ANEXE din 27 decembrie 2022privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.279 bis din 30 decembrie 2022  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 9 din 27 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1279 din 30 decembrie 2022.
   +  Anexa nr. 1
  Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,
  prevăzute de anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015
  1. La Capitolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. În înțelesul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, instituția de credit reprezintă orice entitate care corespunde definiției instituției de credit prevăzute la art. 4 alin.(1) pct.1 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 26 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare.2. La Capitolul II, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Prezentele reglementări se aplică, potrivit prevederilor art. 2 din ordin, instituțiilor, din momentul în care acestea sunt notificate/autorizate să funcționeze de către Banca Națională a României ca instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică, precum și Fondului și schemelor de garantare a depozitelor.3. La Capitolul III, Secțiunea 1 se modifică după cum urmează:3.1. Punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. (1) Entitățile de interes public, menționate la art. 3 din ordin, cu excepția Fondului și schemelor de garantare a depozitelor, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:(1) Entitățile de interes public, menționate la art. 3 din ordin, cu excepția Fondului și schemelor de garantare a depozitelor, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:a) bilanț;b) cont de profit și pierdere;c) situația modificărilor capitalurilor proprii;d) situația fluxurilor de trezorerie;e) notele explicative.(2) Fondul și schemele de garantare a depozitelor întocmesc situații financiare anuale care cuprind:a) bilanț;b) cont de profit și pierdere;c) situația fluxurilor de trezorerie;d) notele explicative.(3) Instituțiile menționate la art. 2 lit. c) din ordin întocmesc situații financiare anuale care cuprind:a) bilanț;b) cont de profit și pierdere;c) notele explicative.(4) Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar.3.2. Punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. Formatul situațiilor financiare anuale prevăzute la pct. 6 este cel prevăzut la Capitolul IX, Capitolul X și Capitolul X^1 din prezentele reglementări.4. La Capitolul III, Secțiunea 3 se modifică după cum urmează:4.1. Punctul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:35. (1) Drepturile asupra proprietăților imobiliare și alte drepturi similare, așa cum sunt definite de legislația națională, cu excepția investițiilor imobiliare, trebuie prezentate la „terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii”.(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) sunt prezentate la elementul menționat mai sus numai dacă corespund criteriilor de recunoaștere a imobilizărilor corporale.4.2. Punctul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:42. Ajustările negative de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, și/sau ajustări provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere deschise în cadrul claselor 2 - 4 din Planul de conturi, prevăzut la Capitolul VIII din prezentele reglementări, și care diminuează în bilanț valoarea activelor aferente), în funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.4.3. Punctul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În situația în care un credit a fost acordat de un sindicat sau un consorțiu ce grupează mai mulți participanți, fiecare dintre aceștia prezintă doar acea parte din credit pe care a finanțat-o.(2) În cazul unui credit consorțial, așa cum este prezentat la alin. (1), dacă valoarea fondurilor garantate de un participant depășește suma pe care acesta a finanțat-o, garanția suplimentară trebuie prezentată ca datorie contingentă (la elementul 1 în afara bilanțului, litera (b)).5. La Capitolul III, Secțiunea 4 se modifică după cum urmează:5.1. Punctul 54, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul acestui element vor fi prezentate și creanțele asupra băncilor centrale și organizațiilor bancare oficiale naționale și internaționale. Creanțele asupra entităților care nu îndeplinesc condițiile de mai sus vor fi prezentate la elementul 3 din Activ.5.2. Punctul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul acestui element vor fi prezentate și datoriile față de băncile centrale și organizațiile bancare oficiale naționale și internaționale.5.3. Punctul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:58. Datoriile privind clientela cuprind sumele datorate clientelei, alta decât instituțiile de credit, oricare ar fi denumirea lor. Nu sunt incluse în acest element datoriile subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Datorii și capitaluri proprii și nici datoriile reprezentate prin obligațiuni sau orice alt titlu, care trebuie să fie prezentate la elementul 3 sau 7 din Datorii și capitaluri proprii.5.4. Punctul 63, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Acest element cuprinde toate tranzacțiile prin care s-au garantat obligațiile unei terțe părți.(2) În notele explicative trebuie prezentate natura și valoarea oricărui tip de angajament de garanție, care este semnificativ în raport cu ansamblul activității.6. La Capitolul III, Secțiunea 8, se modifică și se completează după cum urmează:6.1. La punctul 88 (1) lit.c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere, pentru bunurile obținute urmare a executării silite a creanțelor, precum și pentru instrumente derivate.6.2. La punctul 91, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu îndeplinesc condiția de durată prevăzută la alin. (2) reprezintă cheltuială a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuială a perioadei cheltuielile reprezentând diferențele de curs valutar.6.3. Punctul 91, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricație se înțelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanțială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.6.4. La punctul 97, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii inițiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, instituția stabilește o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.6.5. La punctul 97, alineatul 7 se abrogă.6.6. La punctul 97, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Prevederile alin. (8) se aplică și în cazul investițiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiți încă chiriași.6.7. La punctul 99, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare, rezultat în urma reevaluării imobilizărilor corporale, poate fi transferat direct în rezultatul reportat, atunci când acest surplus este realizat sau poate reduce valoarea brută a imobilizării corporale, în condițiile celor precizate la punctul 189 alineatul (61).”6.8. Punctul 129 se modifică și va avea următorul cuprins:Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, costul reviziilor și inspecțiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a imobilizării, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuat.6.9. La punctul 145, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care o instituție decide să cedeze o investiție imobiliară, cu sau fără amenajări suplimentare, instituția continuă să trateze proprietatea imobiliară ca investiție imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă din evidență.6.10. După punctul 172 se introduce un nou punct, punctul 172^1, cu următorul cuprins:172^1. Subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiții referitoare la activitatea de exploatare a entității. Subvențiile exclud acele forme de asistență guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum și acele tranzacții cu guvernul care nu se pot distinge de operațiunile comerciale normale ale entității.6.11. La punctul 188, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:(1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o instituție la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.6.12. La punctul 189, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate cu următorul cuprins:(6^1) Instituțiile care, în baza prevederilor de la alin. (1) - (6), decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor reprezentând rezerve din reevaluare în funcție de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, după cum urmează:(a) instituțiile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare pe seama valorii brute a imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă;(b) instituțiile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidentă a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel:(b.1) transferă din rezervele din reevaluare în rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;(b.2) reduc valoarea brută a imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată.(6^2) În scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale la data schimbării de politică contabilă, în condițiile alin. (6^1), este valoarea rămasă în urma ajustărilor prevăzute la acel alineat.(6^3) Instituțiile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, aplică prevederile lit.a) ale alin. 6^1 , prin excepție de la cerințele pct. 190 alin. (1).(6^4) Instituțiile care, în baza prevederilor de la alin. (1) - (6), decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor urmări ca aplicarea acestei opțiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, față de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanț dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.(6^5) Prevederile alin.( 6^1) – (6^4) se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării.7. La Capitolul III, Secțiunea 9, punctul 192 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) entitatea, sau oricare alt membru al unui grup din care aceasta face parte, furnizează servicii ce țin de personalul-cheie din conducerea entității raportoare sau a societății-mamă a entității raportoare.8. La Capitolul III, Secțiunea 10 se modifică după cum urmează:8.1. La punctul 196, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:196. Pentru instituții, Fond și schemele de garantare a depozitelor, notele explicative trebuie să cuprindă informații referitoare la următoarele:8.2. La punctul 196, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) suma avansurilor și creditelor acordate de către instituție membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunțat, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;8.3. La punctul 199, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:199. (1) Informațiile prevăzute la pct. 197 lit. a), k), o), p) și q) se prezintă și de către instituțiile menționate la art. 2 lit. c) din ordin.8.4. La Punctul 200, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:200. În notele explicative instituțiile, Fondul și schemele de garantare a depozitelor prezintă, de asemenea:8.5. Punctul 201, alineatul (1) se abrogă.8.6. Punctul 207 se modifică și va avea următorul cuprins:207. Instituțiile care prezintă în elementele din afara bilanțului informațiile prevăzute la pct.196 lit.c) din prezentele reglementări, nu sunt obligate să reia aceste informații în notele la situațiile financiare.9. La Capitolul III, Secțiunea 12, Punctul 229, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Auditorul statutar sau firma de audit își exprimă, de asemenea, o opinie privind consecvența raportului administratorilor cu situațiile financiare pentru același exercițiu financiar și întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele legale aplicabile.”.10. La Capitolul IV, Secțiunea 1 Punctul 231 se modifică și va avea următorul cuprins:231. O instituție, persoană juridică română, în calitate de societate-mamă care controlează una sau mai multe filiale trebuie să întocmească situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, prin Regulamentul (CE) nr. 1.126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului.11. Capitolul IV, Secțiunea 2, La punctul 234, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport. În acest caz, auditorul trebuie să verifice atât situațiile financiare anuale individuale, cât și situațiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic raport consolidat al administratorilor.12. La Capitolul IV, Secțiunea 3, punctul 237 se modifică și va avea următorul cuprins:237. În cazul situațiilor financiare anuale consolidate, atunci când se raportează asupra consecvenței raportului administratorilor cu situațiile financiare, așa cum prevede la pct. 229 alin.