REGULAMENT din 28 decembrie 2022al sitului ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 bis din 10 ianuarie 2023    Notă
    Conținut de PLANUL de management din 28 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 10 ianuarie 2023.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Scopul prezentului regulament este de a reglementa activitățile antropice care se desfășoară pe suprafața ariei naturale protejate R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia, în vederea asigurării punerii în aplicare a măsurilor din Planul de management, în acord cu prevederile legislației de mediu în vigoare, în contextul conservării și utilizării durabile a resurselor naturale din aria protejată menționată anterior.  +  Capitolul II Reglementarea activităților din interiorul si vecinătatea ariei naturale protejate  +  Articolul 2 Autoritățile cu competențe și responsabilități în reglementarea activităților din sit instituie de comun acord cu ANANP măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale.  +  Articolul 3 Pentru planurile/proiectele/activitățile din interiorul sitului sau vecinătatea acestuia, emiterea actelor de reglementare se va face cu respectarea procedurilor aflate în vigoare, pe baza documentațiilor de mediu specifice, ținându-se seama de avizul ANANP.  +  Articolul 4(1) Terenurile agricole din perimetrul sitului R0SCI0312 evidențiate ca pajiști, pășuni sau pășuni împădurite, indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau semințe. Pe aceste suprafețe se pot amplasa perdele de protecție a pajiștilor.(2) Pășunatul pe teritoriul sitului de importanță comunitară R0SCI0312 se desfășoară cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. Utilizarea rațională a pajiștilor și pășunilor pentru cosit și/sau pășunat, se face numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităților ce dețin aceste pășuni sau care dețin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislația națională în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de ANANP, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale.  +  Articolul 5 Amplasarea locurilor pentru stâne se va face în afara zonelor unde a fost identificată vegetația caracteristică habitatului determinant pentru R0SCI0312.  +  Articolul 6 În cazul producerii de fenomene de forță majoră - incendii, calamități naturale, epizootii, focare de infecție, sau altele asemenea, instituțiile abilitate intervin conform competențelor legale.  +  Articolul 7 Activitățile de cercetare științifică pe teritoriul ariei naturale protejate se desfășoară cu avizul ANANP, care le sprijină logistic și financiar, în limita posibilităților.  +  Articolul 8 Pe teritoriul R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia este interzisă realizarea focului deschis, în afara vetrelor special amenajate.  +  Capitolul III Alte reglementări  +  Articolul 9 Circulația autovehiculelor, motocicletelor, bicicletelor și a altor vehicule în site este permisă numai pe drumurile existente.  +  Articolul 10 Fotografierea sau filmarea în scopuri comerciale se poate realiza numai cu acordul ANANP.  +  Articolul 11 Recoltarea de ciuperci comestibile, plante medicinale, activități desfășurate în scopuri comerciale, sunt permise doar cu respectarea legislației specifice în vigoare și avizul ANANP.  +  Articolul 12 Următoarele activități/acțiuni necesită obținerea în prealabil a aprobării ANANP:a) activități de cercetare, toate tipurile de investigații științificeb) activități instructiv - educative desfășurate de școli, licee, facultăți, stagii de practică, aplicații tematice având ca obiect educația biologică, ecologică, și altele asemenea,c) acțiunile de prevenire și /sau combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor,d) acțiunile specifice Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor,e) acțiunile de înlăturare a efectelor unor fenomene naturale,f) altele activități/acțiuni care pot genera impact negativ asupra habitatului determinant. Cap IV. Sancțiuni  +  Articolul 13 Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravențională, penală, materială sau civilă conform legislației în vigoare. Sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament se pot aplica atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.  +  Articolul 14 Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se aplică sancțiunea contravențională prevăzută la art. 53, alin. 3.1, (a), din O.U.G. nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care fapta nu este sancționată prin alte acte normative;  +  Articolul 15 Aplicarea prezentului regulament se face de către personalul ANANP și de către personalul cu atribuții de control al altor structuri abilitate din punct de vedere legal. Personalul împuternicit să aplice regulamentul își dovedește identitatea cu legitimații de serviciu.----