HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2023privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 6 ianuarie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 13, art. 13^1, art. 23 alin. (1) lit. b), c), k), alin. (2) și (3), art. 39^1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 pct. 6, art. 75 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 44 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 și 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007;– anexei nr. 4 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare și aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766/2007;– Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;– art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 din Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Legea nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, pentru pagubele produse autovehiculelor rezultate în urma accidentelor de circulație și pentru daunele produse persoanelor fizice de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) animale domestice - exemplarele din speciile de animale vertebrate și nevertebrate, inclusiv albinele, în orice stadiu de dezvoltare, care trăiesc și se reproduc în condiții create de om și care sunt dependente de acesta, cu excepția celor care trăiesc în ape naturale și în orice formă de amenajare de apă în scop piscicol, fauna de interes cinegetic ținută în captivitate pentru colonizări și repopulări, precum și exemplarele din speciile de interes cinegetic din crescătorii și complexuri de vânătoare autorizate;b) autovehicul - așa cum este definit la art. 6 pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) culturi agricole - culturile de plante de câmp, de plante furajere și de plante tehnice, culturile de plante medicinale, aromatice și ornamentale, culturile de plante legumicole, culturile de arbuști fructiferi și decorativi, culturile din pepinierele pomicole și viticole, plantațiile de pomi fructiferi, plantațiile viticole, culturile de ciuperci, vegetația ierboasă de pe pășuni, izlazuri și fânețe, în orice stadiu de dezvoltare;d) culturi silvice - arbori aflați în diverse stadii de dezvoltare, culturile de răchită, culturile de puieți din solare și pepiniere, puieții, lăstarii și pomii de Crăciun;e) paguba cauzată ființei umane, denumită în continuare pagubă - modificarea integrității fizice/psihice sau decesul persoanei vătămate, produsă de atacul unuia sau mai multor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic,f) paguba produsă autovehiculelor, denumită în continuare pagubă - modificarea integrității fizice a acestora, produsă în urma accidentelor de circulație, de unul sau mai multe exemplare din speciile de faună de interes cinegetic;g) paguba produsă culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, denumită în continuare pagubă - modificarea integrității fizice și/sau a funcțiilor fiziologice a acestora, afectarea regenerării și/sau diminuarea producției culturilor agricole și silvice, rănirea și/sau moartea animalelor domestice, după caz, de unul sau mai multe exemplare din speciile de faună de interes cinegetic.  +  Articolul 3(1) Constatarea și evaluarea pagubelor produse culturilor agricole, silvice, animalelor domestice și autovehiculelor, stabilirea răspunderii civile și a despăgubirilor se realizează de către comisia de constatare, constituită în acest scop, denumită în continuare comisie, din care fac parte câte un reprezentant al:a) unității administrativ-teritoriale pe suprafața căreia s-a produs paguba;b) direcției pentru agricultură județene, pentru pagube produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, sau al administratorului drumului, pentru pagubele produse autovehiculelor, după caz;c) structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, dacă paguba a fost produsă în fondurile cinegetice și în intravilanul/intravilanele cuprinse în schița/schițele acestora de către exemplare din speciile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau al structurii teritoriale a autorității publice centrale pentru protecția mediului, dacă paguba s-a produs în ariile naturale protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă sau paguba a fost produsă de către exemplare din speciile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de locul producerii pagubei, după caz.(2) La constatarea pagubei au obligația de a fi prezenți proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convențional al acestuia și, după caz, gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic în care s-a produs paguba sau administratorul ariei naturale protejate, dacă paguba s-a produs într-o arie naturală protejată neinclusă într-un fond cinegetic sau în care vânătoarea nu este admisă.(3) Conducătorii entităților prevăzute la alin. (1) au obligația de a desemna reprezentantul în comisie.(4) Primarul are obligația să afișeze, la sediul și pe site-ul primăriei:a) planul de situație al unității administrativ-teritoriale cu limitele fondurilor cinegetice și ale ariilor naturale protejate de pe teritoriul acesteia, precum și datele de contact ale gestionarilor faunei cinegetice și ale administratorilor ariilor naturale protejate, transmise de către structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare și/sau cele ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, după caz;b) o sinteză succintă a prezentei hotărâri a Guvernului care să cuprindă neapărat obligațiile ce revin proprietarilor de culturi agricole, silvice sau de animale domestice, precum și documentele doveditoare asociate.(5) Primarul unității administrativ-teritoriale are obligația să înregistreze sesizările scrise, primite de la proprietarii culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, cu privire la prezența în apropierea sau în interiorul culturilor agricole sau silvice sau în apropierea stupinelor/cirezilor/turmelor/cârdurilor de animale domestice a unor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care pot produce pagube și să le transmită în ziua primirii, cu confirmare de primire, către gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic și/sau către administratorul ariei naturale protejate, după caz, pe a cărei suprafață acestea sunt prezente.(6) În cazul fondurilor cinegetice situate de-a lungul frontierei de stat, primarul unității administrativ-teritoriale are obligația să solicite consiliului local emiterea de hotărâri ale acestuia, valabile pe un sezon de vânătoare, prin care să se admită organizarea și desfășurarea de către gestionarii fondurilor cinegetice a acțiunilor de alungare și de recoltare a exemplarelor de animale sălbatice care produc pagube culturilor agricole, silvice și animalelor domestice pe adâncimea de 500 metri de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Constatarea și evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisă a proprietarului păgubit sau a reprezentantului legal ori convențional al acestuia, depusă și înregistrată la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs aceasta. Formularul cererii, în format tipizat, realizat conform anexei nr. 1, se pune la dispoziția solicitantului de către unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează și se depune la sediul unității administrativ-teritoriale în termen de maximum 48 de ore de la data constatării producerii pagubei.(3) Convocarea comisiei prevăzute la art. 3 alin. (1), precum și a persoanelor menționate la art. 3 alin. (2) se face de către primar, în scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, în maximum 24 de ore de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1). Convocarea se face numai după ce acesta verifică și constată că solicitantul este proprietarul sau reprezentantul legal ori convențional al proprietarului culturii agricole, silvice și animalului domestic la care se referă cererea.(4) Proprietarul culturii agricole are obligația de a recolta cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului calendaristic în curs, cu excepția pachetelor de agromediu, astfel încât cererile prevăzute la alin. (1) care semnalează pagube produse ulterior acestui termen nu fac obiectul reglementărilor prezentului act normativ.(5) Membrii comisiei se întrunesc la sediul unității administrativ-teritoriale în termen de maximum 48 de ore de la data transmiterii convocării prevăzută la alin. (3), la data și ora stabilită de către unitatea administrativ-teritorială, după consultarea instituțiilor care fac parte din comisie.(6) Termenele stabilite pe ore/zile, prevăzute la alin. (2), (3), (5), (12) și (13), încep să curgă de la ora 00.00 a primei zile lucrătoare ulterioare celei în care s-a constatat/produs paguba, a fost depusă cererea, respectiv a fost transmisă convocarea. Pentru cazul în care termenul include o zi sau mai multe zile nelucrătoare, acesta se prelungește corespunzător împlinirii termenului prevăzut la alin. (2), (3) și (5).(7) Prevederile de la alin. (6) se aplică și în cazul în care programul de lucru la primărie a fost suspendat, în condițiile legii.(8) În cazul pagubei produse animalelor domestice, inclusiv albinelor, primarul solicită în scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, medicului veterinar de liberă practică împuternicit să culeagă informațiile privind cauza rănirii/decesului animalelor domestice numai în prezența personalului de specialitate al gestionarului fondului cinegetic și să completeze fișa al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2, denumit în continuare medic veterinar de liberă practică împuternicit. Fișa, completată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, se înregistrează la sediul unității administrativ-teritoriale, se pune la dispoziția primarului anterior convocării comisiei și face parte din dosarul de despăgubire.(9) Pentru pagubele produse autovehiculelor în condițiile art. 13 alin. (7) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, primarul solicită, în scris, cu confirmare de primire, unității de poliție pe raza căreia s-a produs accidentul de circulație, în maximum 24 de ore de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1), cauzele și împrejurările producerii accidentului de circulație, care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, dacă sunt montate indicatoare „atenție animale“ pe sectorul de drum respectiv.(10) În termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (9), unitatea de poliție pe raza căreia s-a produs accidentul de circulație transmite unității administrativ-teritoriale informațiile solicitate.(11) În cazul accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul autovehiculului trebuie să respecte obligațiile care îi revin în caz de accident conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(12) Persoana păgubită sau reprezentantul legal ori convențional al acesteia are obligația de a depune/transmite, cu confirmare de primire, la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba, în termen de 5 zile de la producerea pagubei, dar nu mai târziu de data întrunirii comisiei, devizul estimativ de reparație auto, întocmit și asumat de către o unitate service autorizată. Demersurile privind obținerea acestui deviz revin, exclusiv, în seama persoanei păgubite.