ORDONANȚĂ nr. 3 din 11 ianuarie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1179 din 8 decembrie 2022, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. i se încredințează cu titlu de exclusivitate prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare și condiționare a plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și de distribuire, prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărire, distribuire și colectare a declarațiilor pe propria răspundere, precum și de efectuare de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.2. La articolul 2, literele a), g), i), k) și l) se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:a) beneficiar de sprijin - categorii de persoane/familii considerate vulnerabile în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prevăzute la art. 3 alin. (1), cetățeni români cu domiciliul în România și care beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie;......................................................g) dovada serviciului de mandat poștal - documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială și/sau, după caz, în format electronic pentru plățile efectuate atât la domiciliul beneficiarului de sprijin, cât și la sediul subunităților poștale, prin care beneficiarul sprijinului efectuează plățile prin serviciul de mandat poștal prin intermediul salariatului poștal, respectiv prin care sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie/asociațiilor de proprietari/locatari sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie;.....................................................i) convenție pentru prestarea serviciului de mandat poștal - convenție încheiată între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, și Compania Națională «Poșta Română» - S.A, pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și de distribuire, prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărire, distribuire, preluare și prelucrare a declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și efectuare de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;..............................................k) loc de consum - adresa de domiciliu sau de reședință a beneficiarului de sprijin pentru care se va asigura compensarea prețului la energie în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, menționată în actul de identitate sau, după caz, în documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1) și care poate fi mandatul poștal sau decizia ori dispoziția de acordare a sprijinului la venitul minim garantat sau alocației pentru susținerea familiei;l) venit de eligibilitate - media veniturilor persoanelor care au domiciliul sau reședința comun/comună la un loc de consum;3. La articolul 2, după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) și n), cu următorul cuprins:m) declarație pe propria răspundere - document justificativ care atestă datele de identificare ale persoanelor și coabitanților care nu se regăsesc în baza de date a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor;n) trimitere de corespondență cu confirmare de primire distribuită - care se regăsește în una dintre următoarele categorii: predată la destinație, avizată și la dispoziția destinatarului, trimitere de corespondență care nu se poate preda din diverse motive: destinatar decedat sau adresă incompletă, trimitere refuzată și retur.4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care la un loc de consum domiciliază sau are/au reședința unul sau mai mulți beneficiari de sprijin, sprijinul pentru compensarea prețului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, cu condiția ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau reședința beneficiarului de sprijin, respectiv cu adresa menționată în documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1).5. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă și litera f) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Determinarea nivelului venitului lunar se realizează potrivit următoarelor reguli:................................................f) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se iau în calcul veniturile aferente lunii de plată anterioare acordării sprijinului;6. La articolul 4 alineatul (2), după litera f) se introduc trei noi litere, lit. g)-i), cu următorul cuprins:g) venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d) cu venitul lunar determinat potrivit lit. e) și cu venitul determinat potrivit lit. f);h) pentru coabitanții identificați la un loc de consum se iau în calcul aceleași venituri și aceeași modalitate de calcul al venitului lunar realizat, precum în cazul beneficiarilor de sprijin;i) venitul de eligibilitate utilizat pentru verificarea încadrării în prevederile art. 3 alin. (5) privind media veniturilor per locuitor/gospodărie se calculează prin însumarea veniturilor lunare realizate de către beneficiarii de sprijin și coabitanți, potrivit regulilor stabilite la lit. g), și împărțirea rezultatului la numărul de persoane care au domiciliul comun la respectivul loc de consum.7. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) 700 lei/semestru, se acordă începând cu luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023-30 iunie 2023;8. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1) și poate fi utilizat doar în cazul în care este îndeplinită condiția prevăzută la art. 3 alin. (3);9. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Sprijinul pentru compensarea facturilor la energie se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1), pe baza cardului de energie, denumit în continuare card, emis pe baza listelor de potențiali beneficiari, comunicate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, denumit în continuare MMSS.10. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Listele de potențiali beneficiari pentru tranșa II de sprijin se comunică de către MMSS cel târziu până la data de 27 iulie 2023.11. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să efectueze plăți prin serviciul de mandat poștal, pentru decontarea datoriilor curente și/sau restante pe care acesta le are către furnizorii de energie pentru consumurile de energie pe care le înregistrează la locul de consum pentru care se îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (3).12. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În baza cardului de energie, MIPE virează sume prin serviciul de mandat poștal, prin Compania Națională «Poșta Română» - S.A., pentru beneficiarii cardului de energie, în valoarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență și la termenele prevăzute de aceasta, pentru beneficiarii prevăzuți în listele de beneficiari. În situația în care la aceeași adresă sunt prevăzuți mai mulți beneficiari se depune o singură dată suma prevăzută pentru sprijin în vederea compensării prețului la energie care poate fi utilizată de către unul dintre beneficiari, care îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (3).13. La articolul 6, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Este interzisă utilizarea cardului de energie pentru a deconta datorii curente și/sau restante față de furnizorii de energie pentru locuri de consum pentru care nu se îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (3) sau pentru plata datoriilor curente și/sau restante ale unor persoane terțe.14. La articolul 6 alineatul (8), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) să utilizeze cardul de energie personal împreună cu actul de identitate valabil sau prin împuternicit legal împreună cu actul de identitate valabil al împuternicitului.15. La articolul 6, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul I al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 și acesta poate fi acceptat în rețeaua teritorială a Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. până la data de 27 decembrie 2023.16. La articolul 6, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul al II-lea al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 și poate fi acceptat în rețeaua teritorială a Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. până la data de 27 decembrie 2023.17. La articolul 6, alineatul (18) se modifică și va avea următorul cuprins:(18) Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va reemite cardul de energie în termen de maximum 10 zile de la data solicitării beneficiarului, tarifele de emitere, tipărire și distribuire fiind suportate de către beneficiarul cardului de energie.18. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) MIPE virează sumele necesare plății sprijinului pentru compensarea prețului la energie în contul de disponibil al Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A, începând cu luna februarie 2023, respectiv începând cu luna septembrie 2023, pe baza listei de beneficiari emise de MMSS și a cardurilor de energie emise și distribuite.19. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc șase noi alineate, alin. (5^1)-(5^6), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) pot încasa în numerar, la oficiile poștale, sumele plătite pentru procurarea lemnelor de foc pentru sezonul rece 2022-2023. În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;c) documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada că a achiziționat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative și dovada achitării acestora către furnizorul de lemne de foc, cum ar fi avizul de însoțire a mărfii, factura, bonuri fiscale etc.;d) în situația în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reședință decât cel/cea care este inscripționat/inscripționată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea materialului lemnos la domiciliu sau reședință împreună cu declarația pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la adresa unde locuiește.(5^2) În baza documentelor de mai sus, la oficiul poștal, se emite un mandat poștal cu achitare în numerar către beneficiarul de sprijin, în limita soldului existent pe cardul de energie. (5^3) La decontarea sumelor reprezentând contravaloarea materialului lemnos potrivit alin. (5^1) și (5^2), Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va exercita aceleași obligații precum cele prevăzute la alin. (8), inclusiv interogarea bazei de date de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru validarea furnizorului de material lemnos. (5^4) Furnizorii de lemne pentru foc care, pentru decontare prin orice modalitate: numerar, transfer bancar, cec și alte instrumente de plată, utilizează sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie pentru sezonul rece 2022-2023 finanțat din fonduri externe nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate și a prețurilor practicate, fiind obligați să evidențieze distinct sumele care au fost achitate în numerar de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1).(5^5) Utilizarea de documente justificative pentru decontarea prin orice modalitate a contravalorii materialului lemnos care nu sunt conforme cu realitatea de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) și de către furnizorii prevăzuți la alin. (5^4) sau neorganizarea evidenței contabile pentru a asigura evidența materialului lemnos valorificat atrage după sine răspunderea civilă și penală.