii, respectiv:i. anunțul publicat pe site-ul propriu, prin care se adresează oricăror operatori economici potențiali parteneri invitați să își exprime interesul pentru activitățile din proiect;ii. invitația transmisă partenerilor care desfășoară activități relevante pentru scopul Consorțiului;iii. scrisoare de intenție transmisă de parteneri, prin care este exprimat interesul pentru realizarea unui parteneriat și prin care este precizat domeniul/subdomeniul de colaborare și tematica de interes.  +  Capitolul VI Activități desfășurate în cadrul Consorțiului pentru învățământ dual  +  Articolul 10(1) Pregătirea elevilor se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională, elaborate sub coordonarea metodologică a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), aprobate prin ordin al ministrului educației, realizate pe baza standardelor ocupaționale, aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).(2) Pregătirea studenților se realizează prin programe de studii universitare, acreditate de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS)/ o altă entitate membră a Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) pentru calificări universitare, validate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).(3) În situația în care nu există standarde ocupaționale actualizate, standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici.(4) Pentru formarea în sistem dual a elevilor/studenților, se încheie Contracte de studii și pregătire practică a elevilor/studenților din învățământul dual, între elev/student, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor/studentului care nu a împlinit 18 ani, operatorul economic și unitatea/instituția de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților, conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5732/2022.(5) Organizarea învățământului în sistem dual se face cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data desfășurării activităților de formare cu privire la:a. constituirea formațiunilor de studiu/grupelor/claselor;b. orele alocate disciplinelor de studiu/de specialitate, pregătirii practice și stagiilor de pregătire practică, stabilite prin planurile cadru pentru ariile curriculare.  +  Articolul 11(1) Prin Contractul de parteneriat încheiat, membrii Consorțiului pot stabili, de comun acord, modalitatea de derulare a activităților specifice instruirii practice și laboratoarelor tehnologice din cadrul unor module de pregătire, precum și a altor tipuri de activități specifice Consorțiului.(2) Instruirea practică din cadrul unor module de pregătire, stagiile de pregătire practică precum și laboratoarele tehnologice organizate la solicitarea operatorilor economici, se pot desfășura la sediul/punctele de lucru ale acestora sau în alte locații stabilite de membrii Consorțiului, pe baza unor convenții/contracte pe care le încheie în acest scop cu alți operatori economici decât cei implicați în structura partenerială sau cu furnizori de formare.(3) În cazul atelierelor/laboratoarelor tehnologice universitare sau școlare organizate în cadrul instituției/unității de învățământ la solicitarea operatorilor economici, în interesul asigurării celor mai bune condiții de pregătire a elevilor/studenților, anumite perioade din stagiile de pregătire practică aflate în răspunderea operatorilor economici se pot realiza și în cadrul instituției de învățământ superior/unității de învățământ, în condițiile convenite prin Contractul de parteneriat.  +  Capitolul VII Drepturile și obligațiile partenerilor  +  Articolul 12(1) Coordonarea Consorțiului este asigurată de liderul Consorțiului, stabilit prin Contractul de parteneriat.(2) Liderul de consorțiu asigură coordonarea acțiunilor membrilor Consorțiului în procesul de educație și formare profesională a elevilor/studenților ce își desfășoară activitatea în cadrul entităților din cadrul Consorțiului.  +  Articolul 13(1) În cadrul Consorțiului, deciziile se iau printr-un mecanism asigurat de structura din care fac parte reprezentanții legali/împuterniciții reprezentanților legali ai fiecăreia dintre entitățile partenere.(2) Contribuțiile de tipul celor menționate la art. 8, alin.(3) se evidențiază în Contractul de parteneriat, însoțite de precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul implementării activităților din Consorțiu precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea parteneriatului.(3) Dreptul de proprietate și/sau folosință pentru construcțiile și echipamentele achiziționate se stabilește prin Contractul de parteneriat.(4) Orice problemă întâmpinată de una dintre părți pe parcursul pregătirii sau implementării unui proiect, va fi comunicată și celorlalte părți, în vederea soluționării de comun acord.  +  Articolul 14(1) Operatorii economici au răspunderea organizării stagiilor de pregătire practică, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul aferent.(2) Prin Contractul de parteneriat sunt stabilite drepturile operatorilor economici cu privire la:a. participarea la activitățile de informare și promovare a ofertei de formare profesională;b. stabilirea probelor de admitere și elaborarea procedurii de admitere;c. participarea la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;d. participarea la planificarea strategică a instituției/unității de învățământ - planul de acțiune;e. participarea la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;f. reprezentarea în Consorțiu;g. organizarea și derularea practicii elevilor și studenților și stabilirea schemelor orare;h. evaluarea continuă a elevilor și studenților;i. urmărirea frecvenței și situației școlare a elevilor și studenților;j. organizarea unor stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii/studenții cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă sau în alte situații;k. organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, respectiv a examenelor de finalizare a studiilor de către studenți;l. stabilirea cuantumului și a criteriilor de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi și studenți;m. stabilirea criteriilor de angajare a absolvenților pe care i-au format în baza Contractelor de pregătire practică.