(13) Persoana păgubită sau reprezentantul legal ori convențional al acesteia are obligația de a depune/transmite, cu confirmare de primire, la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba, în termen de 5 zile de la producerea pagubei, dar nu mai târziu de data întrunirii comisiei, documentul/documentele doveditor/doveditoare al/ale proprietății autovehiculului avariat.(14) Instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c), medicul veterinar de liberă practică împuternicit, proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convențional al acestuia, gestionarul faunei cinegetice sau administratorul ariei naturale protejate, după caz, au obligația să prezinte până la data întrunirii comisiei toate datele, informațiile și înscrisurile prevăzute de prezenta hotărâre, potrivit competenței acestora, în scopul constatării pagubei, evaluării acesteia și stabilirii răspunderii civile.(15) Neprezentarea de către gestionarul faunei cinegetice, pe parcursul întrunirii comisiei, în cazul în care paguba a fost produsă în fondul cinegetic sau în intravilanul/intravilanele cuprins/cuprinse în schița acestuia de către exemplare din speciile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, a tuturor documentelor care dovedesc îndeplinirea de către acesta a obligațiilor și condițiilor conform anexei nr. 3 atrage, fără altă formalitate, răspunderea civilă a acestuia pentru producerea pagubei.(16) Neprezentarea de către proprietarul păgubit, pe parcursul întrunirii comisiei, după caz, a copiilor certificate „conform cu originalul“ ale amenajamentelor silvice în vigoare, a documentelor prevăzute în anexele nr. 5 și 6 pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra culturilor agricole, silvice sau a animalelor domestice, precum și a documentelor legale pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra autovehiculului avariat, pentru care solicită despăgubire, atrage, fără altă formalitate, respingerea cererii și neacordarea de despăgubiri pentru paguba sesizată.(17) Proprietarii de animale domestice au obligația de a prezenta, pe parcursul întrunirii comisiei, documentele prevăzute la art. 2 din anexa nr. 4, pentru a dovedi îndeplinirea obligațiilor ce le revin în sensul prevenirii pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic.(18) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) conduce la decăderea din dreptul de a solicita stabilirea pagubei și despăgubirea potrivit prezentei hotărâri.(19) Renunțarea, în scris, la solicitarea despăgubirii, indiferent de momentul la care se face aceasta, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la alin. (5), duce la închiderea procedurii de stabilire a pagubei și de acordare a despăgubirii.  +  Articolul 5(1) Hotărârile în comisie se iau cu votul celor 3 membri prevăzuți la art. 3 alin. (1), consemnându-se, în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubei, votul fiecăruia și motivarea în situații de opinii divergente.(2) Constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile și a despăgubirii se pot realiza numai în prezența tuturor membrilor comisiei.(3) Comisia verifică dacă gestionarul faunei cinegetice/ administratorul ariei naturale protejate și proprietarul păgubit șiau îndeplinit obligațiile care le-au revenit, prevăzute la art. 13 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în anexele nr. 3 și 4, în teren și pe baza documentelor pe care le poate administra în scopul stabilirii răspunderii civile. De asemenea, verifică, în baza documentelor menționate la art. 4 alin. (9), (10), (12) și (13), dacă administratorul drumului a montat indicatoare „atenție animale“ și dacă proprietarul păgubit face dovada proprietății autovehiculului avariat, iar devizul estimativ de reparație auto, asumat de către o unitate service autorizată, este întocmit la valoarea de piață a pieselor și serviciilor necesare reparării pagubei produse. Procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în condițiile alin. (2), este opozabil părților semnatare, gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate și proprietarului păgubit.(4) Fiecare membru al comisiei este obligat să își exprime, fără abținere, votul privind constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile și a despăgubirii și răspunde de corectitudinea constatării pagubelor, de stabilirea corectă a valorii despăgubirilor și a gradului de îndeplinire a obligațiilor care au revenit gestionarului faunei cinegetice și proprietarului culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, după caz.  +  Articolul 6(1) Stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisie în funcție de valoarea de piață a producției vegetale a culturilor agricole, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost făcute de la momentul producerii pagubei și până la momentul recoltării culturii, sau în funcție de valoarea de înlocuire în cazul animalelor domestice și a stupinelor, astfel:a) în cazul culturilor agricole se calculează valoarea producției vegetale pe fiecare din ultimii 5 ani la cultura calamitată, care reprezintă rezultatul exprimat în lei/ha obținut prin înmulțirea producției exprimate în kg/ha pentru fiecare cultură/plantație în fiecare an, cu prețul exprimat în lei/kg, pentru fiecare produs vegetal în fiecare an. Dintre cele 5 valori obținute se elimină valoarea cea mai mare și cea mai mică. Valoarea medie a producției vegetale pe cei 3 ani exprimată în lei/ha se obține din însumarea celor 3 valori ale producției vegetale exprimate în lei/ha, rezultat care se împarte la 3. Valoarea medie a producției vegetale pe cei 3 ani exprimată în lei/ha se înmulțește cu suprafața pe care cultura a fost calamitată exprimată în hectare, măsurată de către comisie și prevăzută în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubei, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost făcute de la momentul producerii pagubei și până la momentul recoltării culturii, rezultând astfel valoarea estimativă a despăgubirii cuvenite;b) datele necesare pentru calcularea despăgubirii culturii calamitate prevăzute la lit. a) se stabilesc pe baza prețurilor medii lunare ale produselor agricole vândute pe piețele agroalimentare pe județe, date care sunt puse pe site-ul oficial al Institutului Național de Statistică și vor fi prezentate de reprezentantul direcției pentru agricultură județene;c) în situația în care cultura calamitată este o suprafață de culturi semincere, pentru calcularea despăgubirii prevăzute la lit. a) se utilizează datele privind suprafața certificată, producția obținută exprimată în kg/ha și valoarea medie a producției exprimată în lei/kg, furnizate direcțiilor pentru agricultură județene pe baza informațiilor primite de la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor și vor fi prezentate de reprezentantul direcției pentru agricultură județene;d) în cazul animalelor domestice ucise, cu excepția albinelor, despăgubirea se calculează la valoarea de înlocuire a animalului/animalelor, în funcție de specie, rasă, valoare genetică și zootehnică, sex, vârstă, greutate, starea fiziologică și categoria de producție, la data la care s-a produs paguba. În cazul animalelor domestice rănite, valoarea despăgubirii care se acordă nu poate depăși valoarea de înlocuire a animalului/ animalelor, stabilindu-se de către comisie, în funcție de valoarea de înlocuire a animalului/animalelor și de gradul de vătămare al acestuia, în baza diagnosticului stabilit, în condițiile anexei nr. 2, de medicul veterinar de liberă practică împuternicit. Datele utilizate de către comisie pentru calcularea valorii de înlocuire a animalului/animalelor sunt cele furnizate de către direcțiile pentru agricultură județene;e) în cazul stupinelor, despăgubirea se calculează la valoarea de înlocuire a stupului/stupilor și a materialului biologic apicol, la data la care s-a produs paguba. Datele utilizate de către comisie pentru calcularea valorii de înlocuire a stupului/ stupilor și a materialului biologic apicol sunt cele furnizate de către direcțiile pentru agricultură județene.(2) Stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul culturilor silvice se realizează de către comisie în funcție de cheltuielile efectuate de către proprietarul păgubit până la data producerii pagubei, cu înființarea și/sau întreținerea culturii. Pentru stabilirea pagubei în lipsa documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate și în cazul în care nu s-au făcut cheltuieli, comisia trebuie să ia în calcul următoarele:a) în cazul arborilor, puieților forestieri, lăstarilor și pomilor de Crăciun, metodologia prevăzută la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007;b) în cazul culturilor silvice, altele decât cele prevăzute la lit. a), prevederile specifice din anexa nr. 4 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare și aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766/2007;(3) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse autovehiculelor în urma accidentelor de circulație, pe care trebuie să le suporte administratorul drumului/conducătorul autovehiculului în condițiile art. 13 alin. (7) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește de către comisie, având în vedere devizul estimativ prevăzut la art. 4 alin. (12), care trebuie să fie întocmit la valoarea de piață a pieselor și serviciilor necesare reparării pagubei produse.(4) Constatarea și evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile și a despăgubirii pentru pagubele produse culturilor agricole și/sau silvice de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model și conținut sunt prevăzute în anexa nr. 7.(5) Constatarea și evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile și a despăgubirii pentru pagubele produse animalelor domestice, cu excepția albinelor, de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model și conținut sunt prevăzute în anexa nr. 8.(6) Constatarea și evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile și a despăgubirii pentru pagubele produse stupinelor de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model și conținut sunt prevăzute în anexa nr. 9.(7) Constatarea și evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile și a despăgubirii pentru pagubele produse autovehiculelor de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, în urma accidentelor de circulație, se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model și conținut sunt prevăzute în anexa nr. 10.