(5^6) Furnizorii de material lemnos care utilizează pentru decontare prin orice modalitate sprijinul acordat din fonduri externe nerambursabile pentru categoriile de beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor intermediare/autorității de audit/ organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării în scris.20. La articolul 7 alineatul (7), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin și, după caz, documentele prevăzute la art. 2 lit. k);21. La articolul 7 alineatul (7), litera d) se abrogă.22. La articolul 7 alineatul (8), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să verifice identitatea beneficiarului de sprijin sau a împuternicitului acestuia în cazul situației prevăzute la art. 3 alin. (6), inclusiv prin scanarea codului unic de bare, precum și faptul că documentele prevăzute la alin. (7) lit. c) sunt emise pentru punctul de consum la care beneficiarul de sprijin are domiciliul sau reședința;23. La articolul 7 alineatul (8), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să verifice informațiile de pe documentele justificative prezentate de beneficiarul de sprijin pentru efectuarea plăților prin serviciul de mandat poștal și să le introducă în sistemul informatic pentru a fi transmise în vederea virării sumelor către furnizorul/furnizorii de energie sau către asociațiile de proprietari/locatari;24. La articolul 7, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Subunitățile poștale informatizate din rețeaua Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. pot accepta pentru plata mandatului poștal cardurile de energie ale tuturor persoanelor eligibile. Subunitățile poștale neinformatizate pot accepta pentru plata mandatului poștal doar carduri de energie ale beneficiarilor de sprijin pentru compensarea prețului la energie care au domiciliul sau reședința în raza de distribuire a acestora.25. La articolul 7 alineatul (13), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) datele de identificare și adresa de domiciliu sau reședință ale beneficiarului de sprijin;26. La articolul 7, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alin. (23), cu următorul cuprins:(23) Compania Națională «Poșta Română» - S.A. are obligația de a trimite către asociațiile de proprietari/locatari modelul de certificat de validare a datoriilor și instrucțiuni privind modul de completare a acestora. De asemenea, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. are obligația să transmită înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.27. La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Certificatul de validare a datoriilor se emite pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidențele asociației de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terță.28. La articolul 8, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (14), cu următorul cuprins:(14) Asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a completa certificatele de validare a datoriei în conformitate cu instrucțiunile primite în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (23).29. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Furnizorii de butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie finanțat din fonduri externe nerambursabile pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor intermediare/autorității de audit/organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării în scris.30. La articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) tariful aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor și a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate;31. La articolul 11, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:d) tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere.32. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în cazul celor prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) de către Casa Națională de Pensii Publice, respectiv de către casele de pensii sectoriale și reprezintă beneficiarii aflați în plată și care au împlinit vârsta de 60 de ani în anul 2022 pentru tranșa I, respectiv au împlinit vârsta de 60 de ani până în luna iunie 2023 pentru tranșa II, cu excepția pensionarilor cu pensie de invaliditate;33. La articolul 12, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În elaborarea listelor privind beneficiarii potențial eligibili pentru sprijinul destinat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, MMSS se va asigura, prin instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia, cu privire la eligibilitatea beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. f).(3) Casele de pensii sectoriale transmit Casei Naționale de Pensii Publice listele asumate cu beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) aflați în evidența acestora, întocmite în condițiile art. 25 alin. (24), în vederea centralizării și transmiterii de către Casa Națională de Pensii Publice a listei finale la MMSS, cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de transmiterea situației către Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS.34. La articolul 13, alineatul (1) se abrogă.35. La articolul 13, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) MMSS actualizează semestrial listele cu beneficiarii de sprijin stabiliți conform art. 12 și reprezintă beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) aflați în plată, respectiv în evidență la datele prevăzute la art. 6 alin. (1). Pentru beneficiarii de sprijin nou-introduși vor fi eliberate noi carduri de energie.(4) MMSS va asigura furnizarea informațiilor și soluționarea petițiilor, prin ANPIS, Casa Națională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale, privind eligibilitatea beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1), din punctul de vedere al veniturilor, primite prin intermediul serviciului telefonic dedicat organizat la nivelul Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A.36. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) MIPE încheie, în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, o convenție cu Compania Națională «Poșta Română» - S.A. pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuirea prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea și prelucrarea declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modelul de card de energie, modelul de certificat pentru validarea datoriei față de asociațiile de proprietari/locatari, precum și modelul de înștiințare privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.37. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Convenția prevăzută la alin. (1) poate fi modificată cu acordul părților, prin act adițional.38. La articolul 15, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Tariful aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate în baza listelor primite de la MIPE utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal este de 7,68 lei/trimitere.39. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) Tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere comunicate persoanelor în baza listelor primite de la MIPE este de 5,78 lei/loc de consum.40. La articolul 19 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) tariful aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal;41. La articolul 19 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere.42. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Convenția încheiată între MIPE și Compania Națională «Poșta Română» - S.A. pentru emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuirea prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea și prelucrarea declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin constituie document justificativ în baza căruia se angajează, lichidează, ordonanțează și se efectuează plata, potrivit normelor legale în vigoare.43. La articolul 22, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Se autorizează unitatea de implementare din cadrul MIPE să efectueze transferul sumelor necesare reprezentând sprijinul pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării costului la energie în contul de disponibil al Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. în baza listelor de beneficiari întocmite de MMSS și verificate de STS potrivit prevederilor art. 25, a cardurilor de energie emise, la care se adaugă un procent de 10% din valoarea acestora în vederea asigurării resurselor financiare necesare cardurilor de energie emise după verificările efectuate potrivit prevederilor art. 25 alin. (21). Transferul sumelor necesare pentru sprijinul populației vulnerabile în vederea compensării prețului la energie se efectuează pe baza convenției încheiate între MIPE și Compania Națională «Poșta Română» - S.A, cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.44. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Pentru derularea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în vederea acordării sprijinului necesar populației vulnerabile pentru compensarea prețului la energie cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va asigura sistemul informatic necesar gestionării programului, dotările și echipamentele necesare, precum și alte cheltuieli necesare, în condițiile art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.45. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) În vederea întocmirii listelor cu beneficiarii de sprijin pentru compensarea prețului la energie, menționate la art. 6 alin. (1), se utilizează aplicația informatică dezvoltată în acest sens de către STS.(2) MMSS întocmește lista potențialilor beneficiari cu numele, prenumele și CNP-ul fiecărei persoane care se încadrează în categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul persoanelor care se încadrează la art. 3 alin. (1) lit. c) și d), lista potențialilor beneficiari conține și adresa la care aceștia figurează în bazele de date ale MMSS.(4) Datele din lista menționată la alin. (2) sunt interogate de STS prin intermediul aplicației menționate la alin. (1) la Ministerul Finanțelor și ANAF în vederea verificării veniturilor potențialilor beneficiari, prin raportare la prevederile art. 4.(5) După verificările efectuate conform alin. (4), pentru potențialii beneficiari care îndeplinesc condițiile individuale de venit, după cum sunt prevăzute la art. 3 alin (1) lit. a) și b), STS interoghează prin intermediul aplicației menționate la alin. (1) datele disponibile la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DGEP, în vederea obținerii listei persoanelor care au domiciliul comun aferent unui loc de consum. Rezultatele returnate în urma interogării conțin doar CNP-urile persoanelor care au domiciliul comun pentru respectivul loc de consum, adresa de domiciliu/reședință și informații referitoare la deces, dacă este cazul. (6) În cazul în care numărul persoanelor care au domiciliul comun aferent unui loc de consum este mai mare de 15, interogarea menționată la alin. (5) va întoarce doar numărul acestora.(7) Interogările de date prevăzute la alin. (5) nu se efectuează în cazul persoanelor care se încadrează la art. 3 alin. (1) lit. c) și d).(8) CNP-urile persoanelor menționate în lista prevăzută la alin. (2) împreună cu CNP-urile coabitanților sunt interogate în bazele de date disponibile la Ministerul Finanțelor, ANAF, MMSS, casele de pensii neintegrate în sistemul public de pensii și instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția cazurilor în care informațiile fac obiectul unor cerințe de securitate specifice, în vederea obținerii, pentru fiecare loc de consum, a mediei veniturilor coabitanților care au domiciliul sau reședința la respectivul loc de consum.(9) Interogările de date prevăzute la alin. (5) se efectuează raportat la datele disponibile în sistemele informatice la data de 12 ianuarie 2023, respectiv 12 august 2023.(10) În calculul mediei veniturilor coabitanților care au domiciliul sau reședința la același loc de consum nu se vor lua în calcul veniturile coabitanților persoane străine rezidente în România.(11) În urma procesării interogărilor prevăzute la alin. (5) și (8), lista prevăzută la alin. (2) se completează cu date privind media veniturilor coabitanților la locul de consum, în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), un identificator al locului de consum și un câmp de observații în care este menționat rezumatul interogărilor menționate la alin. (8). (12) Din lista prevăzută la alin. (11) se extrage lista beneficiarilor care îndeplinesc venitul de eligibilitate.(13) Din lista prevăzută la alin. (11) se extrage lista beneficiarilor care nu îndeplinesc venitul de eligibilitate și este transmisă de STS la MIPE pentru a fi comunicată la Compania Națională «Poșta Română» - S.A. în vederea înștiințării persoanelor cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și rezultatul verificărilor. (14) Persoanele înștiințate au posibilitatea de a accesa serviciul telefonic dedicat, prevăzut la art. 7 alin. (18) și (19), de unde pot obține informații privind motivele care au condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și recomandări privind demersurile de urmat pentru remedierea factorilor care au influențat în sens negativ rezultatul verificărilor.