ORDIN nr. 1.202 din 16 octombrie 2017privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 10.353 din 16.10.2017 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează și funcționează ca organisme consultative ale Ministerului Sănătății:a) comisii de specialitate;b) subcomisii de specialitate;c) comisii de specialitate multidisciplinare.(2) Denumirea comisiilor de specialitate se regăsește în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(3) Componența nominală a organismelor consultative prevăzute la art. 1 alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 2În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății sunt organisme consultative permanente care furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătății coordonează, din punct de vedere științific, profesional și metodologic, rețeaua de asistență medicală;b) subcomisiile de specialitate sunt organisme consultative constituite cu caracter temporar și pe teme specifice din domeniul de competență al comisiilor de specialitate;c) comisiile de specialitate multidisciplinare sunt organisme consultative constituite cu caracter temporar care au atribuții de coordonare pentru patologiile comune mai multor specialități medicale;d) activitatea în cadrul comisiilor de specialitate reprezintă succesiunea de lucrări personale sau participări la grupurile de lucru în urma cărora este întocmită documentația prin care sunt propuse reglementări pentru condițiile de desfășurare a activității profesionale în domeniul de competență al comisiilor sau care fundamentează deciziile de politică strategică a Ministerului Sănătății (protocoale terapeutice, ghiduri de practică, studii de cercetare, curricula de pregătire, puncte de vedere de specialitate formulate în cadrul activității comisiilor etc.);e) propunerea comisiilor de specialitate, a subcomisiilor de specialitate și a comisiilor de specialitate multidisciplinară reprezintă expresia punctului de vedere de specialitate asumat de majoritatea membrilor acesteia, întruniți în ședința de lucru pe o temă analizată.  +  Capitolul II Comisiile de specialitate  +  Articolul 3(1) Comisiile de specialitate sunt subordonate ministrului sănătății.(2) Coordonarea comisiilor de specialitate este asigurată de structura cu atribuții în domeniul asistenței medicale din cadrul Ministerului Sănătății. (la 09-02-2021, sintagma: Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 3 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (3) Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății colaborează cu comisiile de specialitate, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale Ministerului Sănătății. (4) Pentru buna desfășurare a activității comisiilor de specialitate, președinții comisiilor sau reprezentanții Ministerului Sănătății pot dispune convocarea și altor specialiști în domeniu, în funcție de temele supuse discuțiilor, în calitate de invitat. (5) În funcție de temele supuse discuțiilor în cadrul comisiilor de specialitate, președinții comisiilor sau reprezentanții Ministerului Sănătății pot invita și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți care activează în domeniul de activitate specific comisiei. (6) Persoanele invitate la ședințele comisiilor de specialitate se vor supune acelorași reguli privind confidențialitatea ca și membrii comisiilor, prin semnarea declarației de interese și angajamentului de confidențialitate ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Comisiile de specialitate își desfășoară activitatea în ședințe organizate în urma unei convocări la solicitarea Ministerului Sănătății, conform dispoziției ministrului sănătății sau secretarului de stat care coordonează activitatea structurii cu atribuții în domeniul asistenței medicale din cadrul Ministerului Sănătății. (la 09-02-2021, sintagma: Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 3 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (2) În vederea participării efective la ședințe, membrii comisiilor de specialitate pot utiliza și platforma informatică dedicată, realizată de Ministerul Sănătății. (3) În situația în care, din motive obiective, președintele nu poate participa la lucrările comisiei de specialitate, acesta notifică secretarul comisiei cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință, iar atribuțiile sale sunt preluate de vicepreședinte sau, în lipsa acestuia, de un președinte de ședință ales dintre membrii prezenți. (4) Cvorumul necesar pentru a formula propuneri valide este de cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot, iar propunerea se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situația în care numărul membrilor cu drept de vot este par și există egalitate privind votul, votul președintelui este decizional.(6) Președintele comisiei de specialitate are dreptul la un singur vot. Secretarul comisiei și persoanele care sunt invitate să participe la ședințele acesteia nu au drept de vot.(7) La fiecare ședință a comisiilor de specialitate se întocmește un proces-verbal care este semnat de toți participanții.(8) Membrii comisiilor de specialitate au obligația să respecte termenele stabilite de Ministerul Sănătății. În situația în care sunt necesare date suplimentare pentru a formula o propunere, termenul se prelungește numai cu acordul Ministerului Sănătății.