(2) și (3), auditorul statutar sau firma de audit are în vedere situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor. În cazul în care situațiile financiare anuale ale instituției (societate-mamă) sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situațiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligația de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.13. Capitolul VII se modifică după cum urmează:13.1. Sintagma din cuprinsul capitolului referitoare la ”Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții” se modifică si va avea următorul cuprins: ”Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare sau alte entități”.13.2. Punctul 258, alineatul (1) se abrogă.13.3. Punctul 258, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decât cele cuprinse în cadrul Clasei 3 "Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse" și Clasei 4 „Active imobilizate”) evidențiază ansamblul creanțelor deținute asupra clientelei nefinanciare și asigură evidența creditelor acordate clientelei, potrivit legii, de către instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.13.4. Punctul 259 se abrogă.13.5. Punctul 260 se abrogă.13.6. Punctul 261 se abrogă.13.7. Punctul 262 se abrogă.13.8. Punctul 263 se abrogă.13.9. Punctul 264 se abrogă.13.10. Punctul 265 se abrogă.13.11. Punctul 266 se abrogă.13.12. Punctul 267 se abrogă.13.13. Punctul 268 se abrogă.13.14. Punctul 269 se abrogă.13.15. Punctul 270 se modifică și va avea următorul cuprins:270. (1) Împrumuturile primite de Fond de la instituții de credit, societăți financiare și de la alte entități, inclusiv de la alte scheme de garantare a depozitelor, care constituie resurse financiare ale acestuia, respectiv plasamentele efectuate de Fond în depozite, certificate de depozit, precum și creditele acordate și alte instrumente financiare, se înregistrează cu ajutorul conturilor deschise în cadrul Grupei 22 „Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”.(2) Împrumuturile primite de schemele de garantare de la instituții de credit, societăți financiare și de la alte entități, inclusiv de la alte scheme de garantare a depozitelor și Fond, care constituie resurse financiare ale acestora, respectiv plasamentele efectuate de schemele de garantare în depozite, certificate de depozit, precum și creditele acordate și alte instrumente financiare, se înregistrează cu ajutorul conturilor deschise în cadrul Grupei 22 „Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități.13.16. Punctul 276 se abrogă.13.17. Punctul 277 se modifică și va avea următorul cuprins:277. Valorile de recuperat sau datorate clientelei, reprezentând sume plătite care urmează să fie recuperate de la clientelă, sume neplătite și restituite, respectiv sume primite care urmează să fie puse la dispoziția clientelei, precum și sume în curs de clarificare, se înregistrează provizoriu în conturile „Valori de recuperat” și „Alte sume datorate”.13.18. Punctul 280, se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, precum și dobânzile aferente acestora, nerambursate la scadență, respectiv neîncasate la scadență, se înregistrează în conturile „Creanțe restante” și „Dobânzi restante”.(2) Creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, creanțele restante, precum și dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistrează în conturile „Creanțe îndoielnice” și „Dobânzi îndoielnice”.13.19. Punctul 281, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Ajustările pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare sau alte entități se constituie periodic pe seama cheltuielilor.13.20. Punctul 282, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Pierderile din creanțele care nu mai sunt urmărite în continuare, aferente operațiunilor cu clientela, operațiunilor între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare sau alte entități, sunt înregistrate în conturile 667 „Pierderi din creanțe acoperite cu ajustări pentru depreciere”, 668 „Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru depreciere”, după caz, analitice distincte pentru fiecare clasă de conturi în care au fost înregistrate creanțele respective.13.21. Punctul 288, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pensiune simplă (contabilizată cu ajutorul conturilor din clasa 2, pentru operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare sau alte entități, conform prevederilor de la pct. 272 - 273 din prezentele reglementări);13.22. Punctul 300 se modifică și va avea următorul cuprins:300. Sumele datorate terților pentru furnizări de materiale, prestări de servicii și executări de lucrări, precum și alte sume datorate terților, alții decât personalul propriu, se înregistrează în contul “Creditori diverși”.13.23. La punctul 306 alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Bunurile mobile și imobile, altele decât titlurile și numerarul care, urmare a executării silite a creanțelor, au intrat în posesia instituției sunt evidențiate în contul 368 „Alte bunuri diverse”, în contrapartidă cu contul 767 „Venituri din recuperări de creanțe” (la nivelul sumelor cuvenite instituției, analitice distincte pentru clasele de conturi în care au fost înregistrate creanțele aferente trecute la pierdere) și contul 3566 „Creditori diverși” (pentru eventuala diferență de restituit). În contul de profit și pierdere sunt prezentate câștigurile sau pierderile nete rezultate în urma recuperării acestor bunuri, determinate ca diferență între veniturile înregistrate în contul 767 Venituri din recuperări de creanțe” și cheltuielile generate de trecerea la pierderi a valorii creanțelor aferente, neacoperite de ajustări pentru depreciere (evidențiate în contul 668 „Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru depreciere”)(3) Bunurile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor, precum și alte bunuri destinate vânzării vor fi înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.13.24. Punctul 312 se modifică și va avea următorul cuprins:312. Activele imobilizate cuprind: credite subordonate, părți în societăți comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activității de portofoliu, dotări pentru unitățile proprii din străinătate, imobilizări în curs și avansuri acordate pentru imobilizări, imobilizări necorporale și corporale. Totodată, în această categorie sunt incluse și datoriile aferente operațiunilor de leasing financiar.13.25. Punctul 319 se modifică și va avea următorul cuprins:319. Bunurile mobile și imobile, care urmare a executării silite a creanțelor au intrat în posesia instituției și urmează să fie folosite în activitatea proprie, înregistrate în contul 368 „Alte bunuri diverse”, sunt transferate în conturile de imobilizări corespunzătoare, cu respectarea prevederilor pct.156 din prezentele reglementări.13.26. Punctul 320, alineatul 7 se abrogă.13.27. Punctul 326 se abrogă.13.28. La punctul 328, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Creanțele reprezentând active imobilizate și cele aferente acestora (credite subordonate și alte creanțe aferente activelor imobilizate, precum și dobânzile aferente acestora), nerambursate la scadență, respectiv neîncasate la scadență, se înregistrează în conturile “Creanțe restante” și “Dobânzi restante””.(2) Creanțele reprezentând active imobilizate și cele aferente acestora (credite subordonate și dobânzile aferente, precum și alte creanțe aferente activelor imobilizate), creanțele restante, precum și dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistrează în conturile “Creanțe îndoielnice” și “Dobânzi îndoielnice”.13.29. Punctul 329, alineatul 1, litera c se abrogă.13.30. La punctul 335, partea introductivă de la alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Provizioanele sunt grupate pe categorii și se constituie pentru:13.31. Punctul 336, se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Sumele reprezentând resurse financiare ale Fondului în calitate de schemă de garantare a depozitelor (provenite din contribuțiile instituțiilor de credit la schema de garantare a depozitelor, încasările din recuperarea creanțelor, sumele rezultate din investirea resurselor financiare ale Fondului, după acoperirea cheltuielilor, potrivit legii, alte resurse – donații, sponsorizări, asistență financiară etc.), sumele reprezentând resurse ale fondului de rezoluție bancară, administrate de Fond (sumele provenite din contribuțiile instituțiilor de credit la fondul de rezoluție bancară, sumele rezultate din investirea resurselor financiare ale fondului de rezoluție bancară și alte resurse prevăzutede lege), precum și fondul de rezervă și taxa specială sunt înregistrate cu ajutorul conturilor deschise în cadrul Grupei 56 „Fondul de garantare a depozitelor bancare”, din Clasa 5 “Capitaluri proprii, asimilate și provizioane”;(2) Sumele reprezentând resurse financiare ale schemelor de garantare a depozitelor, provenite din contribuțiile anuale și extraordinare ale instituțiilor de credit, încasările din recuperarea creanțelor, veniturile din investirea resurselor financiare disponibile, precum și alte resurse potrivit actului de înființare a schemelor de garantare a depozitelor sunt înregistrate cu ajutorul conturilor deschise în cadrul grupei 57 „Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor”, din clasa 5 “CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ȘI PROVIZIOANE”.(3) Resursele financiare ale Fondului și ale schemelor de garantare a depozitelor vor fi utilizate cu respectarea condițiilor prevăzute de prevederile legale aplicabile;”13.32. Punctul 338, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane și pierderi din creanțe (cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operațiuni cu titluri și operațiuni diverse; cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate; cheltuieli cu provizioane; pierderi din creanțe acoperite cu ajustări pentru depreciere; pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru depreciere);13.33. Punctul 340, literele a) si c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Venituri din activitatea de exploatare (venituri din operațiunile cu clientela; venituri din operațiunile cu titluri; venituri din operațiunile de leasing operațional, chirii, locații de gestiune și alte contracte similare; venituri din credite subordonate, părți în cadrul societăților comerciale legate, titluri de participare și titluri ale activității de portofoliu; venituri din operațiunile de schimb; veniturile din operațiunile în afara bilanțului și operațiunile cu instrumente derivate; venituri din prestațiile de servicii financiare; alte venituri din activitatea de exploatare);c) Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane și recuperări de creanțe (venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela și din operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și din operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități; venituri din ajustări pentru depreciere privind operațiunile cu titluri și operațiuni diverse; venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate; venituri din provizioane; venituri din recuperări de creanțe);13.34. La punctul 355, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Garanțiile financiare sunt considerate îndoielnice în situația când există indicii că garantul va fi obligat să intervină pentru plata obligațiilor subscrise.14. Capitolul VIII se modifică și se completează după cum urmează:14.1. Punctul 404 se modifică și va avea următorul cuprins:Planul de conturi aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare interimare conține regulile generale privind utilizarea planului de conturi, conturile necesare înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico - financiare, precum și conținutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile recunoscute la nivel comunitar, precum și prevederile reglementărilor aplicabile operatorilor economici, alții decât instituțiile, Fond și schemele de garantare a depozitelor.14.2. Punctul 407 se modifică și va avea următorul cuprins:407. În scopul efectuării de raportări specifice, precum și pentru necesități proprii, instituțiile, Fondul și schemele de garantare a depozitelor au obligația de a dezvolta sisteme de evidență (conturi analitice sau alte sisteme de evidență), astfel încât să poată răspunde necesităților impuse de anumite reglementări și/sau raportări.14.3. Punctul 410 cuprinzând Planul de conturi și punctul 412 cuprinzând Conținutul conturilor prevăzute de Planul de conturi se modifică și se completează după cum urmează:a) denumirea Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții” se modifică și devine “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”;b) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, denumirea Grupei 22 “Operațiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții2” se modifică și devine “Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități2”, iar nota de subsol 2 se modifică și va avea următorul cuprins:*2) Conturile din Grupa 22 “Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități” se utilizează numai de către Fond și schemele de garantare a depozitelor.c) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, Grupa 20 „Credite acordate clientelei”, următoarele conturi se elimină:A 201 - Creanțe comercialeA 2011 - Creanțe comerciale A 20111 - ScontA 20112 - Factoring cu recurs A 20113 - ForfetareA 20114 - Factoring fără recursA 20119 - Alte creanțe comerciale A 2017 - Creanțe atașateA 202 – Credite de trezorerieA 2021 – Credite de trezorerieA 20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente A 20212 - Credit global de exploatareA 20213 - Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor A 20219 - Alte credite de trezorerieA 2027 - Creanțe atașateA 203 - Credite de consum și vânzări în rate A 2031 - Credite de consumA 20311 - Credite de consum pentru nevoi personaleA 20312 - Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri A 2032 - Vânzări în rateA 2037 - Creanțe atașateA 204 - Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior A 2041 - Credite pentru importA 2042 - Credite pentru export A 2047 - Creanțe atașateA 205 - Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente A 2051 - Credite pentru finanțarea stocurilorA 2052 - Credite pentru echipamenteA 2057 - Creanțe atașateA 206 - Credite pentru investiții imobiliareA 2061 - Credite pentru investiții imobiliare A 20611 - Credite ipotecareA 20619 - Alte credite pentru investiții imobiliare A 2067 - Creanțe atașated) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, Grupa 20 „Credite acordate clientelei”, denumirea următoarelor conturi se modifică după cum urmează:d1) denumirea contului 209 ”Alte credite acordate clientelei” se modifică și devine 209 ”Credite acordate clientelei”;d2) denumirea contului 2091 ”Alte credite acordate clientelei” se modifică și devine 2091 ”Credite acordate clientelei”.e) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, Grupa 22 “Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", denumirea următoarelor conturi se modifică după cum urmează:e1) denumirea contului 222 “Împrumuturile primite de la instituții de credit, societăți financiare sau alte instituții" se modifică și devine 222 “Împrumuturi primite de la instituții de credit, societăți financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități";e2) denumirea contului 2223 “Împrumuturile primite de la alte instituții" se modifică și devine 2223 “Împrumuturi primite de la alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități";e3) denumirea contului 223 "Depozite la termen, certificate de depozit și alte instrumente financiare ale instituțiilor de credit" se modifică și devine 223 "Depozite, certificate de depozit și alte instrumente financiare ale instituțiilor de credit, precum și credite acordate potrivit legii";e4) denumirea contului 2231 "Depozite la termen" se modifică și devine 2231 "Depozite"; e5) denumirea contului 225 ” Valori de recuperat de la instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții” se modifică și devine 225 ”Valori de recuperat de la instituțiile de credit, societăți financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”;e6) denumirea contului 2251 ”Valori de recuperat de la instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții” se modifică și devine 2251 ”Valori de recuperat de la instituțiile de credit, societăți financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”;e7) denumirea contului 226 ”Alte sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare sau altor instituții” se modifică și devine 226 ”Alte sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entități”; e8) denumirea contului 2261 ”Alte sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare sau altor instituții” se modifică și devine 2261 ”Alte sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entități”;f) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", grupa 22 "Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", la contul sintetic de gradul I – 223 "Depozite, certificate de depozit și alte instrumente financiare ale instituțiilor de credit, precum și credite acordate potrivit legii" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:A 2234 – Credite acordate potrivit legii g) în cadrul Clasei 2 ”Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, grupa 22 ”Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități” se introduce un nou cont sintetic de gradul I, după cum urmează:A - 224 ”Participații”;h) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, Grupa 25 ”Conturile clientelei”, conturile 252 Conturi de factoring, ” 2521 ” Conturi de factoring” și 2527 ”Datorii atașate” se elimină;i) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", denumirea grupei 29 ”Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții” se modifică și devine Grupa 29 ”Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”j) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități“, grupa 29 ”Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare sau alte entități”, denumirea următoarelor conturi se modifică după cum urmează:j1) denumirea contului 291 ”Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții” devine 291 ”Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități.”j2) denumirea contului 2911 ”Ajustări pentru deprecierea creditelor” devine 2911 ” Ajustări pentru deprecierea creditelor, creanțelor și a altor active.”k) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, Grupa 47 ”Leasing financiar” următoarele conturi se elimină:471 ”Creanțe din operațiuni de leasing financiar”;4711 ”Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale”; 4712 ”Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale”; 4717 ”Creanțe atașate”;”l) în cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, Grupa 49 ” Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate”, contul 493 ”Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar” se elimină.m) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate și provizioane", Grupa 56 ”Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și de despăgubire a creditorilor prejudiciați” se modifică și se completează după cum urmează:Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE 3P 561 - Fondul aferent schemei de garantare a depozitelorP 5611 - Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit P 56111 - Fond constituit din contribuțiile inițialeP 56112 - Fond constituit din contribuțiile anualeP 56113 - Fond constituit din contribuțiile extraordinareP 5612 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanțelorP 5613 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile P 5619 - Fond constituit din alte resurseP 562 - Fondul de rezoluție bancarăP 5621 - Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit P 56211 - Fond constituit din contribuțiile anualeP 56212 - Fond constituit din contribuțiile extraordinareP 5622 - Fond constituit din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluție bancarăP 5623 - Fond constituit din alte resurseP 563 - Fond de rezervă P 564 – Taxă specială*3) Conturile din Grupa 56 “Fondul de garantare a depozitelor bancare” se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor bancare, în condițiile legii.”n) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate și provizioane", după Grupa 56 se introduce Grupa 57 ”Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor” cu următorul cuprins:Grupa 57 - RESURSELE FINANCIARE ALE SCHEMEI DE GARANTARE A DEPOZITELOR 3aP 571 – Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelorP 5711 - Contribuții anuale ale instituțiilor de credit participanteP 5712 – Contribuții extraordinare ale instituțiilor de credit participanteP 5713 - Încasări din recuperarea creanțelor schemelor de garantare a depozitelor P 5714 - Venituri din investirea resurselor financiare disponibileP 5715 - Alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înființare a schemei de garantare a depozitelor*3a) Conturile din Grupa 57 ” Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor” se utilizează numai de către schemele de garantare a depozitelor, în condițiile legii.”o) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, Grupa 60 “Cheltuieli de exploatare”, contul 6021 ”Dobânzi la conturile de factoring” se elimină;p) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 60 “Cheltuieli de exploatare”, denumirea contului 6095 "Cheltuieli din operațiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții*4)" se modifică și devine 6095 "Cheltuieli din operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", iar nota de subsol 4 se modifică și va avea următorul cuprins:*4) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 6095 "Cheltuieli din operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități” se utilizează numai de către Fond și schemele de garantare a depozitelor.q) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 – ”Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane și pierderi din creanțe”, denumirea contului 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții" se modifică și devine 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități";r) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 – ”Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane și pierderi din creanțe”, contul 6643 ”Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operațiunilor de leasing financiar" se elimină;s) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 70 ” Venituri din activitatea de exploatare”, denumirea contului 7021 „Dobânzi de la creanțe comerciale și credite acordate clientelei” se modifică și devine 7021 „Dobânzi de la credite acordate clientelei”;t) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 70 ”Venituri din activitatea de exploatare”, următoarele conturi de elimină:– contul 70211 ” Dobânzi de la operațiunile de scont, forfetare și alte creanțe comerciale";– contul 70212 ”Dobânzi de la operațiunile de factoring";– contul 70213 - ”Dobânzi de la creditele de trezorerie”;– contul 70214 ” Dobânzi de la creditele de consum și vânzări în rate";– contul 70215 ” Dobânzi de la creditele pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior";– contul 70216 ” Dobânzi de la creditele pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente";– contul 70217 ” Dobânzi de la creditele pentru investiții imobiliare";– contul 70218 ”Dobânzi de la alte credite acordate clientelei”– contul 7041 ” Dobânzi aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar";– contul 7048 ” Dobânzi din creanțe restante și îndoielnice”u) în cadrul Clasei 7 ”Venituri”, Grupa 70 ” Venituri din activitatea de exploatare”, la contul 7072 ”Venituri din garanțiile financiare” se adaugă nota de subsol *4a) cu următorul cuprins:*4a) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 7072 ”Venituri din garanțiile financiare” se utilizează numai de către Fond și schemele de garantare a depozitelorv) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 7095 "Venituri din operațiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții *5)" se modifică și devine 7095 "Venituri din operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare sau alte entități5", iar nota de subsol *5) se modifică și va avea următorul cuprins:*5) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 7095 "Venituri din operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare sau alte entități” se utilizează numai de către Fond și schemele de garantare a depozitelor.w) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 70952 "Dobânzi de la depozitele la termen" se modifică și devine 70952 "Dobânzi de la depozite";x) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 76 " Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane și recuperări de creanțe", denumirea contului 762 ”Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții " se modifică și devine 762 ” Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fondsau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”;y) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane și recuperări de creanțe", contul 7643 ”Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operațiunilor de leasing financiar” se elimină;z) în cadrul Clasei 9 ”Operațiuni în afara bilanțului”, la Grupa 91 ”Garanții financiare” se adaugă nota de subsol *5a) cu următorul cuprins:*5a) Conturile de garanții date se utilizează numai de către Fond și schemele de garantare a depozitelor.aa) în cadrul Clasei 9 ”Operațiuni în afara bilanțului”, la Grupa 98 ”Angajamente îndoielnice”, la contul 9812 ”Garanții financiare” se adaugă nota de subsol *5b) cu următorul cuprins:*5b) Acest cont se utilizează numai de către Fond și schemele de garantare a depozitelor.14.4. Punctul 412 cuprinzând Conținutul conturilor prevăzute de Planul de conturi se modifică și se completează după cum urmează:a) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", primul alineat se modifică și se completează după cum urmează:Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operațiunile cu clienții, alții decât instituțiile de credit, operațiunile între instituții și instituțiile de credit, precum și operațiunile între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte instituții privind creditele acordate, împrumuturile primite și conturile clientelei.b) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, Grupa 20 „Credite acordate clientelei”, conținutul următoarelor conturi se elimină:A 201 - Creanțe comercialeA 2011 - Creanțe comerciale A 20111 - ScontA 20112 - Factoring cu recurs A 20113 - ForfetareA 20114 - Factoring fără recursA 20119 - Alte creanțe comerciale A 2017 - Creanțe atașateA 202 – Credite de trezorerieA 2021 – Credite de trezorerieA 20211 - Utilizări din deschideri de credite permanenteA 20212 - Credit global de exploatareA 20213 - Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor A 20219 - Alte credite de trezorerieA 2027 - Creanțe atașateA 203 - Credite de consum și vânzări în rate A 2031 - Credite de consumA 20311 - Credite de consum pentru nevoi personaleA 20312 - Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri A 2032 - Vânzări în rateA 2037 - Creanțe atașateA 204 - Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior A 2041 - Credite pentru importA 2042 - Credite pentru export A 2047 - Creanțe atașateA 205 - Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente A 2051 - Credite pentru finanțarea stocurilorA 2052 - Credite pentru echipamente A 2057 - Creanțe atașateA 206 - Credite pentru investiții imobiliareA 2061 - Credite pentru investiții imobiliare A 20611 - Credite ipotecareA 20619 - Alte credite pentru investiții imobiliare A 2067 - Creanțe atașatec) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, Grupa 20 „Credite acordate clientelei”, conținutul următoarelor conturi se modifică după cum urmează:2091 - credite acordate clientelei de către instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică2097 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente creditelor acordate clientelei de către instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică; d) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", grupa 22 "Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, se completează cu conținutul contului 224 ”Participații”, iar conținutul următoarelor conturi se modifică după cum urmează:221 - conturi deschise la instituții de credit sau instituții financiare, destinate operațiunilor curente de încasări și plăți.Aceste conturi au de regulă solduri debitoare, iar sumele respective pot fi retrase în orice moment, fără preaviz.Conturile curente pot avea și solduri creditoare numai în situația evidențierii în acest cont a împrumuturilor pe termen scurt primite de la instituțiile de credit sau instituții financiare;22171- creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise la instituții de credit sau instituții financiare;22172 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la instituții de credit sau instituții financiare;2221 - împrumuturi primite de la instituții de credit; 2222 - împrumuturi primite de la societăți financiare;2223 – împrumuturi primite de la alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități;2227 – datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente împrumuturilor primite de de la instituții de credit, societăți financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități; 2231 – depozite constituite la instituții de credit;2232 - depozite constituite pe baza certificatelor de depozit emise de către instituțiile de credit, care nu sunt titluri negociabile;2233 - depozite constituite pe baza altor instrumente financiare ale instituțiilor de credit, care nu sunt titluri negociabile;2234 – credite acordate potrivit legii;2237 – creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente depozitelor, certificatelor de depozit și altor instrumente financiare ale instituțiilor de credit, precum și creditelor acordate altor scheme de garantare a depozitelor;224 - participații deținute de Fond sau scheme de garantare;2251 - sume de recuperat de la instituții de credit, societăți financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare;2257- creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente valorilor de recuperat de la instituțiile de credit, societăți financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități; 2261- sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entități, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, inclusiv cele primite aflate în curs de clarificare;2267 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente altor sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entități.e) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", grupa 22 "Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, contul 2232 ”Certificate de depozit”, prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  2232- Certificate de depozit negociabile cumpărate, emise de instituțiile de credit302 “Titluri de tranzacție” în conturile de titluri cu venit fix303 “Titluri de plasament” în conturile de titluri cu venit fix304 “Titluri de investiții”
  2233- Alte instrumente financiare negociabile cumărate, emise de instituțiile de credit302 “Titluri de tranzacție” în conturile de titluri cu venit fix303 “Titluri de plasament” în conturile de titluri cu venit fix304 “Titluri de investiții”
  f) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", grupa 25 ”Conturile clientelei” conținutul conturile 2521 ” Conturi de factoring” și 2527 ”Datorii atașate” se elimină;g) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", grupa 26 ”Valori de recuperat și alte sume datorate”, conținutul conturile 2611 ” Valori de recuperat” se modifică după cum urmează:2611 - sume de recuperat de la clientelă, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare.h) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", grupa 27 ”Operațiuni între instituții și instituțiile de credit” conținutul contului 2711 ”Conturi curente la instituții de credit” se modifică după cum urmează:2711 - conturi deschise de către instituții la instituții de credit, destinate operațiunilor curente de încasări și plăți, precum și pentru protejarea fondurilor pentru executarea operațiunilor de plată viitoare conform art. 38 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative.Aceste conturi au de regulă solduri debitoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz.Conturile curente pot avea și solduri creditoare:– în condiții accidentale, neautorizate (overdraft);Sumele înregistrate în soldurile creditoare ale conturilor curente trebuie evidențiate în analitice distincte.i) în cadrul Clasei 2 "Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități", grupa 27 ”Operațiuni între instituții și instituțiile de credit”, conținutul contului 2771 ”Valori de recuperat de la instituții de credit” se modifică după cum urmează:2771 - sume de recuperat de către instituții de la instituții de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora:– cecuri, efecte de comerț și alte valori remise la încasare;– alte sume de recuperat de la instituții de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare;j) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, grupa 28 „Creanțe restante și îndoielnice”, conținutul conturilor 2811 și 2821 se modifică și va fi următorul:h1) 2811 - credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune), valori de recuperat și creanțe ale instituțiilor față de instituțiile de credit, nerambursate la scadență.h2) 2821 - credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune), valori de recuperat și creanțe ale instituțiilor față de instituțiile de credit, trecute în litigiu.k) în cadrul Clasei 2 “Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”, grupa 29 ”Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare sau alte entități” conținutul conturilor 2911 și 2912 se modifică și va fi următorul:i1) 2911 - ajustări pentru deprecierea creditelor din operațiuni cu clientela, a creanțelor din operațiuni dintre instituții și instituțiile de credit precum și a creanțelor și a altor active din operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități;i2) 2912 - ajustări pentru deprecierea dobânzilor din operațiuni cu clientela, precum și din operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități.l) În cadrul clasei 3 ”Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse”, grupa 30 ”Operațiuni cu titluri”, conținutul conturilor 30111, 30121 se modifică și va fi următorul:30111, 30121 - credite acordate, respectiv împrumuturi primite, pe bază de titluri, care întrunesc următoarele condiții:– sunt titluri create material care, în momentul punerii în pensiune, sunt livrate efectiv și fizic cesionarului sau mandatarului acestuia;– sunt titluri dematerializate sau create material, păstrate la o societate depozitară, dar circulând prin virament din cont în cont și fac obiectul unei înregistrări în contul deschis pe numele cesionarului la un intermediar abilitat, la o societate depozitară sau, dacă este cazul, la emitent;– operațiunile care nu răspund acestor caracteristici sunt contabilizate ca pensiuni simple în Clasa 2 ”Operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități”. De asemenea, sunt considerate pensiuni simple, care nu fac obiectul unei livrări, și pensiunile având ca obiect alți suporți decât titlurile, livrate sau nelivrate.m) în cadrul Clasei 3 "Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse", Grupa 35 "Debitori și creditori”, conținutul conturilor 3556 "Alți debitori diverși" și 3566 ”Creditori diverși” se modifică după cum urmează:3556– creanțe aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalități, etc.);– creanțe reprezentând contribuțiile datorate de instituțiile de credit pentru constituirea și creșterea resurselor financiare ale Fondului, în calitate de schemă de garantare a depozitelor și de administrator al fondului de rezoluție bancară;– valoarea sumelor puse la dispoziția băncilor mandatate pentru efectuarea plăților compensatorii către deponenți;– valoarea sumelor cuvenite Fondului/schemei de garantare a depozitelor reprezentând plăți compensatorii efectuate deponenților și alte drepturi ce urmează a fi recuperate de la instituțiile de credit;– valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate;– alte sume de încasat de la debitori diverși.3566– datorii aferente bunurilor achiziționate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalități, etc.);– sume încasate și necuvenite, altele decât cele înregistrate în conturile "Alte sume datorate";– alte sume datorate creditorilor diverși.n) în cadrul Clasei 3 "Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse", Grupa 37 "Conturi de regularizare”, conținutul contului 376 ”Venituri înregistrate în avans” se modifică după cum urmează:376 - venituri înregistrate în avans aferente perioadelor/exercițiilor financiare viitoare (dobânzi, comisioane, sumele facturate sau încasate din chirii, prime de emisiune negative etc.) și care nu se regăsesc în conturile de creanțe și datorii atașate;o) conținutul Clasei 4 ”Active imobilizate” se modifică după cum urmează:Clasa 4 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează creditele subordonate, părțile în cadrul societăților comerciale legate, titlurile de participare, titlurile activității de portofoliu, dotările pentru unitățile proprii din străinătate, imobilizările necorporale și corporale, inclusiv amortizările și ajustările pentru depreciere aferente acestora, precum și datoriile privind operațiunile de leasing financiar.p) în cadrul Clasei 4 ”Active imobilizate”, grupa 47 ”Leasing financiar”, conținutul conturilor 4711 ” Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale”, 4712 ”Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale” și ”4717 - Creanțe atașate” se elimină;q) în cadrul Clasei 4 ”Active imobilizate”, grupa 48 ”Creanțe restante și îndoielnice”, conținutul contului 4811 ”Creanțe restante” se modifică după cum urmează:4811 - creanțe privind activele imobilizate (credite subordonate etc.), nerambursate la scadență;r) în cadrul Clasei 4 ”Active imobilizate”, grupa 49 ”Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate, conținutul contului 493 ”Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar” se elimină, precum și prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în acest cont;s) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate și provizioane", conținutul conturilor Grupei 56 ”Fondul de garantare a depozitelor bancare” se modifică și se completează după cum urmează:Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE561 - Fondul aferent schemei de garantare a depozitelor5611 - Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit56111 - Fond constituit din contribuțiile inițiale56112 - Fond constituit din contribuțiile anuale56113 - Fond constituit din contribuțiile extraordinare5612 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanțelor5613 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile5619 - Fond constituit din alte resurse562 - Fondul de rezoluție bancară5621 - Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit56211 - Fond constituit din contribuțiile anuale56212 - Fond constituit din contribuțiile extraordinare5622 - Fond constituit din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluție bancară5623 - Fond constituit din alte resurse563 – Fond de rezervă564 – Taxă specialăCONȚINUT:56111 fond constituit din contribuțiile inițiale ale instituțiilor de credit autorizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, în cotele și limitele prevăzute de prevederile legale;56112 fond constituit din contribuțiile anuale ale instituțiilor de credit, în conformitate cu prevederile legale;56113 fond constituit din contribuțiile extraordinare ale instituțiilor de credit, în conformitate cu prevederile legale;5612 fond constituit din încasările din recuperarea creanțelor față de instituțiile de credit;5613 fond constituit din profitul obținut ca diferență dintre veniturile din investirea resurselor financiare disponibile și cheltuielile acestuia, în conformitate cu prevederile legale;5619 fond constituit din alte resurse financiare prevăzute de lege reprezentând donații, sponsorizări, asistență financiară etc.;56211 fond constituit din contribuțiile anuale ale instituțiilor de credit, stabilite de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, în conformitate cu prevederile legale;56212 fond constituit din contribuțiile extraordinare ale instituțiilor de credit, stabilite de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, în