ORDONANȚĂ nr. 95 din 27 august 1998privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 28 august 1998  (la 10-06-2003, **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 238 din 2 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 iunie 2003, care introduce art. II din ORDONANȚA nr. 21 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003. ) În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanță:  +  Articolul 1(1) Se înființează Autoritatea Feroviară Română - AFER, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 393, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", care se desființează, și prin preluarea Inspectoratului Feroviar din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(2) Abrogat. (la 03-02-2023, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 7 din ORDONANȚA nr. 14 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (2^1) Abrogat. (la 03-02-2023, Alineatul (2^1) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 7 din ORDONANȚA nr. 14 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (2^2) Abrogat. (la 03-02-2023, Alineatul (2^2) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 7 din ORDONANȚA nr. 14 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (2^3) Abrogat. (la 03-02-2023, Alineatul (2^3) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 7 din ORDONANȚA nr. 14 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (2^4) Abrogat. (la 03-02-2023, Alineatul (2^4) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 7 din ORDONANȚA nr. 14 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (2^5) Abrogat. (la 03-02-2023, Alineatul (2^5) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 7 din ORDONANȚA nr. 14 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (2^6) Abrogat. (la 03-02-2023, Alineatul (2^6) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 7 din ORDONANȚA nr. 14 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (3) Abrogat. (la 03-02-2023, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 7 din ORDONANȚA nr. 14 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (la 22-01-2002, Art. 1 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 09-10-2002, Art. 2 a fost abrogat de pct. 151 al art. 1 din LEGEA nr. 412 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 11 iulie 2002. )  +  Articolul 3(1) Se înființează Autoritatea Rutieră Română - ARR, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu sediul în municipiul București, bdul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Oficiului Rutier Central, instituție publică care se desființează, și prin preluarea Inspectoratului Rutier din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(2) Autoritatea Rutieră Română - ARR este organismul tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, desemnat să asigure, în principal, inspecția și controlul, în trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere și remorcilor, precum și al îndeplinirii condițiilor de operare a transporturilor rutiere, inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale privind condițiile de siguranța a transporturilor rutiere și de protecție a mediului, licențierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor tehnice și reglementărilor specifice transporturilor rutiere, controlul constituirii Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza împuternicirii date de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. (la 22-01-2002, Art. 3 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 4Instituțiile publice înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe pot desfășura și alte activități stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Sediile instituțiilor publice prevăzute la art. 1-3 pot fi schimbate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Instituțiile publice prevăzute la art. 1 și 3 se finanțează integral din venituri proprii obținute din prestații și servicii specifice, pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor. (la 01-04-2016, Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 42 din 22 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 7(1) Conducerea instituțiilor publice prevăzute la art. 1-3 revine unui consiliu de conducere, compus din 7-9 persoane, al cărui președinte este și director general.(2) Membrii consiliului de conducere se numesc și se revoca prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. (la 22-01-2002, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) Salarizarea directorului general și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. (la 22-01-2002, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 8Salarizarea personalului instituțiilor publice prevăzute la art. 1-3 se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 9Atribuțiile fiecărei instituții publice prevăzute la art. 1-3, regulamentul de organizare și funcționare, precum și modalitățile de preluare a personalului se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe. Prin aceeași hotărâre se va stabili și regimul juridic al bunurilor din patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", preluate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum și cel al bunurilor aflate în administrarea instituțiilor publice care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 9^1(1) Se înființează Agenția de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, organ de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, prin reorganizarea, prin divizarea parțială a Autorității Feroviare Române - AFER și preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și patrimoniu aferente Organismului de Investigare Feroviar Român.