(15) În cazul în care motivul care a condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate este determinat de evidența unor coabitanți care în fapt nu locuiesc la locul de consum și ale căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate, persoanei în cauză îi vor fi recomandate următoarele:a) reglementarea juridică a situației locative reale;b) adresarea persoanei către serviciile de specialitate din cadrul administrației publice locale în vederea desfășurării unei anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum.(16) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (13) solicită desfășurarea unei anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum, administrațiile publice locale, prin serviciile publice de asistență socială de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, au obligația să finalizeze ancheta socială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. (17) Rezultatul anchetei sociale va fi trimis de către persoanele prevăzute la alin. (14) la Compania Națională «Poșta Română» - S.A. care va introduce datele în sistemul informatic prevăzut la art. 24 și care vor fi integrate în aplicația informatică prevăzută la alin. (1) în vederea obținerii mediei veniturilor per locuitor/gospodărie, conform prevederilor art. 3 alin. (5), și pentru reluarea interogărilor prevăzute la alin. (8) și actualizarea listei prevăzute la alin. (11), dacă este cazul.(18) Pentru cazurile în care, în urma interogărilor efectuate la DGEP potrivit alin. (6), nu sunt returnate rezultate pe baza cărora să poată fi identificați coabitanții pentru respectivul loc de consum, nu se emite card de energie și STS întocmește o listă cu aceste cazuri care se transmite către Compania Națională «Poșta Română» - S.A., în vederea identificării persoanelor în cauză.(19) Potențialii beneficiari care au domiciliul sau reședința la un loc de consum pentru care nu pot fi identificați coabitanții potrivit alin. (6) au posibilitatea de a completa o declarație pe propria răspundere, tipizată, conform modelului prevăzut în anexa la ordinul menționat la alin. (24), prin care declară numărul și persoanele care locuiesc efectiv la locul de consum.(20) Compania Națională «Poșta Română» - S.A. asigură distribuirea declarațiilor pe propria răspundere către persoanele menționate la alin. (19), preluarea acestor declarații completate în maximum 3 zile de la distribuire și introducerea datelor culese în sistemul informatic menționat la art. 24. (21) Datele introduse în sistemul informatic prevăzut la art. 24 vor fi integrate în aplicația informatică prevăzută la alin. (1) în vederea interogării prevăzute la alin. (8) pentru obținerea mediei veniturilor per locuitor/gospodărie și pentru actualizarea listei prevăzute la alin. (11) și vor fi luate în considerare inclusiv pentru acordarea celei de-a doua tranșe a sprijinului pentru compensarea prețului la energie, fără a fi necesară reluarea etapelor prevăzute la alin. (19) și (20).(22) Lista prevăzută la alin. (11) este transmisă de STS către MMSS în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii listei menționate la alin. (2) sau de la data interogării sistemului informatic prevăzut la art. 24, pentru situațiile reglementate la alin. (17) și (21), și stă la baza identificării de către MMSS, prin entitățile din subordine sau coordonare, a calității de beneficiar eligibil pentru primirea sprijinului și a emiterii cardurilor de energie. (23) Calitatea de beneficiar eligibil se identifică prin media veniturilor rezultată în urma interogărilor prevăzute la alin. (5) și (8), respectiv dacă aceasta este mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 3 alin. (5), iar lista beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate va fi comunicată MIPE de către MMSS.(24) Termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor se stabilesc prin ordin comun emis de către MIPE, MMSS, Ministerul Finanțelor și ANAF, DGEP și STS, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(25) În vederea asigurării dezvoltării și funcționării aplicației informatice menționate la alin. (1), MMSS, Ministerul Finanțelor și ANAF, în calitate de operatori de date cu caracter personal, împuternicesc STS, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, cu privire la prelucrarea datelor prevăzute la alin. (5) și (8), prin intermediul aplicației informatice, în condițiile prevăzute în ordinul comun menționat la alin. (24).(26) Perioada de stocare a datelor cu caracter personal în cadrul aplicației informatice prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordinul menționat la alin. (24). Pe perioada stocării datelor, ștergerea datelor cu caracter personal la cererea persoanelor vizate nu se realizează.(27) Cererile referitoare la datele prelucrate în aplicația informatică prevăzută la alin. (1), precum și cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu datele cu caracter personal prelucrate, se adresează și se soluționează conform prevederilor art. 7 alin. (18) și (19).(28) Instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează date în aplicația informatică prevăzută la alin. (1) răspund pentru actualitatea, realitatea și integralitatea datelor furnizate, precum și pentru respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate și a măsurilor de securitate și confidențialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.(29) Instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează date în aplicația informatică prevăzută la alin. (1) și Compania Națională «Poșta Română» - S.A au calitatea de operator de date cu caracter personal.  +  Articolul IIÎn termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se emite ordinul comun prevăzut la art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 11 ianuarie 2023.Nr. 3.----