conformitate cu prevederile legale;5622 fond constituit din veniturile din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluție5623 fond constituit din alte resurse stabilite conform legii, precum și fondul de restructurare bancară (fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciați) constituit până la intrarea în vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare;563 fond de rezervă constituit potrivit prevederilor legale;564 taxă specială potrivit prevederilor legale.t) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate și provizioane", după Grupa 56 se introduce Grupa 57 ”Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor” cu următorul conținut:Grupa 57 - RESURSELE FINANCIARE ALE SCHEMEI DE GARANTARE A DEPOZITELOR571 – Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor5711 - Contribuții anuale ale instituțiilor de credit participante5712 – Contribuții extraordinare ale instituțiilor de credit participante5713 - Încasări din recuperarea creanțelor schemelor de garantare a depozitelor 5714 - Venituri din investirea resurselor financiare disponibile5715 - Alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înființare a schemei de garantare a depozitelor.CONȚINUT5711 contribuții anuale ale instituțiilor de credit participante la schemele de garantare a depozitelor;5712 contribuții extraordinare ale instituțiilor de credit participante la schemele de garantare a depozitelor;5713 încasări din recuperarea creanțelor schemelor de garantare a depozitelor;5714 venituri ale schemelor de garantare a depozitelor din investirea resurselor financiare disponibile;5715 alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înființare a schemei de garantare a depozitelor.u) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, Grupa 60 “Cheltuieli de exploatare”, conținutul contului 6021 ”Dobânzi la conturile de factoring” se elimină.v) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, Grupa 60 “Cheltuieli de exploatare”, conținutul conturilor 60951 ” Dobânzi la conturile curente”, 60955 ”Dobânzi privind alte sume datorate” și 60959 ” Cheltuieli diverse de exploatare” se modifică după cum urmează:60951 - dobânzi și vărsăminte asimilate aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Fond sau schemele de garantare a depozitelor la instituțiile de credit sau instituțiile financiare;60955 - dobânzi și vărsăminte asimilate privind alte sume datorate de Fond sau schemele de garantare a depozitelor, instituțiilor de credit, societăților financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entități;60959 - comisioane aferente operațiunilor dintre Fond sau schemele de garantare a depozitelor, cu instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități;w) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, Grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane și pierderi din creanțe”, conținutul conturilor 6621 ” Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creditelor” și 6622 ” Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea dobânzilor” se modifică după cum urmează:6621 - ajustări pentru deprecierea creditelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități;6622 - ajustări pentru deprecierea dobânzilor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități;x) în cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, Grupa 66 “Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane și pierderi din creanțe”, conținutul contului 6643 ”Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operațiunilor de leasing financiar” se elimină.y) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conținutul conturilor 7021 „Dobânzi de la creanțe comerciale și credite acordate clientelei” se modifică după cum urmează:7021 - dobânzi și vărsăminte asimilate dobânzilor aferente creditelor acordate clientelei;z) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conținutul conturilor 7041 "Dobânzi aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar" și 7048 "Dobânzi din creanțe restante și îndoielnice" se elimină.aa) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conținutul contului 7049 "Comisioane" se modifică după cum urmează:7049 - venituri din comisioane aferente operațiunilor de leasing operațional, contractelor de închiriere, locațiilor de gestiune și altor contracte similare.bb) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, Grupa 70 “Venituri din activitatea de exploatare, la contul sintetic de gradul II - 7095 "Venituri din operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare sau alte entități” conținutul conturilor sintetice de gradul III se modifică după cum urmează:70951 - dobânzi și vărsăminte asimilate aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de Fond sau scheme de garantare a depozitelor la instituțiile de credit sau instituțiile financiare;70952 – dobânzi și vărsăminte asimilate aferente depozitelor constituite de Fond sau scheme de garantare a depozitelor la instituții de credit;70953 – dobânzi și vărsăminte asimilate aferente depozitelor constituite de Fond sau scheme de garantare a depozitelor pe baza certificatelor de depozit ale instituțiilor de credit;70955 - dobânzi și vărsăminte privind valorile de recuperat de Fond sau scheme de garantare a depozitelor de la instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități;70959 - comisioane aferente operațiunilor dintre Fond sau scheme de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități;cc) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, Grupa 76 ”Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane și recuperări de creanțe”, conținutul conturilor 7621 ”Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor” și 7622 ”Venituri din ajustări pentru deprecierea dobânzilor” se modifică după cum urmează:7621 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea creditelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități;7622 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea dobânzilor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituții și instituțiile de credit, precum și între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități.dd) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, Grupa 76 ”Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane și recuperări de creanțe”, conținutul contului 7643 ”Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operațiunilor de leasing financiar” se elimină.ee) În cadrul Clasei 7 “Venituri”, Grupa 76 ”Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane și recuperări de creanțe”, conținutul contului 767 ” Venituri din recuperări de creanțe” se modifică după cum urmează:767– venituri reprezentând încasări de creanțe care au fost înregistrate ca pierderi în conturile de cheltuieli 667 și 668, inclusiv încasările din creanțe cesionate;– venituri reprezentând valoarea bunurilor preluate urmare a rezilierii contractelor/ a executării silite a creanțelor (contracte de credit etc.).ff) în cadrul Clasei 9 ”Operațiuni în afara bilanțului”, la Grupa 98 ”Angajamente îndoielnice”, conținutul contul 981 ”Angajamente îndoielnice” se modifică după cum urmează:981 - angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date, devenite îndoielnice.
  15. Capitolul IX - Formatul bilanțului, contului de profit și pierdere și exemple de prezentare a situației fluxurilor de trezorerie, situației modificărilor capitalurilor proprii și a notelor explicative, aplicabile instituțiilor se modifică după cum urmează:15.1. în cadrul formatului de bilanț, partea aferentă "Elementelor în afara bilanțului" se modifică și devine:
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUICod pozițieNotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  ABC12
  Datorii contingente, din care:600
  - active gajate606
  Angajamente, din care:610
  - angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare615
  15.2. în cadrul Notei 10 Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere, la litera c), următorul text se elimină:– Obligațiile viitoare de genul garanțiilor asumate de instituție în numele acestora și valoarea totală pentru fiecare categorie.15.3. în cadrul Notei 13 Datorii contingente si angajamente, la prima liniuță, textul ”- natura și valoarea oricărui tip de garanție financiară sau angajament de creditare, care este semnificativ în raport cu ansamblul activității instituției;” se modifică și devine:– natura și valoarea oricărui tip de garanție financiară sau angajament de creditare, care este semnificativ în raport cu ansamblul activității;15.4. în cadrul Notei 11 Tranzacții cu părți afiliate nota de subsol se modifică după cum urmează:*) În înțelesul prezentelor reglementări, termenii "societate mamă", "control comun", "filiale", "entități asociate" și "asociere în participație" au semnificația prevăzută de IFRS.15.5. în cadrul Notei 14 Alte informații următorul text se elimină:– În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informații:– o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;– dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.
  16. Capitolul X - Formatul bilanțului și contului de profit și pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar6 se modifică și se completează după cum urmează:16.1. Denumirea Capitolului X “Formatul bilanțului și contului de profit și pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar*6)” se modifică și va fi “Formatul bilanțului, contului de profit și pierdere și exemple de prezentare a situației fluxurilor de trezorerie, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare*6)”, iar nota de subsol *6) se modifică și va avea următorul cuprins:*6) Fondul de garantare a depozitelor bancare întocmește și note explicative, prin aplicarea corespunzătoare a Exemplelor de prezentare a notelor explicative prevăzute la Capitolul IX.16.2. Formatul bilanțului, aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:
  JUDEȚUL ........................................../../../FORMA DE PROPRIETATE ................/../../
  DENUMIREAINSTITUȚIEI: .........................................ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea preponderentă) ..............................................
  ADRESA LOC: ............., sector ..............Cod clasă CAEN ................../../../../
  STR. : ............................... nr. : ...............Cod unic de înregistrare.../.../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../
  TELEFONUL: ..................................FAXUL: ...........................................
  NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERȚULUI.........................................................................

  BILANȚ
  încheiat la data de 31 decembrie .........
  - lei -
  ACTIVCod pozițieNotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  ABC12
  Casa010
  Creanțe asupra instituțiilor de credit020
  - la vedere023
  - alte creanțe026
  Creanțe asupra societăților financiare sau altor entități030
  Efecte publice, obligațiuni și alte titluri cu venit fix040
  - emise de organisme publice043
  - emise de alți emitenți, din care:046
  - obligațiuni proprii048
  Participații050
  Imobilizări necorporale, din care:080
  - cheltuieli de constituire085
  Imobilizări corporale, din care:090
  - terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii095
  Alte active100
  Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate110
  Total activ120
  - lei -
  DATORII ȘI CAPITALURI PROPRIICod pozițieNotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  ABC12
  Datorii privind instituțiile de credit300
  - Împrumuturi primite303
  - la vedere304
  - la termen305
  - Alte datorii306
  - la vedere307
  - la termen308
  Datorii privind societățile financiare sau alte instituții310
  - Împrumuturi primite313
  - la vedere314
  - la termen315
  - Alte datorii316
  - la vedere317
  - la termen318
  Datorii constituite prin titluri320
  - obligațiuni323
  - alte titluri326
  Alte datorii330
  Venituri înregistrate în avans și datorii angajate340
  Provizioane350
  Fondul de garantare a depozitelor bancare360
  - Fondul aferent schemei de garantare a depozitelor361
  - Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit362
  - Fond constituit din încasările din recuperarea creanțelor363
  - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile364
  - Fond constituit din alte resurse365
  - Fondul de rezoluție bancară366
  - Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit367
  - Fond constituit din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluție bancară367a
  - Fond constituit din alte resurse368
  - Fondul de rezervă369
  - Taxă specială369a
  Rezerve370
  Rezerve din reevaluare380
  Rezultatul reportat
  - Profit393
  - Pierdere396
  Rezultatul exercițiului financiar
  - Profit403
  - Pierdere406
  Repartizarea profitului410
  Total datorii și capitaluri proprii420
  - lei -
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUICod pozițieNotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  ABC12
  Datorii contingente600
  Angajamente610
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumele Numele și prenumele
  SemnăturaCalitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
  16.3. Formatul contului de profit și pierdere, aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 31 decembrie ........