(8) La procesele-verbale prevăzute la alin. (4)-(7) se anexează, prin grija unității administrativ-teritoriale, toate documentele justificative administrate de comisie cu ocazia constatării, evaluării pagubei și stabilirii răspunderii civile care pot fi, după caz:a) documentul prevăzut la art. 3 alin. (5);b) cererea proprietarului păgubit înregistrată la unitatea administrativ-teritorială, prevăzută la art. 4 alin. (1) și (2) și în anexa nr. 1;c) documentul/documentele prin care primarul a convocat comisia, proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convențional al acestuia și, după caz, gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic în care s-a produs paguba sau administratorul ariei naturale protejate, dacă paguba s-a produs într-o arie naturală protejată neinclusă într-un fond cinegetic sau în care vânătoarea nu este admisă, conform art. 4 alin (3), și, după caz, medicul veterinar de liberă practică împuternicit conform art. 4 alin. (8), însoțit/însoțite de confirmările de primire;d) formularul privind identificarea pagubei produse la animale domestice, prevăzut la art. 4 alin. (8) și în anexa nr. 2, după caz;e) fotografii și/sau înregistrări video de la locul pagubei, măsurători ale suprafețelor, calculațiile de producție, documentele de achiziție;f) cauzele și împrejurările producerii accidentului de circulație, așa cum rezultă din informațiile transmise de unitatea de poliție, potrivit prevederilor art. 4 alin. (10), care trebuie să precizeze, în mod obligatoriu, dacă sunt montate indicatoare cu inscripția „atenție animale“ pe sectorul de drum respectiv;g) devizul estimativ de reparație auto, întocmit și asumat de către o unitate service autorizată, prevăzut la art. 4 alin. (12);h) înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii obligațiilor și condițiilor de către gestionarul faunei cinegetice/administratorul ariei naturale protejate, prevăzute în anexa nr. 3;i) înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii obligațiilor și condițiilor de către proprietarii de animale domestice, prevăzute în anexa nr. 4;j) adeverința care atestă deținerea legală a culturii agricole/silvice și a animalelor domestice, prevăzută în anexele nr. 5 și 6, precum și/sau copii certificate „conform cu originalul“ ale amenajamentelor silvice în vigoare;k) documentele care atestă deținerea legală de către persoana păgubită a autovehiculului avariat, corespunzător prevederilor art. 4 alin. (13).(9) Procesele-verbale prevăzute la alin. (4)-(7), întocmite într-un singur exemplar original, însoțite de toate documentele justificative administrate de comisie în scopul stabilirii răspunderii civile prevăzute la alin. (8), se numerotează, se opisează și se îndosariază, iar dosarul astfel constituit se înregistrează, la data semnării procesului-verbal, la unitatea administrativ-teritorială, care are obligația ca în termen de 3 zile lucrătoare să îl înainteze, cu confirmare de primire, după caz, la:a) structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, dacă paguba a fost produsă în fondul cinegetic și în intravilanul/intravilanele cuprins/cuprinse în schița acestuia, de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului, dacă paguba a fost produsă de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ariile naturale protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă și/sau exemplare din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de locul în care paguba a fost produsă.(10) Câte o copie a procesului-verbal se preia de către fiecare participant, membru al comisiei, precum și de către gestionarul faunei cinegetice sau administratorul ariei naturale protejate, după caz, și de către proprietarul care a solicitat despăgubirea.  +  Articolul 7În baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (9), conducătorii structurilor prevăzute la art. 6 alin. (9) lit. a) și b) emit decizie de aprobare/neaprobare a răspunderii civile și de acordare sau de neacordare a despăgubirilor, după caz, conform modelului și conținutului din anexa nr. 11, în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării pagubelor. Această decizie reprezintă document de plată, în cazul în care prin aceasta se aprobă acordarea de despăgubiri.  +  Articolul 8(1) Răspunderea civilă pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice în fondurile cinegetice și în intravilan de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește astfel:a) în sarcina gestionarului faunei cinegetice din fondul cinegetic, dacă acesta nu și-a îndeplinit toate obligațiile pentru prevenirea pagubelor prevăzute în anexa nr. 3;b) în sarcina autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, prin structurile sale teritoriale, dacă gestionarul faunei cinegetice și-a îndeplinit toate obligațiile pentru prevenirea pagubelor consemnate și justificate conform anexei nr. 3 și dacă proprietarul de culturi agricole a recoltat cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu excepția pachetelor de agromediu, și face dovada deținerii legale a culturilor agricole sau silvice printr-un document eliberat de unitatea administrativ-teritorială competentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, sau prin copii certificate „conform cu originalul“ ale amenajamentelor silvice în vigoare;c) în sarcina autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, prin structurile sale teritoriale, dacă gestionarul faunei cinegetice și-a îndeplinit toate obligațiile pentru prevenirea pagubelor consemnate și justificate conform anexei nr. 3 și dacă proprietarul de animale domestice și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute în anexa nr. 4 și face dovada deținerii legale a animalelor domestice printr-un document eliberat de unitatea administrativ-teritorială competentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.(2) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice în ariile naturale protejate, neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă, de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea civilă se stabilește în sarcina autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile subordonate acesteia sau prin Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.(3) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea civilă se stabilește în sarcina autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile subordonate acesteia sau prin Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.(4) Răspunderea civilă pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește astfel:a) în sarcina administratorului drumului, dacă nu sunt montate indicatoare cu inscripția „atenție animale“;b) în sarcina conducătorului autovehiculului, în cazul existenței acestui indicator; în cazul în care conducătorul autovehiculului este și proprietarul acestuia nu se acordă despăgubiri.(5) Decizia prevăzută la art. 7 poate fi contestată potrivit art. 7 și 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Pentru situația în care obligația de plată a despăgubirii îi revine gestionarului faunei cinegetice, acesta poate propune proprietarului păgubit, în termenul legal de plată, compensarea sumelor datorate cu produse de origine vegetală sau animală sau cu alte bunuri.(7) Dacă propunerea prevăzută la alin. (6) este acceptată de către păgubit, aceasta se va materializa într-un înscris semnat de ambele părți, în care se va consemna stingerea obligației de plată prin această modalitate. Înscrisul se va depune, de către gestionarul faunei cinegetice în cauză, la sediul autorității competente prevăzute la art. 6 alin. (9), unde va fi înregistrat și păstrat.(8) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare va aloca structurilor sale teritoriale fondurile necesare plății despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).(9) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare va aloca, la solicitarea structurilor sale teritoriale, fondurile necesare plății tuturor despăgubirilor stabilite în seama acesteia, neachitate până la data prezentei hotărâri a Guvernului.(10) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va aloca structurilor sale teritoriale fondurile necesare plății despăgubirilor prevăzute la alin. (3) și (4). Dacă există un protocol interinstituțional cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, plata se poate face și prin intermediul consiliului județean. Plata către consiliul județean se realizează de la o poziție distinctă de transferuri din cadrul titlului 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice.  +  Articolul 9(1) La nivelul structurilor prevăzute la art. 6 alin. (9) lit. a) și b), pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice, animalelor domestice și autovehiculelor se întocmește un dosar de despăgubire care trebuie să cuprindă:a) documentele prevăzute la art. 6 alin. (9);b) decizia de stabilire a răspunderii civile și de acordare a despăgubirilor, prevăzută la art. 7 și în anexa nr. 10;c) copia documentului care atestă efectuarea plății.(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se păstrează și se arhivează la unitatea care a emis decizia de aprobare a răspunderii civile și de acordare sau neacordare a despăgubirilor, după caz. Dosarul poate fi pus la dispoziția organelor abilitate pentru consultare și verificare, potrivit legii.  +  Articolul 10(1) Cuantumul despăgubirilor în cazul atacurilor animalelor sălbatice asupra persoanelor fizice, soldate cu rănirea sau decesul acestora, se stabilește conform prevederilor art. 13^1 din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, de o comisie constituită în acest sens, la nivelul structurilor prevăzute la art. 6 alin. (9) lit. a) și b).(2) La stabilirea despăgubirilor, în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere următoarele:1. în caz de vătămare corporală:a) venitul net nerealizat de victimă, pe perioada incapacității temporare de muncă, de la momentul producerii incidentului;b) salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în cazul în care persoana vătămată nu are calitatea de salariat la data producerii accidentului;c) cheltuielile prilejuite de accident - cheltuieli cu spitalizarea persoanei vătămate de exemplarul de faună cinegetică, cu tratamentul acesteia, pentru recuperare, conform prescripțiilor medicale, probate cu documente justificative, dacă nu sunt suportate din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legislației în vigoare;d) daune morale proporțional cu zilele de inactivitate raportate la salariul în plată avut. În cazul în care victima nu este salariată se va acorda o sumă proporțională cu echivalentul salariului minim brut pe țară garantat în plată obținut de o persoană în activitate;2. în caz de deces:a) cheltuielile de înmormântare, conform cuantumului stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil la data producerii evenimentului;b) cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea;c) sume compensatorii pentru familia victimei, reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, până la vârsta pensionării.(3) Despăgubirile menționate la alin. (1) se aprobă prin decizie a conducătorilor structurilor prevăzute art. 6 alin. (9) lit. a) și b).(4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată potrivit art. 7 și 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și autoritatea publică centrală pentru protecția mediului vor aloca structurilor lor teritoriale fondurile necesare plății despăgubirilor aprobate prin decizia menționată la alin. (3).