HOTĂRÂRE nr. 136 din 2 martie 2016privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 14 martie 2016  (la 21-10-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (1) și (2) și al art. 104 alin. (2) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 36 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1)-(3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Statul asigură finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional. (la 21-10-2021, sintagma: elev/preșcolar a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 ) (2) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ se face pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă și nici cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanțarea de bază. (la 21-10-2021, sintagma: elev/preșcolar a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 ) (3) Costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul de elevi/preșcolari, de limba de predare și de mediul urban/rural. (la 21-10-2021, sintagma: elev/preșcolar a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 ) (4) Finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" se face pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev. (la 21-10-2021, sintagma: elev/preșcolar a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 ) (5) Costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de mărimea și tipul unităților de învățământ, mediul urban/rural și coeficienții de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4). (la 21-10-2021, sintagma: elev/preșcolar a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 ) (6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea continuă și evaluarea personalului din unitățile de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal și profesional particular și confesional acreditat.  +  Articolul 2(1) Costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban, este identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat. (la 21-10-2021, sintagma: elev/preșcolar a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 ) (2) Pentru anul 2023, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.834 lei. (la 19-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 47 din 18 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023 ) (3) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2023, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (la 19-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 47 din 18 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023 ) (4) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 2, la valoarea costului standard per elev corespunzător coeficientului 1. (la 21-10-2021, sintagma: elev/preșcolar a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 ) (5) Unităților de învățământ care au în componență și clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar sume aferente coeficienților de diferențiere și de corecție prevăzuți în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" este identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat. (la 21-10-2021, sintagma: elev/preșcolar a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 ) (2) Pentru anul 2023, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 570 lei. (la 19-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 47 din 18 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023 ) (3) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», pentru anul 2023, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (la 19-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 47 din 18 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023 ) (4) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 4, la valoarea costului standard corespunzător coeficientului 1. (la 21-10-2021, sintagma: elev/preșcolar a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 )  +  Articolul 4(1) Unitățile de învățământ particular și confesional transmit proiectul planului de școlarizare inspectoratelor școlare spre verificare și aprobare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unităților de învățământ, iar până la data de 20 octombrie a fiecărui an calendaristic transmit inspectoratelor școlare numărul de antepreșcolari/preșcolari/elevi pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. Directorii unităților de învățământ particular răspund de corectitudinea datelor transmise. (la 11-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 194 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 11 februarie 2022 ) (1^1) Inspectoratele școlare, după efectuarea verificării și aprobării planului de școlarizare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unității de învățământ, validează numărul de antepreșcolari/preșcolari/elevi pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ. (la 11-02-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 194 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 11 februarie 2022 ) (1^2) După validarea numărului de elevi de către inspectoratele școlare, unitățile de învățământ particular transmit către unitățile administrativ-teritoriale în raza cărora își au sediul numărul de antepreșcolari/preșcolari/elevi pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. (la 11-02-2022, Alineatul (1^2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 194 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 11 februarie 2022 ) (1^3) Inspectoratele școlare pot efectua activități de verificare și control la unitățile de învățământ particular, privind numărul de elevi înmatriculați conform planului de școlarizare aprobat. (la 01-04-2019, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 168 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 01 aprilie 2019 ) (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administrației județene a finanțelor publice, respectiv Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, până la data de 10 decembrie, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din T.V.A. Pentru anul 2016, datele se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii datelor de la unitățile de învățământ.(3) Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A., aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, respectiv decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar.(4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unități administrativ-teritoriale se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexele nr. 1 și 3.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) se repartizează integral de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în limita costului standard, unităților de învățământ particular și confesional acreditate, pe baza numărului de antepreșcolari/preșcolari/elevi și a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 1 și 3 și le supun aprobării autorităților deliberative. (la 19-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 47 din 18 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023 ) (2) Sumele ce se virează de unitatea administrativ-teritorială în conturile unităților de învățământ cu personalitate juridică, comunicate ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de către acestea, se reflectă în bugetul local cu ajutorul indicatorului "Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat", cod 55.01.63.  +  Articolul 6(1) Unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care beneficiază de finanțare de bază din sume defalcate din T.V.A. au obligația de a face publice informații cu privire la sumele primite, numărul de elevi/preșcolari și formațiunile de studiu pentru învățământul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din T.V.A. primite de la bugetul local.(2) Sumele defalcate din T.V.A. rămase neutilizate la finele anului bugetar vor fi restituite bugetului local în termenele prevăzute de normele metodologice de închidere a exercițiului bugetar, aprobate anual prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru a fi regularizate cu bugetul de stat. În acest scop, unitățile de învățământ particular și confesional acreditat vor prezenta ordonatorului principal de credite al bugetului local din care au primit sumele o situație justificativă, potrivit anexei nr. 5.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pe baza procedurilor și metodologiilor proprii, verifică modul de utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional acreditate. (la 19-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 47 din 18 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023 )  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 2 martie 2016.Nr. 136.  +  Anexa nr. 1
