HOTĂRÂRE nr. 1.568 din 28 decembrie 2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 30 decembrie 2015, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.568.  +  ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015)
  FAPTELE
  pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor
  A. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Descrierea fapteiActul normativ care prevede fapta
  1Fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de controlArt. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  2Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somațieArt. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  3Împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamaleArt. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  4Reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioareArt. 6^1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  5Deținerea sau punerea în circulație, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim specialArt. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  6Tipărirea, folosirea, deținerea sau punerea în circulație, cu știință, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificateArt. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  7Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidatArt. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  8Asocierea în vederea săvârșirii faptei prevăzute de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioareArt. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  9Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioareArt. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  10Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  11Omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  12Evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  13Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  14Executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  15Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  16Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor sau de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
  B. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  17Dobândirea, în contul societății, de acțiuni ale altor societăți, la un preț pe care îl știe vădit superior valorii lor efective, sau vinderea, pe seama societății, de acțiuni pe care aceasta le deține, la prețuri despre care are cunoștință că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societății, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societățiiArt. 272 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  18Folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societățiiArt. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  19Încasarea sau plata de dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare și anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societățiiArt. 272^1 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  20Îndeplinirea hotărârilor adunării generale referitoare la schimbarea formei societății, fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare sau reducere a capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicției stabilite de acesta, în cazul în care față de societate s-a început urmărirea penală, de către administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societățiiArt. 274 lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  21Efectuarea de plăți asociaților cu încălcarea dispozițiilor art. 256 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către lichidatorArt. 278 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  22Transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteiaArt. 280^1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  23Folosirea, cu știință, a actelor unei societăți radiate, în scopul producerii de consecințe juridiceArt. 280^3 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  C. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  24Producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentăArt. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  25Achiziționarea de alcool etilic și de distilate în vrac de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru producție sau expeditorii înregistrați de astfel de produse, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  26Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din antrepozitele fiscale sau locurile de recepție în cazul destinatarilor înregistrați către cumpărători, persoane juridice, fără deținerea de către antrepozitarul autorizat sau destinatarul autorizat expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturatăArt. 452 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  27Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deținerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest felArt. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  28Refuzul sub orice formă al accesului autorităților competente cu atribuții de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscaleArt. 452 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  29Livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  30Achiziționarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  31Deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor deținute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, tutun de fumat peste 1 kg, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litriArt. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  32Săvârșirea de mai multe ori în decursul unui an calendaristic a faptelor prevăzute la art. 449 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin cumulare se depășesc limitele cantitative prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h) din aceeași legeArt. 452 alin. (1) lit. h^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  33Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum și amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantități de alcool sau distilate necontorizateArt. 452 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  34Eliberarea pentru consum, deținerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor, nemarcate și necolorate sau marcate și colorate necorespunzător, cu excepțiile prevăzute la art. 425 alin. (2) din aceeași legeArt. 452 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  35Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) și art. 430 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  36Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) și art. 430 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  D. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  37Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamalArt. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  38Introducerea în sau scoaterea din țară, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă sunt depășite limitele cantitative prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul produselor accizabile supuse marcării, sau dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 de lei, în cazul produselor accizabile nesupuse marcării, și mai mare de 40.000 de lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuriArt. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  39Introducerea în sau scoaterea din țară, de două sau mai multe ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă prin fiecare introducere sau scoatere din țară nu sunt depășite limitele cantitative sau valorice prevăzute la art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, însă cumulat, sunt depășite aceste limiteArt. 270 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  40Înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamalArt. 270 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  41Colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, dacă sunt depășite limitele cantitative sau valorice prevăzute art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  42Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoaseArt. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  43Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamăArt. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  44Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificateArt. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  45Faptele prevăzute la art. 270-273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreunăArt. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  46Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 270-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  E. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  47Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepseiArt. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  48Ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuniArt. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  49Dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuniArt. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  50Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 29 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  F. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  51Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) și (2) și art. 41 alin. (2) și (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 47 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  52Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 47 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  53Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepseiArt. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  54Ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuniArt. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  55Dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuniArt. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  56Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 49 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  G. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  57Desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de norocArt. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  58Organizarea de jocuri de noroc prin intermediul rețelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilateArt. 23 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  59Organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiții decât cele prevăzute de normele legale în vigoareArt. 23 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  60Organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influențate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obținerii unor venituriArt. 23 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  61Organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiași autorizații de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locațieArt. 23 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  62Folosirea sau deținerea în vederea folosirii într-o sală de jocuri de jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, știind că acestea sunt falsificateArt. 25 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  63Organizarea sau exploatarea jocurilor frauduloaseArt. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  64Comunicarea către autoritățile competente de informații false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfășoară, organizează sau o exploatează, refuzul de a furniza informațiile solicitate ori obstrucționarea controlului efectuat de organele cu atribuții de supraveghere și control în acest domeniuArt. 25 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  65Comunicarea către autoritățile competente de informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 25 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  66Participarea, în calitate de participant la un joc de noroc la distanță definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferenteArt. 25 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  67Influențarea sau alterarea rezultatelor unui joc de noroc la distanță definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă are calitatea de organizator, participant ori dacă deține controlul direct sau indirect asupra activității de jocuri de noroc în cauzăArt. 25 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  H. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  68Fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de legeArt. 98 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  I. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioare
  69Emiterea unui cec fără a fi avut autorizarea trasuluiArt. 84 pct. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioare
  70Emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentareArt. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioare
  71Emiterea unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipsește unul dintre următoarele elemente esențiale: a) denumirea de cec; b) suma de bani ce trebuie plătită; c) numele trasului; d) data emiterii cecului; e) semnătura prevăzută la art. 11 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareArt. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioare
  72Emiterea unui cec cu încălcarea prevederilor art. 6 alin. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareArt. 84 pct. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioare
  J. Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
  73Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele eiArt. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
  74Omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri ori activeArt. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
  75Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele eiArt. 18^2 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
  76Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele eiArt. 18^2 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
  77Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele eiArt. 18^3 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
  78Omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele eiArt. 18^3 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
  79Tentativa infracțiunilor prevăzute la art. 18^1-18^3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareArt. 18^4 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
  K. Fapte care constituie contravenții potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  80Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitateArt. 41 pct. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  81Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruseArt. 41 pct. 2 lit. c) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  82Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabileArt. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  83Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la întocmirea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (21) din aceeași legeArt. 41 pct. 2 lit. e^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  84Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anualeArt. 41 pct. 5 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  85Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale consolidateArt. 41 pct. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  86Nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimareArt. 41 pct. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  87Nedepunerea, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabileArt. 41 pct. 8 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  L. Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  88Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1),(7) și (8) și la art. 6 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  89Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) teza a treia, art. 7 alin. (2), art. 11,12,13,14,15,art. 18 alin. (1), art. 19-21 și la art. 24 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  M. Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  90Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) și (3),art. 8 alin. (1), (3),(4) și (14), art. 9 alin. (1) și (2), art. 10, art. 11 alin. (1), (4)-(7), (8), (8^1) și (9),art. 13 alin. (1)-(7), art. 14-16, art. 17 alin. (1)-(3) și (6)-(14), art. 17^1, art. 18 alin. (2), (6) și (8),art. 19 alin. (1)-(4) și (11), art. 21 alin. (1)-(3), art. 23 alin. (1)-(3), (5) și (6), art. 24 alin. (1)-(7) și (9),art. 26 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  91Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 25 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  92Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5) și (7), art. 8 alin. (12), art. 26 alin. (4) și art. 33 alin. (2)-(4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  93Neîndeplinirea obligației de raportare prevăzute la art. 6 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, atunci când organul de conducere, de administrare și de control al societății, director sau un angajat al entității raportoare a dezvăluit la nivel intern existența unor indicii sau certitudini despre faptul că o faptă sau o tranzacție a fost legată de spălarea banilor sau de finanțarea terorismuluiArt. 