(6) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute la art. 13^1 din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni și se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei:a) neîndeplinirea de către conducătorii entităților prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) a obligației prevăzute la art. 3 alin. (3);b) neîndeplinirea de către primarul unității administrativ-teritoriale a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(6);c) neîndeplinirea de către primarul unității administrativ-teritoriale a obligației prevăzute la art. 4 alin. (3) și (9);d) nerespectarea de către membrii comisiei prevăzute la art. 3 alin. (1) a termenului prevăzut la art. 4 alin. (5) de întrunire a comisiei, din motive neimputabile primarului unității administrativ-teritoriale;e) neîndeplinirea de către primarul unității administrativ-teritoriale a obligației prevăzute la art. 4 alin. (8), respectiv obligația de a solicita în scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, medicului veterinar de liberă practică împuternicit să culeagă informațiile privind cauza rănirii/decesului animalelor domestice și să completeze fișa al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2;f) neîndeplinirea de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit a obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (8), respectiv completarea, la solicitarea primarului unității administrativ-teritoriale, a fișei al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2, înregistrarea acesteia la unitatea administrativ-teritorială, precum și punerea acesteia la dispoziția primarului anterior convocării prevăzute la art. 4 alin. (3);g) neîndeplinirea de către membrii comisiei a obligației prevăzute la art. 5 alin. (4);h) neemiterea de către conducătorii structurilor prevăzute la art. 6 alin. (9) lit. a) și b) a deciziei de aprobare a răspunderii civile și de acordare sau neacordare a despăgubirilor, după caz, în termenul prevăzut la art. 7;i) neîndeplinirea de către gestionarul faunei cinegetice a obligațiilor prevăzute la art. 1 din anexa nr. 3, pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic din anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și neîndeplinirea de către administratorul ariei naturale protejate a obligației prevăzute la art. 4 alin. (1) din anexa nr. 3;j) transmiterea de către cei îndreptățiți de solicitări la unitatea administrativ-teritorială pentru convocarea comisiei în vederea acordării de despăgubiri pentru pagube inexistente sau de către persoane care nu au calitatea de proprietar al bunurilor distruse ori de reprezentant legal ori convențional al acestora.(2) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control al autorității publice centrale care răspunde de vânătoare și al structurilor sale teritoriale și al Gărzii Naționale de Mediu.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 29 decembrie 2008, se abrogă.(2) Procedurile privind constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile în vederea acordării despăgubirilor, începute înainte de intrarea în vigoare a acestei hotărâri, se derulează și se soluționează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.  +  Articolul 15Dispozițiile art. 11 și 12 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 4 ianuarie 2023.Nr. 3.  +  Anexa nr. 1
  Cerere pentru constatarea și evaluarea pagubei,
  pentru stabilirea răspunderii civile și acordarea despăgubirii
  (Model)
  CătrePrimăria ..... (primăria localității pe teritoriul căreia s-a produs paguba).....Nr. înregistrare ........./zzllaaaa/ora(la sediul primăriei)Subsemnatul/Subsemnata ......., identificat(ă) cu B. I./C.I. ........., cu domiciliul în .........., tel. .........., E-mail .........., în calitate de proprietar al culturii agricole/silvice/animalelor domestice/autovehiculului sau reprezentant legal ori convențional al acestuia, persoană fizică/juridică .........., identificat cu B.I./C.I./C.U.I./C.I.F. ........., cu domiciliul./ sediul social în ........., conform procurei .......... din .......... vă aduc la cunoștință că, în data de .........., în jurul orelor .........., am constatat că animale sălbatice din specia/speciile de interes cinegetic .......... au produs pagube, după cum urmează:A. în cazul culturilor agricole/silvice
  Nr. crt. Cultura agricolă/ silvică Localitatea Localizare cadastrală/amenajistică (bloc fizic, tarla parcelă agricolă, /O.S., U.P., u.a.) Suprafața afectată Total (ha)
  0 1 2 3 4
  1
  B. În cazul animalelor domestice
  Nr. crt. Specia Rasa Sexul Vârsta (ani) Crotalia Nr. Greutatea estimată în viu (kg/cap)
  0 1 2 3 4 5 6
  1
  2
  C. În cazul stupinelor:
  Nr. crt. Stupina - codul de identificare a stupinei Stupul nr. Codul de identificare a stupului
  0 1 2 3
  D. În cazul autovehiculelor
  Autovehicul (denumire) Marca Nr. înmatriculare An de fabricație Daune/avarii sumare
  1 2 3 4 5
  Cunoscând consecințele declarației în fals, subsemnatul, în calitate de proprietar păgubit/reprezentant legal ori convențional al proprietarului păgubit, declar că la data constatării producerii pagubei, stupina/animalul domestic/animalele domestice deținut(e) în proprietate și care a/au fost distrusă/ucis(e)/rănit(e) se afla/aflau în locul .........., pe terenul aflat în proprietatea ..........Având în vedere cele prezentate, solicit convocarea comisiei în scopul constatării pagubelor, evaluării acestora și stabilirii răspunderii civile și acordării despăgubiriiData..............Semnătura......
   +  Anexa nr. 2
  FIȘA
  cu informații și date referitoare la rănirea/uciderea animalului domestic,
  de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic
  1. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit care a făcut inspecția sanitară veterinară:
  Numele și prenumele:
  Circumscripția:
  Date de contact (telefon, e-mail, fax):
  Data și ora efectuării inspecției:
  Însoțitori, observatori la inspecție (Numele și prenumele, calitatea, datele de contact): ……..
  2. Data și locația incidentului:
  Data: Ora:
  Localitatea: Județul:
  3. Identificarea animalului domestic ucis/rănit:
  Specia: Sexul: Vârsta: Greutatea:
  Proprietarul animalului:
  Crotalia nr./ alte mărci de identificare:
  4. Observația directă a prădătorului (dacă există informații):
  Numărul prădătorilor: Prezența puilor/tineretului prădătorului:
  Distanța de observare: Condiții de vizibilitate:
  Cine a făcut observația prădătorului:
  5. Semnele/indiciile de prezență ale prădătorului (dacă sunt vizibile):
  Numărul prădătorilor după urme de picior:
  Substrat (noroi, zăpadă, nisip, etc.):
  Alte semne/indicii (excrement, urină, păr, mușcături, zgârieturi, etc.):
  6. Examinarea animalului domestic ucis/rănit*:Notă: * Desenul din figura de mai sus este orientativ. Pentru completarea formularului se vor folosi siluete aproximative care exprimă forma corpului speciilor de animale domestice supuse examinării.7. Identificarea prădătorului după semnele lăsate pe animalul domestic ucis/rănit.
  Partea cadavrului Aspecte constatate în urma inspecției Da/Nu Prădătorul posibil ori alte cauze, în ordinea relevanței
  Ceafa și traheea - leziuni puține, găuri de mărime medie, adânci, fără ruptura țesuturilor din jur, hemoragii slabe râs, lup, urs, câine
  - leziuni extinse, ruptura țesuturilor dinjur, traheea și esofagul rupt, hemoragii puternice câine, lup, urs, râs
  - contuzii extinse, urme de zgârieturi, ghearele nu au străpuns pielea Câine
  - găuri fără margini roșii, fără hemoragii sub piele Necrofagie
  Capul - craniul cu fracturi, hemoragii la nas și gură, capul răsucit într-o poziție anormală urs, accident de mașină
  - lipsa capului vulpe, lup, urs
  - mușcături pe craniu urs, lup, câine
  - mușcături pe bot urs, lup
  - găuri mici și adânci pe craniu Păsări
  Coloana vertebrală - ruptă urs, accident de mașină, cădere
  Spatele - mușcături pe spate și flancuri câine, lup, urs
  - urme de gheare multiple pe greabăn și flancuri Urs
  Cutia toracică - deschisă, organele interne consumate urs, lup, câine
  - închisă, organele interne mâncate printre coaste Păsări
  Cavitatea abdominală - deschisă, intestinele extrase lup, câine, urs
  Abdomenul - urme de mușcături, hemoragii subcutanee câine, lup
  - ugerul consumat Urs
  Membrele - mușchii consumați râs, câine, lup
  - smulse, dispersate pe o suprafață mai mare urs, lup
  Pielea - zgârieturi adânci care ajung până la țesuturile de sub piele Râs
  - 2-5 zgârieturi paralele, late Urs
  - zgârieturi superficiale câine, lup
  Cadavrul în general - consumat parțial, mușcături multiple dispersate pe tot corpul Câine
  - mutat și acoperit cu sol, frunze, crengi urs, râs
  - un număr mare de animale omorâte lup, urs
  8. Concluzii.
  Pe baza căror semne am stabilit identitatea speciei de prădător?
  Există semne care ar putea indica faptul că paguba ar fi fost produsă de o altă specie?
  Alte pagube materiale produse:
  Documentarea s-a făcut prin: (fotografiere, filmare, prelevarea probelor biologice, etc.)
  Alte informații relevante*1
  *1 – medicul veterinar de liberă practică împuternicit are obligația de a stabili un diagnostic privind vătămarea animalului;– în cazul animalului rănit, va stabili dacă este posibilă valorificarea cantității de carne rezultate în urma sacrificării acestuia, în baza acestor date, comisia de constatare și evaluare a pagubelor stabilind valoarea despăgubirilor acordate.Data: ..............Numele și prenumele, calitatea, semnătura ..............Numele și prenumele, calitatea, semnătura ..............Numele și prenumele, calitatea, semnătura .........
   +  Anexa nr. 3
  Obligațiile ce îi revin gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate
  pentru prevenirea producerii de pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice
  de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2
  la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare
   +  Articolul 1(1) Obligațiile ce îi revin unui gestionar al faunei cinegetice pentru prevenirea producerii, în fondul cinegetic și în intravilanul/intravilanele cuprins/cuprinse în schița acestuia, a unor pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile necesare astfel încât acesta să nu suporte plata despăgubirilor, sunt:a) să realizeze integral, în sezonul de vânătoare anterior, cota de recoltă, inclusiv eventualele suplimentări ale acesteia/derogările, aprobate/stabilite pe fondul cinegetic în cauză, la speciile ale căror exemplare au produs paguba care face obiectul constatării și evaluării;b) să asigure hrană complementară, pe o perioadă de 30 de zile, ca urmare a sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre, la interval de cel puțin 15 zile calendaristice, conform tabelului de mai jos, prin administrarea căreia să prevină producerea pagubelor, prin abaterea animalelor sălbatice de la culturile agricole sau silvice și menținerea acestora în zonele de hrănire, în funcție de numărul exemplarelor din speciile cerb comun, cerb lopătar și mistreț înregistrate la ultima evaluare raportată. În cazul în care pericolul producerii pagubelor revine, se reia/continuă procedura de prevenire a pagubelor dacă există o nouă sesizare din partea proprietarului de culturi agricole/silvice și de animale domestice, făcută la un interval de cel puțin 15 zile calendaristice de la precedenta;
  Nr. crt.SpeciaÎntre 1 aprilie și 31 octombrie kg/zi/exemplarÎntre 1 noiembrie și 31 martie* kg/zi/exemplarTot timpul anului kg/lună/exemplar
  Totaldin careTotaldin care
  Furaje concentrateFuraje fibroaseSuculente**Furaje concentrateFuraje fibroaseSuculente**Sare
  1Cerb comun----0,160,50,050,8
  2Cerb lopătar----0,160,50,050,6
  3Mistreț0,30,3--0,40-0,120,2
  * Cantitățile sunt cele prevăzute în contractele de gestionare a faunei cinegetice și nu reprezintă un necesar suplimentar.** Suculentele se vor distribui în zilele cu temperaturi de peste 0° C.
