HOTĂRÂRE nr. 717 din 17 iunie 2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Noua casă»
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009  (la 21-08-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) Notă
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020, diferența alocată și rămasă neutilizată la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri din plafonul total alocat pentru emiterea de garanții în cadrul programului „Prima casă“ în anul 2020 se utilizează pentru acordarea de garanții și promisiuni de garantare în cadrul programului „Noua casă“.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite se aprobă normele de implementare a programului «Noua casă» pentru achiziția de locuințe, denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1. (la 21-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) (2) Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici:a) caracter național, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al țării;b) caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziția de locuințe.  +  Articolul 2(1) Beneficiarii pot achiziționa în cadrul programului următoarele tipuri de locuințe:a) locuințe noi, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, denumită în continuare ANL, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;b) locuințe consolidate, destinate achiziționării, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;c) alte categorii de locuințe, recepționate la terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit. a) și b).(2) Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziționării locuințelor prevăzute la alin. (1) este de maximum 50%, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate în condițiile în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, și avansul plătit de beneficiar. Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziționării locuințelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) este de maximum 60%, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate în condițiile în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR și maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar.(3) Termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) curge de la data documentelor de recepție și se împlinește în ziua corespunzătoare a ultimului an. (la 21-08-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Articolul 2^1Beneficiarii care dețin cote-părți dintr-o locuință din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot achiziționa diferența de cote-părți, în vederea întregirii dreptului de proprietate. (la 21-08-2020, Articolul 2^1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Articolul 3Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințele prevăzute la art. 2 și pentru finanțatori sunt prevăzute în anexa nr. 2. (la 21-08-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri și Ministerul Administrației și Internelor sunt împuternicite să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4^1(1) Oricare dintre finanțatorii eligibili, participanți în cadrul programului, poate să transfere portofoliul de credite acordate către orice alt finanțator care îndeplinește criteriile de eligibilitate în cadrul programului, în limita plafonului alocat și utilizat, cu condiția notificării cesiunii către beneficiari și fără a afecta drepturile și obligațiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare.(2) În termen de maximum 10 zile de la data cesiunii portofoliului de credite garantate către un alt finanțator participant în cadrul programului, finanțatorul cedent transmite Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N., denumit în continuare FNGCIMM, o înștiințare în care vor fi menționate garanțiile individuale care fac obiectul cesiunii și data la care a intervenit cesiunea, însoțită de copia certificată a contractului de cesiune.(3) Un finanțator din afara programului poate fi declarat eligibil în vederea preluării portofoliului de garanții acordate de un finanțator eligibil în cadrul programului, cu condiția transmiterii către FNGCIMM și Ministerul Finanțelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor acordate în cadrul programului, fără a afecta drepturile și obligațiile beneficiarilor din contractele de credit în derulare, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a contractului de cesiune.(3^1) Finanțatorii vor transmite FNGCIMM și Ministerului Finanțelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, așa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2, precum și valoarea estimată a finanțărilor care urmează să fie garantate. (la 21-08-2020, Alineatul (3^1) din Articolul 4^1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) (3^2) Finanțatorii care au participat în program, dar nu au optat pentru împărțirea proporțională a riscurilor și a pierderilor și solicită reintrarea în program, au obligația de a transmite FNGCIMM și Ministerului Finanțelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului și de a semna inițial Protocolul privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanțiilor acordate în cadrul programului «Prima casă», rezultat din împărțirea riscurilor și pierderilor aferente soldului portofoliului de garanții acordate în cadrul programului, proporțional cu procentele de garantare prevăzute la art. 2 alin. (2), iar după epuizarea plafonului reutilizat vor semna Protocolul care stabilește termenii și condițiile aplicabile garanțiilor acordate în cadrul programului în condițiile împărțirii proporționale cu procentele de garantare prevăzute la art. 2 alin. (2) a riscurilor și pierderilor, potrivit art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1. (la 01-03-2017, Alineatul (3^2) din Articolul 4^1 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 01 martie 2017 ) (4) Finanțatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului și care au preluat în condițiile prevăzute la alin. (1) un portofoliu de credite acordate de către un alt finanțator eligibil din cadrul programului, care nu și-a exercitat dreptul de opțiune, vor putea solicita reutilizarea plafonului de garanții astfel preluat, urmând a se încheia în acest sens un act adițional la protocolul încheiat cu FNGCIMM. (la 22-04-2011, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  p. Ministrul
  întreprinderilor mici și mijlocii,
  comerțului și mediului de afaceri,
  Marin Gheorghe,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul
  administrației și internelor,
  Dan Nica
  București, 17 iunie 2009.Nr. 717.  +  Anexa nr. 1NORME de implementare a programului «Noua casă» pentru achiziția de locuințe  +  Anexa nr. 2CRITERIIde eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe și pentru finanțatori