(9) Punctele de vedere de specialitate elaborate de comisiile de specialitate sunt comunicate numai cu semnătura președintelui sau președintelui de ședință, după caz.(10) Documentele elaborate de membrii comisiilor de specialitate sunt arhivate de secretarul comisiei și se depun la Ministerul Sănătății până la data de 31 decembrie a anului curent.(11) Situația privind prezența la ședințele comisiilor de specialitate se întocmește de secretarul comisiei, se certifică prin semnătura președintelui și se depune la structura cu atribuții în domeniul asistenței medicale din cadrul Ministerului Sănătății, lunar, până la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară. (la 09-02-2021, sintagma: Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 3 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (12) Neparticiparea la lucrările încredințate de Ministerul Sănătății timp de 3 luni consecutive, din motive imputabile membrului unei comisii de specialitate, determină excluderea acestuia.  +  Articolul 5(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții:a) elaborează protocoalele standardizate la nivel național sau adaptează conținutul protocoalelor internaționale în domeniu, pe care le supune aprobării ministrului sănătății;b) fundamentează deciziile ministrului sănătății cu privire la politicile, strategiile și programele de acțiune în domeniul sănătății populației din sfera de competență, în acord cu politicile publice din domeniul sănătății;c) identifică și propune ministrului sănătății prioritățile naționale pe termen scurt, mediu și lung, corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competență;d) elaborează propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;e) elaborează propuneri pentru programe de sănătate preventive care se asigură în cadrul sistemului de asigurări de sănătate sau de la bugetul de stat;f) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și cu cele din cadrul universităților de medicină și farmacie pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea și desfășurarea activității de învățământ postuniversitar;g) colaborează cu societățile științifice sau asociațiile profesional-științifice în problemele majore ori de interes național din sfera de competență;h) evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătății, recomandările formulate de comisiile de specialitate teritoriale pentru trimiterea la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;i) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății în vederea elaborării și transmiterii răspunsurilor la întrebările/interpelările parlamentarilor, precum și a punctelor de vedere de specialitate asupra propunerilor legislative, cu impact în domeniul sănătății, cu respectarea termenelor legale în vigoare, în funcție de obiectul de activitate specific al fiecărei comisii de specialitate;j) emite puncte de vedere de specialitate în exercitarea atribuțiilor care îi revin, la solicitarea structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății;k) stabilește competențele/atestatele incluse în pregătirea pentru specialitate;l) alcătuiește tematicile examenului de medic specialist și medic primar și bibliografiile aferente;m) îndeplinește și alte sarcini stabilite de ministrul sănătății, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează;n) coordonează activitatea subcomisiilor de specialitate pe care le are în structura sa.(2) În domeniul programelor naționale de sănătate, comisiile de specialitate colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pentru:a) identificarea și rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate specifice domeniului de competență, în conformitate cu Strategia națională de sănătate 2014-2020; b) evaluarea nevoilor populației, evidențiate din date obiective;c) asigurarea concordanței programelor naționale de sănătate cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;d) definirea structurii, obiectivelor, activităților, precum și a oricăror altor condiții și termene necesare implementării și derulării programelor naționale de sănătate;e) elaborarea criteriilor de selecție a unităților de specialitate prin care se implementează programele naționale de sănătate;f) estimarea și fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile cuprinse în programele naționale de sănătate, precum și cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;g) stabilirea măsurilor necesare în vederea îmbunătățirii modului de derulare a programelor naționale de sănătate;h) propunerea unităților de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate;i) elaborarea de criterii, standarde și metodologii pentru evaluarea impactului, oportunității și eficienței programelor naționale de sănătate;j) analizarea modului de aplicare de personalul medical cu responsabilități în implementarea programelor naționale de sănătate a ghidurilor de practică medicală, protocoalelor de diagnostic și a protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobate în condițiile legii;k) evaluarea privind implementarea și desfășurarea programelor naționale pe domeniul de activitate specific.(3) Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pot solicita de la comisiile de specialitate puncte de vedere de specialitate și alte informații necesare activității acestora.