LEGE nr. 385 din 30 decembrie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, punctul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:34. deținător mandatat - persoană fizică sau juridică care folosește un vehicul în baza unui contract de leasing;2. La articolul 9, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Omologarea este opțională în cazul vehiculelor prevăzute la art. 13 alin. (3) care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE, precum și în cazul celor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri.3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Autovehiculele și remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii sau deținătorii mandatați își au domiciliul, reședința ori sediul, în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mopedele, troleibuzele, remorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere și vehiculele lente.(3) Autovehiculele, remorcile și tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului de Protecție și Pază, precum și cele ale Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții.(4) Autovehiculele și remorcile destinate a fi tractate de acestea, menționate la alin. (3), pot, după caz, să fie înmatriculate.(5) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizații speciale eliberate de autoritatea competentă.(6) La cerere, instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și persoanelor juridice abilitate să fabrice, să asambleze, să caroseze ori să efectueze activități de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor destinate acestora li se pot elibera, pentru aceste vehicule, autorizații și numere pentru probe.(7) Pot beneficia de autorizații și numere pentru probe vehiculele care se supun înmatriculării și se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți, la cererea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere.(8) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazurile prevăzute la alin. (6), și doar pe teritoriul județului sau al municipiului București în raza căruia societatea își are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (7).(9) Evidența vehiculelor înmatriculate se ține la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul sau deținătorul mandatat își are domiciliul, reședința sau sediul.4. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, care, prin compartimentele de specialitate, țin și evidența acestora.5. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (3) și art. 14, autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate și plăcuțe cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Radierea din evidență a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului, numai în următoarele cazuri:a) proprietarul dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării, situație în care radierea este definitivă;c) la scoaterea din România a unui vehicul, în vederea înmatriculării în alt stat;d) în cazul furtului vehiculului.7. La articolul 17 alineatul (5), după litera b) se introduc două noi litere, lit. c) și d), cu următorul cuprins:c) la notificarea Ministerului Afacerilor Externe, în cazul autovehiculelor și remorcilor aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic sau consular;d) în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive.8. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. d), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI, astfel cum acesta este reglementat prin art. 1 alin. (3) din Normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare, sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI.(6) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. e), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani, cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI.9. După articolul 22^1 se introduce un nou articol, art. 22^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^2Titularul permisului de conducere are dreptul să obțină istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice în una din următoarele modalități:a) de pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române;b) de la orice structură de poliție rutieră.10. La articolul 24 alineatul (7), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:e) codurile naționale valabile doar pentru conducere pe teritoriul României.11. La articolul 102 alineatul (1), punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:20. conducerea, punerea în circulație sau tractarea unui vehicul supus înmatriculării, în baza autorizației pentru probe eliberate în condițiile art. 13 alin. (7), în afara județului sau a municipiului București în raza căruia își are sediul titularul autorizației;12. La articolul 136, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 9 alin. (2);13. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:Prezenta ordonanță de urgență transpune în legislația națională următoarele prevederi:1. art. 4 alin. (1) teza finală, alin. (4) paragrafele 1 și 2, alin. (7), art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) și alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi și alin. (5) teza întâi și art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2009/113/CE și a Comisiei din 25 august 2009, Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011, Directiva 2012/36/UE a Comisiei, Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, Directiva 2013/47/UE a Comisiei, Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014, Directiva (UE) 2015/653 a Comisiei din 24 aprilie 2015, Directiva (UE) 2016/1.106 a Comisiei din 7 iulie 2016, Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018;2. ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi și teza finală și pct. (iii) și alin. (2) lit. a) teza întâi și lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014;3. precum și ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3 alin. (3) și art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 și prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014;4. ale art. 2 pct. 1 lit. b) din Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 112 din 2 mai 2018.14. La anexa nr. 1, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă în ordine de mers nu depășește 450 kg (600 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri) și care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă continuă maximă nu depășește 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală nu depășește 15 kW;  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Inspectoratul General al Poliției Române creează pe site-ul propriu o pagină specială privind istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, actele subsecvente în materie se modifică și se completează în acord cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 30 decembrie 2022.Nr. 385.-----