NORME METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 bis din 3 decembrie 2014  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. M.120 din 19 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 3 decembrie 2014.
  A. Dispoziții generale1. În Ministerul Apărării Naționale, controlul financiar preventiv propriu este organizat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale dispozițiilor prezentelor norme metodologice specifice. (la 31-01-2023, Punctul 1. din Litera A. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operațiuni, denumite în continuare operațiuni, care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și/sau, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și/sau fondurile publice.1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile care vizează, în principal:a) angajamentele legale și angajamentele bugetare;b) deschiderea și repartizarea de credite bugetare;c) modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;d) ordonanțarea cheltuielilor;e) constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;f) concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;g) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;h) alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.1.3. Conținutul controlului financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:a) legalității - controlul de legalitate;b) regularității - controlul de regularitate;c) încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz - controlul bugetar.2. Ordonatorii de credite au obligația organizării controlului financiar preventiv propriu la nivelul unităților militare pe care le conduc și/sau structurilor asigurate financiar, după caz, astfel încât să se realizeze obiectivele controlului, prin aplicarea prevederilor actelor normative menționate la pct. 1. (la 31-01-2023, Punctul 2. din Litera A. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 3. Șeful Direcției generale financiar-contabile asigură coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică, verificarea și monitorizarea modului de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naționale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu. (la 09-03-2018, Punctul 3. din Secțiunea A. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.19 din 3 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 09 martie 2018 ) 4. Operatorii economici din coordonarea Ministerului Apărării Naționale elaborează norme proprii de control financiar preventiv propriu, ținând cont de legislația aplicabilă fiecărei entități.4.1. Coordonarea și controlul modului de aplicare la operatorii economici aflați în coordonarea Ministerului Apărării Naționale a dispozițiilor legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu revine consiliilor de administrație și adunărilor generale ale acționarilor, potrivit legii.B. Organizarea controlului financiar preventiv propriu5. Controlul financiar preventiv propriu se organizează de ordonatorii de credite, la nivelul unităților militare prevăzute la pct. 1, prin stabilirea:a) cadrului specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, graficului de circulație al documentelor prevăzute în cadrul specific și a modului de organizare a evidenței angajamentelor bugetare;b) compartimentelor/entităților organizaționale de specialitate în care se inițiază și derulează operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu;c) persoanelor cu atribuții și responsabilități în derularea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu;d) persoanelor care certifică realitatea, regularitatea și legalitatea proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu;e) persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu și identificatorului titularului vizei.Elementele de organizare a controlului financiar preventiv propriu se materializează în documente separate care se iau în evidență la compartimentul documente clasificate, cu termen de păstrare 10 ani. Anual, în ordinul de zi pe unitate nr. 1 se înscriu numerele de înregistrare ale documentelor. (la 09-03-2018, Alineatul 2 din Punctul 5., Litera B. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.19 din 3 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 09 martie 2018 ) 5.1. Cadrul specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu5.1.1. Unităților militare prevăzute la pct. 1 le sunt aplicabile prevederile Cadrului specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice specifice. (la 09-03-2018, sintagma: Cadrului general a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.19 din 3 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 09 martie 2018 ) 5.1.2. La nivelul fiecărei unități militare se elaborează un cadru specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, denumit în continuare cadru specific, aplicabil în unitatea respectivă, prin particularizarea și/sau dezvoltarea Cadrului specific prevăzut la pct. 5.1.1. (la 09-03-2018, sintagma: Cadrului general a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.19 din 3 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 09 martie 2018 ) 5.1.2.1. Particularizarea se realizează în funcție de specificul activității unității, prin menținerea în cadrul specific al unității numai a acelor operațiuni care se desfășoară la nivelul unității militare.5.1.2.2. Dezvoltarea se realizează prin includerea în cadrul specific al unității și a altor operațiuni care nu sunt cuprinse în cadrul specific prevăzut la pct. 5.1.1., asupra cărora ordonatorul de credite decide extinderea exercitării controlului financiar preventiv propriu, la propunerea persoanelor cu atribuții și responsabilități în derularea acestor operațiuni. (la 09-03-2018, sintagma: cadrul general a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.19 din 3 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 09 martie 2018 ) 5.1.2.3. Contabilii șefi/similari elaborează proiectul cadrului specific, listele de verificare a obiectivelor controlului, precum și lista actelor normative aplicabile pentru fiecare operațiune cuprinsă în proiect, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice specifice.5.1.3. Cadrul specific, listele de verificare aferente operațiunilor din cadrul specific, precum și propunerile de actualizare a cadrului specific se analizează în ședință de lucru a ordonatorului de credite cu toate persoanele implicate și se aprobă de ordonatorul de credite.5.1.4. Actualizarea cadrului specific se realizează în urma modificării cadrului legal în baza căruia se desfășoară operațiunile, sau ori de câte ori sunt necesare modificări privind operațiunile, documentele justificative ce susțin operațiunile sau obiectivele controlului.5.1.5. În situația în care unitatea militară are în asigurare financiară alte unități militare sau derulează operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu inițiate și/sau certificate în privința realității, regularității și legalității de alte unități militare, cadrul specific se transmite structurilor interesate, pentru aplicare, în părțile care le privesc.5.2. Graficul de circulație al documentelorContabilii șefi/similari întocmesc graficul de circulație al proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu și al documentelor prevăzute în coloana "Actele justificative" din cadrul specific, în unitatea respectivă.5.2.1. Graficul de circulație al documentelor se realizează prin elaborarea unei proceduri operaționale și cuprinde circuitul administrativ al documentelor, în ordine cronologică, de la momentul întocmirii până la arhivare, compartimentele și persoanele implicate, cu detalierea acțiunii și responsabilității fiecărei persoane implicate.5.3. Compartimentele de specialitate în care se inițiază și derulează operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu5.3.1. Prin compartimente de specialitate în care se inițiază și derulează operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu, în sensul prezentelor norme metodologice specifice, se înțelege:a) microstructurile din compunerea unității militare - compartimente, birouri, secții, servicii sau alte structuri cu atribuții în inițierea și derularea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu;b) microstructurile din unitățile militare asigurate financiar de unitatea militară la nivelul căreia se organizează controlul financiar preventiv propriu;c) microstructurile din unitățile militare cu atribuții în inițierea și derularea unor operațiuni care, potrivit legii, se aprobă de ordonatorii de credite ierarhic superiori și sunt supuse controlului financiar preventiv propriu la nivelul acestora.5.3.2. Stabilirea compartimentelor prevăzute la pct. 5.3.1. se realizează la propunerea contabililor șefi/similari, odată cu proiectul cadrului specific.5.3.3. Modelul documentului utilizat pentru stabilirea compartimentelor prevăzute la pct. 5.3.1. este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice specifice. După aprobarea documentului, compartimentele se înscriu în ordinul de zi pe unitate și se comunică structurilor prevăzute la pct. 5.3.1. lit. b) și c), după caz.5.4. Persoanele cu atribuții și responsabilități în inițierea și derularea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu5.4.1. Persoanele cu atribuții și responsabilități în inițierea și derularea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu sunt:a) ordonatorii de credite sau persoanele cărora le-au fost delegate competențele de ordonator de credite, în condițiile legii;b) conducătorii/șefii compartimentelor de specialitate în care se inițiază și derulează operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu, cât și personalul din subordine, cu atribuții în administrarea bunurilor materiale sau altor valori;c) conducătorul compartimentului financiar-contabil, în sensul legii;d) șeful compartimentului juridic/similar, pentru operațiunile care se avizează, potrivit legii, de compartimentul juridic, înainte de a fi supuse controlului financiar preventiv propriu.5.4.2. Nominalizarea persoanelor cu atribuții și responsabilități în inițierea și derularea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu se realizează, la propunerea contabililor șefi/similari, odată cu proiectul cadrului specific.5.4.3. Modelul documentului utilizat pentru stabilirea persoanelor cu atribuții și responsabilități în inițierea și derularea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice specifice. După aprobarea documentului, persoanele cu atribuții și responsabilități în inițierea și derularea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu se înscriu în ordinul de zi pe unitate și se comunică structurilor prevăzute la pct. 5.3.1. lit. b) și c), după caz.5.5. Persoanele care certifică realitatea, regularitatea și legalitatea proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu5.5.1. Persoanele care certifică realitatea, regularitatea și legalitatea proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu sunt șefii compartimentelor prevăzute la pct. 5.3.1.5.5.2. Nominalizarea persoanelor care certifică realitatea, regularitatea și legalitatea proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu se realizează odată cu stabilirea compartimentelor de specialitate în care se inițiază și derulează operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu utilizând documentul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice specifice.5.6. Persoanele care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu5.6.1. Persoanele care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, sunt desemnate de ordonatorii de credite, prin ordin de desemnare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice specifice.5.6.1.1. Desemnarea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor terțiari de credite se realizează după următoarea procedură:a) la propunerea contabilului șef/similar, ordonatorul terțiar de credite stabilește numărul persoanelor care urmează să exercite, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, limitându-se la strictul necesar, în funcție de volumul și complexitatea operațiunilor supuse vizei;b) șeful structurii de resurse umane/similar selectează persoanele care îndeplinesc condițiile de desemnare și criteriile de selecție prevăzute la pct. 3 și 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și prezintă, prin raport scris adresat ordonatorului terțiar de credite, situația acestora; (la 31-01-2023, Litera b) din Punctul 5.6.1.1. , Punctul 5.6.1. , Punctul 5.6. , Punctul 5. , Litera B. a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) c) ordonatorul terțiar de credite nominalizează persoanele care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu și solicită acordul ordonatorului secundar de credite în finanțarea căruia se află sau al șefului Direcției generale financiar-contabile, în situația în care acesta se află în finanțarea ordonatorului principal de credite, pentru emiterea ordinelor de desemnare, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice specifice; (la 19-04-2021, Litera c) din Punctul 5.6.1.1. , Punctul 5.6.1. , Punctul 5.6. , Punctul 5. , Secțiunea B. a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.76 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021 ) d) ordonatorul secundar de credite sau șeful Direcției generale financiar-contabile, după caz, dispune analiza documentației primite și comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor; (la 19-04-2021, Litera d) din Punctul 5.6.1.1. , Punctul 5.6.1. , Punctul 5.6. , Punctul 5. , Secțiunea B. a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.76 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021 ) e) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii terțiari de credite emit ordinele de desemnare ale persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate și comunică ierarhic Direcției financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru constituirea bazei de date centrale a persoanelor numite să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale. (la 31-01-2023, sintagma: Numirea a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 5.6.1.2. Desemnarea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite se realizează după următoarea procedură:a) la propunerea contabilului șef/similar, ordonatorul secundar de credite stabilește numărul persoanelor care urmează să exercite, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, limitându-se la strictul necesar, în funcție de volumul și complexitatea operațiunilor supuse vizei;b) șeful structurii de resurse umane/similar selectează persoanele care îndeplinesc condițiile de desemnare și criteriile de selecție prevăzute la pct. 3 și 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și prezintă, prin raport scris adresat ordonatorului secundar de credite, situația acestora; (la 31-01-2023, Litera b) din Punctul 5.6.1.2. , Punctul 5.6.1. , Punctul 5.6. , Punctul 5. , Litera B. a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) c) ordonatorul secundar de credite nominalizează persoanele care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu și solicită acordul șefului Direcției financiar-contabile, pentru emiterea ordinelor de desemnare, utilizând documentele prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice specifice;d) șeful Direcției financiar-contabile dispune analiza documentației primite și comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;e) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii secundari de credite emit ordinele de desemnare ale persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, și dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate. (la 31-01-2023, sintagma: Numirea a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 5.6.1.3. Desemnarea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului principal de crediteSe aplică procedura prevăzută la pct. 6 lit. a) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014. (la 31-01-2023, sintagma: Numirea a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) (la 31-01-2023, sintagma: numire a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 5.6.2. Încetarea calității de persoane desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriuPrincipalele situații în care poate înceta calitatea de persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu sunt cele prevăzute la pct. 8 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-01-2023, Punctul 5.6.2. din Punctul 5.6. , Punctul 5. , Litera B. a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 5.6.2.1. Încetarea calității persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor terțiari de credite se realizează potrivit următoarei proceduri:a) ordonatorul terțiar de credite nominalizează persoanele care urmează să fie suspendate, schimbate sau destituite*) din activitatea de control financiar preventiv propriu, la propunerea șefilor nemijlociți ai persoanelor respective, și solicită acordul ordonatorului secundar de credite în finanțarea căruia se află sau al șefului Direcției generale financiar-contabile, în situația în care acesta se află în finanțarea ordonatorului principal de credite, pentru emiterea ordinelor de încetare a calității, după caz, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice specifice; (la 19-04-2021, Litera a) din Punctul 5.6.2.1. , Punctul 5.6. , Punctul 5. , Secțiunea B. a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.76 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021 ) (la 31-01-2023, sintagma: suspendare, schimbare sau destituire a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) Notă
  Litera b) a articolului II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 prevede:
  Articolul IIÎn cuprinsul Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.120/2014, cu modificările și completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:b) „suspendarea“, „destituirea“, „schimbarea“ cu sintagma „încetarea“ sau „încetarea calității“, după caz.