43 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  94Obstrucționarea activității de control și supraveghere, inclusiv nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date și informații eronate în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 43 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  95Neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 43 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  96Inițierea sau continuarea relației de afaceri sau executarea unor tranzacții cu încălcarea prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 43 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  97Încălcările prevăzute la art. 18 din Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.781/2016Art. 43 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  98Nerespectarea prevederilor art. 30^2 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareArt. 43 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  99Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului realArt. 57 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  N. Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  100Nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuniArt. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  101Neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestoraArt. 336 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  102Nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum și de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligației de a pune la dispoziția organului fiscal registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației prevăzute la art. 65 alin. (3) din aceeași legeArt. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  103Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației prevăzute la art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  104Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer în condițiile și la termenele prevăzute prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a prezenta dosarul prețurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condițiile art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  105Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  106Neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele și condițiile stabilite de organul de inspecție fiscală potrivit art. 118 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și a măsurilor dispuse de funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscalăArt. 336 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  107Nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  108Nerespectarea de către instituțiile de credit, precum și de alte persoane care transmit informații către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a oricărei obligații privind furnizarea informațiilor potrivit art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și nerespectarea de către bănci a obligațiilor de decontare prevăzute la art. 172 din aceeași legeArt. 336 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  109Nerespectarea de către orice entitate a obligației privind furnizarea informațiilor, potrivit art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  110Nerespectarea obligațiilor ce îi revin terțului poprit, potrivit art. 236 alin. (9)-(11) și (21) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  111Refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare silită spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziție acestuia pentru a fi identificate și evaluateArt. 336 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  112Refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale, în vederea stabilirii realității declarației fiscaleArt. 336 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  113Nereținerea, potrivit legii, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursăArt. 336 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  114Reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursăArt. 336 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  115Nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum și nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligației de a furniza organului fiscal informațiile necesare determinării stării de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  116Nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și de venituri, potrivit art. 138 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  117Efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care au obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registruArt. 336 alin. (1) lit. ș) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  118Neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea incorectă ori incompletă de către instituțiile financiare raportoare a informațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1)-(3) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. ț) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  119Neaplicarea de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de diligență fiscală, a procedurilor de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau a procedurilor de conformare prevăzute în anexa I la Acordul FATCA, după cazArt. 336 alin. (1) lit. ț^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  120Nerespectarea de către instituțiile financiare raportoare a obligației prevăzute la art. 62 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. ț^2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  121Nerespectarea de către instituțiile financiare raportoare a obligației prevăzute la art. 62 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. ț^3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  122Depunerea cu întârziere de către entitățile raportoare a raportului pentru fiecare țară în parte, potrivit art. 291^3 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau transmiterea de informații incorecte ori incompleteArt. 336 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  123Nedepunerea de către entitățile raportoare a raportului pentru fiecare țară în parte, potrivit art. 291^3 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. v) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  124Neraportarea ori raportarea cu întârziere de către intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, a aranjamentelor transfrontaliere care fac obiectul raportăriiArt. 336 alin. (1) lit. w) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  125Neîndeplinirea de către intermediar a obligației de notificare a altui intermediar sau a contribuabilului relevant, astfel cum este prevăzută la art. 291^4 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  126În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit, precum și a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fiziceArt. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  127Nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România de către persoanele obligate potrivit Codului fiscalArt. 336 alin. (3^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  128Nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție de către debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (3^2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  129Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugatăArt. 337 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  130Depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incompleteArt. 337 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  131Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a fișierului standard de control fiscalArt. 337^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  132Depunerea incorectă ori incompletă a fișierului standard de control fiscalArt. 337^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  O. Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  133Producerea de vinuri liniștite, sub limita de 1.000 hl de vinuri liniștite pe an, fără înregistrarea la autoritatea vamală teritorială potrivit art. 362 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  134Vânzarea cu amănuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile, cu excepțiile prevăzute de lege, potrivit art. 362 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  135Nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. l), art. 375 alin. (1) lit. e), art. 383 alin. (3) și art. 391 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  136Nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. j), art. 375 alin. (2), art. 383 alin. (2) și art. 391 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  137Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 367 alin. (1) lit. f) și i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  138Primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize cu nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 404 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  139Nerespectarea prevederilor art. 424 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  140Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (3) și art. 430 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  141Nerespectarea prevederilor art. 426 alin. (5) și art. 429 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  142Refuzul operatorilor economici de a prelua și de a distruge cantitățile confiscate de tutun prelucrat, în condițiile prevăzute la art. 431 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  143Vânzarea de către orice persoană a țigaretelor pentru care nu s-au stabilit și declarat prețuri de vânzare cu amănuntul potrivit art. 343 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  144Vânzarea țigaretelor de către orice persoană la un preț ce depășește prețul de vânzare cu amănuntul declarat potrivit art. 343 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  145Vânzarea de țigarete de către orice persoană către persoane fizice la un preț mai mic decât prețul de vânzare cu amănuntul declarat potrivit art. 343 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  146Valorificarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal pentru care autorizația a expirat, a fost revocată sau anulată, fără plata accizelor la bugetul de stat, potrivit art. 344 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  147Nerespectarea prevederilor art. 356 alin. (2), art. 357 și art. 358 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  148Nerespectarea prevederilor art. 362 alin. (1) și (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  149Nesesizarea autorității competente în cazul deteriorării sigiliilor aplicate potrivit art. 367 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  150Nerespectarea prevederilor art. 397 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  151Transportul de produse accizabile în regim suspensiv de accize care nu este acoperit de documentul administrativ electronic sau, după caz, de un alt document utilizat pentru acest regim, prevăzut în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ori cu nerespectarea procedurii în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediție potrivit prevederilor art. 402 alin. (1) și art. 406 alin. (1) din aceeași legeArt. 449 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  152Deținerea în scopuri comerciale, cu neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 414 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un alt stat membruArt. 449 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  153Deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prevederilor art. 421 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h) din aceeași legeArt. 449 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  154Nerespectarea prevederilor art. 428 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  155Nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  156Nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  157Desfășurarea activităților de comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat și activităților de comercializare în sistem angro și/sau en detail a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, precum și a biocombustibililor, cu nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 435 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  158Achiziționarea produselor accizabile de la persoane care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat, respectiv comercializare în sistem angro a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant și gaz petrolier lichefiat, precum și a biocombustibililor și care nu respectă condițiile sau obligațiile prevăzute la art. 435 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  159Nerespectarea prevederilor art. 436 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  160Nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (7) sau alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  P. Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată
  161Efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin legeArt. 1 lit. a) din Legea nr 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată
  162Vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării, consilii județene sau prefecturiArt. 1 lit. b) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată
  163Efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legiiArt. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată
  164Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare ori vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituiteArt. 1 lit. k) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată
  Q. Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  165Încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 50 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  166Încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  167Încălcarea dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  R. Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  168Comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deține autorizația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau fără a face parte din rețeaua de unități acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizatArt. 10 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  169Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care determină existența unei sume nejustificateArt. 10 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  170Nerespectarea de către utilizatori a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care determină existența unei sume nejustificateArt. 10 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  171Neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  172Emiterea bonului fiscal conținând date eronate, altele decât cele prevăzute la art. 10 lit. c), sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cazArt. 10 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  173Neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțul de atenționare prevăzut la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  174Nerespectarea de către utilizatori a obligației de a anunța unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscaleArt. 10 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  175Încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  176Nerespectarea de către distribuitorii autorizați care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și de către cei cărora li s-a retras autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligațiilor ce le revin potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aparatele livrateArt. 10 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  177Nerespectarea obligației de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra și arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția activității de transport în regim de taxi, precum și a vânzărilor realizate cu aparate de marcat electronice fiscale care sunt integrate în echipamente nesupravegheate, unde nu se utilizează registrul specialArt. 10 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  178Nerespectarea obligației de a păstra și arhiva memoria fiscală, precum și dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiții care să permită citirea acestora de către organul fiscal competentArt. 10 lit. r) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  179Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) și (2), care nu sunt sigilate potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  180Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  181Comercializarea de către distribuitorii autorizați a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configurație și un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizația de distribuțieArt. 10 lit. t) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  182Comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuție obținut de distribuitorul autorizat în baza autorizațieiArt. 10 lit. ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  183Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. e) sau f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. u) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  184Refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea și în prezența organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscaleArt. 10 lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  185Nerespectarea obligației distribuitorilor autorizați prevăzute la art. 5 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a da curs solicitării organelor cu competență în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activității de controlArt. 10 lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  186Nerespectarea de către distribuitorii autorizați a obligației de a pune la dispoziția organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire și verificare a jurnalului electronic, precum și instrucțiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  187Comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. aa) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  188Nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. bb) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  189Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  190Continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucruArt. 10 lit. dd) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  191Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor prevăzute la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. ff) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  S. Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare
  192Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1), (2) și (4),art. 9 și 10 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioareArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare
  193Nerespectarea prevederilor art. 6 și art. 11 alin. (1)-(4) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioareArt. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare
  Ș. Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare
  194Transportul produselor achiziționate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioareArt. 16 lit. b) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare
  195Transportul de produse agricole efectuat de către persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, de la locul de deținere la locul de comercializare și desfacere a mărfii, fără a deține avizul de însoțire a produselor agricoleArt. 16 lit. c^1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare
  196Închirierea sau desfășurarea activităților în spațiile care nu respectă cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioareArt. 16 lit. d^1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare
  197Desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil și nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioareArt. 16 lit. f) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare
  198Eliberarea de către primar a atestatului de producător și/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioareArt. 16 lit. g) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
  199Vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producție proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolArt. 16 lit. h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
  T. Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  200Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (2) și art. 21 alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  201Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  202Alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidențelor de gestiune a participanților, a câștigurilor acordate și a sumelor aferente operațiunilor desfășurate, precum și asupra elementelor de șansă, hazard, a sistemelor de identificare a clienților ori de gestionare a operațiunilor financiare efectuate de aceștia sau a oricăror cerințe stabilite și impuse prin reglementările specifice acestui domeniuArt. 22 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  203Permiterea, în cadrul desfășurării activităților de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, a oricărui tip de operațiuni de creditare a participanților la jocul de norocArt. 22 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  204Promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul oricărui mijloc de tip interfață de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme și mijloace asimilate, a entităților și a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul participării la activitățile organizate în acest domeniuArt. 22 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  205Promovarea, prin intermediul activităților de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, a oricăror servicii, mijloace și activități care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 ori al altor reglementări specificeArt. 22 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  206Nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  207Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoțional privind activitățile și jocurile de noroc pentru care nu există licență și autorizație, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  208Desfășurarea activităților de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activități cu caracter promoțional privind jocurile de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, ori activitățile și serviciile conexe acestora, pentru jocurile la distanță care nu sunt autorizate pe teritoriul României sau desfășurarea acestor activități fără respectarea prevederilor art. 12 din aceeași ordonanță de urgențăArt. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  209Nerespectarea prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  210Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 26^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  211Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 26^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  Ț. Fapte care constituie contravenții potrivit Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  212Neîndeplinirea de către transportator ori de reprezentantul acestuia a obligației de a depune la biroul vamal de frontieră documentele însoțitoare ale mijloacelor de transport aflate în trafic internațional și a documentelor privind mărfurile transportate cu acesteaArt. 651 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  213Nedepunerea de către comandantul, armatorul sau agentul navei a declarației proviziilor de bord, în termenele legaleArt. 651 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  214Neîndeplinirea de către organele poștale a obligației de a declara și de a prezenta autorității vamale coletele și trimiterile poștale care, potrivit legii, sunt supuse controlului vamalArt. 651 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  215Neîndeplinirea de către organele poștale a obligației de a prezenta biroului vamal de frontieră lista sacilor poștaliArt. 651 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  216Neprezentarea de către transportator, la solicitarea autorității vamale, a documentelor aferente mijlocului de transport pentru mărfurile transportate, aflate în trafic internaționalArt. 651 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  217Nerespectarea de către orice persoană a obligației de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamalăArt. 651 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  218Transferarea mărfurilor care au făcut obiectul unei declarații sumare, în alte cazuri și locuri decât cele stabilite de autoritatea vamalăArt. 651 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  219Neîndeplinirea de către titularul operațiunii comerciale sau de către reprezentantul acestuia a obligației de a solicita în termenul legal pentru mărfurile înscrise în declarația sumară o destinație vamalăArt. 651 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  220Neîndeplinirea de către transportatorul sau gestionarul mărfurilor nevămuite a obligației de a asigura integritatea sigiliilor sau marcajelor, cu excepția cazului fortuit sau de forță majorăArt. 651 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  221Nerespectarea de către titularul unei informații obligatorii a obligației de a declara autorităților vamale, în momentul efectuării formalităților vamale, că este în posesia unei informații obligatorii care se referă la mărfurile în cauzăArt. 651 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  222Neîndeplinirea de către titularul unei autorizații emise de către Autoritatea Națională a Vămilor a obligației de a anunța autoritatea vamală asupra oricărei modificări intervenite după acordarea acesteiaArt. 651 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  223Depunerea declarației vamale conținând date incomplete sau inexacte, în cazul în care această faptă nu influențează stabilirea drepturilor de import și a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe ce se stabilesc la punerea în liberă circulație a mărfurilor dar produce efecte asupra aplicării măsurilor de politică comercială ori a altor dispoziții stabilite prin reglementări specialeArt. 651 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  224Neîndeplinirea de către conducătorul mijlocului de transport a obligației de a opri la semnalul formal specific al personalului vamal abilitatArt. 652 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  225Acostarea navelor sau aterizarea aeronavelor în alte locuri decât în punctele de control unde funcționează autoritatea vamală, cu excepția cazului fortuit, de forță majoră sau de boală gravă la bordArt. 652 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  226Neprezentarea documentelor de orice natură și pe orice fel de suport, solicitate în cadrul controlului vamal, precum și nerespectarea termenului stabilit de autoritatea vamală pentru prezentarea documentelorArt. 652 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  227Neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligației de a declara și de a prezenta în vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevăzută această obligativitateArt. 652 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  228Furnizarea de către un solicitant a unor informații eronate sau incomplete în baza cărora a fost adoptată de către autoritatea vamală o decizie favorabilă acestuiaArt. 652 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  229Exercitarea oricărei activități comerciale, industriale sau de servicii într-o zonă liberă, antrepozit liber sau port liber, fără respectarea condițiilor stabilite în reglementările vamale și fără notificarea prealabilă a autorității vamaleArt. 652 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  230Transferarea drepturilor și obligațiilor titularului unui regim vamal economic unor alte persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute pentru a beneficia de regimul în cauzăArt. 652 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  231Neîndeplinirea de către comisionarul în vamă a obligațiilor prevăzute la art. 578 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  232Depunerea unei declarații vamale care conține date eronate privind încadrarea tarifară a bunurilor sau mărfurilor, în cazul în care este influențată stabilirea drepturilor de import și alte drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulație a mărfurilorArt. 652 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  233Părăsirea porturilor sau a aeroporturilor de către navele sau aeronavele care trec frontiera, fără viza autorității vamaleArt. 652 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  234Neîndeplinirea de către titularul regimului de punere în liberă circulație a mărfurilor destinate unei anumite utilizări a obligației de a înștiința autoritatea vamală despre schimbarea utilizării acestoraArt. 652 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  235Prezentarea de către un solicitant a unor documente conținând date inexacte sau eronate, în vederea obținerii unei autorizații sau a unui certificat de origine eliberat de către autoritatea vamalăArt. 652 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  236Neîndeplinirea de către titularul regimului vamal de tranzit sau a regimurilor vamale economice a termenelor, condițiilor și obligațiilor prevăzute pentru derularea și încheierea acestor regimuriArt. 652 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  237Sustragerea de la controlul vamal a oricăror bunuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim vamalArt. 653 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  238Descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autorității vamaleArt. 653 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  239Depunerea declarației vamale și a dovezii de origine conținând date eronate privind originea mărfurilorArt. 653 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  240Depunerea declarației vamale și a documentelor însoțitoare conținând date incomplete sau eronate privind valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilorArt. 653 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  241Depunerea declarației vamale și a documentelor însoțitoare conținând date eronate privind cantitatea mărfurilor dacă fapta nu constituie infracțiune prevăzută de Codul vamalArt. 653 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  242Exercitarea activității de comisionar în vamă fără autorizațieArt. 653 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  243Depunerea declarației vamale și a documentelor însoțitoare conținând date eronate privind felul mărfurilorArt. 653 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  244Neîndeplinirea obligației de declarare a numerarului însoțit, prevăzută la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, sau a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit prevăzute la art. 4 din același regulamentArt. 653 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
  U. Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare
  245Funcționarea capacităților de depozitare fără autorizație de depozitArt. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare
  246Neîndeplinirea condițiilor existente la data acordării autorizației de depozitArt. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare
  247Achiziționarea cerealelor de către operatorii economici, din spații de depozitare care nu dețin autorizație de depozitArt. 14 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare
  248Transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificație, neînsoțite de documentele prevăzute de lege la art. 10 lit. d) și art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioareArt. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare
  V. Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare
  249Nerespectarea restricțiilor și obligațiilor prevăzute în actele internaționale menționate la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, care sunt direct aplicabile, sau prin actele normative prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4) din aceeași ordonanță de urgență, dacă fapta nu constituie infracțiuneArt. 26 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare
  250Nerespectarea obligației prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracțiuneArt. 26 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare
  251Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) și art. 18 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare
  -----