(3) Prin Contractul de parteneriat sunt stabilite obligațiile operatorilor economici cu privire la:a. organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici;b. asigurarea condițiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor și studenților organizată în răspunderea lor, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, programele de studii, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare locală pentru stagiile de pregătire practică proiectate în colaborare cu instituția/unitatea de învățământ;c. asigurarea resurselor umane necesare pentru pregătirea practică a elevilor și studenților, organizată la operatorul economic;d. asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;e. asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor și studenților pe parcursul perioadelor de formare derulate la operatorul economic;f. angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinările de medicină a muncii și analizele medicale obligatorii pentru elevi și studenți;g. angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice, în funcție de domeniul de activitate, la operatorul economic, pentru elevi și studenți;h. asigurarea pentru elevi și studenți a unei burse, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice;i. acordarea altor forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin Contractul de parteneriat;j. asigurarea condițiilor necesare cu privire la dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități, pentru derularea probelor de admitere și a examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor și studenților, în funcție de locația convenită pentru organizarea acestora;k. asigurarea condițiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor și studenților în cadrul pregătirii practice la operatorul economic;l. angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor și studenților;m. contribuția convenită pentru îmbunătățirea dotării și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din instituția/unitatea de învățământ;n. exercitarea atribuțiilor de membru în Consorțiu;o. implicarea în activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională;p. participarea cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală/a programelor de studii;q. organizarea de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii/studenții cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă.  +  Articolul 15(1) Consorțiul poate fi susținut și de unitățile administrativ - teritoriale, prin alocarea de resurse umane/materiale/financiare, inclusiv prin alocarea de terenuri și spații pentru dezvoltarea învățământului dual, conform legii.(2) Prin Contractul de parteneriat sunt stabilite drepturile unităților administrativ-teritoriale cu privire la:a. participarea la activitățile de informare și promovare a învățământului dual;b. participarea la realizarea planificării strategice a unității de învățământ preuniversitar - planul de acțiune al școlii (PAS);c. reprezentarea în Consorțiu;d. stabilirea priorităților pentru obiective de investiții, lucrări de întreținere, reparații capitale, consolidări și alte contribuții necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;e. participarea la proiecte implementate de instituția/unitatea de învățământ în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.(3) Prin Contractul de parteneriat sunt stabilite obligațiile unităților administrativ-teritoriale cu privire la:a. asigurarea cheltuielilor necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în instituția/unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;b. identificarea și planificarea, în colaborare cu instituția/unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri de practică, a lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;c. asigurarea, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, a sumelor necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare unității de învățământ preuniversitar;d. asigurarea cofinanțării necesare pentru proiectele implementate de instituția/unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare;e. sprijinirea demersurilor inițiate de instituția/unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională;f. asigurarea reprezentării unității administrativ-teritoriale în Consorțiu.  +  Capitolul VIII Modificări ale structurii parteneriale  +  Articolul 16(1) Modificarea componenței Consorțiului poate fi realizată prin act adițional, prin completarea, retragerea sau excluderea unui/oricărui partener, în condițiile stabilite prin Contractul de parteneriat, cu respectarea prevederilor art. 6, alin. (1), respectiv ale art. 9, alin. (9) din prezenta metodologie.(2) Consorțiile își pot modifica structura cu respectarea prevederilor art. 7, în cazul în care participă la o procedură de selecție de proiecte în cadrul unui apel, în cazul în care au semnat un contract de implementare a unui proiect finanțat din fonduri structurale/europene/externe sau în cazul în care intenționează să aplice pentru un astfel de proiect.  +  Articolul 17 Modificarea Contractului de parteneriat se realizează cu informarea, în scris, a Ministerului Educației, și după caz, cu respectarea prevederilor art.16 din prezenta metodologie.  +  Articolul 18 La expirarea perioadei pentru care a fost emis avizul de constituire sau în situații justificate pentru protejarea interesului superior al elevului/studentului, Consorțiul poate prelungi perioada inițială pentru care a fost constituit, prin act adițional, cu acordul unanim al tuturor părților și cu obținerea unui nou aviz al Ministerului Educației, acordat pe baza evaluării activității desfășurate în Consorțiu.  +  Articolul 19(1) Consorțiul încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, conform Contractului de parteneriat.(2) Contractul de parteneriat poate fi denunțat unilateral de oricare dintre parteneri, dar nu mai devreme de 6 (șase) luni înainte de încheierea anului școlar/universitar, printr-o notificare oficială scrisă transmisă celorlalți parteneri și Ministerului Educației.  +  Articolul 20 Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta Metodologie:Anexa 1 - Criterii de evaluare pentru acordarea avizului de constituire a Consorțiilor pentru învățământ dualAnexa 2 - Contract de parteneriat (model)Anexa 3 - Modelul cererii de acordare a avizului de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual  +  Anexa nr. 1
  Criterii de evaluare pentru acordarea avizului de constituire a Consorțiilor pentru învățământ dual
  nr.crt.CriteriiÎndeplinitda/nu
  1.Consorțiul este alcătuit obligatoriu din cel puțin următoarele 4 tipuri de entități:1. Instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate,2. Unități de învățământ profesional/tehnic de stat/particulare acreditate,3. Unități Administrativ-Teritoriale (UAT),4. Operatori economici;.