  b) ordonatorul secundar de credite sau șeful Direcției generale financiar-contabile, după caz, dispune analiza documentației primite și comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor; (la 19-04-2021, Litera b) din Punctul 5.6.2.1. , Punctul 5.6. , Punctul 5. , Secțiunea B. a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.76 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021 ) c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii terțiari de credite emit ordinele de încetare a calității, după caz, ale persoanelor respective, dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate și comunică ierarhic Direcției financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru actualizarea bazei de date centrale a persoanelor care sunt numite să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale. (la 31-01-2023, sintagma: suspendare, schimbare sau destituire a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) (la 31-01-2023, sintagma: Suspendarea, schimbarea sau destituirea a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )
  5.6.2.2. Încetarea calității persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite se realizează după următoarea procedură:a) ordonatorul secundar de credite nominalizează persoanele care urmează să fie suspendate, schimbate sau destituite*) din activitatea de control financiar preventiv propriu, la propunerea șefilor nemijlociți ai persoanelor respective și solicită acordul șefului Direcției financiar-contabile, pentru emiterea ordinelor de încetare a calității, după caz, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice specifice; (la 31-01-2023, sintagma: suspendare, schimbare sau destituire a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) Notă
  Litera b) a articolului II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 prevede:
  Articolul IIÎn cuprinsul Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.120/2014, cu modificările și completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:b) „suspendarea“, „destituirea“, „schimbarea“ cu sintagma „încetarea“ sau „încetarea calității“, după caz.
  b) șeful Direcției financiar-contabile dispune analiza documentației primite și comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii secundari de credite emit ordinele de încetare a calității, după caz, ale persoanelor respective și dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate. (la 31-01-2023, sintagma: suspendare, schimbare sau destituire a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) (la 31-01-2023, sintagma: Suspendarea, schimbarea sau destituirea a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )
  5.6.2.3. Încetarea calității persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului principal de crediteSe aplică procedura prevăzută la pct. 7 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014. (la 31-01-2023, sintagma: Suspendarea, schimbarea sau destituirea a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )
  6. Ordonatorii de credite pot desemna, prin act de decizie internă, alte persoane să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, pe o perioadă de până la 30 de zile calendaristice consecutive, fără îndeplinirea procedurii prevăzute la pct. 5.6.1, în cazul absenței temporare de la post a persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau în orice situație care conduce la imposibilitatea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu de către o persoană desemnată. (la 31-01-2023, Punctul 6. din Litera B. a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 6.1. Persoanele numite temporar trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, condițiile și criteriile de selecție prevăzute la pct. 3 și 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014.7. Dispoziții cu caracter special privind desemnarea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoană desemnată (la 31-01-2023, Punctul 7. din Litera B. a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 7.1. În situații deosebite, determinate de lipsa personalului care îndeplinește condițiile de desemnare și criteriile de selecție prevăzute la pct. 3 și 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, ordonatorii de credite pot solicita acordul pentru desemnarea temporară a unor persoane din afara structurii proprii, care îndeplinesc condițiile și criteriile cerute, să exercite controlul financiar preventiv propriu, astfel:a) ordonatorul de credite în care este încadrată persoana și ordonatorul de credite care solicită desemnarea temporară a persoanei din cauza lipsei de personal, înaintează ordonatorului de credite în finanțarea cărora se află un raport comun, prin care solicită acordul de desemnare temporară, prezentând motivele, perioada de desemnare și programul de lucru stabilit de comun acord între cele două structuri; (la 31-01-2023, sintagma: numire a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) b) ordonatorul de credite ierarhic superior dispune analiza documentației primite și comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorul de credite care a solicitat desemnarea temporară a persoanei din cauza lipsei de personal, emite ordinul de desemnare a persoanei care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, dispune înscrierea acestuia în registrul cu ordine de zi pe unitate și comunică ierarhic Direcției financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru actualizarea bazei de date centrale a persoanelor care sunt numite să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale. (la 31-01-2023, sintagma: numire a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) (la 31-01-2023, sintagma: numire a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 7.2. Încetarea calității de persoană desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu în condițiile prevăzute la pct. 7.1 are loc, de drept, la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat sau înainte de expirarea acestei perioade, cu respectarea procedurii prevăzute la pct. 5.6.2. (la 31-01-2023, Punctul 7.2. din Litera B. a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 7.3. Abrogat. (la 31-01-2023, Punctul 7.3. din Litera B. a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )
  C. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu8. Controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale se exercită prin aplicarea dispozițiilor Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 și în baza cadrului organizatoric prevăzut la capitolul B din prezentele norme metodologice specifice.8.1. La desemnarea în activitatea de control financiar preventiv propriu, fiecărei persoane i se atribuie un sigiliu care rămâne neschimbat până la schimbarea sau destituirea*) din activitatea de control financiar preventiv, când sigiliul se retrage, putând fi ulterior atribuit altei persoane. Notă
  Litera b) a articolului II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 prevede:
  Articolul IIÎn cuprinsul Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.120/2014, cu modificările și completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:b) „suspendarea“, „destituirea“, „schimbarea“ cu sintagma „încetarea“ sau „încetarea calității“, după caz.
  8.1.1. Fiecare sigiliu conține un număr de ordine unic, care va servi la identificarea persoanei care a aplicat viza de control financiar preventiv cu ajutorul acelui sigiliu. Un sigiliu nu poate fi atribuit simultan mai multor persoane.8.1.2. Modelul de amprentă a sigiliului persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu în formă olografă este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice specifice.8.1.3. Evidența sigiliilor pentru controlul financiar preventiv se ține de către contabilul șef/similar utilizând "Fișa de evidență a sigiliilor personale pentru controlul financiar preventiv propriu" conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice specifice.8.1.4. Fișa de evidența a sigiliilor pentru controlul financiar preventiv se păstrează permanent. (la 31-01-2023, sintagma: numirea a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )
  8.2. Procedura de control8.2.1. Viza de control financiar preventiv propriu se exercită olograf, potrivit prevederilor pct. 4.3 alin. 1 și 2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-01-2023, Punctul 8.2.1. din Punctul 8.2. , Punctul 8. , Litera C. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 8.2.2. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, denumit în continuare registru, asigurându-se îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 4.4 alin. 1-5 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare.În situația completării registrului în formă combinată, înscrierea și păstrarea datelor înscrise de către persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu în coloanele de la 0 până la 6 și în coloana 8 se realizează în sistem electronic, iar datele din coloana 7 se înscriu și se păstrează pe suport hârtie, prin utilizarea unei condici utilizate exclusiv în acest scop, cu obligativitatea asigurării corespondenței cu operațiunile înscrise în format electronic. În această situație, condica are același termen de păstrare ca registrul. (la 31-01-2023, Punctul 8.2.2. din Punctul 8.2. , Punctul 8. , Secțiunea C. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 8.2.3. Abrogat. (la 31-01-2023, Punctul 8.2.3. din Punctul 8.2. , Punctul 8. , Litera C. a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 8.2.4. Abrogat. (la 31-01-2023, Punctul 8.2.4. din Punctul 8.2. , Punctul 8. , Litera C. a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 8.2.5. Abrogat. (la 31-01-2023, Punctul 8.2.5. din Punctul 8.2. , Punctul 8. , Litera C. a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 8.2.6. Abrogat. (la 31-01-2023, Punctul 8.2.6. din Punctul 8.2. , Punctul 8. , Litera C. a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 8.2.7. Documentele care privesc operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care inițiază operațiunea.8.2.8. Documentele privind operațiunile prin care se afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public sunt însoțite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte și/sau documente justificative și, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr. 1b) și, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare.8.2.9. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv desfășoară activitățile prevăzute la pct. 5.3 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-01-2023, Punctul 8.2.9. din Punctul 8.2. , Punctul 8. , Litera C. a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 8.2.10. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puțin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 12 la prezentele norme metodologice specifice, și se menționează în coloana 8 din registru: "valoarea operațiunii restituite...".8.2.11. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare și efectuează controlul operațiunii din punctul de vedere al legalității, regularității și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament.8.2.12. Dacă necesitățile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita și alte acte justificative, precum și avizul compartimentului de specialitate juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgență, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operațiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoștință conducătorului entității publice, pentru a dispune măsurile legale.8.2.13. Dacă în urma verificării de fond operațiunea îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului și semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează/păstrează la unitatea militară. În situații determinate de specificul operațiunii, ordonatorii de credite pot dispune acordarea vizei pe toate exemplarele operațiunii în care sunt consemnate vizele, avizele și semnăturile persoanelor abilitate din cadrul unității militare. (la 31-01-2023, Punctul 8.2.13. din Punctul 8.2. , Punctul 8. , Litera C. a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 8.2.14. Termenul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu se stabilește de către ordonatorul de credite, în raport cu natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în cadrul specific, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor privind operațiunile supuse vizei.În cazul restituirii documentelor în vederea refacerii/completării ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de formă sau în situația prevăzută la pct. 8.2.12, termenul de la pct. 8.2.14. curge de la data prezentării documentelor în volumul cerut și forma corectă.8.2.15. Documentele vizate și actele justificative ce le-au însoțit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru.8.3. Refuzul de viză8.3.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice specifice, consemnând acest fapt în registru.La refuzul de viză se anexează și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.8.3.2. Refuzul de viză, însoțit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoștința ordonatorului de credite, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au inițiat operațiunea.8.3.3. Operațiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a ordonatorului de credite, cu excepția cazurilor în care refuzul de viză se datorează depășirii creditelor bugetare și/sau de angajament.8.3.4. Efectuarea pe propria răspundere a operațiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se dispune prin ordinul de zi pe unitate. Extrasul din ordinul de zi pe unitate se transmite de ordonatorul de credite persoanei care a refuzat viza, secției de audit public intern în responsabilitatea căreia intră unitatea militară, precum și, după caz, controlorului delegat al Ministerului Finanțelor Publice.8.3.5. După primirea extrasului din ordinul de zi pe unitate, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecție economico- financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, ordonatorul de credite în finanțarea căruia se află unitatea militară, asupra operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii a extrasului din ordinul de zi pe unitate și de pe refuzul de viză.Ordonatorul de credite ierarhic superior are obligația de a lua măsurile legale pentru restabilirea situației de drept.Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează Curtea de Conturi, în scris, cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta, despre situațiile în care, urmare a refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, operațiunile s-au efectuat pe propria răspundere a ordonatorului de credite.
