ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Cerere de înregistrare fiscală" și a instrucțiunilor de completare a formularului "Cerere de înregistrare fiscală"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. 2.509 din 9 decembrie 2022
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI Nr. 5.672/C din 19 decembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2023  Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. h), art. 110 alin. (1), art. 125 și ale art. 126 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, ale art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 743.553 din 8.12.2022,în temeiul prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 265/2022, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ministrul justiției emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare fiscală“, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Instrucțiunile de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală“, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 se anexează la cererile de înregistrare în registrul comerțului prevăzute în anexele nr. 2a și 2b la Ordinul ministrului justiției nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Oficiul Național al Registrului Comerțului, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Ordinul ministrului justiției nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1131 din 24 noiembrie 2022, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Se aprobă formatul cererii de înregistrare pentru persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2a, și pentru persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 2b.2. Anexa nr. 2c se abrogă.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
   +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexă la Cererea de înregistrare în registrul comerțului)
  Cerere de înregistrare fiscală
  Nr. ……… Data ……[ ] Persoana fizică
  [ ] Persoana juridică
  DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
  1. Impozit pe profit
  1.1. Luare în evidență începând cu data de//
  1.2. Perioada fiscală:1.2.1. Trimestrială1.2.2. Anuală
  2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
  2.1. Luare în evidență începând cu data de//
  3. Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, precum si contribuții sociale
  3.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale
  3.1.1. Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv
  3.1.2.Venit total estimat de până la 100.000 euro
  3.2. Perioada fiscală:3.2.1. Lunară potrivit legii3.2.2. Trimestrială
  3.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  3.3.1. Luare în evidență începând cu data de//
  3.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  3.4.1. Luare în evidență începând cu data de//
  3.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  3.5.1. Luare în evidență începând cu data de//
  3.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  3.6.1. Luare în evidență începând cu data de//
  4. Taxa pe valoarea adăugată
  4.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art.310 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioarelei
  4.2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit. a) pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depășească plafonul de scutire prevăzut la art.310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
  4.3. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform art.316 alin.(1) lit. a) pct.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cifra de afaceri estimată, conform art.310 alin.(2) din Codul fiscal, este inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal
  4.4. Perioada fiscală:4.4.1.Lunară4.4.2. Trimestrială
  Numele și prenumele persoanei care face declarația
  Funcția
  Semnătura
  Data //
   +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală“
   +  Depunerea cereriiCererea de înregistrare fiscală, denumită în continuare cerere, se completează și se depune de către persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale supuse obligației de înmatriculare/înregistrare, după caz, în registrul comerțului.Cererea se completează și se depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, cu ocazia înmatriculării/înregistrării, după caz, în registrul comerțului, înainte de începerea activității economice.  +  Completarea cereriiCasetele „Persoană juridică“ și „Persoană fizică“ se completează cu X în funcție de categoria profesionistului care solicită înmatricularea/înregistrarea, după caz, în registrul comerțului.DATE PRIVIND VECTORUL FISCALRândul 1. Impozit pe profitSe marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.Rândul 1.1 se completează cu data luării în evidență.Rândurile 1.2.1 și 1.2.2 - se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării obligației fiscale în vectorul fiscal.Atenție! Data luării în evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilorSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care sunt obligați la declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii.Rândul 2.1 se completează cu data luării în evidență.Atenție! Data luării în evidență se stabilește conform prevederilor titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții socialeRândul 3.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscaleRândul 3.1.1 „Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv“ și rândul 3.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro“ se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înființează în cursul anului și care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.Rândul 3.2. Perioada fiscalăRândul 3.2.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.Rândul 3.2.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.Rândul 3.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.Rândul 3.3.1 se completează cu data luării în evidență.Atenție! Data luării în evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat) se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândul 3.4.1 se completează cu data luării în evidență.Atenție! Data luării în evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat) se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândul 3.5.1 se completează cu data luării în evidență.Atenție! Data luării în evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândul 3.6.1 se completează cu data luării în evidență.Atenție! Data luării în evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4. Taxa pe valoarea adăugată se marchează cu „X“ de către persoanele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.Rândul 4.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.Rândul 4.2 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.Rândul 4.3 se marchează cu „X“ în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.Rândul 4.4. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. Dacă cifra de afaceri estimată depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va utiliza luna calendaristică ca perioadă fiscală.Atenție! Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă, potrivit reglementărilor legale în materie, începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.
  -----