  2.Selecția partenerilor privați este realizată cu respectarea prevederilor art.9, alin.(9) litera b) inclusiv cu privire la modificarea structurii Consorțiului conform art. 16, alin. (2).
  3.Contractul de parteneriat din care rezultă cel puțin următoarele:a) operatorii economici parteneri în Consorțiu fac dovada activității desfășurate efectiv de minimum 3 ani în domeniul de pregătire a elevilor/studenților;b) operatorii economici să nu fie în procedură de reorganizare judiciară, de lichidare judiciară sau administrativă, de faliment sau activitatea comercială să nu fie suspendată la data semnării Contractului de parteneriat;c) bunurile care sunt alocate desfășurării activității Consorțiului nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul unui litigiu, nu sunt în procedură de executare silită și corespund scopului Consorțiului.
  Documentele minim solicitate în vederea acordării avizului de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual, pe care reprezentantul Consorțiului este obligat să le depună la Ministerul Educației:a) Contractul de parteneriat, prin care s-a creat raportul juridic între entitățile eligibile;b) Pentru entitățile operatori economici, societăți comerciale înființate in baza Legii nr.31/1990 privind societățile,republicată, sau orice formă de asociere a operatorilor economici:i. Documentele statutare, inclusiv ultimele actele adiționale, dacă există;ii. Certificatul de înregistrare fiscală/CUI;iii. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului care să ateste că organizația nu este în stare de faliment sau lichidare, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situații, sau nu este în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația și reglementările naționale în vigoare;iv. Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali încheiați. Bilanțul contabil trebuie să cuprindă cel puțin: formular 01 „Capitaluri” și formular 02 „Rezultat patrimonial”. Bilanțul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcționează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare și antetul cu datele de identificare complete;
  v. Certificatul de atestare fiscală, emis în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare precum și a modelului și conținutului acestora;vi. Certificatul de atestare fiscală, emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale (în original). Certificatul trebuie să fie însoțit de Anexa privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situație: „obligațiile de plată scadente nu depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate in ultimul semestru încheiatvii. Dispoziția/hotărârea/împutemicirea administratorilor/ administratorului pentru persoana desemnată să semneze documentele în cadrul Consorțiului, după caz;viii. Declarație de fidelitate în vederea respectării obligațiilor rezultate din Contractul de parteneriat (obligația de fidelitate pe o durata de minimum 5 ani).
  4.Instituția/instituțiile de învățământ superior partenere organizează programe de studii universitare acreditate, corespunzătoare nivelurilor de calificare 6, 7 și/sau 8, conform Cadrului Național al Calificărilor.
  5.Unitățile de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, școlarizează pentru nivelurile acreditate de calificare 3, 4 și/sau 5, conform Cadrului Național al Calificărilor.
  6.Unitățile administrativ-teritoriale susțin funcționarea în bune condiții a procesului de educație și formare profesională derulat în instituțiile/unitățile de învățământ, partenere din cadrul Consorțiului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.
   +  Anexa nr. 2
  Contract de parteneriat (model)
  Nr. înregistrare Ministerul Educației [..../.....] AVIZAT, Ministerul Educației
  CONTRACT DE PARTENERIAT PENTRU CONSTITUIREA CONSORȚIULUI
  PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL ..............