  D. Evaluarea activității persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu9. La nivelul ordonatorilor terțiari și secundari de credite, evaluarea activității persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către ordonatorul de credite în subordinea căruia își desfășoară activitatea, cu acordul ordonatorului de credite care a avizat desemnarea. (la 31-01-2023, sintagma: numirea a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 10. Pentru evaluarea activității persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului principal de credite, Direcția financiar-contabilă transmite Ministerului Finanțelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:a) propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;b) copie a raportului/fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele și indicatorii de performanță specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;c) numărul de operațiuni verificate și valoarea acestora;d) extrase din rapoartele auditului public intern și ale Curții de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.E. Raportări privind controlul financiar preventiv propriu11. Toți ordonatorii de credite au obligația întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situația statistică a operațiunilor supuse controlului financiar preventiv și sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice specifice.Direcția financiar-contabilă întocmește rapoarte pentru activitatea proprie și centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari și terțiari de credite din finanțarea nemijlocită.Rapoartele se transmit la Ministerul Finanțelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control la termenele fixate de acesta pentru situațiile financiare trimestriale și anuale prevăzute de lege.11.1. Termenele de depunere a rapoartelor la ordonatorii de credite ierarhic superiori se stabilesc și comunică structurilor din finanțare prin dispoziție referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale sau trimestriale.F. Dispoziții finale și cu caracter tranzitoriu12. Direcția financiar-contabilă și ordonatorii secundari de credite elaborează proceduri interne pentru stabilirea competențelor/responsabilităților personalului din structura proprie în analizarea și soluționarea solicitărilor de avizare a desemnării, încetării calității persoanelor propuse de structurile din finanțare privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu. (la 31-01-2023, sintagma: numirii a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) (la 31-01-2023, sintagma: suspendării, schimbării sau destituirii a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 13. Evidența persoanelor, acordurilor și ordinelor de desemnare, încetare a calității persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu se ține de structurile de resurse umane. (la 31-01-2023, sintagma: numire a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) (la 31-01-2023, sintagma: suspendare, schimbare sau destituire a a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 14. Persoanele numite să exercite controlul financiar preventiv propriu la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice specifice își mențin valabilitatea ordinelor de desemnare și avizelor/acordurilor de desemnare, emise în baza prevederilor Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 123/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, până la încetarea calității, după caz. (la 31-01-2023, sintagma: numire a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) (la 31-01-2023, sintagma: suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitate a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) 15. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice specifice.  +  Anexa nr. 1
  CADRUL SPECIFIC
  al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
  în Ministerul Apărării Naționale
  A. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare
  Nr. crt.Operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu Cadrul legal Documentele justificative
  0 1 2 3
  1. Cerere pentru deschiderea de credite bugetare - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - Legea nr. 203/2015 (106); - legile bugetare anuale; - Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 (109); - Hotărârea Parlamentului nr. 12/2016 (110); - Hotărârea Guvernului nr. 708/2016 (111); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 27/2014 (108); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014(103); - aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 126/2017(107); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 19/2016(112); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120). - nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare; - nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare; - situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente; - solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentrurepartizarea de credite bugetare; - situația creditelor bugetare deschise și neutilizate; - bugetul; - fișele cu specimenele de semnături pentrupersoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare.
  2.Dispoziție bugetară (ordin deplată) privind repartizarea creditelor bugetare (alimentări) sau borderoul centralizator al acestor documente - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - Legea nr. 203/2015 (106); - legile bugetare anuale; - Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 (109); - Hotărârea Parlamentului nr. 12/2016 (110); - Hotărârea Guvernului nr. 708/2016 (111); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 27/2014 (108); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 126/2017 (107); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 19/2016(112); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016(120). - solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentrurepartizarea de credite bugetare; - fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriuși bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de credite; - cererea pentru deschiderea de credite bugetare; - bugetul; - fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare.
  3.Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - Legea nr. 203/2015 (106); - legile bugetare anuale; - Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 (109); - Hotărârea Parlamentului nr. 12/2016 (110); - Hotărârea Guvernului nr. 708/2016 (111); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 27/2014 (108); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 126/2017(107); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 19/2016(112); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016(120). - nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare; - bugetul.
  4.Document pentru efectuarea virărilor de credite - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010(34); - Legea nr. 203/2015(106); - legile bugetare anuale; - Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 (109); - Hotărârea Parlamentului nr. 12/2016 (110); - Hotărârea Guvernului nr. 708/2016 (111); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 27/2014 (108); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 126/2017(107); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 19/2016(112); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016(120). - nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite; - bugetul.
  5.Dispoziție bugetară privind retragerea creditelor bugetare - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - Legea nr. 203/2015 (106); - legile bugetare anuale; - Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 (109); - Hotărârea Parlamentului nr. 12/2016 (110); - Hotărârea Guvernului nr. 708/2016 (111); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 27/2014 (108); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014(103); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 126/2017(107); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 19/2016(112); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016(120). - nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare; - bugetul; - situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei; - fișele cu specimenele de semnături pentrupersoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare.
  B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată*1) Notă
  *1) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
  Nr. crt.Operațiuni supuse controluluifinanciar preventiv propriu Cadrul legal Documentele justificative
  0 1 2 3
  1.Contract de achiziție publică- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenția de finanțare externă șilegea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 (127). - bugetul; - strategia anuală de achiziții publice; - programul anual al achizițiilor publice; - programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul; - contestații la documentația de atribuire,dacă este cazul, și documentele privind soluționarea; - anunțul de participare/simplificat/de concurs publicate în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate. clarificări publicate, dacă este cazul; - oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; - actul de desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz; - procesul-verbal de deschidere a ofertelorși dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire; - documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
  2.Contract/Decizie/Ordin de finanțare - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); - Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (UE) nr. 508/2014 (10); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 350/2005 (29); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 321/2006 (31); - Legea nr. 287/2009 (33); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 (71); - Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 (72); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010(101). - cererea de finanțare; - proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate; - bugetul; - acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, după caz; - acordul de implementare; - hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate; - programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării; - nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator; - raportul privind vizita la fața locului; - raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului; - scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului; - raportul de evaluare tehnică și financiară; - nota de avizare internă a contractelor de finanțare/cofinanțare; - decizia pentru aprobarea proiectelor selectate; - fișa de fundamentare a proiectului
  3.Contract subsecvent acordului-cadru - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - Ordinul ministrului apărării nr. M. 31/2008 (127). - bugetul; - acordul-cadru; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul: - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici; - oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici; - nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici; - documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul; - fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții.
  4.Contract/Comandă de achiziție publică, atribuit/ atribuită prin achiziție directă - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenția de finanțare externă șilegea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - Ordinul ministrului apărării nr. M. 31/2008 (127). - bugetul; - strategia anuală de achiziții publice; - programul anual al achizițiilor publice; - programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul; - referatul de necesitate; - nota justificativă privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiile în care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului electronic; - documentul justificativ al achiziției; - documentația de atribuire, dacă este cazul; - notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/ lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul; - dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul; - oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/ transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul; - acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul.
  5.Act adițional la contractul de achiziție publică - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - Ordinul ministrului apărării nr. M. 31/2008 (127). - bugetul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului; - contractul de achiziție publică și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; - documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului;- documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenulde valabilitate; - nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică.
  6.Contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care Ministerul Apărării Naționaleeste concesionar, cumpărător sau chiriaș - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016(40); - Legea nr. 101/2016(43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 84/2009(136); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 109/2011 (137). - programul anual al achizițiilor publice; - bugetul; - nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii; - procedura aprobată de comandantul/șeful unității militare, aplicabilă operațiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere.
  7.Acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 590/2003 (24); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 291/2007 (138); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65). - nota de fundamentare a proiectului de acord; - devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului.