(4) Ministerul Sănătății, prin structura cu atribuții în domeniul asistenței medicale, asigură buna desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate. (la 09-02-2021, sintagma: Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 3 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 )  +  Articolul 6Comisia de specialitate este formată din:a) președinte;b) vicepreședinte;c) secretar;d) minimum 5 membri permanenți;e) Abrogată. (la 06-11-2018, Litera e) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.355 din 25 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 06 noiembrie 2018 )  +  Articolul 7Atribuțiile președintelui comisiei de specialitate sunt următoarele:a) dispune convocarea comisiei de specialitate, prin intermediul secretarului comisiei; b) prezidează ședințele comisiei de specialitate, iar în cazul în care în urma votului membrilor comisiei se înregistrează o situație de paritate, votul președintelui este decisiv;c) avizează documentele emise de comisia de specialitate sau subcomisie și informează conducerea Ministerului Sănătății despre punctele de vedere de specialitate asumate; d) avizează centralizatorul de prezență pentru membrii comisiei de specialitate sau subcomisiei în vederea obținerii indemnizației lunare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin. e) avizează protocoalele standardizate la nivel național asumate de majoritatea membrilor comisiei de specialitate și le supune aprobării ministrului sănătății. (la 06-11-2018, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.355 din 25 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 06 noiembrie 2018 )  +  Articolul 8Atribuțiile secretarului comisiei de specialitate sunt următoarele:a) redactează procesul-verbal al ședinței, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin;b) înregistrează și păstrează evidența corespondenței, a documentelor care fundamentează punctele de vedere de specialitate ale comisiei de specialitate;c) organizează întâlnirea comisiei de specialitate la solicitarea președintelui, cu cel puțin 5 zile înaintea întrunirilor; d) asigură comunicarea componenței comisiei de specialitate și a temei aflate în discuție către structura de integritate din cadrul Ministerului Sănătății în vederea evaluării riscului de conflict de interese, cu 3 zile înaintea ședinței comisiei;e) informează membrii comisiei de specialitate aflați în conflict de interese în vederea abținerii de la întâlnire și pentru completarea declarației de abținere prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin;f) asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, cuprinse în documentele primite sau elaborate în cadrul întrunirii comisiei de specialitate;g) înaintează structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, cu avizul președintelui, documentele și deciziile care fundamentează punctul de vedere de specialitate al comisiei de specialitate;h) înaintează structurii cu atribuții în domeniul asistenței medicale foile de prezență lunare ale membrilor comisiei de specialitate, procesele-verbale ale ședințelor și centralizatorul participărilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 6-8 la prezentul ordin. (la 09-02-2021, sintagma: Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 3 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 )  +  Articolul 9(1) Comisiile de specialitate pot avea în structura lor una sau mai multe subcomisii, a căror activitate o coordonează.(2) Fiecare subcomisie de specialitate este constituită din președinte, vicepreședinte, secretar și 3 membri. (3) Subcomisiile de specialitate își pot desfășura activitatea în ședințe organizate ori de câte ori este necesar, la convocarea Ministerului Sănătății.(4) În vederea participării efective la ședințe, membrii subcomisiilor de specialitate pot utiliza și platforma informatică dedicată, realizată de Ministerul Sănătății.(5) Deciziile subcomisiei de specialitate se adoptă cu majoritate simplă a voturilor și sunt transmise, spre avizare, președintelui comisiei de specialitate care coordonează activitatea subcomisiei, în termen de 5 zile de la adoptarea acestora.(6) Modul de funcționare, atribuțiile, plata indemnizației și modalitatea de decontare a cheltuielilor de deplasare în alte localități și de cazare a membrilor subcomisiilor de specialitate sunt similare celor ale comisiilor de specialitate.  +  Capitolul III Comisiile de specialitate multidisciplinare  +  Articolul 10(1) Comisiile de specialitate multidisciplinare sunt subordonate ministrului sănătății.(2) Coordonarea comisiilor de specialitate multidisciplinare este asigurată de structura cu atribuții în domeniul asistenței medicale din cadrul Ministerului Sănătății. (la 09-02-2021, sintagma: Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 3 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (3) Pentru buna desfășurare a activității comisiilor de specialitate multidisciplinare, președinții comisiilor sau reprezentanții Ministerului Sănătății pot dispune convocarea și altor specialiști în domeniu, în funcție de temele supuse discuțiilor, în calitate de invitat. (4) Persoanele invitate la ședințele comisiilor de specialitate multidisciplinare se vor supune acelorași reguli privind confidențialitatea ca și membrii comisiilor de specialitate, prin semnarea declarației de interese și angajamentului de confidențialitate, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la prezentul ordin.  +  Articolul 11(1) Comisiile de specialitate multidisciplinare se constituie și se dizolvă la solicitarea expresă a ministrului sănătății, fundamentată pe nevoile sistemului de sănătate.(2) Fiecare comisie de specialitate multidisciplinară este constituită din președinte, vicepreședinte, secretar și 3-7 membri din domenii specifice, în funcție de tipul de patologie.(3) Comisiile de specialitate multidisciplinare se întrunesc la sediul Ministerului Sănătății sau într-o altă locație stabilită de președintele comisiei. În vederea participării efective la ședințe, membrii comisiilor de specialitate multidisciplinare pot utiliza și platforma informatică dedicată, realizată de Ministerul Sănătății. (4) Modul de funcționare, atribuțiile, plata indemnizației și modalitatea de decontare a cheltuielilor de deplasare în alte localități și de cazare a membrilor comisiilor de specialitate multidisciplinare sunt similare celor ale comisiilor de specialitate.  +  Capitolul IV Calitatea de membru al comisiilor de specialitate  +  Articolul 12(1) Membrii comisiilor de specialitate pot fi specialiști în domeniul medical respectiv având activitate profesională, de cercetare medicală, didactică sau academică recunoscută în sistemul de sănătate. (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt numiți din dispoziția ministrului sănătății, în urma propunerilor președinților comisiilor de specialitate sau în urma unui proces de consultare a Ministerului Sănătății cu universități de profil, societăți profesionale și Colegiul Medicilor din România. (la 03-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.614 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 03 ianuarie 2019 ) (3) Dobândirea calității de membru al comisiilor de specialitate este rezultatul unei asumări libere exprimată prin semnarea unui acord, prezentat ca model în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 13(1) Membrii comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății se supun regimului conflictelor de interese și incompatibilităților prevăzute de lege. (la 08-10-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 ) (2) Membrii comisiilor și subcomisiilor de specialitate au obligația de a păstra confidențialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepția celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătății. (la 08-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 ) (3) Membrii comisiilor sunt obligați, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le-au desfășurat în ultimul an calendaristic anterior momentului numirii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin, precum și angajamentul de confidențialitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.(3^1) Membrii subcomisiei menționate în anexa nr. 1 pct. 18 lit. a) sunt obligați, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le-au desfășurat în ultimul an calendaristic anterior momentului numirii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, precum și angajamentul de confidențialitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10. (la 08-10-2019, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 ) (4) Declarația de interese se actualizează ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declarații, într-un interval de 30 de zile de la modificarea survenită.(5) Declarațiile de interese și de abținere, precum și angajamentul de confidențialitate se depun și se păstrează la structura de integritate din cadrul Ministerului Sănătății.(6) Declarațiile de interese se publică pe site-ul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 14(1) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății sunt specialiști recunoscuți în sistemul de sănătate și care:a) nu dețin funcții remunerate sau neremunerate în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente, dispozitive, aparatură sau echipamente medicale;b) nu dețin părți sociale sau acțiuni în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente, dispozitive, aparatură sau echipamente medicale, la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I au mai mult de 5% din capitalul societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor, medicale.(2) În situația în care membrii comisiilor de specialitate nu mai întrunesc condițiile menționate la alin. (1), aceștia au obligația de a informa Ministerul Sănătății.(3) Structura de integritate din cadrul Ministerului Sănătății formulează puncte de vedere și prezintă conducerii ministerului rapoarte de evaluare pentru situațiile identificate la alin. (1).(4) În situația în care un membru al unei comisii de specialitate a participat în ultimul an calendaristic la studii clinice care implică medicamente (DCI-uri) ale companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente care sunt propuse pentru includerea pe lista medicamentelor compensate și sunt luate în discuție în cadrul ședinței comisiei, acesta are obligația să completeze declarația de abținere și să se retragă de la dezbateri.  +  Articolul 15(1) Conflictul de interese manifestat în activitatea unui membru al comisiilor de specialitate se supune prevederilor legale în vigoare.(2) Evaluarea conflictelor de interese în cursul activității comisiilor de specialitate se face de structura de integritate din cadrul Ministerului Sănătății. În acest sens, înainte cu 5 zile de fiecare ședință a comisiei, secretarul transmite lista membrilor comisiei convocați și temele supuse discuției.(3) Identificarea conflictelor de interese este notificată de structura de integritate din cadrul Ministerului Sănătății.(4) În situația identificării în cadrul ședinței a conflictului de interese, membrul comisiei de specialitate are obligația să completeze declarația de abținere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin, și să se retragă de la dezbateri.(5) Conflictul de interese identificat în activitatea unui membru al comisiilor de specialitate ca urmare a omiterii declarării riscurilor în cadrul declarației de interese actualizate conduce la pierderea calității de membru al comisiei și este sancționat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul V Plata indemnizației membrilor comisiilor  +  Articolul 16(1) Membrii comisiilor de specialitate prevăzute la art. 1 pot beneficia de o indemnizație lunară de 10% din indemnizația secretarului de stat, care se acordă, la cerere, proporțional cu numărul de participări efective la ședințe.(2) Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate este remunerată doar dacă este desfășurată la solicitarea Ministerului Sănătății și doar dacă această activitate se finalizează într-un document care este aprobat de ministrul sănătății.(3) În vederea plății indemnizației, membrii comisiilor de specialitate completează procesele-verbale ale ședințelor și foile de prezență, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 6 și 7 la prezentul ordin, și le înaintează secretarului comisiei. (4) Pentru lunile în care se înregistrează activitate în cadrul comisiei de specialitate, secretarul comisiei centralizează participările membrilor comisiei, conform anexei nr. 8 la prezentul ordin, în care este specificată proporția participărilor pentru fiecare membru, și le transmite structurii cu atribuții în domeniul asistenței medicale, împreună cu documentele elaborate în cursul lunii respective, în vederea elaborării referatului care va fi înaintat ministrului sănătății, spre aprobare. (la 09-02-2021, sintagma: Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 3 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (5) Cheltuielile reprezentând plata indemnizației lunare se suportă de la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ (art. 01 alin. 12) din bugetul Ministerului Sănătății, pe baza referatului lunar semnat de ministrul sănătății și aprobat de ordonatorul principal de credite. În vederea efectuării plății, referatul va fi înaintat către Direcția generală economică, însoțit de documentele justificative, până pe data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.(6) În situația în care comisia de specialitate nu și-a desfășurat activitatea pe parcursul unei luni, membrii acesteia nu beneficiază de indemnizație în această perioadă.(7) Cheltuielile de deplasare în alte localități și de cazare, ocazionate de participarea la întâlnirile comisiilor de specialitate convocate de Ministerul Sănătății, sunt suportate de Ministerul Sănătății de la titlul 20 „Bunuri și servicii“ (art. 06 alin. 01). În vederea decontării, documentele de transport se depun la structura cu atribuții în domeniul asistenței medicale până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară. (la 09-02-2021, sintagma: Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 3 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (8) În termen de 5 zile de la aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate, fiecare membru are obligația de a transmite Ministerului Sănătății următoarele date: codul IBAN al contului în care se achită indemnizația, denumirea băncii și codul numeric personal.  +  Articolul 17Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, precum și structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.355/2016 privind componența, atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 9 decembrie 2016.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 08-10-2019, Articolul 19 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 )  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 16 octombrie 2017.Nr. 1.202.  +  Anexa nr. 1
  Denumirea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