  (Condiții minimale*1)
  *1 În funcție de necesități, membrii consorțiului pot adăuga și alte prevederi, care nu contravin legislației în vigoare
  Nr. Înregistrare Lider de consorțiu, Partener 1Nr. Înregistrare Partener 2 Nr. Înregistrare Partener 3 Nr. Înregistrare Partener 4 [completați] [completați] [completați] [completați]
   +  Articolul 1Parteneri Prezentul Contract de parteneriat se încheie între:(1) [denumire lider de consorțiu și partener 1] cu sediul în [adresa sediului], cod poștal [codul poștal], tel: [număr de telefon], fax: [număr de fax], e-mail: [adresa poștei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria/Banca], reprezentată prin [doamna/domnul], , în calitate de [funcția], și denumit în continuare Lider de consorțiu, Partener 1,(2) [denumire partener 2] cu sediul în [adresa sediului], cod poștal [codul poștal], tel: [număr de telefon], fax: [număr de fax], e-mail: [adresa poștei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria/Banca], reprezentată prin [doamna/domnul], în calitate de [funcția], și denumit în continuare Partener 2,(3) [denumire partener 3] cu sediul în [adresa sediului], cod poștal [codul poștal], tel: [număr de telefon], fax: [număr de fax], e-mail: [adresa poștei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria/Banca], reprezentată prin [doamna/domnul], în calitate de [funcția],și denumit în continuare Partener 3,(n) [denumire partener n] cu sediul în [adresa sediului], cod poștal [codul poștal], tel: [număr de telefon], fax: [număr de fax], e-mail: [adresa poștei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria/Banca], reprezentată prin [doamna/domnul], în calitate de [funcția],și denumit în continuare Partener n*2,*2 Se vor adăuga atâția parteneri câți are consorțiulnumite în mod colectiv "Consorțiul", convin următoarele:  +  Articolul 2Obiectul Contractului de parteneriat(1) Prezentul Contract de parteneriat are ca obiect constituirea Consorțiului pentru învățământ dual, stabilirea condițiilor de colaborare, a drepturilor și obligațiilor Părților pentru formarea profesională a elevilor/studenților, începând din anul școlar [anul-anul]/anul universitar [anul-anul], după cum urmează*3 [enumerați sau conform anexă ca parte integrantă la prezentul contract]. *3 Se completează pentru toate calificările, nivelurile de calificare și clasele/ grupele de studenți prevăzute a fi cuprinse în învățământul dual, în anul școlar / anul universitar imediat următor încheierii prezentului contract(2) Constituirea Consorțiului pentru învățământ dual între entitățile partenere menționate la Art. 1 din prezentul Contract, se realizează cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și funcționare a consorțiilor pentru învățământ dual, aprobată prin ..... și a [introduceți baza legală]*4. *4 Se menționează actele normative în vigoare la data constituirii Consorțiului și care fundamentează legalitatea constituirii Consorțiului, cum ar fi de exemplu: prevederile din legea educației cu privire la organizarea învățământului dual, metodologii care influențează constituirea, organizarea, funcționarea Consorțiului, acte normative referitoare la acreditarea/autorizarea, organizarea activităților de predare/formare/evaluare/certificare în cadrul învățământului dual ș.a.(3) Denumirea Consorțiului este "Consorțiu pentru învățământ dual "[introduceți denumirea completă a Consorțiului]"*5, denumit în continuare Consorțiu. *5 Se completează cu elemente particulare de identificare pentru consorțiu(4) Scopul principal de activitate al Consorțiului îl constituie asigurarea educației și formării profesionale inițiale în sistem dual, prin dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici sau cu alți parteneri relevanți pentru a adapta educația și formarea profesională la cerințele pieței muncii.(5) Prezentul Contract de parteneriat reprezintă un cadru general, pe baza căruia pot fi încheiate anual contractele individuale de studii și pregătire practică a elevilor/studenților din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 3Scopul Consorțiului Prin semnarea prezentului Contract, părțile își asumă să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi comune și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în scopul asigurării formării profesionale de calitate a elevilor/studenților, pentru facilitarea inserției absolvenților învățământului dual pe piața muncii.  +  Articolul 4Durata Contractului de parteneriat(1) Prezentul Contract se încheie pe o durată determinată de 15 (cincisprezece) ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai entităților partenere.(2) Partajarea responsabilităților specifice și a contribuțiilor asumate între entitățile partenere, constând în susținere financiară, susținerea stimulentelor și altor forme de sprijin acordate elevilor/studenților sunt stabilite pentru fiecare an școlar/an universitar și se pot actualiza anual în concordanță cu legislația în vigoare și cu scopul consorțiului.(3) Situația obiectivelor de investiții, constând în construcții noi, reparații capitale, consolidări precum și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea Campusului și creșterea calității procesului de educație și formare profesională se stabilește pentru fiecare an școlar/an universitar sau pentru o perioadă de maximum [număr ani] ani școlari/ universitari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/reparații capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.(4) Pe durata contractului vor fi desfășurate activitățile de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor/studenților în sistemul de învățământ dual, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării.  +  Articolul 5Mecanismele de coordonare și decizie la nivelul Consorțiului(1) Coordonarea Consorțiului este asigurată de Liderul Consorțiului.(2) Liderul Consorțiului asigură coordonarea acțiunilor Partenerilor în procesul de educare și formare profesională a elevilor/studenților înmatriculați în învățământul dual la entități din cadrul Consorțiului, respectiv își asumă rolul de Lider de parteneriat în cadrul unor finanțări din fonduri externe nerambursabile sau al unor alte tipuri de finanțări destinate scopului pentru care este constituit Consorțiul.(3) Procesul de luare a deciziilor în cadrul Consorțiului este asigurat printr-o structură din care fac parte reprezentanții legali ai tuturor entităților partenere.  +  Articolul 6Activități în cadrul Consorțiului La nivelul Consorțiului se vor desfășura următoarele tipuri de activități: [Se vor menționa activități în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) organizarea și desfășurarea stagiilor de practică prevăzute în planul - cadru de învățământ pentru calificările menționate în anexa care face parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat;b) asigurarea condițiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor/studenților organizată în răspunderea lor, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare locală (CDL) pentru stagiile de practică proiectate în colaborare cu instituția/unitatea de învățământ;c) asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor/studenților, organizată la operatorul economic;d) asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi/studenți, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;e) asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor/studenților pe parcursul perioadelor de formare derulate la operatorul economic;f) angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi/studenți;g) angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi/studenți (în funcție de domeniul de activitate);h) acordarea altor forme de sprijin materiale și stimulente financiare convenite prin prezentul Contract de parteneriat;i) asigurarea condițiilor necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) pentru derularea probelor de admitere și a examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor/studenților, în funcție de locația convenită pentru organizarea acestora;j) adaptarea atelierelor de practică la nivelul de dezvoltare tehnologică actual; k) utilizarea inovației și a noilor tehnologii în educație pentru obținerea unui sistem educațional modern;l) asigurarea condițiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor/studenților în cadrul pregătirii practice la operatorul economic;m) contribuții pentru îmbunătățirea dotării și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din instituția/unitatea de învățământ;n) organizarea de stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat progrese vizibile în domeniul tehnologiilor, industriilor și serviciilor vizate;o) organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor;p) furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi/studenți;q) programe de educație antreprenorială, programe de studii universitare dezvoltate în parteneriat cu mediul economic;r) programe de formare personal didactic și tutori de practică; sprijinirea demersurilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională;s) dezvoltarea de noi calificări și revizuirea celor existente;t) orice alte activități de susținere a procesului didactic pentru formarea profesională a elevilor/studenților, parteneriate la nivel european etc.u) orice alte activități convenite de Consorțiu, conform rolului acestuia].  +  Articolul 7Drepturile și obligațiile instituțiilor de învățământ superior și ale unităților de învățământ(1) [completați denumire instituție de învățământ superior], în calitate de instituție de învățământ superior parteneră în Consorțiu, partener [completați calitatea în consorțiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] beneficiază de următoarele drepturi: [Se vor menționa drepturi în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) să ia parte prin reprezentare la toate întrunirile Consorțiului, precum și la procesul de luare a deciziilor;b) să își prezinte în mod liber problemele cu care se confruntă;c) să primească sprijin, atunci când solicită, din partea celorlalți membri ai Consorțiului;d) să fie implicată în proiectele desfășurate de către Consorțiu;e) alte drepturi [.....].(2) [completați denumire instituție de învățământ superior], în calitate de instituție de învățământ superior parteneră în Consorțiu, partener [completați calitatea în consorțiu (lider parteneriat, partener l/partener (n)] are următoarele obligații: [Se vor menționa obligații în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) să contribuie la dezvoltarea instrumentelor de desfășurare a proceselor specifice învățământului dual;b) să contribuie la elaborarea planului de acțiune al Consorțiului și la îndeplinirea obiectivelor și activităților acestuia;c) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la instituția de învățământ superior, în concordanță cu planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;d) să asigure resursa umană pentru instruirea teoretică și instruirea practică realizată în instituția de învățământ superior, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum și pentru pregătirea/ perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru dezvoltarea competențelor de specialitate în domeniul noilor tehnologii din domeniu;e) să asigure cadrul necesar unui transfer de know-how între Parteneri (cursuri de formare, vizite în laboratoarele proprii, ateliere de lucru etc.);f) în cadrul studiilor de scurtă durată este obligatorie efectuarea unor stagii de practică. Instituțiile de învățământ superior au obligația de a asigura un minim de 50% din locurile de practică necesare, dintre care cel puțin 75% în afara instituțiilor de învățământ superior;g) să asigure organizarea și derularea activităților de informare și promovare a ofertei de formare profesională;h) să asigure elaborarea și aplicarea procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;i) să asigure planificarea strategică a instituției/unității de învățământ - planul de acțiune;j) să asigure proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;k) să asigure reprezentarea în Consorțiu a instituției/unității de învățământ;l) să asigure organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și studenților și stabilirea schemelor orare;m) să asigure evaluarea continuă a elevilor și studenților;n) să asigure inițierea și organizarea unor măsuri pentru recuperarea orelor neefectuate de către elevi/studenți din cauza absențelor sau pentru remediere în cazul elevilor/ studenților cu progres întârziat, inclusiv prin stagii suplimentare de pregătire practică;o) să asigure organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, respectiv a examenelor de finalizare a studiilor de către studenți;p) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la instituția/unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;q) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare pregătirii practice organizată la instituția/unitatea de învățământ pentru dobândirea calificării profesionale, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;r) să asigure resursele umane necesare pentru pregătirea teoretică și practică a elevilor/studenților, organizată la instituția/unitatea de învățământ;s) să asigure un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi/studenți la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici;t) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe perioadele de formare derulate la instituția/unitatea de învățământ;u) să asigure securitatea și sănătatea în muncă a elevilor și