  8.Act intern de decizie privindorganizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural- științific sau a altor acțiuni cu caracter specific,inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului apărării nr. MS. 88/2008 (125); - Ordinul ministrului apărării nr. M. 31/2008(127). - nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific; - bugetul; - documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune.
  9.Act intern de decizie privinddeplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ decheltuieli - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 248/2005 (28); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (73);. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002(94). - nota de fundamentare a deplasării în străinătate; - bugetul; - documente, invitații și comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate; - nota-mandat privind deplasarea; - memorandumul, după caz; - oferte pentru cazare și/sau transport, după caz.
  10.Act intern de decizie privinddelegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusivdevizul estimativ de cheltuieli - Legea nr. 188/1999 (17); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 53/2003 (22); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006- nota de fundamentare a delegării/ detașării; - bugetul; - acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul.
  11.Act administrativ (ordin, actintern de decizie)/contract individual de muncă privind angajarea/desemnarea pe funcție/detașarea/ împuternicirea saupromovarea/ avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale - Legea nr. 188/1999 (17); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 53/2003 (22); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea-cadru nr. 153/2017 (36); - Legea nr. 80/1995 (113); - Legea nr. 384/2006 (114); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 (116); - Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 (47); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (78); - Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (82); - Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (95); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 96/2008 (117). - nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului; - bugetul; - statul de funcții aprobat; - contractul colectiv de muncă, dacă este cazul; - propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; - anunțul organizării concursului, dacă este cazul; - actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul.
  12.Contractul, convenția pentru calificarea, perfecționarea sau specializarea în țară a personalului Ministerului Apărării Naționale - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 80/1995 (113); - Legea nr. 384/2006 (114); - Legea nr. 53/2003 (22); - Legea nr. 188/1999(17); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48). - nota-raport sau referatul de necesitate pentru calificarea, perfecționarea sau specializarea personalului Ministerului Apărării Naționale.
  13.Contract de comodat în care unitatea militară are calitatea de comodatar - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48). - nota de fundamentare; - referatul de necesitate; - devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar.
  14.Convenție pentru acordarea deîmprumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500/2002- Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - actul normativ de înființare a unor unități militare/activități finanțate integral din venituri proprii. - actul de înființare a unității militare/ activității finanțate integral din venituriproprii; - solicitarea unității militare interesate pentru acordarea împrumutului; - nota de fundamentare privind acordarea împrumutului; - programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului; - graficul de rambursare a împrumutului.
  (la 31-01-2023, Sintagma: suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitate a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )
  C. Ordonanțarea cheltuielilor
  Nr. crt.Operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu Cadrul legal Documentele justificative
  0 1 2 3
  1.Ordonanțare de plată privind achiziția publică, concesiunea de lucrări sau servicii - Legea nr. 82/1991 (12); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120); - Ordinul ministrului apărării nr. M 31/2008 (127). - contractul/contractul subsecvent de achiziție publică, sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - angajamentul bugetar/bugetul; - factura însoțită de documente care atestălivrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor; - documentul de constituire a comisiei de recepție; - documentele privind recepția; - documentele de transport, vămuire, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul.
  2.Ordonanțare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de achiziție publică/de concesiune de lucrări sau servicii - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120); - Ordinul ministrului apărării nr. M. 31/2008 (127). - contractul de achiziție publică/ contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - angajamentul bugetar; - avizul de plată; - nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; - solicitarea de acordare a avansului; - factura; - documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului; - nota de fundamentare/autorizare; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul.
  3.Ordonanțare de plată privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale încadrul contractelor / deciziilor/ordinelor de finanțare - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (UE) nr. 508/2014 (10); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120). - contractul/decizia/ordinul de finanțare; - angajamentul bugetar/bugetul; - cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale; - nota de autorizare a plății/rambursării; - notificarea privind depunerea cererii de plată; - avizul de plată/rambursare; - nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; - decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul; - documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv.
  4.Ordonanțare de plată externă privind alte plăți decât celeaferente împrumuturilor externe - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Legea nr. 227/2015 (39); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120). - nota de fundamentare; - bugetul aprobat; - documentația justificativă specifică ce rezultă din actul normativ ce reglementeazăoperațiunea și/sau domeniul respectiv. - angajamentul bugetar.
  5.Ordonanțare de plată pentru acreditiv simplu sau documentar în cadrul unui contract extern finanțat printr-un împrumut extern - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile de ratificare a acordurilor de împrumut; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120). - nota de fundamentare; - contractul extern; - angajamentul bugetar; - acreditivul simplu sau documentar transmis/emis de banca depozitară a contului special; - documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul; - documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor ori recepția, dacă este cazul; - acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut.
  6.Ordonanțare de plată pentru cotizații, respectiv contribuții, taxe etc. la diverse organisme internaționale - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - legile de ratificare; - Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 (45); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120). - acordul, convenția sau protocolul privindaderarea la organismul internațional, actulnormativ care aprobă aderarea; - angajamentul bugetar/bugetul; - avizul de plată transmis de organismul internațional.
  7.Ordonanțare de plată pentru subvenții, transferuri, primesau alte plăți din fonduri publice, acordate operatorilor economici sau altor beneficiari legali - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 247/2005 (27); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 (51); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 (62); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - actul normativ/administrativ de instituire/ aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimissau schemei de plăți; - reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, instrucțiuni și comunicări ale Comisiei etc.); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120). - nota de fundamentare/nota de lichidare; - angajamentul legal, dacă este cazul; - angajamentul bugetar/bugetul; - bugetul schemei de ajutoare/de plăți, defalcat pe ani de implementare și pe surse de finanțare; - cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei; - documentația specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv.
  8.Ordonanțare de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate deconcesionare sau închiriere - Legea nr. 500/2002 (21) - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 84/2009 (136); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 109/2011 (137). - nota de fundamentare; - contractul de concesionare sau de închiriere; - angajamentul bugetar/bugetul; - documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat.
  9.Ordonanțare de plată privind cheltuielile ce se efectueazădin fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donație sau sponsorizare - Decretul nr. 478/1954 (130); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 32/1994 (14); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48). - actul de donație sau sponsorizare; - angajamentul legal (contract, comandă etc.); - documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz.
  10.Ordonanțare de plată/ Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sausume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (73); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120). - nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobatacțiunea și devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul.
  11.Ordonanțări de plată a soldelor/salariilor/pensiilora altor drepturi salariale sau sociale bănești acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferenteacestora - Legea nr. 188/1999 (17); - Legea nr. 76/2002 (19); - Legea nr. 346/2002 (20); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 53/2003 (22); - Legea nr. 95/2006 (32); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - Legea nr. 263/2010 (35); - Legea-cadru nr. 153/2017 (36); - Legea nr. 227/2015 (39); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 (55); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006 (96); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2016 (120); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 31/2016 (135). - centralizatorul lunar al statelor de solde/salarii; - statele de solde/salarii; - bugetul /angajamentul bugetar; - situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară; - actul de decizie internă privind aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul.
  D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul unităților militare
  Nr. crt.Operațiuni supuse controluluifinanciar preventiv propriu Cadrul legal Documentele justificative
  0 1 2 3
  1.Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (unitatea militară este concedent) - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 (57); - Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 (75). - studiul de oportunitate, dacă este cazul;- documentul de aprobare a studiului de oportunitate; - hotărârea de aprobare a concesiunii; - caietul de sarcini, dacă este cazul; - documentația de atribuire; - documentul de aprobare a documentației de atribuire; - clarificările privind documentația și răspunsul la acestea, dacă este cazul; - nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; - anunțul de licitație/negocierii directe; - documentul de constituire a comisiei de evaluare; - procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare; - informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii; - documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - oferta câștigătoare.
  2.Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică(unitatea militară este titular al dreptului de proprietate/administrare) - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 215/2001 (18); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Legea nr. 287/2009 (33); - Norme/proceduri/regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entitățile publice; - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 84/2009 (136); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 109/2011 (137). - nota de fundamentare/referatul de oportunitate; - titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare; - hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică; - documentația de atribuire; - anunțul de licitație publicat; - documentul de constituire/desemnare a comisiei de evaluare; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare; - informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii; - documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - oferta câștigătoare.
  3.Contract de concesiune de lucrări sau servicii (unitatea militară este concedent)*2) - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 100/2016(42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). - bugetul; - strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz; - documentația de atribuire completă și, dacă este cazul, clarificările la documentație; - documentul de soluționare a contestațiilor privind documentația de atribuire, dacă este cazul; - anunțul de concesionare/invitația de concesionare/anunțul de concesiune simplificat/anunțul de intenție/invitația de participare publicate în SEAP, și, dacă este cazul, erate, clarificări publicate; - actul de desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare; - oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei;- raportul procedurii de atribuire; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii, dacă este cazul.
  4.Act adițional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii (unitatea militară este concedent)*2) - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 100/2016 (42); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). - bugetul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul creșterii prețului contractului; - contractul de concesiune și, dacă este cazul, actele adiționale anterioare; - documentele inițiale ale concesiunii; - documentul de constituire a garanției de bună execuție; - nota justificativă.
  5.Proces-verbal de predare - preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 99/2009 (129). - referatul de disponibilizare; - adresele de informare a unităților militare care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate; - adresele unităților militare care solicită bunul disponibil.
  6.Contract de vânzare/cumpărarea bunurilor disponibilizate (unitatea militară are calitatea de vânzător) - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 99/2009 (129). - referatul de disponibilizare; - decizia de desemnare a comisiei de evaluare a bunurilor; - raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute; - decizia de desemnare a comisiei de licitație; - anunțul de vânzare publicat/afișat; - documentația licitației publice deschise cu strigare; - lista cu ofertanții acceptați; - documentele de participare la licitație ale celor admiși; - procesul-verbal/procesele - verbale de constatare ale comisiei, dacă este cazul; - procesul-verbal de adjudecare a licitației; - documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul.
  (la 31-01-2023, Sintagma: suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitate a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 ) Notă
  *2) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, dacă este cazul, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
  E. Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu
  Nr. crt.Operațiuni supuse controluluifinanciar preventiv propriu Cadrul legal Documentele justificative
  0 1 2 3
  1.Strategie de contractare pentru achiziția publică - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105). - bugetul; - strategia anuală a achizițiilor publice; - programul anual al achizițiilor publice; - programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - referatele de necesitate; - alte acte specifice privind documentarea și fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziției publice.
  2.Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrărisau servicii - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). - bugetul; - actul de desemnare a comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătireași planificarea contractului; - studiul de fundamentare a deciziei de concesionare/referatul de necesitate și oportunitate; - modelul financiar, dacă este cazul.