  - lei -
  Denumirea indicatoruluiCod pozițieNotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  ABC12
  Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:010
  - aferente efectelor publice, obligațiunilor și altor titluri cu venit fix015
  Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate020
  Venituri din comisioane030
  Cheltuieli cu comisioane040
  Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare050
  Alte venituri din exploatare060
  Cheltuieli administrative generale070
  - Cheltuieli cu personalul, din care:073
  - Salarii074
  - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:075
  - cheltuieli aferente pensiilor076
  - Alte cheltuieli administrative077
  Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale080
  Alte cheltuieli de exploatare090
  Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente100
  Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente110
  Corecții asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare120
  Reluări din corecții asupra valorii titlurilor care au caracter deimobilizări financiare130
  Rezultatul activității curente
  - Profit143
  - Pierdere146
  Venituri extraordinare150
  Cheltuieli extraordinare160
  Rezultatul activității extraordinare
  - Profit173
  - Pierdere176
  Venituri totale180
  Cheltuieli totale190
  Rezultatul brut
  - Profit203
  - Pierdere206
  Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus210
  Rezultatul net al exercițiului financiar
  - Profit223
  - Pierdere226
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  SemnăturaCalitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
  16.4. Se introduc următoarele exemple de prezentare a situației fluxurilor de trezorerie, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare:
  SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
  încheiată la data de 31 decembrie ..... - exemplu metoda directă
  - lei -
  Denumirea indicatoruluiNr.rd.NotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare
  + încasări de numerar din dobânzi și comisioane01
  - plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane02
  + încasări în numerar din recuperări de creanțe03
  - plăți în numerar către angajați și furnizorii de bunuri și servicii04
  ± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare05
  Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datoriilor activității de exploatare (rd.01 la 05)06
  Creșteri/descreșteri ale activelor aferente activității de exploatare
  ± creșteri/descreșteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare07
  ± creșteri/descreșteri ale creanțelor privind instituțiile de credit08
  ± creșteri/descreșteri ale creanțelor privind societățile financiare sau alte entități09
  ± creșteri/descreșteri ale altor active aferente activității de exploatare10
  Creșteri/descreșteri ale datoriilor aferente activității de exploatare
  ± creșteri/descreșteri ale fondului aferent schemei de garantare a depozitelor și ale fondului de rezoluție bancară, constituite din contribuțiile instituțiilor de credit11
  ± creșteri/descreșteri ale altor datorii privind instituțiile de credit12
  ± creșteri/descreșteri ale datoriilor privind societățile financiare saualte entități13
  ± creșteri/descreșteri ale altor datorii aferente activității de exploatare14
  Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.06 la 14)15
  Fluxuri de trezorerie din activități de investiții
  - plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare16
  + încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter deimobilizări financiare17
  + încasări în numerar reprezentând dobânzi primite18
  + încasări în numerar reprezentând dividende primite19
  - plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung20
  + încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung21
  - alte plăți în numerar aferente activităților de investiții22
  + alte încasări în numerar din activități de investiții23
  Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.16 la 23)24
  Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare
  + încasări în numerar din datorii constituite prin titluri25
  - plăți în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri26
  - alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare27
  + alte încasări în numerar din activități de finanțare28
  Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.25 la28)29
  ± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului30
  Fluxuri de trezorerie – total (rd.15 + rd.24 + rd.29 + rd.30)31
  Numerar la începutul perioadei32
  Numerar la sfârșitul perioadei (rd.31 + rd.32)33
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  SemnăturaCalitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
  SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
  încheiată la data de 31 decembrie .....- exemplu metoda indirectă
  - lei -
  Denumirea indicatoruluiNr.rd.NotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  Rezultatul net01
  Componente ale rezultatului net care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activității de exploatare
  ± constituirea sau regularizarea ajutărilor pentru depreciere și a provizioanelor02
  + cheltuieli cu amortizarea03
  ± alte ajustări aferente elementelor care nu generează fluxuri de trezorerie04
  ± ajustări aferente elementelor incluse la activitățile de investiții sau finanțare05
  ± alte ajustări06
  Sub-total (rd.01 la 06)07
  Modificări ale activelor și datoriilor aferente activității de exploataredupă ajustările pentru elementele care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activității de exploatare
  ± titluri care nu au caracter de imobilizări financiare08
  ± creanțe privind instituțiile de credit09
  ± creanțe privind societățile financiare sau alte entități10
  ± creanțe atașate11
  ± alte active aferente activității de exploatare12
  ± fondul aferent schemei de garantare a depozitelor și fondul de rezoluție bancară, constituite din contribuțiile instituțiilor de credit13
  ± alte datorii privind instituțiile de credit14
  ± datorii privind societățile financiare sau alte entități15
  ± datorii atașate16
  ± alte datorii aferente activității de exploatare17
  Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.07 la 17)18
  Fluxuri de trezorerie din activități de investiții
  - plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare19
  + încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare20
  + încasări în numerar reprezentând dividende primite21
  + încasări în numerar reprezentând dobânzi primite22
  - plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung23
  + încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung24
  - alte plăți în numerar aferente activităților de investiții25
  + alte încasări în numerar din activități de investiții26
  Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.19 la 26)27
  Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare
  + încasări în numerar din datorii constituite prin titluri28
  - plăți în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri29
  - alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare30
  + alte încasări în numerar din activități de finanțare31
  Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.28 la 31)32
  Numerar la începutul perioadei33
  ± Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.18)34
  ± Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.27)35
  ± Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.32)36
  ± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului37
  Numerar la sfârșitul perioadei (rd.33 la 37)38
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  SemnăturaCalitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
  17. După Capitolul X se introduce Capitolul X^1 Formatul bilanțului și contului de profit și pierdere aplicabile schemelor de garantare a depozitelor*6a) cu următorul cuprins:  +  Capitolul X^1 FORMATUL BILANȚULUI ȘI CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE, APLICABILE SCHEMELOR DE GARANTARE A DEPOZITELOR*6a)*6a) Schemele de garantare a depozitelor întocmesc fluxuri de trezorerie și note explicative, prin aplicarea corespunzătoare a Exemplelor prezentate în cadrul Capitolului X și Capitolului IX.
  JUDEȚUL ........................................../../../FORMA DE PROPRIETATE ................/../../
  DENUMIREAINSTITUȚIEI: .........................................ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea preponderentă) ..............................................
  ADRESA LOC: ............., sector ..............Cod clasă CAEN ................../../../../
  STR. : ............................... nr. : ...............Cod unic de înregistrare.../.../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../
  TELEFONUL: ..................................FAXUL: ...........................................
  NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERȚULUI.........................................................................

  BILANȚ
  încheiat la data de 31 decembrie ......
  - lei -
  ACTIVCod pozițieNotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  ABC12
  Casa010
  Creanțe asupra instituțiilor de credit020
  - la vedere023
  - alte creanțe026
  Creanțe asupra societăților financiare sau altor entități030
  Efecte publice, obligațiuni și alte titluri cu venit fix040
  - emise de organisme publice043
  - emise de alți emitenți, din care:046
  - obligațiuni proprii048
  Participații050
  Imobilizări necorporale, din care:080
  - cheltuieli de constituire085
  Imobilizări corporale, din care:090
  - terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii095
  Alte active100
  Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate110
  Total activ120
  - lei -
  DATORII ȘI CAPITALURI PROPRIICod pozițieNotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  ABC12
  Datorii privind instituțiile de credit300
  - Împrumuturi primite303
  - la vedere304
  - la termen305
  - Alte datorii306
  - la vedere307
  - la termen308
  Datorii privind societățile financiare sau alte instituții310
  - Împrumuturi primite313
  - la vedere314
  - la termen315
  - Alte datorii316
  - la vedere317
  - la termen318
  Datorii constituite prin titluri320
  - obligațiuni323
  - alte titluri326
  Alte datorii330
  Venituri înregistrate în avans și datorii angajate340
  Provizioane350
  Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor360
  - Contribuții anuale ale instituțiilor de credit participante361
  - Contribuții extraordinare ale instituțiilor de credit participante362
  - Încasări din recuperarea creanțelor schemelor de garantare a depozitelor363
  - Venituri din investirea resurselor financiare disponibile364
  - Alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înființare a schemei de garantare a depozitelor365
  Rezerve370
  Rezerve din reevaluare380
  Rezultatul reportat
  - Profit393
  - Pierdere396
  Rezultatul exercițiului financiar
  - Profit403
  - Pierdere406
  Repartizarea profitului410
  Total datorii și capitaluri proprii420
  - lei -
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUICodpozițieNotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  ABC12
  Datorii contingente600
  Angajamente610
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  SemnăturaCalitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 31 decembrie .......
  - lei -
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieNotaExercițiul financiar
  precedentîncheiat
  ABC12
  Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:010
  - aferente efectelor publice, obligațiunilor și altor titluri cu venit fix015
  Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate020
  Venituri din comisioane030
  Cheltuieli cu comisioane040
  Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare050
  Alte venituri din exploatare060
  Cheltuieli administrative generale070
  - Cheltuieli cu personalul, din care:073
  - Salarii074
  - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:075
  - cheltuieli aferente pensiilor076
  - Alte cheltuieli administrative077
  Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale080
  Alte cheltuieli de exploatare090
  Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente100
  Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente110
  Corecții asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare120
  Reluări din corecții asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare130
  Rezultatul activității curente
  - Profit143
  - Pierdere146
  Venituri extraordinare150
  Cheltuieli extraordinare160
  Rezultatul activității extraordinare
  - Profit173
  - Pierdere176
  Venituri totale180
  Cheltuieli totale190
  Rezultatul brut
  - Profit203
  - Pierdere206
  Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus210
  Rezultatul net al exercițiului financiar
  - Profit223
  - Pierdere226
  ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
  Numele și prenumeleNumele și prenumele
  SemnăturaCalitatea
  Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
  18. Capitolul XI - Exemple de corespondență a planului de conturi cu formatul bilanțului și contului de profit și pierdere aplicabile instituțiilor se modifică astfel:a) în cadrul formatului de bilanț următoarele poziții și notele de subsol 7 și 8 se modifică după cum urmează:
  COD POZIȚIEPLAN DE CONTURI
  ACTIV
  033 - Creanțe asupra instituțiilor decredit la vedere2711 (solduri debitoare*7) + 2721 + 731 + 2751 + ex*8).2771 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.30111 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
  036 - Creanțe asupra instituțiilor de credit alte creanțe2722 + 2723 + 2732 + 2752 + ex.2771 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.30111 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.4811 + ex.4821 - ex.499
  040 - Creanțe asupra clientelei2091 + 2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2511 (solduri debitoare) + 2611 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.30111 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.4811+ ex.4821 - ex.499
  130 - Cheltuieli înregistrate în avansși venituri angajate2097 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 + 27171 + 2727 + 2737 + 2757 + 2777 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30117 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + 30373 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 ex. 399 + 407 + 417 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 - ex.499
  600 – Datorii contingente, din care:962 + 971 + 981
  606 – Active gajate962
  *7) În cazul conturilor bifuncționale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare și, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncțional. *8) Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conținutului poziției din situațiile financiare la care se referă.