  (la 08-10-2019, Titlul Anexei nr. 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 ) 1. Comisia de alergologie și imunologie clinică2. Comisia de anatomie patologică3. Comisia de anestezie și terapie intensivă4. Comisia de boli infecțioase5. Comisia de cardiologie6. Comisia de cardiologie pediatrică7. Comisia de chirurgie cardiovasculară8. Comisia de chirurgie generală9. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială10. Comisia de chirurgie pediatrică11. Comisia de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă12. Comisia de chirurgie toracică13. Comisia de chirurgie vasculară14. Comisia de dermatovenerologie15. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice16. Comisia de endocrinologie17. Comisia de epidemiologie18. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie și toxicodependențăa) Subcomisia pentru produsele cărora li se aplică prevederile Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (la 08-10-2019, Punctul 18. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 ) 19. Comisia de gastroenterologie20. Comisia de gastroenterologie pediatrică21. Comisia de genetică medicală22. Comisia de geriatrie și gerontologie23. Comisia de hematologie24. Comisia de igienă25. Comisia de medicină alternativă26. Comisia de medicină de familie27. Comisia de medicină fizică și de reabilitare28. Comisia de medicină dentară29. Comisia de medicină internă30. Comisia de medicină de laborator31. Comisia de medicină legală32. Comisia de medicina muncii33. Comisia de medicină personalizată34. Comisia de medicină școlară35. Comisia de medicină de urgență și dezastre36. Comisia de microbiologie medicală37. Comisia de nefrologie38. Comisia de nefrologie pediatrică39. Comisia de neonatologie40. Comisia de neurochirurgie41. Comisia de neurologie42. Comisia de neurologie pediatrică43. Comisia de obstetrică-ginecologie44. Comisia de oftalmologie45. Comisia de oncohematologie pediatrică46. Comisia de oncologiea) Subcomisia de oncologie medicală;b) Subcomisia de chirurgie oncologică (la 18-01-2023, Punctul 46. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 81 din 12 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2023 ) 47. Comisia de ortopedie pediatrică48. Comisia de ortopedie și traumatologie49. Comisia de otorinolaringologie50. Comisia de paliație51. Comisia de pediatrie52. Comisia de pneumologie a) Subcomisia pentru asigurarea controlului tuberculozei (la 08-07-2022, Punctul 52. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.082 din 7 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 08 iulie 2022 ) 53. Comisia de pneumologie pediatrică54. Comisia de psihiatrie55. Comisia de psihiatrie pediatrică56. Comisia de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară57. Comisia de radioterapie58. Comisia de reumatologie59. Comisia de sănătate publică și management60. Comisia de transfuzii61. Comisia de urologie62. Comisia de bioetică (la 06-11-2018, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.355 din 25 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 06 noiembrie 2018 ) 63. Comisia pentru servicii digitale în sănătate (la 06-11-2018, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.355 din 25 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 06 noiembrie 2018 ) 64. Comisia de terapii celulare. (la 09-02-2021, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 90 din 3 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (la 11-01-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.496 din 22 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 11 ianuarie 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  ACORD
  al membrilor comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate
  Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., declar că sunt de acord cu numirea mea în comisia de specialitate / subcomisia de specialitate ................................................................................................................Menționez că datele mele profesionale sunt următoarele:Grad universitar: …………………………………………Universitatea: ………………………………………Profesia și gradul profesional ………………………………Funcția: …………………………………………Locul de muncă: …………………………………Adresa profesională: ………………………….….Adresa e-mail: ……………………………………Telefon serviciu: …………………………….….Fax: ………………………………………….…Telefon mobil: …………………………………Data: …………………….Semnătura:
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE DE INTERESE
  a membrilor comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate
  Subsemnatul/Subsemnata, ..................., în calitate de membru al comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate ......................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere^1):Partea I. Interese personale
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
  Partea II. Interese ale soțului/soției
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
  Partea III. Interese ale rudelor de gradul I^3)
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
  Data:......................................... Semnătura: Notă
  ^1) Se vor declara: – funcțiile remunerate sau neremunerate în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente, dispozitive, aparatură sau echipamente medicale; – părțile sociale sau acțiunile la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai mult de 5% din capitalul societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor, în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de dispozitive, aparatură sau echipamente medicale, precum și medicamente; – companiile producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare pentru care membrul comisiei de specialitate a participat la studii clinice, aferent ultimului an calendaristic anterior momentului numirii.
  ^2) Prin calitate deținută se înțelege calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, calitatea de asociat sau acționar, calitatea de beneficiar de contract sau expert în cadrul unui studiu clinic.