  3.Model de acord-cadru de achiziție publică inclus în documentația de atribuire - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105). - strategia anuală de achiziții publice; - programul anual al achizițiilor publice; - programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea proceduriide achiziție; - nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - documentația de atribuire; - anunțul de intenție, dacă este cazul; - anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare.
  4.Model de contract de achiziție publică inclus în documentația de atribuire - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (37); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); - acordul sau convenția de finanțare externă șilegea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare. - bugetul; - strategia anuală de achiziții publice; - programul anual al achizițiilor publice; - programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea proceduriide achiziție; - nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/ categorieide investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli deinvestiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare; - documentația de atribuire; - anunțul de intenție, dacă este cazul; - anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare.
  5.Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentația de atribuire (unitatea militară este concedent) - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). - bugetul; - strategia de contractare sau - nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziție; - nota privind calculul valorii estimate, dacă este cazul; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare; - documentația de atribuire; - anunțul de intenție, dacă este cazul; - anunțul de concesionare.
  6.Acord-cadru de achiziție publică - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); - Ordinul ministrului apărării nr. M 31/2008 (127). - strategia anuală de achiziții publice; - programul anual al achizițiilor publice; - programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție; - nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări /erate la documentația de atribuire, dacă este cazul; - actul de desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului; - contestații la documentația de atribuire,dacă este cazul, și documentele privind soluționarea; - anunțul de participare/simplificat/de concurs, publicate în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul; - oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul; - raportul procedurii de atribuire; - comunicările către ofertanți a rezultatului aplicării procedurii; - documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul.
  7.Act adițional la acordul- cadru de achiziție publică - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 101/2016 (43); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105). - acordul-cadru de achiziție publică și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; - documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului- cadru; - nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării acordului-cadru.
  8.Document de actualizare a valorii obiectivului/ proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93). - programul de investiții publice, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico- economice a obiectivului/ proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; - fișa obiectivului/proiectului de investiții, dacă este cazul; - devizul general al obiectivului/ proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții; - angajamentele legale încheiate; - situația plăților efectuate conform evidențelor contabile până la data actualizării; - situația restului de executat la data actualizării; - baza de date statistice a Institutului Național de Statistică; - nota de calcul a actualizării.
  9.Procesul-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a bunurilormateriale, scăderea pierderilor din rebuturi și acelor determinate de perisabilități - Legea nr. 15/1994 (13); - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 (49); - Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (68); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 (104); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 92/2013 (134); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 114/2009 (122); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 87/2009 (121); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 56/2016 (123); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 59/2013 (133); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 54/2012 (132). - nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune; - actul constatator al avariei; - devizul estimativ al reparației capitale;- nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale; - alte acte justificative.
  10.Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acțiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific - Legea nr. 82/1991 (12); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 88/2008 (125). - actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural- științific, sau a acțiunii cu caracter specific.
  11.Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); - Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 1/2009 (128). - actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate.
  12.Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (73). - actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatulaprobat privind achiziția directă.
  13.Contract de sponsorizare în care unitatea militară este beneficiar al sponsorizării - Legea nr. 32/1994 (14); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48). - nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; - documentația privind derularea operațiunii de sponsorizare.
  14.Act de donație, în care unitatea militară are calitatea de donatar - Decretul nr. 478/1954 (130); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48). - nota de fundamentare a actului de donație; - documentația privind derularea operațiunii de donație.
  15.Dispoziție de încasare către casierie - Legea nr. 82/1991 (12); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 (104). - decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans; - decizia de imputare; - alte acte din care rezultă obligații de plată în sarcina unor persoane.
  16.Cerere de prefinanțare - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Regulamentul (UE,EURATOM) nr. 966/2012 (4); - Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5); - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); - Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); - Regulamentul (UE) nr. 508/2014 (10); - Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 105/2011 (37); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101). - bugetul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare; - prognoza fluxului de prefinanțare; - copie extras cont disponibil din fonduri europene; - copie extras cont trezorerie.
  17.Cerere de fonduri europene - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Regulamentul (UE,EURATOM) nr. 966/2012 (4); - Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5); - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); - Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); - Regulamentul (UE) nr. 508/2014 (10); - Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 105/2011 (37); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101). - bugetul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare; - nota justificativă; - declarația de cheltuieli; - cash-flow-ul sumelor previzionate; - raportarea financiară; - raportul asupra progresului înregistrat; - situația cofinanțării de la bugetul de stat; - reconcilierea bancară; - copie extras cont trezorerie.
  18.Documente de plată/încasare valutare, altele decât cele aferente împrumuturilor externe (tabele nominale pentru plata avansurilor în valută, note de contabilitateale băncii, borderouri s.a.).- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului apărării nr. M. 172/2007 (41). - nota de fundamentare; - documentele justificative cerute de actele normative respective; - ordinul de vânzare/cumpărare valută.
  19.Proiectul ordinului de zi pe unitate privind alocarea/ scoaterea de la plata soldei/salariului și altor drepturi bănești cuvenite personalului- Legea nr. 500/2002 (21); - Legea bugetară anuală; - Legea-cadru nr. 153/2017 (36); - Statutele profesionale, aprobate prin lege; - Legea nr. 53/2003 (22); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 263/2010 (35); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 31/2016 (135). - certificatul de alocare la drepturi bănești/alte documente de alocare la plata drepturilor în bani cuvenite personalului; - contractul individual de muncă/similar; - ordinul/decizia/actul administrativ privind desemnarea, încetarearaporturilor de muncă/serviciu, după caz; - nota de lichidare/similar; - adeverințe, pontaje sau alte documente de evidență a timpului lucrat în anumite condiții; - nota de fundamentare sau alte documente justificative.
  20.Documentul privind scăderea din gestiune a unor pagube care nu se datorează vinovăției unei persoane - Legea nr. 500/2002 (21); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Legea nr. 53/2003 (22); - Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 (126); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2012 (131); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 142/2017 (89); - procesul-verbal de cercetare administrativă - referate sau rapoarte de analiză, după caz.
  21.Bonul de consum - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 (104); - Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale nr. M 8/1999 (118); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2012 (131). - referate, rapoarte de necesitate, nota dedistribuție, după caz.
  22.Bonul de predare-transfer, restituire - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 (104); - Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale nr. M. 8/1999 (118); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2012 (131); - Alte ordine ale ministrului apărării naționale emise în aplicarea acestora. - referate sau rapoarte de necesitate, dupăcaz.
  23.Bonul de mișcare a activului fix - Legea nr. 82/1991 (12); - Legea nr. 15/1994 (13); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 (104); - Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale nr. M. 8/1999 (118); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2012 (131); - Alte ordine ale ministrului apărării naționale emise în aplicarea acestora. - referate sau rapoarte de necesitate, dupăcaz.
  24.Ordinul de distribuție (transfer) - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Legea nr. 82/1991 (12); - Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale nr. M. 8/1999(118); - Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale nr. M. 93/1999 (119); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2012 (131); - Alte ordine ale ministrului apărării naționale emise în aplicarea acestora. - confirmarea scrisă a unității militare predătoare prin care se specifică datele necesare întocmirii ordinului de distribuție (transfer).
  25.Actul de primire - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Legea nr. 82/1991 (12); - Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale nr. M. 8/1999 (118); - Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale nr. M. 93/1999(119); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2012 (131); - Alte ordine ale ministrului apărării naționale emise în aplicarea acestora. - procesul-verbal de recepție întocmit de comisia unității militare primitoare.
  26.Borderoul de repartiție- distribuție - Legea nr. 82/1991 (12); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 (104); - Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale nr. M. 8/1999 (118); - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2012 (131); - Alte ordine ale ministrului apărării naționale emise în aplicarea acestora. - referate sau rapoarte de necesitate, după caz.