  b) în cadrul formatului de cont de profit și pierdere următoarele poziții se modifică după cum urmează:
  COD POZIȚIEPLAN DE CONTURI
  010 - Dobânzi de primit și venituriasimilate7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 + 7031 + 70331 + 70341 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + 7038 + 7051 + 7052 + 7058 + 7071 + 70747 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785
  020 - Dobânzi de plătit și cheltuieliasimilate6022 + 6023 + 6024 + 6027 + 6031 + 60341 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6071 + 6072 + 60747 + 681 + 682 + 683 + 684
  110 – Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente662 + 6633 + ex.6637 + 6647 + ex.665 + 667 + (668 - 767) ***)
  120 - Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente762 + 7633 + ex.7637 + 7647 + ex.765 + (767 - 668) ****)
  19. Capitolul XII Exemple de corespondență a planului de conturi cu formatul bilanțului și contului de profit și pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar se modifică și se completează după cum urmează:19.1. Denumirea Capitolului XII " Exemple de corespondență a planului de conturi cu formatul bilanțului și contului de profit și pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar" se modifică și va fi "Exemple de corespondență a planului de conturi cu formatul bilanțului și contului de profit și pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare";19.2. Corespondența planului de conturi cu unele poziții din formatul bilanțului și contului de profit și pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare se modifică și se completează astfel:
  BILANȚ
  COD POZIȚIEPLAN DE CONTURI
  ACTIV
  010 - Casa101
  023 - Creanțe asupra instituțiilor de credit la vedere2211 (solduri debitoare) + ex.2233 + ex.2234 +ex.2251 + ex.2811 + ex.2821- ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
  026 - Creanțe asupra instituțiilor de credit alte creanțe2231 + 2232 + ex.2233 + ex.2234 + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911+ ex.3811 + ex.3821 - ex.399
  030 - Creanțe asupra societăților financiare sau altor entități2212 (solduri debitoare) + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811+ ex.3821 - ex.399
  040 - Efecte publice, obligațiuni și alte titluri cu venit fix30211 + 30212 + 30251 + 30252 + 30261 + 30262 + 30311 + 30312 + 30351 + 30352 + ex. 30371+ ex. 30372 + 3041 + 3045 + ex. 30471 + ex. 30472 + ex.3799 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39111 - 39112 - 3912 - ex. 399
  048 - Efecte publice, obligațiuni și alte titluri cu venit fix emise de alți emitenți obligațiuni propriiex.30212 + ex.30252 + ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.3799 - ex.39112
  050 Participații224 - ex.2911
  080 - Imobilizări necorporale433 + 441 - 4611- 4922
  085 – Imobilizări necorporale cheltuieli de constituire4412 - 46112
  090 - Imobilizări corporale432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
  095 - Imobilizări corporale terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii44211 + 4422 - 46122 - ex.49231 -49232
  100 - Alte active3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 +35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex.3791 (solduri debitoare) + 3799 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399
  110 - Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate22171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399
  DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII
  304 - Datorii privind instituțiile de credit împrumuturi primite la vedere2211 (solduri creditoare) + ex.2221
  305 - Datorii privind instituțiile de credit împrumuturi primite la termenex.2221
  307 - Alte datorii privind instituțiile de credit la vedereex.2261
  308 - Alte datorii privind instituțiile de credit la termenex.2261 + ex.4721 + ex.4722
  314 - Datorii privind societățile financiare sau alte entități împrumuturi primite la vedere2212 (solduri creditoare) + ex.2222 + ex.2223
  315 - Datorii privind societățilefinanciare sau alte entități împrumuturi primite la termenex.2222 + ex.2223
  317 - Alte datorii privind societățile financiare sau alte entități la vedereex.2261
  318 - Alte datorii privind societățile financiare sau alte entități la termenex.2261 + ex.4721 + ex.4722
  320 - Datorii constituite prin titluri3251 + 3261 - 3741 - 3742
  330 - Alte datorii30271 + 30272 + 3036 + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor)+ 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3566 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + 3799 (solduri creditoare)
  340 - Venituri înregistrate în avans și datorii angajate22172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 376 + 377 + 3792 + 4727 + 537
  350 - Provizioane55
  360 - Fondul de garantare a depozitelor bancare56
  361 - Fondul aferent schemei de garantare a depozitelor561
  362 - Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit5611
  363 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanțelor5612
  364 - Fond constituit din investirea resurselor financiare disponibile5613
  365 - Fond constituit din alte resurse5619
  366 – Fondul de rezoluție bancară562
  367 - Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit5621
  367a - Fond constituit din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluție bancară5622
  368 - Fond constituit din alte resurse5623
  369 – Fond de rezervă563
  369a – Taxă specială564
  370 - Rezerve519
  380 - Rezerve din reevaluare516
  393 - Profit581 (sold creditor)
  396 - Pierdere581 (sold debitor)
  403 - Profit591 (sold creditor)
  406 - Pierdere591 (sold debitor)
  410 - Repartizarea profitului592
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI
  600 - Datorii contingente911 + 913 + 962 + 971 + 981
  610 - Angajamente901 + 903 + 921

  CORELAȚII ÎN CADRUL MODELULUI DE BILANȚ
  020 = 023 + 026 040 = 043 + 046 300 = 303 + 306 303 = 304 + 305 306 = 307 + 308 310 = 313 + 316 313 = 314 + 315 316 = 317 + 318 320 = 323 + 326 360 = 361 + 366 + 369 + 369a 361 = 362 + 363 + 364 + 365 366 = 367 + 367a + 368 120 = 420 120 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080 + 090 + 100 + 110 420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 393 - 396 + 403 - 406 - 410
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  COD POZIȚIEPLAN DE CONTURI
  010 - Dobânzi de primit și venituri asimilate70331 + 70341 + 70342 + 7036 + 7038 + 7072 + 70951 + 70952 + 70953 + 70954 + 70955
  015 - Dobânzi de primit și venituri asimilate aferente efectelor publice, obligațiunilor și altor titluri cu venit fix70331 + 70341 + 70342 + ex.7038
  020 - Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate60341 + 60363 + 60369 + 6041 + 6071 + 6072 + 60951 + 60955
  030 - Venituri din comisioane7039 + 70959
  040 - Cheltuieli cu comisioane6039 + 6049 + 6069 + 60959
  050 - Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare7032 + 70336 + 7061 + 76311- 60321 - 6033 - 6061 - 66311
  060 - Alte venituri din exploatare7077 + (746 - 646)*) + 7495 + 74991 + ex.74997 + ex.765
  070 – Cheltuieli administrative generale611 + 612 + 613 + 617 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 - ex.74997
  073 - Cheltuieli cu personalul611 + 612 + 613 + 617 + ex.6344 -ex.74997
  074 - Salarii611 + 613 + ex.6344- ex.74997
  075 - Cheltuieli cu asigurările sociale612
  076 - Cheltuieli aferente pensiilorex.612
  077 - Alte cheltuieli administrative631 + 632 + 633 + ex.634 + 635
  080 – Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale644 + 651 + 652 + 6642 - 744 - 7642
  090 - Alte cheltuieli de exploatare60322 + 6042 + 6077 + 6092 + 6093 + 621 + (646 - 746)**) + 6491 + 6493 + 6494 + 6496 + 6497 + ex.665
  100 – Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente662 + 6633 + ex.6637 + 6647 + ex.665 + 667 + (668 - 767) ***)
  110 - Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente762 + 7633 + ex.7637 + 7647 + ex.765 + (767 - 668) ****)
  120 - Corecții asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare60342 + 66312
  130 - Reluări din corecții asupra valorii titlurilor care au caracter deimobilizări financiare70343 + 76312
  150 - Venituri extraordinare771
  160 - Cheltuieli extraordinare671
  210 - Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus699
  *) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646 **) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746 ***) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767****) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668
  20. După capitolul XII "Exemple de corespondență a planului de conturi cu formatul bilanțului și contului de profit și pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare", se introduce Capitolul XII^1 Exemple de corespondență a planului de conturi cu formatul bilanțului și contului de profit și pierdere, aplicabile schemelor de garantare a depozitelor" cu următorul cuprins:  +  Capitolul XII^1 EXEMPLE DE CORESPONDENȚĂ A PLANULUI DE CONTURI CU FORMATUL BILANȚULUI ȘI CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE, APLICABILE SCHEMELOR DE GARANTARE A DEPOZITELOR
  BILANȚ
  COD POZIȚIEPLAN DE CONTURI
  ACTIV
  010 - Casa101
  023 - Creanțe asupra instituțiilor de credit la vedere2211 (solduri debitoare) + ex.2233 + ex.2234 + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
  026 - Creanțe asupra instituțiilor de credit alte creanțe2231 + 2232 + ex.2233 + ex.2234 + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
  030 - Creanțe asupra societăților financiare sau altor entități2212 (solduri debitoare) + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
  040 - Efecte publice, obligațiuni și alte titluri cu venit fix30211 + 30212 + 30251 + 30252 + 30261 + 30262 + 30311 + 30312 + 30351 + 30352 + ex. 30371+ ex. 30372 + 3041 + 3045 + ex. 30471 + ex. 30472 + ex.3799 + ex. 3811 + ex. 3821 -39111 - 39112 - 3912 - ex. 399
  048 - Efecte publice, obligațiuni și alte titluri cu venit fix emise de alți emitenți obligațiuni propriiex.30212 + ex.30252 + ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.3799 - ex.39112
  050 Participații224 - ex.291
  080 - Imobilizări necorporale433 + 441 - 4611- 4922
  085 – Imobilizări necorporale cheltuieli de constituire4412 - 46112
  090 - Imobilizări corporale432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
  095 - Imobilizări corporale terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii44211 + 4422 - 46122 - ex.49231 - 49232
  100 - Alte active3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex.3791 (solduri debitoare) + 3799 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399
  110 - Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate22171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399
  DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII
  304 - Datorii privind instituțiile de credit împrumuturi primite la vedere2211 (solduri creditoare) + ex.2221
  305 - Datorii privind instituțiile de credit împrumuturi primite la termenex.2221
  307 - Alte datorii privind instituțiile de credit la vedereex.2261
  308 - Alte datorii privind instituțiile de credit la termenex.2261 + ex.4721 + ex.4722
  314 - Datorii privind societățile financiare sau alte entități împrumuturi primite la vedere2212 (solduri creditoare) + ex.2222 + ex.2223
  315 - Datorii privind societățile financiare sau alte entități împrumuturi primite la termenex.2222 + ex.2223
  317 - Alte datorii privind societățile financiare sau alte entități la vedereex.2261
  318 - Alte datorii privind societățile financiare sau alte entitățila termenex.2261 + ex.4721 + ex.4722
  320 - Datorii constituite prin titluri3251 + 3261 - 3741 - 3742
  330 - Alte datorii30271 + 30272 + 3036 + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3566 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + 3799 (solduri creditoare)
  340 - Venituri înregistrate în avans și datorii angajate22172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 376 + 377 + 3792 + 4727 + 537