  c) să asigure, în fondul forestier din fondurile cinegetice din zona de deal și câmpie, adăpători pe care să le alimenteze cu apă, ori de câte ori este necesar, în perioadele și locurile în care animalele sălbatice din speciile cerb comun, cerb lopătar și mistreț nu au acces, pe o rază de 15 km, la o altă sursă de apă permanentă sau sezonieră, în număr de o adăpătoare cu o capacitate de minimum 100 de litri de apă pentru fiecare 10 exemplare din speciile cerb comun, cerb lopătar sau mistreț înregistrate la ultima evaluare raportată;d) să execute de îndată, ca urmare a sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre, cel puțin 3 acțiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic în scopul prevenirii pagubelor. Acțiunile de îndepărtare se realizează în următoarele 3 zile de la primirea sesizării în prezența a cel puțin unui reprezentant al proprietarului de culturi agricole/silvice și de animale domestice și constau în executarea de acțiuni de alungare și/sau recoltare a exemplarelor care produc pagube și a celor care reprezintă un pericol iminent de producere a pagubelor. În situația în care acțiunile de îndepărtare trebuie realizate pe adâncimea de 500 de metri de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, termenul de începere a acestora se amână până la obținerea avizului șefului sectorului poliției de frontieră competent. Rezultatele acțiunilor de îndepărtare se consemnează într-un proces-verbal însușit de către participanți, care se înregistrează la sediul gestionarului fondului cinegetic în maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea acestora. În cazul în care pericolul producerii pagubelor revine, se reia procedura de prevenire a pagubelor dacă există o nouă sesizare din partea proprietarului de culturi agricole/silvice și de animale domestice, făcută la un interval de cel puțin 15 zile calendaristice de la precedenta;e) să solicite, în cazul fondurilor cinegetice situate de-a lungul frontierei de stat, hotărârea consiliului local competent și avizul șefului sectorului poliției de frontieră pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor de alungare și de recoltare a exemplarelor de animale sălbatice care produc pagube culturilor agricole, silvice și animalelor domestice pe adâncimea de 500 de metri de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) În lipsa sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre sau în cazul refuzului proprietarului de culturi agricole/silvice și de animale domestice de a se prezenta în vederea asistării la acțiunile pe care gestionarul fondului cinegetic urmează să le realizeze ori, după caz, în situația în care șeful sectorului poliției frontierei de stat competent nu emite, în termen de o zi de la primirea solicitării, avizul prevăzut la art. 44 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, și/sau în lipsa hotărârii consiliului local competent pentru practicarea vânătorii în zona frontierei de stat, gestionarul este absolvit de îndeplinirea obligațiilor menționate la alin. (1) lit. b), d) și e). Refuzul proprietarului de culturi agricole/silvice și de animale domestice, în acest caz, trebuie notificat de către gestionarul fondului cinegetic la unitatea administrativ-teritorială de la care a primit sesizarea de producere a pagubelor, prin orice mijloc de comunicare, cu confirmare de primire. Pe baza notificării, unitatea administrativ-teritorială va încheia un act constatator în aceeași zi în care a primit notificarea, după consultarea prealabilă a proprietarului de culturi agricole/silvice și de animale domestice.
   +  Articolul 2Pentru a nu suporta plata despăgubirilor stabilite în cazul pagubelor produse, după caz, culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplare din speciile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, gestionarul faunei cinegetice trebuie să îndeplinească toate obligațiile și condițiile specifice prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Gestionarul faunei cinegetice trebuie să facă dovada îndeplinirii obligațiilor și condițiilor prevăzute la art. 1, după cum urmează:a) cu autorizații de vânătoare și/sau procese-verbale de constatare din care rezultă că a fost realizată integral cota de recoltă, inclusiv eventualele suplimentări ale acesteia/derogările, aprobate/stabilite pentru sezonul de vânătoare anterior, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);b) cu procesele-verbale încheiate cu ocazia desfășurării acțiunilor de administrare a hranei complementare, care trebuie să cuprindă informații cu privire la data administrării, zona din fondul cinegetic, cantitatea și tipul de hrană, înregistrate la gestionarul fondului cinegetic în termen de maximum 5 zile calendaristice de la administrarea hranei, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b);c) cu procesele-verbale încheiate cu ocazia desfășurării acțiunilor de alimentare cu apă a adăpătorilor, care trebuie să cuprindă informații cu privire la data administrării, zona din fondul cinegetic și cantitatea, înregistrate la gestionarul fondului cinegetic în termen de maximum 5 zile calendaristice de la administrarea apei, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c);d) cu procesele-verbale prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) întocmite pentru fiecare acțiune de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic și cu autorizații de vânătoare, în situația în care acțiunile de alungare nu au avut efect, fapt dovedit prin pagubele produse ulterior acestora, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la aceeași normă;e) cu confirmarea de transmitere a solicitării pentru obținerea hotărârii consiliului local competent și a avizului șefului sectorului poliției de frontieră pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor de vânătoare, dacă nu se face dovada existenței acestora, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. e);f) cu confirmarea de transmitere către unitatea administrativ-teritorială a notificării privind refuzul utilizatorului de teren agricol de participare a acestuia ca asistent la acțiunile pentru prevenirea pagubelor și/sau cu actul constatator al unității administrativ-teritoriale pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 4(1) Administratorul unei arii naturale protejate pentru prevenirea pagubelor produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă, are obligația de a solicita, de îndată, ca urmare a sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre, în condițiile art. 39^1 din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la legea anterior menționată.(2) În lipsa sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre, administratorul ariei naturale protejate este absolvit de îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1).(3) Administratorul ariei naturale protejate trebuie să facă dovada îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), prin transmiterea către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare a solicitării acordului privind recoltarea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, care produc pagube, însoțită de avizul consiliului științific.
   +  Anexa nr. 4
  Obligațiile ce le revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor
  ce pot fi cauzate de exemplare din specii de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2
  la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare
   +  Articolul 1Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, proprietarii animalelor domestice au următoarele obligații:a) să asigure paza animalelor domestice aflate la pășunat sau la diferite munci;b) să folosească pentru pășunatul animalelor domestice numai acele suprafețe admise, potrivit legii, la pășunat;c) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite și păzite;d) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de pășunat și adăpat numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv și cu administratorul suprafeței respective de fond forestier;e) să folosească vetre de stupină, numai pe acele suprafețe admise, potrivit legii, în acest scop.  +  Articolul 2(1) Pentru a primi despăgubiri în cazul pagubelor produse animalelor domestice de către exemplare din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii animalelor domestice trebuie să îndeplinească toate obligațiile și condițiile specifice prevăzute la art. 1.(2) Proprietarii de animale domestice fac dovada îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 1 prin următoarele:a) deținerea numărului de câini pentru pază, admis în condițiile Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. a) și c);b) contractul de pășunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevăd suprafețele admise la pășunat, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. b); prin excepție, raportat la prevederile art. 23 alin. (1) lit. b)-c) și alin. (2) și (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii de animale domestice vor prezenta, după caz, acordul scris al deținătorului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială, dovada proprietății sau deținerii cu orice titlu a terenului agricol pe care se pășunează, acordul scris al proprietarului pădurii și al gestionarului fondului cinegetic, pentru fondul forestier privat pe care se pășunează;c) constatarea, la fața locului, de către comisia de constatare și evaluare a pagubei a asigurării condițiilor de adăpostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. c);d) aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea/pășunatul animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situația prevăzută la art. 1 lit. d);e) existența a cel puțin unei persoane răspunzătoare cu asigurarea pazei și a condițiilor de adăpostire pe timpul nopții, în cazul turmelor și cirezilor aflate la pășunat, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. a) și c);f) documente specifice, potrivit Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. e).  +  Articolul 3Modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 1 se consemnează în procesul-verbal de constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest scop.  +  Articolul 4Sunt exceptați de la obligațiile prevăzute la art. 1 și 2 proprietarii ale căror animale domestice se află în propria gospodărie. Acești proprietari trebuie să dovedească prin documente că animalele sunt înregistrate la primărie și la medicul veterinar.
   +  Anexa nr. 5Antet UATNr ......... / .........
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta adeverință se atestă faptul că persoana fizică/juridică .........., având codul de identificare fiscală*1) ........., figurează pe anul .........., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic ..........*2), precum și înscris(ă) în registrul agricol tipul ......... vol ........., poziția .......... nr. .........., satul .........., str. ......... nr. ..........*3), cu următoarele suprafețe și culturi:
  Nr. crtSuprafață (ha)Categoria de folosințăNr. bloc fizicParcelaCulturaAnul înființării culturii
  Prezenta adeverință s-a eliberat cu respectarea prevederilor legale, fiind necesară pentru completarea Procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole și silvice nr. ........../...........*1) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.*2) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuții în domeniul administrării impozitelor și taxelor locale.*3) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole.
  Primarul,…….. ) (prenumele și numele) L.S Secretarul,………. ) (prenumele și numele) Inspector cu atribuții în domeniul administrării impozitelor și taxelor locale), ……..(prenumele și numele) Inspector cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole), ………..
  NOTĂ:Eliberarea adeverinței nu se condiționează de plata impozitelor și taxelor locale.
   +  Anexa nr. 6Antet UATNr. ...... /..........
