HOTĂRÂRE nr. 1.577 din 28 decembrie 2022pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 11 aprilie 2000, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Titularul dreptului la concediu paternal, prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea concediului paternal nr. 210/1999, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, cu durata de 10 zile lucrătoare, este tatăl copilului nounăscut, respectiv al copiilor nou-născuți, în cazul sarcinilor multiple, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul/copiii, în cazul sarcinilor multiple, este/sunt născut/născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat/sunt adoptați de titularul dreptului.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adresează în scris angajatorului, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului/copiilor, în cazul sarcinilor multiple. Acesta are obligația de a dispune luarea măsurilor necesare în vederea acordării concediului paternal.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de lucrător potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) și (3) din lege, indiferent de modul de organizare și de finanțare a angajatorului.(2) În cazul personalului prevăzut la art. 2 alin. (1^1) din lege, angajatorul reprezintă instituția din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională în care își desfășoară activitatea acesta.4. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se plătește din fondul de salarii al angajatorului și se include în veniturile impozabile ale lucrătorului.5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut satisface serviciul militar în calitate de militar în termen, potrivit legii, el are dreptul la o permisie de 10 zile lucrătoare, ce se acordă de unitatea militară în condițiile prevăzute la art. 1 și 2, care se aplică în mod corespunzător.(2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă și în cazul în care tatăl care îndeplinește obligatoriu serviciul militar în calitate de militar în termen solicită acordarea acestei permisii în vederea recunoașterii paternității, întocmită în condițiile legii.(3) Permisia solicitată și acordată va fi justificată, la întoarcere, cu certificatul de naștere al copilului, din care să rezulte calitatea de tată a militarului în situația în care declarația de recunoaștere a paternității s-a făcut simultan cu înregistrarea nașterii sau, după caz, numai pe baza declarației de recunoaștere a paternității, dacă aceasta s-a făcut ulterior înregistrării nașterii copilului la serviciul de stare civilă.6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 10 zile lucrătoare cu încă 5 zile lucrătoare, dacă a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.(2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condițiile alin. (1) se acordă pentru fiecare copil nou-născut, respectiv pentru fiecare naștere în cazul sarcinilor multiple pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut.7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut.(2) Cursurile de puericultură se pot desfășura în perioada de sarcină a mamei sau după nașterea copilului în cabinetul medicului de familie al tatălui sau în cadrul unităților sanitare sau altor unități de profil care organizează astfel de cursuri.(3) În urma verificării noțiunilor dobândite, medicul de familie sau, după caz, personalul specializat din cadrul unităților sanitare sau altor unități de profil va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.(4) În cazul în care tatăl are studii de specialitate, respectiv este medic sau asistent medical, nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obținerea atestatului în condițiile prevăzute la alin. (3).(5) Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însușirea noțiunilor prevăzute la alin. (1) și cuprinde, suplimentar, datele personale din cartea de identitate a tatălui, data eliberării, semnătura și parafa medicului de familie sau, după caz, a personalului specializat prevăzut la alin. (3).8. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Acordarea concediului de lăuzie neefectuat se face de angajatorul la care tatăl își desfășoară activitatea, la cererea acestuia, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tată al copilului nou-născut, precum și a certificatului de deces al mamei și, după caz, a certificatului de concediu de lăuzie al mamei în situația în care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel.9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În cazul decesului mamei copilului, în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:a) indemnizație egală cu indemnizația de maternitate, cuvenită mamei decedate, calculată potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, acordată în cazul în care tatăl nu îndeplinește stagiul de asigurare pentru a beneficia de dreptul la concediu medical;b) indemnizație stabilită în condițiile art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, acordată în cazul în care acesta îndeplinește stagiul de asigurare pentru a beneficia de dreptul la concediu medical.(2) Indemnizația se suportă din fondul de salarii al angajatorului la care tatăl își desfășoară activitatea.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.577.------