  (la 31-01-2023, Sintagma: suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitate a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )
  F. Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
  LISTĂ DE VERIFICARE
  CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE
   +  Cod A.1
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare
  1.2.- Nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare
  1.3.- Situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente
  1.4.- Solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentrurepartizarea de credite bugetare
  1.5.- Situația creditelor bugetare deschise și neutilizate
  1.6.- Bugetul
  1.7.- Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererilepentru deschiderea de credite bugetare
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
  3.Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la:
  3.1.- Beneficiarul deschiderii de credite bugetare
  3.2.- Conturile de trezorerie
  3.3.- Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare
  3.4.- Corespondența dintre suma solicitată la nivel de capitol și detalierea pe subdiviziuni ale clasificației bugetare
  3.5.- Celelalte rubrici prevăzute de formular
  4. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în:
  4.1.- Creditele bugetare repartizate pe an și trimestre, detaliate conform clasificațieibugetare
  4.2.- Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) sau în limita diminuată conform prevederilor legale
  4.3.- Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (când este cazul)
  4.4.- Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare
  5.Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, ținând cont de:
  5.1.- Creditele bugetare deschise și neutilizate
  5.2.- Utilizarea integrală a sumei până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
  6. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  6.1.- Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificației bugetare, precum și existența temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea de credite bugetare
  6.2.- Stabilirea sumelor solicitate în funcție de creditele deschise și neutilizate
  6.3.- Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundariși terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra, în sold, sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
  6.4.- Respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor
  6.5.- Concordanța semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DISPOZIȚIE BUGETARĂ (ORDIN DE PLATĂ)
  PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE (ALIMENTĂRI)
  SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL ACESTOR DOCUMENTE
   +  Cod A.2
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentrurepartizarea de credite bugetare (alimentări)
  1.2.- Fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare (ordinele de plată) privind repartizarea creditelor bugetare (alimentărilor), pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de credite
  1.3.- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
  1.4.- Bugetul
  1.5.- Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare (ordinele de plată) privind repartizarea creditelor bugetare (alimentări)
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Dispoziția bugetară (ordin de plată) privind repartizarea (alimentarea) creditelorbugetare
  3.Completarea corectă a dispoziției bugetare privind repartizarea creditelor bugetare cu privire la:
  3.1.- Beneficiarul creditelor repartizate (alimentării)
  3.2.- Conturile de trezorerie
  3.3.- Suma repartizată (alimentată)
  3.4.- Celelalte rubrici prevăzute de formular
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Încadrarea sumelor din dispozițiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre și detaliate conform clasificației bugetare
  4.2.- Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea pentru deschiderea decredite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizări pe seama redistribuirii de credite deschise anterior
  4.3.- Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari și terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizareade credite
  4.4.- Încadrarea sumei prevăzută pentru repartizare în cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nivelul dispoziției bugetare privind retragerea creditelor bugetare (când este cazul) și în solicitări/fundamentări/justificări
  5.- Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară (ordinele de plată) privind repartizarea (alimentarea) creditelor bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături
  NOTĂ: În cazul în care se prezintă la viza Borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare (ordinelor de plată), obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziție bugetară (ordin de plată), cât și pentru borderoul centralizator în cauză.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII
  PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE
   +  Cod A.3
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare
  1.2.- Bugetul
  1.3.Solicitările ordonatorilor de credite
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare
  3.Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în:
  3.1.- Creditele bugetare repartizate pe an și detaliate conform clasificației bugetare
  3.2.- Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Dacă modificarea este în competența de aprobare a Ministerului Finanțelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz
  4.2.- Sumele propuse sunt prevăzute în bugetul anual aprobat și dacă sunt respectate prevederile Legii nr. 69/2010, când este cazul
  4.3.- Concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate
  4.4.- Existența și pertinența justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinseîn documentul de modificare
  4.5.- Respectarea angajamentelor anterioare

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE
   +  Cod A.4
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite
  1.2.- Bugetul
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Documentul pentru efectuarea virărilor de credite
  3.Încadrarea sumei prevăzute a se vira în:
  3.1.- Creditele repartizate pe an/trimestre și detaliate conform clasificației bugetare
  3.2.- Nivelul rezultat din nota de fundamentare
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Să nu contravină legii privind finanțele publice, legii responsabilității fiscal- bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare
  4.2.- Să fie în concordanță cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate
  4.3.- Să asigure respectarea angajamentelor anterioare
  4.4.- Existența de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la fineleanului bugetar, a capitolului, programului și/sau subdiviziunii clasificației bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului, programului și/sau subdiviziunii clasificației bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare
  4.5.- Să fie efectuate în intervalul de timp prevăzut de lege

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE
   +  Cod A.5
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare
  1.2.- Bugetul
  1.3.- Situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei
  1.4.- Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare
  3.Completarea corectă a dispoziției bugetare privind retragerea creditelor bugetare cuprivire la:
  3.1.- Rubricile aferente unității militare care retrage creditele bugetare/unității militare căreia i se retrag creditele bugetare, inclusiv a conturilor aferente și a unităților Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise
  3.2.- Suma care se retrage
  3.3.- Corespondența dintre suma care se retrage și detalierea de pe verso-ul formularului
  3.4.- Celelalte rubrici prevăzute de formular
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Existența creditelor bugetare deschise și neutilizate
  4.2.- Retragerea de credite bugetare este temeinic justificată
  4.3.- Încadrarea operațiunii de retragere în termenul legal și în nivelul rezultat din nota de fundamentare
  4.4.- Să asigure respectarea angajamentelor anterioare
  4.5.- Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
   +  Cod B.1
  Nr. crt.Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Bugetul
  1.2.- Strategia anuală de achiziții publice
  1.3.- Programul anual al achizițiilor publice
  1.4.- Programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțatedin fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
  1.5.- Strategia de contractare, dacă este cazul
  1.6.- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
  1.7.- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
  1.8.- Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul
  1.9.- Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul și documentele privind soluționarea
  1.10- Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicate în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul
  1.11- Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul
  1.12- Actul de desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz
  1.13- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape)
  1.14- Raportul procedurii de atribuire
  1.15- Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
  1.16- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Contractul de achiziție publică
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global
  3.Valoarea contractului să se încadreze în:
  3.1.- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2.- Nivelul angajamentului bugetar
  3.3.- Valoarea ofertei câștigătoare
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice și în programul anual al achizițiilor publice sau în programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
  4.2.- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în: a) Strategia de contractare, dacă este cazul, b) Programul anual al achizițiilor publice sau Programul achizițiilor publice la nivel de proiecte, dacă nu este cazul să se întocmească strategia de contractare, potrivit prevederilor legale.
  4.3.- Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator
  4.4.- Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuirecu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioadade clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
  4.5.- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare
  4.6.- Să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice
  4.7.- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.4 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante
  4.8.- Contractul de achiziție publică trebuie să cuprindă prevederi referitoare la: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului; c) prețul/costul contractului; d) durata; e) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului; f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii; i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul.
  (la 31-01-2023, Sintagma: suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitate a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANȚARE
   +  Cod B.2
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Cererea de finanțare
  1.2.- Proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate
  1.3.- Bugetul
  1.4.- Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, după caz
  1.5.- Acordul de implementare
  1.6.- Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate
  1.7.- Programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării
  1.8.- Nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator
  1.9.- Raportul privind vizita la fața locului
  1.10- Raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului
  1.11- Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului
  1.12- Raportul de evaluare tehnică și financiară
  1.13- Nota de avizare internă a contractelor de finanțare/cofinanțare
  1.14- Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate
  1.15- Fișa de fundamentare a proiectului
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global
  3.Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanțare în:
  3.1.- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2.- Nivelul angajamentului bugetar
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Să fie în cadrul programului de finanțare
  4.2.- Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanțat, detaliată pe surse de finanțare
  4.3.- Să prevadă eligibilitatea și rambursarea cheltuielilor care se finanțează
  4.4.- Să prevadă acordarea prefinanțării, cu respectarea legii
  4.5.- Să prevadă reglementări privind TVA
  4.6.- Suma din contract/decizie/ordin de finanțare să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului
  4.7.- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile programului operațional
  4.8.- Să prevadă actualizarea finanțării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii
  4.9.- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor
  4.10- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante
  4.11- Să prevadă calitatea Curții de Conturi a României de a exercita control financiar,conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005
  4.12- Să fie însoțit de toate celelalte documente impuse de legislația în vigoare, în faza de angajare

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU
   +  Cod B.3
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Bugetul
  1.2.- Acordul-cadru
  1.3.- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
  1.4.- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
  1.5.- Invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici
  1.6.- Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici
  1.7.- Nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici
  1.8.- Documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul
  1.9.- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
  1.10- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
  1.11- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Contractul subsecvent acordului-cadru
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global
  3.Încadrarea valorii contractului subsecvent în:
  3.1.- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2.- Nivelul angajamentului bugetar
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat acordul-cadru cu autoritatea contractantă
  4.2.- Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în acordul- cadru/documentația de atribuire cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea/unitatea militară contractantă în perioada de clarificări pe parcursul reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările și modificările aduse acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
  4.3.- Prețurile unitare să nu depășească valorile stabilite în acordul-cadru
  4.4.- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare și/sau acordulsau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator
  4.5.- Respectarea condițiilor de reluare a competiției din acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru prevede reluarea competiției cu operatorii economici semnatari
  4.6.- Semnarea contractului subsecvent se află în perioada de valabilitate a acordului-cadru
  4.7.- Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificări substanțiale termenilor și condițiilor stabilite în acordul-cadru
  4.8.- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante
  4.9.- Documentele contractului subsecvent să precizeze: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului subsecvent; c) durata; d) termenele de livrare/prestare/executare a activităților ce fac obiectul contractului subsecvent; e) prețul/costul contractului subsecvent; f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii; i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; k) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ,
  ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ
   +  Cod B.4
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Bugetul
  1.2.- Strategia anuală de achiziții publice
  1.3.- Programul anual al achizițiilor publice
  1.4.- Programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțatedin fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
  1.5.- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
  1.6.- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
  1.7.- Documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
  1.8.- Referatul de necesitate
  1.9.- Nota justificativă privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiileîn care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului electronic
  1.10- Documentul justificativ al achiziției
  1.11- Documentația de atribuire, dacă este cazul
  1.12- Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul
  1.13- Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul
  1.14- Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul
  1.15- Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Contractul/Comanda de achiziție publică
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global
  3.Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
  3.1.- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2.- Nivelul angajamentului bugetar
  3.3.- Valoarea ofertei desemnate câștigătoare, dacă este cazul
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Includerea în strategia anuală de achiziții publice și în anexa la programul anualal achizițiilor publice
  4.2.- Documentul justificativ al achiziției demonstrează respectarea pașilor stabiliți prin procedurile interne, dacă este cazul și a pragurilor valorice prevăzute de lege
  4.3.- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare și/sau acordulsau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator, dacă estecazul
  4.4.- Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă existente, dacă este cazul
  4.5.- În situația întocmirii unui contract prin achiziție directă, condițiile contractuale trebuie să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice
  4.6.- Documentele contractului să precizeze: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) durata și termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/ lucrărilor; c) prețul/costul contractului; d) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; e) modalitățile și condițiile de plată; f) acordarea de avans în condițiile legii; g) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; h) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; i) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției; j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul contractului și care să respecte legea; k) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
   +  Cod B.5
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Bugetul
  1.2.- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul încare crește prețul contractului
  1.3.- Contractul de achiziție publică și actele adiționale anterioare, dacă este cazul