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta adeverință se atestă faptul că persoana fizică/juridică ................, având codul de identificare fiscală*1) ........, figurează pe anul ..........., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic .........*2), precum și înscris(ă) în registrul agricol tipul ........... vol ........, poziția ......... nr. ......., satul ......, str. .......... nr. .......*3), cu următoarele animale domestice:
  Nr. crt. Specia Crotalie nr. /alte mărci de identificare
  Prezenta adeverință s-a eliberat cu respectarea prevederilor legale, fiind necesară pentru completarea Procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic animalelor domestice nr. ....../...........*1) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.*2) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuții în domeniul administrării impozitelor și taxelor locale.*3) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole.
  Primarul,…….. ) (prenumele și numele) L.S Secretarul,………. ) (prenumele și numele) Inspector cu atribuții în domeniul administrării impozitelor și taxelor locale), ……..(prenumele și numele) Inspector cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole), ……….. (prenumele și numele)
  NOTĂ:Eliberarea adeverinței nu se condiționează de plata impozitelor și taxelor locale.
   +  Anexa nr. 7.........(Denumirea unității administrativ-teritoriale la care se înregistrează actul)Nr. ....../.......
  Proces-verbal
  de constatare și evaluare a pagubelor produse culturilor agricole și silvice de către exemplare
  din speciile de faună de interes cinegetic și de stabilire a răspunderii civile și a despăgubirii
  I. COMISIA, întrunită astăzi .........., constituită din:1. .............. - reprezentant al ........... (unitatea administrativ - teritorială);2. .......... - reprezentant al ............ (structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură);3. ......... - reprezentant al ........ (structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului),în prezența:1. ........ - reprezentant al ....... (gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice; administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafețelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă);2. ......., proprietarul/împuternicit al proprietarului care a cerut despăgubirea, identificat cu B.I./C.I./CUI ......., în urma sesizării din data de ......., înregistrată cu nr. ....... la Primăria ......., Județul ........ ne-am deplasat în ziua de ......, între orele ......, la locul denumit ......., localizat în ......., proprietate a ......., teren inclus în fondul cinegetic/aria naturală protejată ......, unde am constatat și stabilit că, în urmă cu circa ........ ore/zile, s-au produs pagube culturilor ......... de către exemplare din specia de faună cinegetică, ....... după cum urmează:
  Nr. crt. Cultura agricolă/silvică Localitatea/unitatea admnistrativ -teritorială Localizare cadastrală/amenajistică (bloc fizic, tarla, parcelă/ O.S., U.P., u.a.) Suprafața totală cultivată (ha) Suprafața culturii vătămate și ponderea din suprafața totală cultivată Gradul de dăunare a culturii vătămate (%)
  (ha) (%)
  0 1 2 3 4 5 6 7
  II Situația culturilor agricole/silvice la data constatării pagubelor:1. Stadiul de dezvoltare (fenofaza) și starea de vegetație: ..... ; ...2. Aspecte ale vătămării (dăunării) .......3. Starea fitosanitară a culturilor agricole/silvice ..........III. Descrierea împrejurărilor în care s-au produs pagubele: .........IV. Cheltuielile efectuate de proprietar până la producerea pagubei:
  Nr. crt. Cultura silvică Lucrarea efectuată Suprafața pe care s-a efectuat lucrarea (ha) Costul total unitar, fără TVA (lei/ha) Total cheltuieli, fără TVA (col. 3xcol.4) (lei)
  0 1 2 3 4 5
  Total X X
  V. Constatarea și evaluarea pagubei.A. În cazul culturilor agricole
  Nr. crt. Specificări U.M. Total Din care, pe specii/grup de specii
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 Suprafața totală cultivată Ha
  2 Suprafața culturii vătămate din suprafața totală cultivată (S) Ha
  3 Gradul de dăunare a culturii vătămate (G) %
  4 Valoarea medie a producției vegetale VPV = (VPV1 + VPV2 + VPV3)/3lei/ha
  5 Valoare cheltuieli (VC) Lei/SxG
  6 Valoarea despăgubirii VD = VPV x S x G - VClei/ha
  Unde:VPV1-3 = valoarea producției vegetale a culturii calamitate din ultimii 5 ani, din care au fost excluse valoarea cea mai mica și cea mai mare obținuteVPV = valoarea medie a producției vegetale calculată ca o medie aritmetica a VPV1-3VC = valoarea cheltuielilor care s-ar fi făcut de la momentul producerii pagubei și până la momentul recoltării culturii. Această valoare se calculează pentru suprafața (S)xG, a culturii vătămate, adică pe acea suprafața care reiese din calcul, cu un procent de vătămare de 100%.VD = valoarea despăgubirii.
  B1. În cazul culturilor de puieți din solare și pepiniere/culturilor de răchită
  Nr. crt. Specificări U.M. Total Din care, pe specii/grup de specii
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 Suprafața totală cultivată Ha
  2 Suprafața culturii vătămate din suprafața totală cultivată Ha
  3 Gradul de dăunare a culturii vătămate %
  4 Cheltuieli pe hectar efectuate până la producerea pagubei, fără TVA lei/ha
  5 Valoarea pagubei pe ha (rd3xrd4/100) lei/ha
  6 Total valoare pagubă (rd 2xrd5) Lei
  B2. În cazul puieților de specii forestiere
  Nr. crt. Specificări U.M. Total Din care, pe specii/grupe de specii:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 Nr. exemplare afectate buc.
  2 Valoare factor "k" specific* -
  3 Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data producerii pagubei, stabilit potrivit legii lei/mc
  4 Valoarea pagubei (rd. 1 x rd.2 x rd.3) lei
  * se aplică coeficientul "k" cu valoarea din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007, valoare corespunzătoare situației când nu se acordă limitarea răspunderii.
  B3. În cazul lăstarilor de specii forestiere
  Nr. crt. Specificări U.M. Total Din care, pe specii/grupe de specii:
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 Nr. exemplare afectate buc.
  2 Valoare factor "k" specific* -
  3 Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data producerii pagubei, stabilit potrivit legii lei/mc
  4 Valoarea pagubei (rd.1 xrd.2xrd.3) lei
  * se aplică coeficientul "k" cu valoarea din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007, valoare corespunzătoare situației când nu se acordă limitarea răspunderii.
  B4. În cazul pomilor de Crăciun
  Nr. crt. Specificări U.M. Total Din care, pe specii/grupe de specii:
  0 1 2 3 4 5 6
  1 Nr. exemplare afectate buc.
  2 Valoare factor "k" specific* -
  3 Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data producerii pagubei, stabilit potrivit legii lei/mc
  4 Valoarea pagubei (rd. 1 x rd.2 x rd.3) lei
  * se aplică coeficientul "k" cu valoarea din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007, valoare corespunzătoare situației când nu se acordă limitarea răspunderii.
  B5. În cazul arborilor
  Nr. crt. Specia/grupul de specii Categoria de diametre (cm) Factorul "k" specific* Nr. buc. Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data producerii pagubei, stabilit potrivit legii (lei/mc) Valoarea pagubei, fără TVA (lei) (col. 3 x col. 4 x col. 5)
  0 1 2 3 4 5 6
  1
  ...
  Total X x x
  * se aplică coeficientul "k" cu valoarea din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007, valoare corespunzătoare situației când nu se acordă limitarea răspunderii.
  VI. Îndeplinirea obligațiilor de către gestionarul faunei cinegetice pentru prevenirea pagubelor produse culturilor agricole și silvice
  Obligația și documentele prevăzute la: Documentul prin care se dovedește îndeplinirea obligației Numărul și data înregistrării
  art. 1 alin. (1) lit. a) și art. 3 lit. a) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. b) și art. 3 lit. b) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. c) și art. 3 lit. c) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. d) și art. 3 lit. d) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. e) și art. 3 lit. e) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (2) și art. 3 lit. f) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  VII. Îndeplinirea obligațiilor de către administratorul ariei naturale protejate pentru prevenirea pagubelor produse culturilor agricole și silvice
  Obligația și documentele prevăzute la: Documentul prin care se dovedește îndeplinirea obligației Numărul și data înregistrării
  art. 4 alin. (1) și (3) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  VIII. Alte mențiuni (după caz)..............................................................................................IX. Votul membrilor comisiei.Membrii prezenți își exprimă votul de SUSȚINERE a datelor înscrise în prezentul proces-verbal și îl motivează, dacă este cazul, astfel:1. ............ - reprezentant al .............., unitate administrativ - teritorialăDA /NU. MOTIVARE ........Semnătura ................2. .......... - reprezentant al ......... (structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură),DA /NU. MOTIVARE .........Semnătura.......3. .......... - reprezentant al ......... (structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului),DA /NU. MOTIVARE ........Semnătura......Având în vedere cele constatate, comisia hotărăște, în urma votului membrilor acesteia, că răspunderea civilă pentru pagubele produse revine ..........., care trebuie să achite o despăgubire în cuantum de ....... lei.Achitarea despăgubirii menționată mai sus se face pe baza deciziei emisă conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ............, într-un exemplar original. Prezentul proces-verbal, împreună cu toate documentele în baza cărora s-a întocmit, se înregistrază la unitatea administrativ-teritorială, pe raza căreia s-a produs paguba, și se înaintează, cu confirmare de primire, în maximum 3 zile lucrătoare, la ........ (autoritatea competentă pentru emiterea deciziei privind despăgubirea), unde se constituie, se păstrează și se arhivează dosarul de despăgubire.Câte o copie a prezentului proces-verbal se preia de către fiecare membru prezent al comisiei, de reprzentantul gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate și de proprietarul care a cerut despăgubirea.COMISIA (numele, funcția, partea reprezentantă, semnătura):1. ............. - reprezentant al .............. unitatea administrativ-teritorială) ............ ;2. ................ - reprezentant al ............. (structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură) .......;3. ........... - reprezentant al ........ (structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului) .......ÎN PREZENȚA (numele, funcția, partea reprezentantă, semnătura):1. .......... - reprezentant al ......... (gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice sau administrator al ariei naturale protejate ......., în cazul suprafețelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă);2. ............. - proprietarul/împuternicit al proprietarului care a cerut despăgubirea .......