studenților pe parcursul perioadelor deformare derulate la instituția/unitatea de învățământ;v) să asigure condițiile necesare și angajarea cheltuielilor legate de evaluarea și certificarea elevilor și studenților în cazul în care centrul de examen este organizat în instituția/unitatea de învățământ;w) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor/studenților, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;x) să asigure angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor și studenților;y) să asigure drepturile elevilor și studenților prevăzute de legislația în vigoare;z) să asigure proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;aa) să asigure planificarea, împreună cu operatorii economici, a stagiilor de pregătire practică și a practicii săptămânale și stabilirea, de comun acord cu aceștia, a schemelor orare pentru învățământul dual;bb) să asigure organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor și studenților, în colaborare cu operatorii economici, în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia și în conformitate cu reglementările în vigoare;cc) să asigure organizarea și desfășurarea, împreună cu operatorii economici, a activităților de informare și promovare a ofertei deformare profesională;dd) să asigure elaborarea și aplicarea, în parteneriat cu operatorii economici, a procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;ee) să asigure cadrul organizatoric și logistic pentru constituirea și funcționarea Consorțiului, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru învățământul dual;ff) să asigure reprezentarea unității administrativ-teritoriale în Consorțiu;gg) alte obligații .....].(3) [completați denumire unitate de învățământ preuniversitar], în calitate de unitate de învățământ preuniversitar parteneră în Consorțiu, partener [completați calitatea în consorțiu (lider parteneriat, partener l/partener (n)J beneficiază de următoarele drepturi: [Se vor menționa drepturi în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile Consorțiului, precum și la procesul de luare a deciziilor;b) să își prezinte în mod liber problemele cu care se confruntă;c) să primească sprijin, atunci când solicită, din partea celorlalți membri ai Consorțiului;d) să fie implicată în proiectele desfășurate de către Consorțiu;e) alte drepturi .....].(4) [completați denumire unitate de învățământ preuniversitar], în calitate de unitate de învățământ preuniversitar parteneră în Consorțiu, partener [completați calitatea în consorțiu (lider parteneriat, partener l/partener (n)] are următoarele obligații: [Se vor menționa obligații în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) să contribuie la elaborarea planului de acțiune al Consorțiului și la îndeplinirea obiectivelor și activităților acestuia;b) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;c) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, încheiată anual, parte integrantă a prezentului Contract de parteneriat;d) să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;e) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;f) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;g) să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;h) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în anexa pedagogică a contractelor individuale de studii și pregătire practică;i) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;j) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;k) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual;l) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual;m) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;n) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;o) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare;p) toate investițiile finanțate pentru dezvoltarea Consorțiului, pe parcursul derulării Contractului de parteneriat se vor realiza exclusiv pentru dezvoltarea calității procesului de educație și formare profesională de la nivelul Consorțiului și în niciun caz nu vor fi generatoare de profit economic pentru vreuna din structurile parteneriale;q) să asigure organizarea și derularea activităților de informare și promovare a ofertei de formare profesională;r) să asigure elaborarea și aplicarea procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;s) să asigure planificarea strategică a instituției/unității de învățământ - planul de acțiune;t) să asigure reprezentarea în Consorțiu a instituției/unității de învățământ;u) să asigure organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și studenților și stabilirea schemelor orare;v) să asigure inițierea și organizarea unor măsuri pentru recuperarea orelor neefectuate de către elevi din cauza absențelor sau pentru remediere în cazul elevilor cu progres întârziat, inclusiv prin stagii suplimentare de pregătire practică;w) să asigure organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, respectiv a examenelor de finalizare a studiilor de către studenți;x) alte obligații .............].  +  Articolul 8Drepturile și obligațiile operatorilor economici(1) [completați denumire operator economic], în calitate de operator economic, partener [completați calitatea în consorțiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] beneficiază de următoarele drepturi: [Se vor menționa drepturi în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu instituția/unitatea de învățământ și după caz, cu alți parteneri relevanți;b) să formuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;c) să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;d) să contribuie la elaborarea planului de acțiune al Consorțiului și la îndeplinirea obiectivelor și activităților acestuia;e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;f) să fie reprezentat și să își exercite atribuțiile în cadrul Consorțiului;g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor/studenților și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;h) să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul/studentul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea/instituția de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;i) să fie informat de către instituția/unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor/studenților cu care a încheiat contracte individuale de studii și pregătire practică;j) să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor/studenților, în colaborare cu unitatea/instituția de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;k) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi/studenți, cu respectarea reglementărilor legale și în condițiile asumate prin prezentul contract;l) să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format, în baza contractelor individuale de studii și pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract;m) alte drepturi .........].