HOTĂRÂRE nr. 1.571 din 28 decembrie 2022privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1275 din 30 decembrie 2022  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013;– Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;– Regulamentului delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenții specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum și cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiții agricole și de mediu);– Regulamentului delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro; – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2.289 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prezentarea conținutului planurilor strategice PAC și sistemul electronic pentru schimbul securizat de informații;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2.290 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare și de rezultat comuni stabiliți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013;– Regulamentului delegat (UE) 2022/1.408 al Comisiei din 16 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește plata avansurilor pentru anumite intervenții și măsuri de sprijin prevăzute în Regulamentele (UE) 2021/2.115 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.317 al Comisiei din 27 iulie 2022 de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standardele GAEC) 7 și 8 pentru anul de cerere 2023;– Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama că Planul strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanțat de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Domeniul de aplicare și definiții  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește cadrul general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic gestionate prin sistemul integrat de administrare și control, denumit în continuare IACS, prevăzut la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/2.116, și a celor care nu sunt gestionate prin IACS, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat.(2) Intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la alin. (1) care pot fi acordate fermierilor începând cu anul 2023, în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii Europene finanțat de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, sunt următoarele:a) plățile directe decuplate;b) plățile directe cuplate;c) ajutoare naționale tranzitorii;d) intervenții în sectorul fructelor și legumelor;e) intervenții în sectorul produselor apicole;f) intervenții în sectorul vitivinicol.(3) Plățile directe decuplate prevăzute la alin. (2) lit. a) sunt următoarele: a) sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, intervenția PD-01 prevăzută în PS 2023-2027; b) sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, intervenția PD-02 prevăzută în PS 2023-2027; c) sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, intervenția PD-03 prevăzută în PS 2023-2027; d) schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, denumite în continuare ecoscheme, după cum urmează:– în sectorul vegetal:(i) practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, intervenția PD-04 prevăzută în PS 2023-2027;(ii) practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiționale, intervenția PD05 prevăzută în PS 2023-2027;(iii) înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști, intervenția PD-06 prevăzută în PS 2023-2027;– în sectorul zootehnic:(i) creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte, intervenția PD-07 prevăzută în PS 2023-2027;(ii) măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat, intervenția PD-08 prevăzută în PS 2023-2027.(4) Plățile directe cuplate prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt următoarele:a) plățile directe cuplate pentru venit în sectorul vegetal:(i) soia, intervenția PD-09 prevăzută în PS 2023-2027; (ii) lucernă, intervenția PD-10 prevăzută în PS 2023-2027;(iii) leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre boabe, fasole boabe și fasole păstăi), intervenția PD-11 prevăzută în PS 2023-2027;(iv) cânepă, intervenția PD-12 prevăzută în PS 2023-2027;(v) orez, intervenția PD-13 prevăzută în PS 2023-2027;(vi) sămânță de cartof, intervenția PD-14 prevăzută în PS 2023-2027;(vii) hamei, intervenția PD-15 prevăzută în PS 2023-2027;(viii) sfeclă de zahăr, intervenția PD-16 prevăzută în PS 2023-2027;(ix) legume cultivate în câmp - tomate, castraveți, ardei, vinete, intervenția PD-17 prevăzută în PS 2023-2027;(x) legume cultivate în sere și solarii - tomate, castraveți, ardei, vinete, intervenția PD-18 prevăzută în PS 2023-2027; (la 12-05-2023, sintagma: solare a fost înlocuită de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC HOTĂRÂREA nr. 422 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 mai 2023 ) (xi) fructe pentru consum în stare proaspătă/procesare - prune, mere, cireșe, vișine, caise, piersici, intervenția PD-19 prevăzută în PS 2023-2027;(xii) producere sămânță plante furajere, intervenția PD-20 prevăzută în PS 2023-2027.b) plățile directe cuplate pentru venit în sectorul zootehnic:(i) pentru vaci de lapte, intervenția PD-21 prevăzută în PS 2023-2027; (ii) pentru taurine de carne, intervenția PD-22 prevăzută în PS 2023-2027;(iii) pentru bivolițe de lapte, intervenția PD-23 prevăzută în PS 2023-2027;(iv) pentru ovine/caprine, intervenția PD-24 prevăzută în PS 2023-2027;(v) pentru viermi de mătase, intervenția PD-25 prevăzută în PS 2023-2027.(5) Ajutoarele naționale tranzitorii prevăzute la alin. (2) lit. c) sunt următoarele:a) în sectorul vegetal:(i) plată culturi în teren arabil, ANT 1 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;(ii) plată decuplată pentru in pentru fibră, ANT 2 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027; (iii) plată decuplată pentru cânepă pentru fibră, ANT 3 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;(iv) plată decuplată pentru tutun, ANT 4 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;(v) plată decuplată pentru hamei, ANT 5 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;(vi) plată decuplată pentru sfeclă de zahăr, ANT 6 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;b) în sectorul zootehnic:(i) lapte de vacă - plată decuplată de producție, ANTZ 7 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;(ii) carne de vită și mânzat - plată decuplată de producție, ANTZ 8 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;(iii) ovine și caprine femele - plată cuplată de producție, ANTZ 9 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027.