(2) AGIFER are sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 393, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului. (la 30-06-2015, Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 9^2AGIFER, în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, îndeplinește atribuțiile organismului de investigare a accidentelor și incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 , cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele și incidentele feroviare. (la 30-06-2015, Art. 9^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 9^3AGIFER este independentă din punct de vedere organizatoric, funcțional și decizional de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, care funcționează în cadrul Autorității Feroviare Române - AFER, de orice administrator de infrastructură, operator de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare, organism notificat, autoritate de reglementare a sistemului feroviar și de orice entitate ale cărei interese ar putea intra în conflict cu atribuțiile încredințate AGIFER. (la 30-06-2015, Art. 9^3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 9^4(1) Venitul propriu al AGIFER îl constituie tariful unic privind activitățile de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare, al cărui mod de calcul și nivel tarifar, pe tip de activitate, se stabilesc de către consiliul de conducere și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.(2) Modalitatea de tarifare este prevăzută în contractele încheiate de AGIFER în mod nediscriminatoriu și transparent cu:a) administratorul/administratorii de infrastructură feroviară;b) gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă;c) operatorii de transport feroviar;d) operatorul economic care efectuează operațiuni de transport cu metroul;e) operatorii economici care dețin, în proprietate sau sub altă formă, și exploatează linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviară publică și/sau la infrastructura feroviară privată deschisă circulației publice;f) operatorii economici care dețin, în proprietate sau sub altă formă, și au dreptul de utilizare a vehiculelor feroviare care circulă pe infrastructura feroviară și sunt înscriși ca atare în Registrul național al vehiculelor - RNV;g) operatorii economici care desfășoară activități conexe și/sau adiacente transportului feroviar.(3) În cazul accidentelor feroviare grave ce implică expertize care depășesc cheltuielile prevăzute în buget, AGIFER poate beneficia, în condițiile legii, de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, sume care se alocă prin bugetul Ministerului Transporturilor de la o poziție distinctă de transferuri, pentru efectuarea activităților de investigare.(4) Cheltuielile curente și de capital necesare pe primele 6 luni de funcționare ale AGIFER se virează de către Autoritatea Feroviară Română - AFER din sume provenite din excedentul anilor anteriori.(5) Modalitatea de transfer a acestor sume se stabilește pe bază de protocol încheiat între Autoritatea Feroviară Română - AFER și AGIFER, cu reflectarea în mod corespunzător în patrimoniul celor două entități. (la 30-06-2015, Art. 9^4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 9^5(1) Conducerea AGIFER este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 membri, al cărui președinte este directorul general al AGIFER.(2) Salarizarea directorului general se stabilește în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(3) Indemnizațiile membrilor consiliului de conducere AGIFER sunt în cuantum de 20% din venitul brut lunar al directorului general.(4) Membrii consiliului de conducere sunt selectați din rândul specialiștilor cu experiență în domeniul feroviar, cu respectarea prevederilor legale privind garanțiile de independență și imparțialitate specifice AGIFER, și sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile legii. (la 01-04-2016, Alin. (4) al art. 9^5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 42 din 22 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (5) Conducerea executivă a AGIFER este exercitată de un director general, cu experiență în domeniul feroviar, selectat în condițiile legii și numit prin ordin al ministrului transporturilor. (la 01-04-2016, Alin. (5) al art. 9^5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 42 din 22 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (6) Criteriile de selecție și de numire a directorului general și a membrilor consiliului de conducere al AGIFER sunt următoarele:a) au absolvit studii superioare de lungă durată de specialitate în domeniul transporturilor, absolvite cu diplomă de licență;b) au experiență profesională și de conducere de cel puțin 5 ani în sistemul feroviar;c) nu se află într-o situație de incompatibilitate și/sau conflict de interese, potrivit legii. (la 01-04-2016, Alin. (6) al art. 9^5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 42 din 22 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (7) Durata mandatului directorului general și a membrilor consiliului de conducere este de 4 ani. Mandatul directorului general poate fi prelungit o singură dată.(8) Mandatul de director general al AGIFER încetează în condițiile prevăzute de lege. (la 01-04-2016, Alin. (8) al art. 9^5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 42 din 22 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (la 30-06-2015, Art. 9^5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 9^6(1) Personalul Organismului de Investigare Feroviar Român este preluat, cu menținerea drepturilor și obligațiilor, inclusiv cele salariale, avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Salarizarea personalului din AGIFER se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. (la 30-06-2015, Art. 9^6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 9^7(1) Regulamentul de organizare și funcționare al AGIFER se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Patrimoniul aferent Organismului de Investigare Feroviar Român din cadrul AFER se preia de către AGIFER în termen de maximum 30 de zile pe bază de protocol de predare-preluare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. (la 30-06-2015, Art. 9^7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 9^8Abrogat. (la 01-04-2016, Art. 9^8 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 42 din 22 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 9^9(1) Contractele prevăzute la art. 9^4 alin. (2) se încheie, în mod nediscriminatoriu și transparent, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare al AGIFER.(2) Operatorii economici care obțin statutul celor prevăzuți la art. 9^4 alin. (2) după intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare al AGIFER încheie contracte, în mod nediscriminatoriu și transparent, în termen de 30 de zile de la data obținerii documentelor specifice atestării calității respective. (la 30-06-2015, Art. 9^9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 10Prezenta ordonanța intra în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu