HOTĂRÂRE nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează normele și criteriile de atestare a stațiunilor turistice în scopul protejării, conservării și valorificării resurselor turistice.  +  Articolul 2Se atestă ca stațiune turistică de interes național sau local, după caz, localitatea, partea unei localități ori zona formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate care dispune de resurse turistice și care îndeplinește cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1. (la 04-01-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 04 ianuarie 2023 )  +  Articolul 3(1) Atestarea stațiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, la solicitarea autorităților administrației publice locale, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Atestarea ca stațiune turistică nu schimbă rangul localității stabilit în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice locale transmit Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, și documentația pentru atestarea stațiunii turistice, care trebuie să cuprindă:a) monografia turistică;b) documentațiile de urbanism în perioada de valabilitate, avizate și aprobate conform competențelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia și/sau, după caz, planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia; (la 07-03-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 68 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 ) c) fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru stațiunile turistice de interes național și conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru stațiunile turistice de interes local;d) studii și documente care să argumenteze atestarea stațiunii turistice și a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.(2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă următoarele capitole principale:a) considerații generale privind poziția geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu și factori naturali de risc;b) analiza potențialului turistic în funcție de tipul stațiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice și de agrement, informații privind circulația turistică.  +  Articolul 5Documentația pentru atestarea stațiunii turistice se depune la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea stațiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întrunește toate criteriile pentru a fi atestată ca stațiune turistică, Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale va informa în scris, în același termen, autoritatea administrației publice locale interesată.  +  Articolul 6(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile locale care au în administrare localități sau părți de localități atestate ca stațiuni turistice de interes local, respectiv național au obligația de a depune fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.(2) Nedepunerea fișei stațiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage retragerea statutului de stațiune turistică al localității sau părții de localitate atestate ca stațiune turistică.  +  Articolul 7În scopul unei mai bune informări a turiștilor și pentru îmbunătățirea cadrului de protejare, conservare și valorificare a resurselor turistice, localitățile ori părți ale acestora, atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naționale și județene cu panouri indicatoare, la intrarea în stațiunea turistică.  +  Articolul 8(1) Achiziționarea panourilor indicatoare se realizează de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află stațiunea turistică, în condițiile legii.(2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% și maro pantone 291 C 100%, având conținutul: "Stațiune turistică de interes național" sau "Stațiune turistică de interes local", după caz, și se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localității.(3) Consiliile locale au obligația de a monta și de a întreține panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 9(1) Stațiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află.(2) Autoritatea administrației publice locale are obligația de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.(3) Veniturile obținute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local și promovării acestuia, precum și finanțării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 10(1) Centrele naționale de informare și promovare turistică sunt servicii specializate care funcționează în subordinea consiliilor locale și județene, după caz, și în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.(2) Sediile centrelor naționale de informare și promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităților, pe străzi cu circulație intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turiști.(3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11(1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale propune retragerea atestării unei stațiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care stațiunea turistică atestată conform legislației anterioare nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Evaluarea îndeplinirii normelor și criteriilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.  +  Articolul 12Localitățile sau părțile unor localități atestate ca stațiuni turistice de interes național ori local, conform legislației anterioare privind atestarea stațiunilor turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care îndeplinesc criteriile de atestare a stațiunilor turistice prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 13 august 2008.Nr. 852.  +  Anexa nr. 1
  Nr. crt.Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turisticeStațiune de interes naționalStațiune de interes local
  Cadrul natural, factorii naturali de cură și calitatea mediului
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanțixx
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ și cantitativxx
  3.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislația în vigoare, după cazxx
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  4.Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulațiexx
  5.Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deserveștexx
  Utilități urban-edilitare
  6.Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicalex-
  7.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale-x
  8.Punct farmaceuticxx
  9.Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadăxx
  10.Apă curentăxx
  11.Canalizare NOTĂ: Pentru localitățile situate în zone montane cu relief neuniform sau care cuprind arii protejate în care nu se poate interveni, sunt permise sisteme individuale de colectare și epurare, care asigură același nivel de protecție ca și sistemele centralizate de canalizare și epurare.xx
  12.Energie electricăxx
  Structuri de primire turistice și de agrement
  13.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor500100
  14.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor.xx
  15.Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont.xx
  16.Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă)xx
  17.Terenuri de joacă pentru copiixx
  Informare și promovare turistică
  18.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și informare, tipărite pe suport electronic sau websitexx
  19.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zoneixx
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turisticePunctaj acordat
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiunea turistică.10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness)10
  8.Parc amenajat5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică20
  16.Canalizare centralizată50
  Punctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes național - 135 de punctePunctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes local - 90 de puncte (la 13-05-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 377 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 2CEREREde atestare ca stațiune turistică de interes național/local (după caz)(model)MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALEDomnule ministru,Consiliul Local ........., județul ......., vă înaintează documentația prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, în vederea atestării ca stațiune turistică de interes național/local (după caz) a localității .........................Reprezentantul consiliului local,..................................(numele și prenumele)Semnătura..................................Data ........................... .  +  Anexa nr. 3FIȘAstațiunii turistice de interes naționalDeclar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.
  Nr. crt. Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice Criterii obliga- torii Sunt înde-plinite Da/Nu
  Cadrul natural, factori naturali de cură și calitatea mediului
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți x
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vederecalitativ și cantitativ x
  3.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo- gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitatecu legislația în vigoare, după caz x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  4.Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație x
  5.Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește x
  Utilități urban-edilitare
  6.Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicale x
  7.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale -
  8.Punct farmaceutic x
  9.Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă x
  10.Apă curentă x
  11.Canalizare x
  12.Energie electrică x
  Structuri de primire turistice și de agrement
  13.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele /flori, cu excepția campingurilor 500
  14.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor. x
  15.Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont x
  16.Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă) x
  17.Terenuri de joacă pentru copii x
  Informare și promovare turistică
  18.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientareși informare, tipărite pe suport electronic sau web site x
  19.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei x
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice Punctaj acordat Punctaj îndeplinit
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanelede dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiu- nea turistică. 10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii:bancă, schimb valutar, agenție de turism 10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totala egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune 30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare 20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice 20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness) 10
  8.Parc amenajat 5 puncte pentru fiecare, maximum 30de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul 5 puncte pentru fiecare, maximum 30de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacăeste cazul 30
  11.Amenajări și dotări pentru pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc. ) 15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțino pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. 10 puncte pentru fiecare, maximum 50de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar 10 puncte pentru fiecare, maximum 30de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul 30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică 20
  16.Canalizare centralizată 50
  17.Total Sunt necesare minimum 135 de puncte.
  Președintele consiliului local,..................................(numele și prenumele)Semnătura..................................Data..................................
   +  Anexa nr. 4FIȘAstațiunii turistice de interes localDeclar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.
  Nr. crt. Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice Criterii obliga- torii Sunt înde-plinite Da/Nu
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți x
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vederecalitativ și cantitativ x
  3.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo- gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitatecu legislația în vigoare, după caz x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  4.Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație x
  5.Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește x
  Utilități urban - edilitare
  6.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale x
  7.Punct farmaceutic x
  8.Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă x
  9.Apă curentă x
  10.Canalizare x
  11.Energie electrică x
  Structuri de primire turistice și de agrement
  12.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor 100
  13.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică- salvamar și posturi de prim ajutor. x
  14.Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană-salvamont x
  15.Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă) x
  16.Terenuri de joacă pentru copii x
  Informare și promovare turistică
  17.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientareși informare tipărite pe suport electronic sau web site x
  18.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei x
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice Punctaj acordat Punctaj îndeplinit
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanelede dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiuneturistică. 10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism 10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune 30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare 20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice 20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness) 10
  8.Parc amenajat 5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul 5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul 30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.) 15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțino pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. 10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar 10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul 30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică 20
  16.Canalizare centralizată 50
  17.Total Punctaj minim necesar 90 de puncte
  Președintele consiliului local,....................................(numele și prenumele)Semnătura....................................Data ...............................
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local
  I. Stațiuni turistice de interes național:
  1.Amara- județul Ialomița
  2.Azuga- județul Prahova
  3.Bușteni- județul Prahova
  4.Buziaș- județul Timiș
  5.Băile Govora- județul Vâlcea
  6.Băile Felix- județul Bihor
  7.Băile Herculane- județul Caraș-Severin
  8.Băile Olănești- județul Vâlcea
  9.Băile Tușnad- județul Harghita
  10.Borsec- județul Harghita
  11.Borșa- județul Maramureș
  12.Câmpulung Moldovenesc- județul Suceava
  13.Cap Aurora- județul Constanța
  14.Călimănești-Căciulata- județul Vâlcea
  15.Costinești- județul Constanța
  16.Covasna- județul Covasna
  17.Dâmbovicioara- județul Argeș
  18.Eforie Nord- județul Constanța
  19.Eforie Sud- județul Constanța
  20.Geoagiu-Băi- județul Hunedoara
  21.Gura Humorului- județul Suceava
  22.Horezu- județul Vâlcea
  23.Jupiter- județul Constanța
  24.Lacu Sărat- județul Brăila
  25.Mamaia- județul Constanța
  26.Mangalia- județul Constanța
  27.Moneasa- județul Arad
  28.Neptun-Olimp- județul Constanța
  29.Poiana Brașov- județul Brașov
  30.Predeal- județul Brașov
  31.Pucioasa- județul Dâmbovița
  32.Râșnov- județul Brașov
  33.Ocna Șugatag- județul Maramureș
  34.Slănic- județul Prahova
  35.Saturn- județul Constanța
  36.Sinaia- județul Prahova
  37.Sângeorz-Băi- județul Bistrița-Năsăud
  38.Slănic-Moldova- județul Bacău
  39.Sovata- județul Mureș
  40.Sucevița- județul Suceava
  41.Tășnad- județul Satu Mare
  42.Târgu Ocna- județul Bacău
  43.Târgu-Neamț- județul Neamț
  44.Techirghiol- județul Constanța
  45.Vatra Dornei- județul Suceava
  46.Venus- județul Constanța
  47.Voineasa- județul Vâlcea
  48.Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni- județul Caraș-Severin
  49.Zona Mamaia Nord, orașul Năvodari- județul Constanța
  I. Stațiuni turistice de interes național:
  50.Zona Parâng-Petroșani- județul Hunedoara
  51.Zona Peștera-Padina, comuna Moroeni- județul Dâmbovița
  52.Zona turistică a municipiului Piatra-Neamț- județul Neamț
  53.Zona turistică Centrul Istoric-Coridorul Crișul Repede, municipiul Oradea- județul Bihor
  54.Vișeul de Sus- județul Maramureș
  II. Stațiuni turistice de interes local:
  1.1 Mai- județul Bihor
  2.Albac- județul Alba
  3.Albeștii de Muscel (Bughea de Sus)- județul Argeș
  4.Anina- județul Caraș-Severin
  5.Arieșeni- județul Alba
  6.Balvanyos- județul Covasna
  7.Baia de Fier- județul Gorj
  8.Bala- județul Mehedinți
  9.Barcani- județul Covasna
  10.Bazna- județul Sibiu
  11.Bălțătești- județul Neamț
  12.Băile Homorod- județul Harghita
  13.Băile Turda- județul Cluj
  14.Băile Băița- județul Cluj
  15.Bârsana- județul Maramureș
  16.Beiuș- județul Bihor
  17.Beliș- județul Cluj
  18.Berzasca- județul Caraș-Severin
  19.Bicaz- județul Neamț
  20.Boghiș- județul Sălaj
  21.Botiza- județul Maramureș
  22.Bran- județul Brașov
  23.Breaza- județul Prahova
  24.Brezoi- județul Vâlcea
  25.Cacica- județul Suceava
  26.Carei- județul Satu Mare
  27.Cavnic- județul Maramureș
  28.Călacea- județul Timiș
  29.Cârțișoara- județul Sibiu
  30.Cheia- județul Prahova
  31.Ciocănești- județul Suceava
  32.Cisnădie- județul Sibiu
  33.Ciumani- județul Harghita
  34.Colibița- județul Bistrița-Năsăud
  35.Corund- județul Harghita
  36.Coronini- județul Caraș-Severin
  37.Coșna- județul Suceava
  38.Crivaia- județul Caraș-Severin
  39.Dărmănești- județul Bacău
  40.Deda- județul Mureș
  41.Deta- județul Timiș
  42.Dorna Arini- județul Suceava
  43.Dorna Candrenilor- județul Suceava
  44.Durău- județul Neamț
  45.Frumosu- județul Suceava
  II. Stațiuni turistice de interes local:
  46.Fundu Moldovei- județul Suceava
  47.Ghioroc- județul Arad
  48.Gura Siriului- județul Buzău
  49.Harghita-Băi- județul Harghita
  50.Ineu- județul Arad
  51.Izvoru Mureșului- județul Harghita
  52.Jucu- județul Cluj