(2) [completați denumire operator economic], în calitate de operator economic, partener [completați calitatea în consorțiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] beneficiază de următoarele obligații: [Se vor menționa obligații în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;b) să încheie, împreună cu unitatea/instituția de învățământ, cu elevii/studenții sau părinții/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de studii și pregătire practică pentru elevii/studenții înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de studii și pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului;c) să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici;d) să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor/studenților organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare);e) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor/studenților, organizată la operatorul economic;f) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică și metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;g) să stabilească, în parteneriat cu unitatea/instituția de învățământ schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;h) să planifice, împreună cu unitatea/instituția de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor/studenților, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;i) să asigure instruirea elevilor/studenților practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;j) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi/studenți, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;k) să asigure, în colaborare cu unitatea/instituția de învățământ și cu alți parteneri relevanți, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor/studenților, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;l) să organizeze, de comun acord cu unitatea/instituția de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii/studenții cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică ori la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;m) în afara situațiilor prevăzute la lit. l), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului/studentului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului/studentului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului/studentului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului/studentului;n) alte obligații ...........].(3) [completați denumire operator economic], în calitate de operator economic, partener [completați calitatea în consorțiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor/studenților cu care încheie contracte individuale de studii și pregătire practică, în condițiile legii, prin: [cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;d) echipamentele de lucru și de protecție;e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin prezentul Contract de parteneriat].(4) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor individuale de studii și pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.(5) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție, de formare profesională, de evaluarea și certificare a pregătirii profesionale a elevilor/studenților, precum și în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru aceștia.(6) Toate investițiile finanțate pentru dezvoltarea Consorțiului, pe parcursul valabilității prezentului Contract de parteneriat, se vor realiza exclusiv pentru dezvoltarea calității procesului de educație și formare profesională de la nivelul Consorțiului și în nici un caz nu vor fi generatoare de profit economic pentru vreuna din structurile parteneriale.  +  Articolul 9Drepturile și obligațiile unităților administrativ-teritoriale(1) [completați denumire unitate administrativ-teritorial], în calitate de unitate administrativ- teritorială [completați calitatea în consorțiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] are drepturi, precum: [Se vor menționa drepturi în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;b) să fie reprezentat și să își exercite atribuțiile în cadrul Consorțiului;c) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele în care este implicată;d) alte drepturi ............].(2) [completați denumire unitate administrativ-teritorială], în calitate de unitate administrativ- teritorială [completați calitatea în consorțiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] are obligații, precum: [Se vor menționa drepturi, în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la:a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea/instituția de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;b) să colaboreze cu unitatea/instituția de învățământ și cu ceilalți Parteneri din Consorțiu pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea instituției/unității de învățământ și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;d) să sprijine demersurile inițiate de unitatea/instituția de învățământ și de operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională;e) alte obligații ..........].  +  Articolul 10Răspunderea părților Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afară de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.  +  Articolul 11Dispoziții finale(1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului Contract se face prin act adițional, cu acordul tuturor partenerilor.(2) Entitatea parteneră care solicită modificarea Contractului va transmite celorlalți parteneri o adresă/notificare scrisă, care va prevede modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.(3) Modificarea Contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.(4) Niciuna dintre entitățile partenere nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.(5) Entitatea parteneră care invocă forța majoră este obligată să notifice ceilalți parteneri, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis acestora.(6) Dacă în termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, Partenerii au dreptul să își notifice, cu un preaviz de 5 zile, încetarea de drept a prezentului Contract, fără să pretindă daune-interese.(7) Prezentul Contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.(8) Oricare dintre parteneri își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract de parteneriat cu nu mai devreme de 6 (șase) luni înainte de încetare, dar cu nu mai devreme de 6 (șase) luni înainte de încheierea anului școlar/universitar, printr-o notificare oficială scrisă transmisă celorlalți parteneri, precum și Ministerului Educației. Prezentul Contract de parteneriat a fost încheiat, în [număr exemplare în cifre (și în litere)] în limba română, câte unul pentru fiecare parte și 1 (unul) pentru Ministerul Educației.