  350 - Provizioane55
  360 - Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor571
  361 - Contribuții anuale ale instituțiilor de credit participante5711
  362 - Contribuții extraordinare ale instituțiilor de credit participante5712
  363 - Încasări din recuperarea creanțelor schemelor de garantare a depozitelor5713
  364 - Venituri din investirea resurselor financiare disponibile5714
  365 - Alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înființare a schemei de garantare a depozitelor5715
  370 - Rezerve519
  380 - Rezerve din reevaluare516
  393 - Profit581 (sold creditor)
  396 - Pierdere581 (sold debitor)
  403 - Profit591 (sold creditor)
  406 - Pierdere591 (sold debitor)
  410 - Repartizarea profitului592
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI
  600 - Datorii contingente911 + 913 + 962 + 971 + 981
  610 - Angajamente901 + 903 + 921

  CORELAȚII ÎN CADRUL MODELULUI DE BILANȚ
  020 = 023 + 026 040 = 043 + 046 300 = 303 + 306 303 = 304 + 305 306 = 307 + 308 310 = 313 + 316 313 = 314 + 315 316 = 317 + 318 320 = 323 + 326 360 = 361 + 362 + 363 + 364 + 365 120 = 420 120 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080 + 090 + 100 + 110 420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 393 - 396 + 403 - 406 - 410
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  COD POZIȚIEPLAN DE CONTURI
  010 - Dobânzi de primit și venituri asimilate70331 + 70341 + 70342 + 7036 + 7038 + 7072 + 70951 + 70952 + 70953 + 70954 + 70955
  015 - Dobânzi de primit și venituri asimilate aferente efectelor publice, obligațiunilor și altor titluri cu venit fix70331 + 70341 + 70342 + ex.7038
  020 - Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate60341 + 60363 + 60369 + 6041 + 6071 + 6072 + 60951 + 60955
  030 - Venituri din comisioane7039 + 70959
  040 - Cheltuieli cu comisioane6039 + 6049 + 6069 + 60959
  050 - Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare7032 + 70336 + 7061 + 76311- 60321 - 6033 - 6061 - 66311
  060 - Alte venituri din exploatare7077 + (746 - 646)*) + 7495 + 74991 + ex.74997 + ex.765
  070 – Cheltuieli administrative generale611 + 612 + 613 + 617 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 – ex.74997
  073 - Cheltuieli cu personalul611 + 612 + 613 + 617 + ex.6344 - ex.74997
  074 – Salarii611 + 613 + ex.6344 - ex.74997
  075 - Cheltuieli cu asigurările sociale612
  076 - Cheltuieli aferente pensiilorex.612
  077 - Alte cheltuieli administrative631 + 632 + 633 + ex.634 + 635
  080 - Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale644 + 651 + 652 + 6642 - 744 - 7642
  090 - Alte cheltuieli de exploatare60322 + 6042 + 6077 + 6092 + 6093 + 621 + (646 - 746)**) + 6491 + 6493 + 6494 + 6496 + 6497 + ex.665
  100 - Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente662 + 6633 + ex.6637 + 6647 + ex.665 + 667 + (668 - 767) ***)
  110 - Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente762 + 7633 + ex.7637 + 7647 + ex.765 + (767 - 668) ****)
  120 - Corecții asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare60342 + 66312
  130 - Reluări din corecții asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare70343 + 76312
  150 - Venituri extraordinare771
  160 - Cheltuieli extraordinare671
  210 - Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus699
  *) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646 **) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746 ***) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767****) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668

  CORELAȚII ÎN CADRUL MODELULUI DE CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE
  070 = 073 + 077143 = 010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130, dacă (010 -020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) >= 0146 = (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130), dacă (010 -020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) < 0173 = 150 - 160, dacă (150 - 160) >= 0176 = (150 - 160), dacă (150 - 160) < 0203 = 180 - 190, dacă (180 - 190) >= 0206 = (180 - 190), dacă (180 - 190) < 0223 = 203 - 206 - 210, dacă (203 - 206 - 210) >= 0226 = (203 - 206 - 210), dacă (203 - 206 - 210) < 0223 - 226 = 203 - 206 - 210
  CORELAȚII ÎNTRE MODELUL DE BILANȚ ȘI CEL DE CONT
  DE PROFIT ȘI PIERDERE
  Bilanț col. 1 și 2Cont de profit și pierdere col. 1 și 2
  403223
  406226
  21. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, prevederile referitoare la ștampilare se abrogă.
   +  Anexa nr. 2
  Concordanțe*1) între conturile privind activitatea
  specifică a Fondului și a schemelor de garantare
  a depozitelor, cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul
  ordin și conturile corespunzătoare prevăzute de
  Reglementările contabile conforme cu
  directivele europene*2)
  Conturi noi (prevăzute de anexa nr.1)Conturi vechi (prevăzute în Planul de conturicuprins în Reglementările contabile conforme cu directivele europene)Observații
  22Operațiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor și instituțiile de credit, societățile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități22Operațiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituțiiConturi utilizate de Fond și scheme de garantare a depozitelor
  221Conturi curente la instituțiile de credit sau la instituții financiare221Conturi curente la instituțiile de credit sau la instituții financiare
  2211Conturi curente la instituții de credit2211Conturi curente la instituții de credit
  2212Conturi curente la instituții financiare2212Conturi curente la instituții financiare
  2217Creanțe și datorii atașate2217Creanțe și datorii atașate
  22171Creanțe atașate22171Creanțe atașate
  22172Datorii atașate22172Datorii atașate
  222Împrumuturi primite de la instituții de credit, societăți financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități222Împrumuturile primite de la instituții de credit, societăți financiare sau alte instituții
  2221Împrumuturile primite de la instituții de credit2221Împrumuturile primite de la instituții de credit
  2222Împrumuturile primite de la societăți financiare2222Împrumuturile primite de la societăți financiare
  2223Împrumuturi primite de la alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități2223Împrumuturile primite de la alte instituții
  2227Datorii atașate2227Datorii atașate
  223Depozite, certificate de depozit și alte instrumente financiare ale instituțiilor de credit, precum și credite acordate potrivit legii223Depozite la termen, certificate de depozit și alte instrumente financiare ale instituțiilor de credit
  2231Depozite2231Depozite la termen
  2232Certificate de depozit2232Certificate de depozit
  2233Alte instrumente financiare2233Alte instrumente financiare
  2234Credite acordate potrivit legiiCont nou
  2237Creanțe atașate2237Creanțe atașate
  224ParticipațiiCont nou
  225Valori de recuperat de la instituțiile de credit,societăți financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități225Valori de recuperat de la instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții
  2251Valori de recuperat de la instituțiile de credit,societăți financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entități2251Valori de recuperat de la instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții
  2257Creanțe atașate2257Creanțe atașate
  226Alte sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entități226Alte sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare sau altor instituții
  2261Alte sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entități2261Alte sume datorate instituțiilor de credit, societăților financiare sau altor instituții
  2267Datorii atașate2267Datorii atașate
  56Fondul de garantare a depozitelor bancare56Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și de despăgubire acreditorilor prejudiciațiConturi utilizate numai de către Fond
  561Fondul aferent schemei de garantare a depozitelor561Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancarPreia parțial conținutul contului 561*3).
  5611Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit5611Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de credit
  56111Fond constituit din contribuțiile inițiale*4)56111Fond constituit din contribuțiile inițiale
  56112Fond constituit din contribuțiile anuale56112Fond constituit din contribuțiile anuale, inclusiv contribuțiile majorate
  56113Fond constituit din contribuțiile extraordinare56113Fond constituit din contribuțiile speciale
  5612Fond constituit din încasările din recuperarea creanțelor5612Fond constituit din încasările din recuperarea creanțelor
  5613Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile5614Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile
  5619Fond constituit din alte resurse5613Fond constituit din alte resurse - donații, sponsorizări, asistență financiară
  5619Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legiiPreia parțial conținutul contului 5619
  562Fondul de rezoluție bancară562Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciațiCont nou*5)
  5621Fond constituit din contribuțiile instituțiilor de creditCont nou
  56211Fond constituit din contribuțiile anualeCont nou
  56212Fond constituit din contribuțiile extraordinareCont nou
  5622Fond constituit din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluție bancarăCont nou
  5623Fond constituit din alte resurse562Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciațiCont nou*4)
  5619Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legiiPreia parțial conținutul contului 5619
  563Fond de rezervăCont nou
  564Taxă specialăCont nou
  57Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelorConturi noi, utilizate numai de către schemele de garantare a depozitelor
  571Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelorCont nou
  5711Contribuții anuale ale instituțiilor de credit participanteCont nou
  5712Contribuții extraordinare ale instituțiilor de credit participanteCont nou
  5713Încasări din recuperarea creanțelor schemelor de garantare a depozitelorCont nou
  5714Venituri din investirea resurselor financiare disponibileCont nou
  5715Alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înființare a schemei de garantare a depozitelor.Cont nou
  *1) Concordanțele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de Anexa nr. 1 la prezentul ordin și de Reglementările contabile conforme cu directivele europene*2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015*3) În cadrul contului vechi 561 a fost prevăzută evidențierea tuturor resurselor financiare ale Fondului (menționate la art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere că Legea nr. 311/2015 distinge (la art. 92) între cele trei categorii de activități ale Fondului, respectiv în calitate de schemă de garantare a depozitelor, administrator al fondului de rezoluție bancară și alte activități, în cadrul conturilor introduse prin prezentul ordin au fost prevăzute conturi distincte pentru fondul aferent schemei de garantare a depozitelor, fondul de rezoluție bancară și fondul de rezervă, stabilite conform legii.*4) Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare nu prevede constituirea unui fond din contribuții inițiale. Astfel, acest cont a fost menținut în Planul de conturi exclusiv în scopul evidențierii fondului constituit din contribuțiile inițiale ale instituțiilor de credit autorizate/ sucursalelor instituțiilor de credit cu sediul în alte state membre care au obținut calitatea de participant la Fond până la data intrării în vigoare a Legii nr. 311/2015, în cotele și limitele prevăzute de prevederile legale.*5) Preia și conținutul contului vechi 562, respectiv fondul de restructurare bancară (fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciați) constituit până la intrarea în vigoare a Legii nr. 311/2015.
  ----