  53.Lacu Roșu- județul Harghita
  54.Lipova- județul Arad
  55.Livada- județul Satu Mare
  56.Mădăraș- județul Bihor
  57.Măguri-Răcătău- județul Cluj
  58.Mălaia- județul Vâlcea
  59.Mălini- județul Suceava
  60.Mănăstirea Humorului- județul Suceava
  61.Mărgău- județul Cluj
  62.Mehadia- județul Caraș-Severin
  63.Moieciu- județul Brașov
  64.Moisei- județul Maramureș
  65.Moldovița- județul Suceava
  66.Negrești-Oaș- județul Satu Mare
  67.Novaci- județul Gorj
  68.Ocna Sibiului- județul Sibiu
  69.Ocnele Mari- județul Vâlcea
  70.Oncești- județul Maramureș
  71.Ozun- județul Covasna
  72.Panaci- județul Suceava
  73.Păltiniș- județul Sibiu
  74.Pârâul Rece- județul Brașov
  75.Pecica- județul Arad
  76.Peștișani- județul Gorj
  77.Poiana Stampei- județul Suceava
  78.Pojorâta- județul Suceava
  79.Polovragi- județul Gorj
  80.Praid- județul Harghita
  81.Putna- județul Suceava
  82.Rodna- județul Bistrița-Năsăud
  83.Runcu- județul Gorj
  84.Sadova- județul Suceava
  85.Salonta- județul Bihor
  86.Saru Dornei- județul Suceava
  87.Săcele- județul Brașov
  88.Săcelu- județul Gorj
  89.Săcueni- județul Bihor
  90.Săcuieu- județul Cluj
  91.Sălașu de Sus- județul Hunedoara
  92.Săliștea de Sus- județul Maramureș
  93.Săpânța- județul Maramureș
  94.Sărata Monteoru- județul Buzău
  95.Sânnicolau Mare- județul Timiș
  96.Secu- județul Caraș-Severin
  97.Semenic- județul Caraș-Severin
  98.Sighetu Marmației- județul Maramureș
  II. Stațiuni turistice de interes local:
  99.Snagov- județul Ilfov
  100.Solca- județul Suceava
  101.Sângeorgiu de Mureș- județul Mureș
  102.Stâna de Vale- județul Bihor
  103.Straja- județul Hunedoara
  104.Soveja- județul Vrancea
  105.Șugag- județul Alba
  106.Ștei- județul Bihor
  107.Tăuții-Măgherăuș- județul Maramureș
  108.Timișu de Sus- județul Brașov
  109.Tinca- județul Bihor
  110.Trei Ape- județul Caraș-Severin
  111.Tulucești- județul Galați
  112.Uricani- județul Hunedoara
  113.Vadu Crișului- județul Bihor
  114.Vaideeni- județul Vâlcea
  115.Vama- județul Satu Mare
  116.Vama- județul Suceava
  117.Vama Buzăului- județul Brașov
  118.Vatra Moldoviței- județul Suceava
  119.Vălenii de Munte- județul Prahova
  120.Vața de Jos- județul Hunedoara
  121.Vidra- județul Alba
  122.Zetea- județul Harghita
  123.Zona Băile Banffy (municipiul Toplița)- județul Harghita
  124.Zona Băile Ocna Dej (municipiul Dej)- județul Cluj
  125.Zona Fântânele- județul Cluj
  126.Zona Moinești Băi (municipiul Moinești)- județul Bacău
  127.Zona Muntele Băișorii- județul Cluj
  128.Zona Șuior-Baia Sprie- județul Maramureș
  129.Zona turistică a comunei Borș- județul Bihor
  130.Zona de agrement Băile Figa - orașul Beclean- județul Bistrița-Năsăud
  131.Zona turistică Cugir-Șureanu a orașului Cugir- județul Alba
  132.Zona turistică a orașului Jimbolia- județul Timiș
  133.Zona turistică a orașului Marghita- județul Bihor
  134.Zona turistică a comunei Bratca- județul Bihor
  135.Zona turistică Budureasa-Padiș a comunei Budureasa- județul Bihor
  136.Zona turistică a orașului Comănești- județul Bacău
  137.Zona turistică a municipiului Caracal- județul Olt
  138.Zona turistică a municipiului Făgăraș- județul Brașov
  139.Zona turistică a municipiului Fălticeni- județul Suceava
  140.Zona turistică a comunei Lupeni- județul Harghita
  141.Zona turistică a comunei Pietroasa- județul Bihor
  142.Zona turistică Valea Drăganului a comunei Poieni- județul Cluj
  143.Zona turistică a orașului Siret- județul Suceava
  144.Zona turistică a comunei Șuncuiuș- județul Bihor
  145.Zona turistică a municipiului Târgu Secuiesc- județul Covasna
  146.Zona turistică a comunei Vânători-Neamț- județul Neamț
  147.Zona turistică a municipiului Vulcan- județul Hunedoara
  (la 04-01-2023, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 04 ianuarie 2023 )