  ^3) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
   +  Anexa nr. 4
  ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE
  al membrilor comisiei/subcomisiei de specialitate
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................, în calitate de membru al comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate ..............................., mă angajez prin prezenta să păstrez confidențialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei/subcomisiei, cu excepția celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătății.Data: ……………………. Semnătura:
   +  Anexa nr. 5Aprob.Președinte comisie de specialitate/subcomisie de specialitate,……………………………………….
  DECLARAȚIA DE ABȚINERE
  a membrilor comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................., în calitate de membru al comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate ..........................., notific existența unui conflict de interese potențial personal/al soțului sau soției/al unei alte rude de gradul I, în cadrul întâlnirii nr. ........., având tema ................................ .Cunoscând prevederile legale în vigoare, declar că mă retrag de la întâlnire și că nu voi încerca să influențez decizia altor membri ai comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate pe tema menționată mai sus.Data: …………………….Semnătura:
   +  Anexa nr. 6
  PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI
  TEMA ÎNTÂLNIRII
  ..................................................
  I. Participanți:....................................................
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncțiaSemnătura
  II. Locație și dată:– Instituția: ........................– Localitatea: ...................– Data: ........................III. Obiectivele întâlnirii: ..................................................IV. Discuții, opinii, propuneri: ..............................................V. Concluzii: ...................................Data: …………………….Semnătura:
   +  Anexa nr. 7
  FOAIE DE PREZENȚĂ
  pentru membrii comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate
  Comisia de specialitate/Subcomisia de specialitate: Numele și prenumele:
  Luna:Anul:
  ZiuaNumăr de oreTitlul activitățiiObservații
  Semnătura membrului comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate:Avizul președintelui comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate:
  Data:Data:
   +  Anexa nr. 8AvizatPreședinte comisie de specialitate/subcomisie de specialitate,.........................................
  CENTRALIZATOR DE PREZENȚĂ
  pentru membrii comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate
  Comisia de specialitate/Subcomisia de specialitate: Număr de întâlniri:
  Luna:Anul:
  Nr. crt.Numele și prenumeleNumărul de participări efectiveProcentul de participare
  Data:
   +  Anexa nr. 9
  DECLARAȚIE DE INTERESE
  a membrilor/invitaților subcomisiei pentru produsele cărora li se aplică prevederile
  Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea,
  prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe
  și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea
  și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  Subsemnatul/Subsemnata, .............................., în calitate de membru/invitat al subcomisiei, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere^1):  +  Partea I Interese personale
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
   +  Partea II Interese ale soțului/soției
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
   +  Partea III Interese ale rudelor de gradul I^3)
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
  ^1) Se vor declara: – funcții remunerate sau neremunerate în cadrul societăților comerciale producătoare, importatoare, distribuitoare sau cu activitate de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun sau produselor conexe, precum și în cadrul organizațiilor neguvernamentale ce au primit finanțare de la astfel de societăți comerciale;– părțile sociale sau acțiunile la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai mult de 5% din capitalul societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor, în cadrul societăților comerciale producătoare, importatoare, distribuitoare sau cu activitate de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun sau produselor conexe, precum și în cadrul organizațiilor neguvernamentale ce au primit finanțare de la astfel de societăți comerciale;– societățile comerciale producătoare, importatoare, distribuitoare sau cu activitate de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun sau produselor conexe și organizațiile neguvernamentale ce au primit finanțare la astfel de societăți comerciale, de la care declarantul a primit beneficii materiale sau avantaje oferite personal sau prin soț/soție și rude de gradul I.^2) Prin calitate deținută se înțelege calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, calitatea de asociat sau acționar, calitatea de beneficiar de contract sau expert în cadrul unei societăți comerciale producătoare, importatoare, distribuitoare sau cu activitate de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun sau produselor conexe sau în cadrul unei organizații neguvernamentale ce a primit finanțare de la astfel de societăți comerciale.^3) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. (la 08-10-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 )
   +  Anexa nr. 10
  ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE
  al membrilor/invitaților Subcomisiei pentru produsele cărora li se aplică prevederile
  Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea,
  prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe
  și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea
  și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., în calitate de membru/invitat al subcomisiei, mă angajez prin prezenta să păstrez confidențialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul subcomisiei, cu excepția celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătății.Data: ................ Semnătura: (la 08-10-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.477 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 )