ORDIN nr. 3.307 din 28 decembrie 2022privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2023



    Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGB/105.434 din 7.12.2022 al Direcției generale biodiversitate,ținând cont de Avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate nr. 3.803 din 14.04.2022, Decizia etapei de încadrare nr. 5.796 din 29.04.2021, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Alba în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, Avizul Ministerului Culturii nr. 208/ANP/2022, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 133.524 din 26.10.2022, Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 114.332 din 7.10.2022,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 28 decembrie 2022.Nr. 3.307.  +  ANEXĂPLANde management al sitului Natura 2000 R0SCI0312 Castanii comestibili de la Buia