   +  Anexa nr. 8.....................................................(denumirea unității administrativ-teritoriale la care se înregistrează actul)Nr. ...................../........................
  PROCES-VERBAL
  privind constatarea și evaluarea pagubelor produse animalelor domestice, cu excepția albinelor,
  de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic și stabilirea răspunderii civile și a despăgubirii
  I. COMISIA, întrunită astăzi, ..................................................., constituită din:1. ................... - reprezentant al ............ (unitatea administrativ-teritorială)...........;2. ................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură)......... ;3. .................... - reprezentant al ........(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului)........,în prezența:1. ....................... - reprezentant al ..............(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafețelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)...........;2. ....................., proprietarul care a cerut despăgubirea, identificat cu B.I./C.I./CUI ............, cu domiciliul/sediul în ................................ ......................................., în urma sesizării din data de ..................., înregistrată cu nr. ......................... la Primăria ..................., județul ................................................, ne-am deplasat în ziua de .............................., între orele ............, la locul denumit ..........................., localizat în ........................................, proprietate a ........................................, teren inclus în fondul cinegetic/aria naturală protejată .........................., unde am constatat și stabilit că, în urmă cu circa .................. ore/zile, s-au produs pagube animalelor domestice de către exemplare din specia de faună cinegetică ............................................:
  Nr. crt.Specia de animal domesticRasaSexulVârsta (ani)Crotalia nr./ alte mărci de identificareAlte elemente de identificare (cu nominalizare)Greutatea în viu (kg/exemplar)
  01234567
  II. Informații privind rănirea/uciderea animalelor domestice2.1. Referitor la rănirea și/sau uciderea animalelor domestice1. Răni provocate de ...................................2. Actul constatator al medicului veterinar ......................3. Data când a fost anunțat medicul veterinar .......................2.2. Sacrificarea de necesitateCine a dispus sacrificarea animalului .............., data ..................., motivele .................Cantitatea de carne rezultată .................... kg; valoare .............. lei;– vândută ............. kg; valoare ............. lei;– reținută de proprietar ........... kg; valoare .................................... lei;– confiscată ............................ kg; valoare .................................... lei.Motivele pentru care a fost confiscată carnea .......................................................................................................Pielea: valoare: .............................. calitatea la livrare: ..........................III. Împrejurările în care s-a produs paguba constatată și evaluată:......................................................................................................................................................................IV. Stabilirea despăgubirilor
  Nr. crt.SpecificăriU.M.Principalele date privind animalul afectat: a) specia; b) rasa; c) categoriaTotal
  a) ............... b) ............... c) ...............a) ............... b) ............... c) ...............a) ............... b) ............... c) ...............a) ............... b) ............... c) ...............
  01234567
  1Număr de animale afectatecapete
  2Valoarea animaluluilei/capx
  3Valoarea pagubei(rând 1 x rând 2)lei
  4Valoarea recuperată de proprietarlei
  5Valoarea despăgubirii ce trebuie acordată (rând 3 – rând 4)lei
  V. Îndeplinirea obligațiilor de către gestionarul faunei cinegetice pentru prevenirea pagubelor produse animalelor domestice
  Obligația și documentele prevăzute la: Documentul prin care se dovedește îndeplinirea obligațieiNumărul și data înregistrării
  art. 1 alin. (1) lit. a) și art. 3 lit. a) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. b) și art. 3 lit. b) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. c) și art. 3 lit. c) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. d) și art. 3 lit. d) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. e) și art. 3 lit. e) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (2) și art. 3 lit. f) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  VI. Îndeplinirea obligațiilor de către proprietarul de animale domestice pentru prevenirea pagubelor produse acestora
  Obligația și documentele prevăzute la:Documentul prin care se dovedește îndeplinirea obligației*Numărul și data înregistrării
  art. 1 lit. a) și art. 2 alin. (2) lit. a) și e) din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 lit. b) și art. 2 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 lit. c) și art. 2 alin. (2) lit. a), c) și e) din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 lit. d) și art. 2 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  VII. Îndeplinirea obligațiilor de către administratorul ariei naturale protejate pentru prevenirea pagubelor produse animalelor domestice
  Obligația și documentele prevăzute la:Documentul prin care se dovedește îndeplinirea obligațieiNumărul și data înregistrării
  art. 4 alin. (1) și (3) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  VIII. Alte mențiuni (după caz)........................................................* Sunt exceptați proprietarii de animale domestice aflate în propria gospodărie. Acești proprietari trebuie să dovedească prin documente că animalele sunt înregistrate la primărie și la medicul veterinar.IX. Votul membrilor comisieiMembrii prezenți își exprimă votul de SUSȚINERE a datelor înscrise în prezentul proces-verbal și îl motivează, dacă este cazul, astfel:1. ...................... - reprezentant al ..............(unitatea administrativ-teritorială).......;DA/NU. MOTIVARE ....................................................................................................................................................................Semnătura:............................2. .................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură).........;DA/NU. MOTIVARE ..........................................................................................................................................................Semnătura:............................3. ....................... - reprezentant al .............(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului).........,DA/NU. MOTIVARE .............................................................................................................................................................Semnătura:............................Având în vedere cele constatate, comisia hotărăște, în urma votului membrilor acesteia, că răspunderea civilă pentru pagubele produse revine ..................................................., care trebuie să achite o despăgubire în cuantum de ....................... lei.Achitarea despăgubirii menționate mai sus se face pe baza deciziei emise conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023.Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ..........................., într-un exemplar original. Prezentul proces-verbal, împreună cu toate documentele în baza cărora s-a întocmit, se înregistrează la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia sa produs paguba și se înaintează, cu confirmare de primire, în maximum 3 zile lucrătoare, la ........(autoritatea competentă pentru emiterea deciziei privind despăgubirea)........, unde se constituie, se păstrează și se arhivează dosarul de despăgubire.Câte o copie a prezentului proces-verbal se preia de către fiecare membru prezent al comisiei, de reprezentantul gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate și de proprietarul care a cerut despăgubirea.COMISIA (numele, funcția, partea reprezentantă, semnătura):1. ................. - reprezentant al ............(unitatea administrativ-teritorială).........;2. ....................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură).........;3. ................... - reprezentant al ........(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului)......,ÎN PREZENȚA (numele, funcția, partea reprezentantă, semnătura):1. .................. - reprezentant al .........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafețelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)..........;2. ........................ - proprietarul/împuternicitul proprietarului care a cerut despăgubirea.
   +  Anexa nr. 9................................................(denumirea unității administrativ-teritoriale la care se înregistrează actul)Nr. ...................../........................
  PROCES-VERBAL
  de constatare și evaluare a pagubelor produse stupinelor de către exemplare
  din speciile de faună de interes cinegetic și de stabilire a răspunderii civile și a despăgubirii
  I. COMISIA, întrunită astăzi, ..................................................., constituită din:1. ....................... - reprezentant al .............. (unitatea administrativ-teritorială)...........;2. ........................ - reprezentant al ........(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură)............;3. ...................... - reprezentant al ............(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului).........,în prezența:1. ........................ - reprezentant al ..........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafețelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă).............;2. ........................., proprietarul care a cerut despăgubirea, identificat cu B.I./C.I./CUI ..............................., cu domiciliul/sediul în ........................... ................................................., în urma sesizării din data de ..................., înregistrată cu nr. ..................... la Primăria ..........................., județul ......................, ne-am deplasat în ziua de .............................., între orele ......................................., la locul denumit ............................., localizat în ......................................., proprietate a ........................................, teren inclus în fondul cinegetic/aria naturală protejată ...................., unde am constatat și stabilit că, în urmă cu circa .................. ore/zile, s-au produs pagube animalelor domestice de către exemplare din specia de faună cinegetică ...............................................:
  Nr. crt.Stupina - codul de identificare a stupineiStupulCodul de identificare a stupului
  0123
  II. Situația stupinei/stupinelor la data constatării pagubelor:1. Pagube provocate de ....................................2. Actul constatator al medicului veterinar ....................................3. Data când a fost anunțat medicul veterinar ...........................4. Fenofaza și starea de prezentare ..................................5. Aspecte ale vătămării (dăunării) .................................................6. Starea stupinelor ........................................................III. Descrierea împrejurărilor în care s-au produs pagubele:................................................................................................................................................................................................................IV. Constatarea și evaluarea pagubei
  Nr. crt.SpecificăriU.M.Pierderi constatateValoare unitară (lei)Valoare totală (lei)
  (3 x 4)
  012345
  1Număr de stupi afectați (cutii + rame)nr.
  2Număr de familii de albine (material biologic apicol)nr.