  Reprezentant legal - Lider de consorțiu, Partener 1
  [denumire lider de consorțiu și partener 1]
  [reprezentant legal: nume, calitate/funcție]
  [data]
  Reprezentant legal - Partener 2 .................
  [denumire partener 2]
  [reprezentant legal: nume, calitate/funcție]
  [data]
  Reprezentant legal - Partener 3 .............
  [denumire partener 3]
  [reprezentant legal: nume, calitate/funcție]
  [data]
  Reprezentant legal - Partener (n) .............
  [denumire partener (n)]
  [reprezentant legal: nume, calitate/funcție]
  [data]
   +  Anexa nr. 3
  Modelul cererii de acordare a avizului de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual
  Nr. Înregistrare Ministerul Educației [......../......]
  Nr. înregistrare Lider de consorțiu, Partener 1Nr. înregistrare P 2 Nr. înregistrare P 3 Nr. înregistrare P 4 Nr. înregistrare P(n) [completați] [completați] [completați] [completați] [completați]

  CERERE ACORDARE AVIZ DE CONSTITUIRE CONSORȚIU
  Consorțiul regional pentru învățământ dual "[introduceți denumirea completă a Consorțiului]" constituit din: Lider de consorțiu, Partener 1 [denumire lider de consorțiu și partener 1], cu sediul în [adresa sediului], cod poștal [codul poștal], tel: [număr de telefon], fax: [număr de fax], e-mail: [adresa postei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria], reprezentată prin [doamna/domnul], [funcția], Partener 2 [denumire partener 2]cu sediul în [adresa sediului], cod poștal [codul poștal], tel: [număr de telefon], fax: [număr de fax], e-mail: [adresa postei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria], reprezentată prin [doamna/domnul], [funcția], Partener 3 [denumire partener 3], cu sediul în [adresa sediului], cod poștal [codul poștal], tel: [număr de telefon], fax: [număr de fax], e-mail: [adresa postei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria], reprezentată prin [doamna/domnul], [funcția], Partener 4 [denumire partener 4], cu sediul în [adresa sediului], cod poștal [codul poștal], tel: [număr de telefon], fax: [număr de fax], e-mail: [adresa postei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria], reprezentată prin [doamna/domnul], [funcția], Partener (n) [denumire partener (n)], cu sediul în [adresa sediului], cod poștal [codul poștal], tel: [număr de telefon], fax: [număr de fax], e-mail: [adresa postei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria], reprezentată prin [doamna/domnul], [funcția], în conformitate cu prevederile Metodologiei de constituire a Consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. .... din data ....., solicităm emiterea avizului de constituire. Declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326, privind falsul în declarații, din Codul Penal/Legea 286/2009, că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul, ne aparțin și sunt obținute legal.
  Reprezentant legal - Lider de consorțiu, Partener 1 .............
  [denumire lider de consorțiu și partener 1]
  [reprezentant legal: nume, calitate/funcție]
  [data]
  Reprezentant legal - Partener 2 .............
  [denumire partener 2]
  [reprezentant legal: nume, calitate/funcție]
  [data]
  Reprezentant legal - Partener 3 ............
  [denumire partener 3]
  [reprezentant legal: nume, calitate/funcție]
  [data]
  Reprezentant legal - Partener 4 ............
  [denumire partener 3]
  [reprezentant legal: nume, calitate/funcție]
  [data]
  Reprezentant legal - Partener (n) ..........
  [denumire partener (n)]
  [reprezentant legal: nume, calitate/funcție]
  [data]
  (la 06-02-2023, Metodologia din Anexă a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.613 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 06 februarie 2023 ) ------