  COSTURILE STANDARD
  per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate, pentru anul 2023
  Nr. crt.Nivel/Filieră/ProfilForma de învățământStandarde de cost per antepreșcolar/ preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost per antepreșcolar/preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților naționale) - lei -
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi16.77516.77516.77516.775
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi4.5314.9554.5314.955
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi8.3118.3118.3118.311
  4Învățământ primarzi5.2156.2136.1027.270
  4.1Învățământ primar integrat*zi8.8648.86410.37110.371
  5Învățământ primar „step-by-step“zi8.3118.3119.7249.724
  6Învățământ gimnazialzi6.8347.8607.8128.984
  6.1Învățământ gimnazial integrat*zi11.61811.61813.28013.280
  7Învățământ liceal teoreticzi6.8346.8347.6557.655
  8Învățământ liceal teoreticseral5.0645.0645.6725.672
  9Învățământ liceal tehnologic, pedagogic și confesionalzi7.0677.0677.9167.916
  10Învățământ liceal tehnologicseral5.5095.5096.1716.171
  11Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi9.0219.02110.10410.104
  12Învățământ licealFR2.6662.6662.9862.986
  12.1Învățământ liceal integrat*zi11.61811.61813.28013.280
  13Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi7.4847.4848.2338.233
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ particular și confesional acreditate și care urmează curriculumul acestora. (la 19-01-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 47 din 18 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023 )
   +  Anexa nr. 2
  COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE
  pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și coeficienții de corecție
  pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr. crt.Nivel/Filieră/ProfilForma de învățământCoeficienți de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elevCoeficienți de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi 2,45462,45460,0000,000
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi0,6630,7250,0000,000
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi1,2161,2160,0000,000
  4Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  4.1Învățământ primar integrat*zi1,2971,2970,1700,170
  5Învățământ primar „step-by-step“zi1,2161,2160,1700,170
  6Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  6.1Învățământ gimnazial integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  7Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  8Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  9Învățământ liceal tehnologic, pedagogic și confesionalzi1,0341,0340,1200,120
  10Învățământ liceal tehnologic seral0,8060,8060,1200,120
  11Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  12Învățământ liceal FR0,3900,3900,1200,120
  12.1Învățământ liceal integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  13Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
  * Coeficienții de diferențiere și coeficienții de corecție se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ particular și confesional acreditate, care urmează curriculumul acestora. (la 19-01-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 47 din 18 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023 )
   +  Anexa nr. 3
  COSTURILE STANDARD
  per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile
  prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2023
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban- lei -
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă734741757780802826
  Grădiniță611617629648666684
  Școală gimnazială/primară586592603621639656
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual665672685705725745
  301-800Creșă786793810834859885
  Grădiniță614620632651669687
  Școală gimnazială/primară589595606624642659
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual668675688708728748
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei -
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă771779795818842868
  Grădiniță751758773795818840
  Școală gimnazială/primară720727741763784806
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual817825842866891915
  301-800Creșă825833850876902929
  Grădiniță754762777799822844
  Școală gimnazială/primară723730745767788810
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual821829845870894919
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  (la 19-01-2023, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 47 din 18 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023 )
   +  Anexa nr. 4
  COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE
  pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă1,28671,30001,32671,36671,40671,4489
  Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  301-800Creșă1,37781,39111,42001,46221,50671,5511
  Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială/primară1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă1,35101,36501,39301,43501,47701,5213
  Grădiniță1,31581,32891,35511,39461,43421,4736
  Școală gimnazială/primară1,26171,27431,29951,33741,37521,4130
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,43251,44691,47561,51851,56161,6045
  301-800Creșă1,44671,46071,49101,53531,58201,6287
  Grădiniță1,32181,33521,36151,40121,44081,4805
  Școală gimnazială/primară1,26781,28051,30591,34391,38191,4200
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,43871,45321,48201,52501,56821,6114
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  NOTĂ:Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru fiecare nivel de învățământ. Unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul primar sunt incluse la categoria școli gimnaziale. (la 11-02-2022, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 194 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 11 februarie 2022 )
   +  Anexa nr. 5
  SITUAȚIE JUSTIFICATIVĂ
  privind utilizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
  pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ particular și confesional acreditat
  - lei -
  Nr. crt.LunaTip de unitate de învățământNr. efectiv de antepreșcolari/ preșcolari/ eleviStandard de cost aprobat potrivit legii pentru:Sume calculate (nr. efectiv antepreșcolari/preșcolari/elevi x cost standard) pentru:Sume primite de la bugetul local pentru finanțarea:Sume rămase neutilizate de restituit din finanțarea:
  cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestoracheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestoracheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestoracheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestoracheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“
  0123456 = 3 * 47 = 3 * 58910 = 8 – 611 = 9 – 7
  TOTAL
  (la 21-10-2021, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 21 octombrie 2021 )
  -----