  3
  4
  5
  6
  7Valoarea despăgubirii (VD)lei
  Valoarea despăgubirii (VD) = VStup + VAlbineunde:VStup = valoarea totală a stupilor (cutii + rame)VAlbine = valoarea totală a materialului biologic apicol
  V. Îndeplinirea obligațiilor de către gestionarul faunei cinegetice pentru prevenirea pagubelor produse stupinelor
  Obligația și documentele prevăzute la:Documentul prin care se dovedește îndeplinirea obligațieiNumărul și data înregistrării
  art. 1 alin. (1) lit. a) și art. 3 lit. a) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. b) și art. 3 lit. b) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. c) și art. 3 lit. c) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. d) și art. 3 lit. d) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (1) lit. e) și art. 3 lit. e) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  art. 1 alin. (2) și art. 3 lit. f) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  VI. Îndeplinirea obligațiilor de către administratorul ariei naturale protejate pentru prevenirea pagubelor produse stupinelor
  Obligația și documentele prevăzute la:Documentul prin care se dovedește îndeplinirea obligațieiNumărul și data înregistrării
  art. 4 alin. (1) și (3) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  VII. Îndeplinirea obligațiilor de către proprietarul de animale domestice pentru prevenirea pagubelor produse acestora
  Obligația și documentele prevăzute la:Documentul prin care se dovedește îndeplinirea obligațieiNumărul și data înregistrării
  art. 1 lit. e) și art. 2 alin. (2) lit. f) din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
  VIII. Alte mențiuni (după caz)............................................................................................................................................................IX. Votul membrilor comisieiMembrii prezenți își exprimă votul de SUSȚINERE a datelor înscrise în prezentul proces-verbal și îl motivează, dacă este cazul, astfel:1. ...................... - reprezentant al .............. (unitatea administrativ-teritorială)....................;DA/NU. MOTIVARE ...................................................................................................................................................................Semnătura:............................2. ....................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură).........;DA/NU. MOTIVARE ......................................................................................................................................................................Semnătura:............................3. ........................... - reprezentant al ..............(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului).......;DA/NU. MOTIVARE ............................................................................................................................................................................Semnătura:............................Având în vedere cele constatate, comisia hotărăște, în urma votului membrilor acesteia, că răspunderea civilă pentru pagubele produse revine ......................................................, care trebuie să achite o despăgubire în cuantum de .................... lei.Achitarea despăgubirii menționate mai sus se face pe baza deciziei emise conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023.Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, .............., într-un exemplar original. Prezentul proces-verbal, împreună cu toate documentele în baza cărora s-a întocmit, se înregistrează la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia sa produs paguba și se înaintează, cu confirmare de primire, în maximum 3 zile lucrătoare, la ........(autoritatea competentă pentru emiterea deciziei privind despăgubirea)....., unde se constituie, se păstrează și se arhivează dosarul de despăgubire.Câte o copie a prezentului proces-verbal se preia de către fiecare membru prezent al comisiei, de reprezentantul gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate și de proprietarul care a cerut despăgubirea.COMISIA (numele, funcția, partea reprezentantă, semnătura):1. ....................... - reprezentant al ..............(unitatea administrativ-teritorială)........;2. ...................... - reprezentant al .......... (structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură)............;3. ........................ - reprezentant al ............(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului).....ÎN PREZENȚA (numele, funcția, partea reprezentantă, semnătura):1. ...................... - reprezentant al ...........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafețelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)...........;2. .........................., proprietarul/împuternicitul proprietarului care a cerut despăgubirea.
   +  Anexa nr. 10.........................................................(denumirea unității administrativ-teritoriale la care se înregistrează actul)Nr. ...................../........................
  PROCES-VERBAL
  privind constatarea și evaluarea pagubelor produse autovehiculelor,
  în urma accidentelor de circulație, de către exemplare din specii de faună
  de interes cinegetic și stabilirea răspunderii civile și a despăgubirii
  I. COMISIA, întrunită astăzi ..................................................., constituită din:1. ...................... - reprezentant al ............... (unitatea administrativ-teritorială)..........;2. .................... - reprezentant al ............ (administratorul drumului).......... ;3. ...................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului).......,în prezența:1. ...................... - reprezentant al .........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafețelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)...............;2. .......................... - proprietarul care a cerut despăgubirea sau reprezentantul legal ori convențional al acestuia, identificat cu B.I./C.I./CUI ..............................., cu domiciliul/sediul în ................................., în urma Sesizării din data de ..................., înregistrată cu nr. .................. la Primăria ......................, județul ................., am constatat și stabilit că, în data de .................., ora .................., s-au produs pagube autoturismului, cu următoarele date de identificare, în urma accidentului de circulație provocat de către exemplare din specia de faună cinegetică...............................................................;
  Autovehicul (denumire)MarcaNr. de înmatriculareAnul de fabricațieProprietarul autovehiculului
  12345
  II. Informații privind producerea accidentului de circulație:2.1. Referitor la constatarea producerii accidentului de circulație1. Daune provocate de ................................................2. Cauzele și împrejurările producerii accidentului de circulație .................. transmise de .............. prin Scrisoarea nr. ............/................3. Sunt/Nu sunt montate indicatoare „atenție animale“, pe sectorul de drum respectiv.2.2. Daune produse1. Devizul estimativ de reparație auto nr. ..........................., întocmit și asumat de către o unitate service autorizată2. Emitentul devizului menționat la pct. 1 ..............................................................3. Valoarea detaliată a devizului menționat la pct. 1 .............................................4. Valoarea totală a devizului menționat la pct. 1 ..................................................III. Stabilirea despăgubirilorAvând în vedere valoarea detaliată și totală a Devizul estimativ de reparație auto nr. ............... din data de ................, comisia stabilește o valoare a despăgubirilor în sumă de ............................ .IV. Alte mențiuni (după caz)..........................................................................................................V. Votul membrilor comisieiMembrii prezenți își exprimă votul de SUSȚINERE a datelor înscrise în prezentul proces-verbal și îl motivează, dacă este cazul, astfel:1. ......................... - reprezentant al ......... (unitatea administrativ-teritorială)..........;DA/NU. MOTIVARE ......................................................................................................................................................................Semnătura:............................2. ................. - reprezentant al ................ (administratorul drumului)...........;DA/NU. MOTIVARE ..............................................................................................................................................................Semnătura:............................3. ................... - reprezentant al .............(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului).........;DA/NU. MOTIVARE ...................................................................................................................................................................Semnătura:............................Având în vedere cele constatate, comisia hotărăște, în urma votului membrilor acesteia, că răspunderea civilă pentru pagubele produse revine ...................., care trebuie să achite o despăgubire în cuantum de ........................ lei.Achitarea despăgubirii menționate mai sus se face pe baza deciziei emise conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023.Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ..............., într-un exemplar original. Prezentul proces-verbal, împreună cu toate documentele în baza cărora s-a întocmit, se înregistrează la unitatea administrativ-teritorială, pe raza căreia sa produs paguba, și se înaintează, cu confirmare de primire, în maximum 3 zile lucrătoare, la .........(autoritatea competentă pentru emiterea deciziei privind despăgubirea)....., unde se constituie, se păstrează și se arhivează dosarul de despăgubire.Câte o copie a prezentului proces-verbal se preia de către fiecare membru prezent al comisiei, de reprezentantul gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate și de proprietarul care a cerut despăgubirea.COMISIA (numele, funcția, partea reprezentantă, semnătura):1. ..................... - reprezentant al ............. (unitatea administrativ-teritorială)..............;2. ...................... - reprezentant al ............ (administratorul drumului)........ ;3. ........................ - reprezentant al ...........(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului)..........,ÎN PREZENȚA (numele, funcția, partea reprezentantă, semnătura):1. ...................... - reprezentant al ...........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate ........., în cazul suprafețelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)..............;2. ........................................ - proprietarul/reprezentantul legal ori convențional al proprietarului care a cerut despăgubirea.
   +  Anexa nr. 11ANTET(structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/structura teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului)
  DECIZIA
  Nr. ........./........................
  În temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele sau daunele produse de speciile de faună cinegetică din anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia,în baza Dosarului înregistrat cu nr. ............./..............., întocmit conform prevederilor art. 6 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023, parte integrantă din prezenta decizie, constituit din următoarele înscrisuri (se va menționa fiecare înscris din dosar): ....................................................................................................,(conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare/conducătorul autorității publice teritoriale pentru protecția mediului) ..........................................emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Cu data prezentei, se aprobă/nu se aprobă răspunderea civilă stabilită de către comisie prin Procesul-verbal nr. ........./............, pentru pagubele produse culturilor agricole/culturilor silvice/animalelor domestice/stupinelor/autovehiculelor, proprietate a ........................ de către exemplare din specia .................., faună de interes cinegetic din anexa nr. .... la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform Raportului de evaluare nr. ............... *  +  Articolul 2** - Despăgubirea pentru pagubele menționate la art. 1, în sumă de ................. lei, se achită proprietarului păgubit..............., identificat prin .........................., prin virarea în contul nr. .............. deschis la ................., sau prin mandat poștal la adresa ..............................., în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei.  +  Articolul 3*** - Persoana prevăzută la art. 2 poate accepta echivalența în produse a valorii de despăgubire în termenul stabilit la art. 2.  +  Articolul 4Persoana căreia îi revine răspunderea civilă duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii și va face, la subscrisa autoritate, dovada achitării despăgubirii în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei.  +  Articolul 5Prin plata despăgubirii, atât în bani, cât și în produse, se sting orice pretenții privind paguba care face obiectul prezentei decizii.  +  Articolul 6Prezenta decizie poate fi contestată potrivit capitolului II art. 7 și 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Prezenta decizie se comunică proprietarului păgubit și persoanei care poartă răspunderea civilă prevăzută la art. 1 de către ........................................................
  Conducătorul autorității,
  ...................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura și ștampila autorității)
  * Pentru fiecare pagubă în parte se va întocmi un raport de evaluare, emis de entitatea emitentă a deciziei, privind respectarea prevederilor legale în vigoare.** Art. 2 se completează dacă răspunderea civilă revine altei persoane decât a celei păgubite.*** Plata despăgubirii, prin echivalența în produse, se realizează de către gestionarul fondului cinegetic căruia îi revine răspunderea civilă, respectiv ........................
  -------