  1.4.- Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea modificare a Contractului
  1.5.- Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate
  1.6.- Nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Actul adițional la contractul de achiziție publică
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global, după caz
  3.Încadrarea valorii actului adițional în:
  3.1.- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2.- Nivelul angajamentului bugetar
  3.3.- Nivelul maxim prevăzut de reglementările legale, din prețul inițial al contractului, cumulând și creșterile din actele adiționale anterioare
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent devaloarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului sau orice alte opțiuni
  4.2.- Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
  4.3.- Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și să nu introducă modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziție publică
  4.4.- În situația în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea prețului contractului de achiziție publică înașa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decâtcea aplicată pentru atribuirea contractului respectiv
  4.5.- Prelungirea duratei contractului, dacă este un contract de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent și a cărui durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, s-a făcut cu respectarea prevederilor legale
  4.6.- Să nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificări

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE
  SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE,
  ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA
  ACESTORA, ÎN CARE MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAȘ
   +  Cod B.6
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Programul anual al achizițiilor publice
  1.2.- Bugetul
  1.3.- Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii
  1.4.- Procedura aprobată de comandantul/șeful unității militare, aplicabilă operațiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere
  1.5.- Documente privind derularea operațiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global
  3.Încadrarea valorii contractului în:
  3.1.- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2.- Nivelul angajamentului bugetar
  3.3.- Nivelul prețului concesiunii/vânzării/chiriei ofertate de proprietar
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice
  4.2.- Să respecte prevederile legale și procedurile privind concesionarea, cumpărarea sau închirierea
  4.3.- Termenii contractului să fie stabiliți în concordanță cu prevederile cadrului normativ
  4.4.- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante
  4.5.- Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, cumpărat sau închiriat
  4.6.- Să prevadă actualizarea prețului cu respectarea legii
  4.7.- Să prevadă obligațiile părților
  4.8.- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată
  4.9.- Să cuprindă clauze privind penalități în caz de neonorare a obligațiilor contractuale

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENȚĂ SAU DOCUMENTARE,
  PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ
   +  Cod B.7
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Nota de fundamentare a proiectului de acord
  1.2.- Devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Acordul pentru schimb de experiență sau documentare pe bază de reciprocitate, fărătransfer de valută
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare. Angajamentulbugetar individual/global, după caz
  3.Încadrarea valorii acordului în:
  3.1.- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2.- Nivelul angajamentului bugetar
  3.3.- Devizele de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acorduluiîn limitele legale de cheltuieli
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Concordanța termenilor din acord privind obligațiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe)
  4.2.- Încadrarea devizului de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACȚIUNILOR
  DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A ALTOR
  ACȚIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV
  DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI
   +  Cod B.8
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural- științific sau a acțiunii cu caracter specific
  1.2. - Bugetul
  1.3. - Documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
  2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
  3. Încadrarea valorii devizului în:
  3.1. - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
  3.3. - Limitele prevăzute de normele legale
  3.4. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul)
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Stabilirea corectă a valorii devizului
  4.2. - Concordanța dintre natura obligațiilor financiare care fac obiectul actului internde decizie și prevederile cadrului legal existent
  4.3. - Încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN
  STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
   +  Cod B.9
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare a deplasării în străinătate
  1.2. - Bugetul
  1.3. - Documente, invitații și comunicări scrise, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate
  1.4. - Nota-mandat privind deplasarea
  1.5. - Memorandumul, după caz
  1.6. - Oferte pentru cazare și/sau transport, după caz
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
  2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global
  3. Încadrarea valorii devizului în:
  3.1. - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2. - Nivelul angajamentelor bugetare
  3.3. - Baremele prevăzute de normele legale
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Stabilirea corectă a valorii devizului
  4.2. - Concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie și prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAȘAREA ÎN
  ȚARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
   +  Cod B.10
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare a delegării/detașării
  1.2. - Bugetul
  1.3. - Acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
  2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global
  3. Încadrarea valorii devizului în:
  3.1. - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2. - Nivelul angajamentelor bugetare
  3.3. - Baremele prevăzute de normele legale
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Stabilirea corectă a valorii devizului
  4.2. - Concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detașarea și prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/
  CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIVIND ANGAJAREA SAU
  PROMOVAREA/AVANSAREA PERSONALULUI, EXERCITAREA CU
  CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCȚII DE CONDUCERE,
  ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE
   +  Cod B.11
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului
  1.2. - Bugetul
  1.3. - Statul de funcții aprobat
  1.4. - Contractul colectiv de muncă, dacă este cazul
  1.5. - Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale
  1.6. - Anunțul organizării concursului, dacă este cazul
  1.7. - Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
  1.8. - Procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Actul administrativ (ordin, act intern de decizie)/contractul individual de muncă
  3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  3.1. - Existența creditelor bugetare
  3.2. - Angajarea/promovarea personalului în limita posturilor aprobate
  3.3. - Respectarea reglementărilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, stabilirea drepturilor salariale și a altor drepturi de natură salarială
  3.4. - Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal
  3.5. - Contractul individual de muncă să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în modelul-cadru

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACTUL/CONVENȚIA PENTRU CALIFICAREA, PERFECȚIONAREA SAU
  SPECIALIZAREA ÎN TARĂ A PERSONALULUI MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
   +  Cod B.12
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - nota-raport sau referatul de necesitate pentru calificarea, perfecționarea sau specializarea personalului Ministerului Apărării Naționale
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1
  2.2. - Contractul/convenția pentru calificarea, perfecționarea sau specializarea în țară a personalului Ministerului Apărării Naționale
  3. Completarea corectă a documentului:
  3.1. - Existența semnăturilor persoanelor autorizate
  3.2. - Aprobarea comandantului unității militare
  3.3. - Completarea formularului cu toate datele cerute de acesta
  3.4. - Realitatea, legalitatea și regularitatea operației
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Existența creditelor bugetare
  4.2. - Rezervarea creditelor prin angajament bugetar
  5. Stabilirea sumei pentru care se acordă viza de control financiar preventiv propriu în:
  5.1. - Valoarea înscrisă în contract

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE UNITATEA MILITARĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR
   +  Cod B.13
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare
  1.2. - Referatul de necesitate
  1.3. - Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Contractul de comodat
  2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global
  3. Încadrarea valorii contractului în:
  3.1. - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Să cuprindă datele de identificare a părților contractante
  4.2. - Să prevadă elementele de identificare a bunurilor
  4.3. - Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale
  4.4. - Să prevadă obligațiile părților

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONVENȚIE PENTRU ACORDAREA DE
  ÎMPRUMUTURI, CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002
   +  Cod B.14
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Actul de înființare a unității militare/activității finanțate integral din venituri proprii
  1.2. - Solicitarea unității militare interesate pentru acordarea împrumutului
  1.3. - Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului
  1.4. - Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului
  1.5. - Graficul de rambursare a împrumutului
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Convenția pentru acordarea împrumutului
  2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global
  3. Încadrarea valorii împrumutului în:
  3.1. - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2. - Nivelul de împrumut solicitat
  3.3. - Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Unitatea militară solicitantă a împrumutului să se încadreze în prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002
  4.2. - Unitatea militară solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii, în vederea rambursării împrumutului
  4.3. - Să fie încheiată în cazul unei unități militare/activități finanțate, nou-înființată
  4.4. - Să prevadă modalitatea și tranșele de acordare a împrumutului
  4.5. - Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului
  4.6. - Să prevadă termenele de constituire a împrumutului
  4.7. - Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni de la data acordării

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIȚIA
  PUBLICĂ, CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII
   +  Cod C.1
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Contractul/Contractul subsecvent de achiziție publică sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii
  1.2. - Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul
  1.3. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
  1.4. - Angajamentul bugetar
  1.5. - Factura, însoțită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru "Bun de plată"
  1.6. - Documentul de constituire a comisiei de recepție
  1.7. - Documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor
  1.8. - Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul
  1.9. - Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data emiterii facturii
  3.3. - Numărul și data angajamentului legal
  3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.5. - Beneficiarul sumei
  3.6. - Banca și contul bancar
  3.7. - Avansul acordat și reținut, dacă este cazul
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă
  4.2. - Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza "Bun de plată"
  4.3. - Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea și condițiile de plată.
  4.4. - Valoarea TVA facturată este corectă
  4.5. - Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul
  4.6. - Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale
  4.7. - Avansul este dedus conform prevederilor legale și contractuale, dacă este cazul
  4.8. - Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar
  4.9. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL
  CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII
   +  Cod C.2
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Contractul de achiziție publică/Contractul de concesiune de lucrări sau servicii
  1.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
  1.3. - Angajamentul bugetar
  1.4. - Avizul de plată
  1.5. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
  1.6. - Solicitarea de acordare a avansului
  1.7. - Factura
  1.8. - Documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului
  1.9. - Nota de fundamentare/autorizare
  1.10.- Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul
  1.11.- Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data documentelor justificative
  3.3. - Numărul și data contractului
  3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.5. - Beneficiarul sumei
  3.6. - Banca și contul bancar din contract
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă
  4.2. - Garanția de returnare a avansului a fost constituită conform prevederilor contractuale și legale
  4.3. - Contractul prevede acordarea de avans în cuantumul din factură
  4.4. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului bugetar; b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare; c) nivelul sumei datorate, rezultat în urma operațiunii de lichidare; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
  4.5. - Valoarea TVA facturată este corectă
  4.6. - Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul
  4.7. - Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, dacă este cazul
  4.8. - Încadrarea în termenul legal de plată

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANȚĂRI, PLĂȚI INTERMEDIARE,
  PLĂȚI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANȚARE
   +  Cod C.3
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare
  1.2. - Angajamentul bugetar/bugetul
  1.3. - Cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale
  1.4. - Nota de autorizare a plății/rambursării
  1.5. - Notificarea privind depunerea cererii de plată
  1.6. - Avizul de plată/rambursare
  1.7. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
  1.8. - Decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul
  1.9. - Documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data documentelor justificative
  3.3. - Numărul și data angajamentului legal
  3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.5. - Beneficiarul sumei
  3.6. - Banca beneficiarului și contul
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Angajamentul legal este în termenul de valabilitate
  4.2. - Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale și contractuale
  4.3. - Încadrarea în termenul legal de plată
  4.4. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ EXTERNĂ PRIVIND ALTE
  PLĂȚI DECÂT CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
   +  Cod C.4.
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Angajamentul bugetar individual/global
  1.2. - Nota de fundamentare
  1.3. - Contractul de furnizare/servicii/lucrări
  1.4. - Factura externă
  1.5. - Documente de transport, vămuire, recepție, situații de lucrări, după caz
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată externă
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
  3.1. - Natura plății
  3.2. - Beneficiarul sumei
  3.3. - Banca beneficiarului și contul
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în nivelul angajamentului bugetar
  4.2. - Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în nivelul angajamentului legal
  4.3. - Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în nivelul sumei datorate rezultat în urmaoperațiunii de lichidare
  4.4. - Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în nivelul disponibilului în cont
  4.5. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR ÎN
  CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANȚAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN
   +  Cod C.5
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare
  1.2. - Contractul extern
  1.3. - Angajamentul bugetar
  1.4. - Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a contului special
  1.5. - Documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul
  1.6. - Documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor ori recepția, dacă este cazul
  1.7. - Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data documentelor justificative
  3.3. - Numărul și data angajamentului legal
  3.4. - Numărul și data acreditivului
  3.5. - Felul valutei
  3.6. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.7. - Beneficiarul sumei
  3.8. - Banca beneficiarului și contul
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Contractul este în termenul de valabilitate
  4.2. - Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea și condițiile de plată; e) facturarea TVA; f) conversia valutară, dacă este cazul.
  4.3. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
  4.4. - Încadrarea în termenul legal de plată
  4.5. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU COTIZAȚII, RESPECTIV
  CONTRIBUȚII, TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAȚIONALE
   +  Cod C.6.
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă
  1.2. - Avizul de plată transmis de organismul internațional și/sau alte elemente care privesc suma de plată în valută și termenul scadent la plată
  1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data documentelor justificative
  3.3. - Numărul și data angajamentului legal
  3.4. - Felul valutei
  3.5. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.6. - Beneficiarul sumei
  3.7. - Banca beneficiarului și contul
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
  4.2. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
  4.3. - Încadrarea în termenul legal de plată

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU SUBVENȚII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLĂȚI DIN
  FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI
   +  Cod C.7.
