LEGE nr. 26 din 10 ianuarie 2023pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Notificarea prevăzută la alin. (5) conține toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor desființați/ dizolvați, de la înființare și până la desființare sau radierea din registrul comerțului, după caz.2. La articolul 18, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În scopul informării publice se instituie obligația de a publica toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor desființați/dizolvați, de la înființare și până la desființare sau radierea din registrul comerțului, după caz, precum și informații relevante privind situația documentelor preluate de la creatorii desființați/dizolvați, astfel:a) pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului, inclusiv pe pagina proprie de internet;b) pentru Arhivele Naționale:(i) ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), în Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice, care se publică pe pagina proprie de internet;(ii) pentru documentele cu valoare practică deținute de către Arhivele Naționale sau de către serviciile județene/Serviciul Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale, după caz, pe pagina proprie de internet.3. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Creatorii ori deținătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligați să elibereze, potrivit legii, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor juridice, depusă în format letric sau în format electronic, certificate, adeverințe, copii și extrase de pe documentele pe care le creează ori le dețin, inclusiv de pe cele pentru care nu sa împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.4. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Certificatele, adeverințele, copiile și extrasele prevăzute la alin. (1) se eliberează în format letric și se predau, la sediul creatorilor sau deținătorilor de documente, personal sau prin reprezentant legal, ori se transmit prin servicii de curierat/poștale, cu confirmare de primire. Costul serviciilor de curierat/poștale este suportat de către solicitant.5. La articolul 29, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Serviciile arhivistice prestate în condițiile alin. (1) de către operatorii economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite maxime sunt stabilite anual, prin ordin al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, cu avizul Arhivelor Naționale.6. La articolul 36, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (4), alin. (5) și alin. (6) lit. a), art. 19 alin. (1) și (4), art. 24 și art. 29 alin. (1), practicarea de servicii arhivistice cu depășirea limitelor maxime stabilite potrivit art. 29 alin. (3), precum și nerespectarea obligației prevăzute la art. 41;7. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute la art. 36, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.8. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41Creatorii și/sau deținătorii de documente sunt obligați să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale sau, după caz, serviciilor județene/Serviciului Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale documentele care le atestă înființarea, reorganizarea sau desființarea, în condițiile legii, precum și măsurile dispuse în vederea arhivării documentelor create sau pe care le dețin, inclusiv în cazul dizolvării sau lichidării realizate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IILegea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 34, alineatul (6^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(6^1) În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.2. La articolul 260 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, lit. s^1), cu următorul cuprins:s^1) încălcarea prevederilor art. 34 alin. (6^1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se actualizează Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 4 octombrie 2013.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 10 ianuarie 2023.Nr. 26.-----