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare/Nota de lichidare
  1.2. - Angajamentul legal, dacă este cazul
  1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul
  1.4. - Bugetul schemei de ajutoare/de plăți, defalcat pe ani de implementare și pe surse de finanțare, dacă este cazul
  1.5. - Cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei
  1.6. - Documentația specifică conform actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data documentelor justificative
  3.3. - Numărul și data angajamentului legal
  3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.5. - Beneficiarul sumei
  3.6. - Banca beneficiarului și contul
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate:
  4.1. - Documentele justificative sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne
  4.2. - Angajamentul legal este în termenul de valabilitate
  4.3. - Cheltuiala este eligibilă
  4.4. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată/respectarea metodologiei de calcul
  4.5. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și/sau bugetar; b) bugetul aprobat; c) valoarea cheltuielilor lichidate; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
  4.6. - Încadrarea în termenul legal de plată

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENȚE, CHIRII SAU
  ALTE CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE
   +  Cod C.8.
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare
  1.2. - Contractul de concesionare/Contractul de închiriere
  1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul
  1.4. - Documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data documentelor justificative
  3.3. - Numărul și data angajamentului legal
  3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.5. - Beneficiarul sumei
  3.6. - Banca beneficiarului și contul
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
  4.2. - Încadrarea în termenul legal de plată
  4.3. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND CHELTUIELILE CE SE EFECTUEAZĂ
  DIN FONDURI PRIMITE DE LA PERSOANE JURIDICE SAU FIZICE
  CU TITLU DE DONAȚIE SAU SPONSORIZARE
   +  Cod C.9.
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Angajamentul bugetar individual/global
  1.2. - Nota de fundamentare
  1.3. - Actul de donație sau sponsorizare
  1.4. - Angajamentul legal (contract, comandă etc.)
  1.5. - Documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz.
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată a cheltuielilor
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data documentelor justificative
  3.3. - Numărul și data angajamentului legal
  3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.5. - Beneficiarul sumei
  3.6. - Banca beneficiarului și contul
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în nivelul angajamentului bugetar
  4.2. - Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în nivelul angajamentului legal
  4.3. - Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în nivelul sumei datorate rezultat în urmaoperațiunii de lichidare
  4.4. - Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în nivelul disponibilului în cont
  4.5. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
  5. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
  5.1. - Concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanțată la plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal
  5.2. - Natura plății
  5.3. - Beneficiarul sumei
  5.4. - Banca beneficiarului și contul

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ/DISPOZIȚIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE
  PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE TITULARULUI
  DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE
   +  Cod C.10.
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Angajamentul bugetar
  1.2. - Nota de fundamentare
  1.3. - Documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia
  1.4. - Decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată/Dispoziția de plată către casierie
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată/dispoziția de plată către casierie cu cele din documentele justificative pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data documentelor justificative
  3.3. - Numărul și data angajamentului legal
  3.4. - Felul valutei
  3.5. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.6. - Beneficiarul sumei
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
  4.2. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat, dacă este cazul; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ A SOLDELOR/
  SALARIILOR/PENSIILOR, A ALTOR DREPTURI SALARIALE SAU SOCIALE
  BĂNEȘTI ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM ȘI
  A OBLIGAȚIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA
   +  Cod C.11
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Centralizatorul lunar al statelor de solde/salarii
  1.2. - Statele de solde/salarii
  1.3. - Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate
  1.4. - Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, pe luna anterioară
  1.5. - Actele de decizie internă pentru aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale
  1.6. - Bugetul/angajamentul bugetar
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Ordonanțarea de plată
  3. Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
  3.1. - Natura cheltuielii
  3.2. - Numărul și data documentelor justificative
  3.3. - Subdiviziunea clasificației bugetare
  3.4. - Beneficiarul sumei
  3.5. - Banca beneficiarului și contul
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Încadrarea sumei propuse la plată în: a) nivelul angajamentului bugetar/prevederile bugetului; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
  4.2. - Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: a) numărul maxim de personal stabilit prin buget; b) numărul rezultat din statul de organizare.
  4.3. - Respectarea prevederilor legale privind plata: a) salariilor; b) sporurilor; c) orelor suplimentare; d) premiilor; e) altor drepturi salariale; f) contribuțiilor.
  4.4. - Aplicarea cotelor legale de contribuții

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI
  PROPRIETATE PUBLICĂ (UNITATEA MILITARĂ ESTE CONCEDENT)
   +  Cod D.1
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Studiul de oportunitate, dacă este cazul
  1.2. - Documentul de aprobare a studiului de oportunitate
  1.3. - Hotărârea de aprobare a concesiunii
  1.4. - Caietul de sarcini, dacă este cazul
  1.5. - Documentația de atribuire
  1.6. - Documentul de aprobare a documentației de atribuire
  1.7. - Clarificările privind documentația de atribuire și răspunsurile la acestea, dacă este cazul
  1.8. - Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul
  1.9. - Anunțul de licitație/negocierii directe, publicat
  1.10.- Documentul de constituire a comisiei de evaluare
  1.11.- Procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare
  1.12.- Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare
  1.13.- Informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii
  1.14.- Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
  1.15.- Oferta câștigătoare
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică
  3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  3.1. - Procedura aplicată este cea aprobată prin studiul de oportunitate
  3.2. - Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de valabilitate
  3.3. - Concesionarul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare
  3.4. - Contractul precizează: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) descrierea și identificarea bunului concesionat, conform studiului de oportunitate/hotărârii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini; c) redevența, conform ofertei câștigătoare, nu este mai mică decât nivelul minim dinstudiul de oportunitate/documentația de atribuire, și modul de calcul și de plată alacesteia, conform caietului de sarcini; d) durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, care nu poate depăși 49 de ani; e) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: - bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune; - bunurile proprii care rămân în proprietatea concesionarului la încetarea contractului de concesiune; f) dreptul concedentului să inspecteze bunurile concesionate, pe durata contractuluide concesiune, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar; g) împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar, conform caietului de sarcini/ofertei câștigătoare; h) natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent, conform caietului de sarcini; i) interdicția pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006; j) dreptul concedentului de a denunța unilateral contractul de concesiune în condițiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006; k) penalități și alte sume datorate în caz de nerespectare a obligațiilor părților.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE
  PUBLICĂ (UNITATEA MILITARĂ ESTE TITULAR
  AL DREPTULUI DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE)
   +  Cod D.2
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. Nota de fundamentare/referatul de oportunitate
  1.2. - Titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare
  1.3. - Hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică
  1.4. - Documentația de atribuire
  1.5. - Anunțul de licitație publicat
  1.6. - Documentul de constituire/desemnare a comisiei de evaluare
  1.7. - Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare
  1.8. - Informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii
  1.9. - Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
  1.10.- Oferta câștigătoare
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Contractul de închiriere
  3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  3.1. - Chiriașul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare
  3.2. - Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de valabilitate
  3.3. - Contractul cuprinde: a) descrierea bunului care face obiectul închirierii, conform notei de fundamentare/referatului de oportunitate și documentației de atribuire, aprobate; b) clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia; c) interdicția subînchirierii bunului fără aprobarea proprietarului/ administratorului; d) durata închirierii, conform documentației de atribuire aprobate; e) procedura de predare-primire a bunului; f) chiria, mod de calcul și termen de plată, conform ofertei câștigătoare; g) penalități de întârziere pentru neplata la termen a chiriei; h) clauze referitoare la încetarea contractului, conform documentației de atribuire;i) accesul la utilități, individualizarea consumului de energie, apă, căldură etc. și sistemul de plată, conform documentației de atribuire; j) dreptul proprietarului/administratorului de a controla periodic respectarea condițiilor închirierii, pentru a constata starea integrității bunului și dacă acesta este folosit potrivit destinației stabilite; k) clauze privind constituirea și utilizarea garanției de bună execuție, conform documentației de atribuire, dacă este cazul.
  (la 31-01-2023, Sintagma: suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitate a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU
  SERVICII (UNITATEA MILITARĂ ESTE CONCEDENT)
   +  Cod D.3.
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existența documentelor justificative
  1.1. - Bugetul
  1.2. - Strategia de contractare sau Nota justificativă/Studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz
  1.3. - Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP și, dacă estecazul, clarificări la documentația de atribuire
  1.4. - Contestațiile privind documentația de atribuire, dacă este cazul și documentele privind soluționarea
  1.5. - Anunțul de concesionare/invitația de concesionare/anunțul de concesiune simplificat/anunțul de intenție publicate în SEAP, erate, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul
  1.6. - Actul de desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare, după caz
  1.7. - Raportul procedurii de atribuire
  1.8. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
  1.9. - Oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei
  1.10.- Documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
  2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
  2.2. - Contractul de concesiune
  2.3. Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentulbugetar individual/global, dacă este cazul
  3. Partea aferentă unității militare contractante din valoarea contractului de concesiune să se încadreze în:
  3.1. - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
  3.3. - Nivelul ofertei câștigătoare
  4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1. - Procedura de atribuire aplicată să fie cea aprobată prin Strategia de contractare sau Nota justificativă/Studiul de fundamentare, după caz
  4.2. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare
  4.3. - Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de unitatea militară contractantă în perioada de clarificări, și completat cu datele din oferta declaratăcâștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul unității militare contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
  4.4. - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.3. nu afectează caracterul general al contractului și drepturileunității militare contractante
  4.5. - Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalți participanți la procedură, se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului
  4.6. - Contractul să precizeze: a) părțile și datele de identificare a acestora completate cu datele ofertantului câștigător; b) mecanismul de plată conform ofertei câștigătoare; c) cuantificarea și alocarea explicită a riscurilor conform ofertei câștigătoare; d) nivelul de performanță și de calitate al activităților conform ofertei câștigătoare; e) constituirea garanției de bună execuție conform documentației de atribuire coroborată cu oferta câștigătoare, dacă este cazul; f) valoarea concesiunii, din care contribuția unității militare contractante conform ofertei câștigătoare; g) termenele de executare/prestare conform documentației de atribuire coroborată cu oferta câștigătoare, după caz.
  (la 31-01-2023, Sintagma: suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitate a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.16 din 18 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2023 )
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE
  LUCRĂRI SAU SERVICII (UNITATEA MILITARĂ ESTE CONCEDENT)
   +  Cod D.4.
  Nr. crt.