(6) Intervențiile în sectorul fructelor și legumelor prevăzute la alin. (2) lit. d) sunt următoarele:a) investiții în active corporale și necorporale, cercetare și producție experimentală și inovatoare, metode și alte acțiuni, intervenția IS-LF-01, prevăzută în PS 2023-2027; b) servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește tehnicile durabile de combatere a dăunătorilor și a bolilor, intervenția IS-LF-02, prevăzută în PS 2023-2027; c) formare, inclusiv îndrumarea și schimbul de bune practici, tehnici durabile de combatere a dăunătorilor și a bolilor, utilizarea durabilă a produselor fitosanitare și atenuarea schimbărilor climatice, intervenția IS-LF-03, prevăzută în PS 2023-2027;d) acțiuni pentru îmbunătățirea sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării, intervenția IS-LF-04, prevăzută în PS 2023-2027;e) promovare, comunicare și comercializare, intervenția IS-LF-05, prevăzută în PS 2023-2027;f) implementarea unor sisteme de trasabilitate și certificare, în special monitorizarea calității produselor vândute consumatorilor finali, intervenția IS-LF-07, prevăzută în PS 2023-2027;g) acțiuni de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, intervenția IS-LF-06, prevăzută în PS 2023-2027;h) măsuri de prevenire și gestionare a crizelor pe piața fructelor și legumelor, intervenția IS-LF-08, prevăzută în PS 2023-2027;i) recoltarea înainte de coacere, care constă în recoltarea totală, pe o anumită suprafață, a produselor necoapte și necomercializabile care nu au suferit nicio alterare înainte de recoltarea înainte de coacere, intervenția IS-LF-09, prevăzută în PS 2023-2027;j) nerecoltarea, care constă în încetarea actualului ciclu de producție de pe suprafața în cauză când produsul este bine dezvoltat, distrugerea produselor din cauza unui fenomen climatic, intervenția IS-LF-10, prevăzută în PS 2023-2027;k) asigurarea producției și a recoltelor, care contribuie la protejarea veniturilor producătorilor, intervenția IS-LF-11, prevăzută în PS 2023-2027;l) acțiuni de comunicare menite să sensibilizeze și să informeze consumatorii, intervenția IS-LF-12, prevăzută în PS 2023-2027.(7) Intervențiile în sectorul produselor apicole prevăzute la alin. (2) lit. e) sunt următoarele:a) servicii de consiliere, asistență tehnică, formare, informare și schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în rețea, pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori, intervenția IS-A-01 prevăzută în PS 2023-2027, din care:(i) consultanță în apicultură, intervenția IS-A 01-01, prevăzută în PS 2023-2027;(ii) organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, intervenția IS-A 01-02, prevăzută în PS 2023-2027;b) promovare, comunicare și marketing, inclusiv acțiuni de monitorizare a pieței și activități care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privința calității produselor apicole, intervenția IS-A-02, prevăzută în PS 2023-2027, din care promovarea apiculturii și a produselor apicole, intervenția IS-A 02-01, prevăzută în PS 2023-2027;c) investiții în active corporale și necorporale, precum și alte acțiuni, inclusiv pentru:(i) achiziția de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali, precum și achiziția de echipament pentru ambalarea mierii, intervenția IS-A-03 prevăzută în PS 2023-2027, din care:– achiziția de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali, intervenția IS-A 03-01 prevăzută în PS 2023-2027;– achiziția de echipament pentru ambalarea mierii, intervenția IS-A 03-02 prevăzută în PS 2023-2027;(ii) combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, intervenția IS-A-04 prevăzută în PS 2023-2027, din care achiziție de medicamente, intervenția ISA 04-01 prevăzută în PS 2023-2027;(iii) raționalizarea transhumanței, intervenția IS-A-05 prevăzută în PS 2023-2027, din care:– achiziția de cutii noi, intervenția IS-A 05-01, prevăzută în PS 2023-2027;– achiziția de accesorii apicole, intervenția IS-A 05-02, prevăzută în PS 2023-2027;– achiziția de unelte apicole și echipamente de protecție, intervenția IS-A 05-03, prevăzută în PS 2023-2027;– achiziția de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, intervenția IS-A 05-04, prevăzută în PS 2023-2027;(iv) repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor, intervenția IS-A-06 prevăzută în PS 2023-2027, din care:– achiziția de mătci și/sau familii de albine, intervenția IS-A 06-01, prevăzută în PS 2023-2027;– achiziția de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare, intervenția IS-A 06-02, prevăzută în PS 2023-2027;d) acțiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivității, precum și a substanțelor cu potențial toxic pentru albine, intervenția IS-A-07 prevăzută în PS 2023-2027.(8) Intervențiile în sectorul vitivinicol prevăzute la alin. (2) lit. f) sunt următoarele:(i) restructurarea și reconversia plantațiilor viticole, intervenția IS-V-01, prevăzută în PS 2023-2027;(ii) investiții în active corporale și necorporale, intervenția IS-V-02, prevăzută în PS 2023-2027;(iii) asigurarea recoltelor, intervenția IS-V-03, prevăzută în PS 2023-2027;(iv) acțiuni de informare, intervenția IS-V-04, prevăzută în PS 2023-2027;(v) promovarea enoturismului, intervenția IS-V-05, prevăzută în PS 2023-2027;(vi) promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, intervenția IS-V-06, prevăzută în PS 2023-2027;(vii) investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin, intervenția IS-V-07, prevăzută în PS 2023-2027.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) alte forme asociative pentru comercializare - asociații de organizații de producători, organizații de producători transnaționale și asociații transnaționale de organizații de producători;b) asociație de organizații de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la inițiativa organizațiilor de producători și recunoscută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;c) asociație transnațională de organizații de producători - orice asociație de organizații de producători în cadrul căreia cel puțin una dintre organizațiile asociate se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;d) berbec/țap cu certificat de origine - berbec/țap reproducător cu vârsta de maximum 8 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, pentru care s-a eliberat certificat de origine de către conducătorul registrului genealogic al rasei; (la 12-05-2023, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 mai 2023 ) e) bivoliță de lapte - femelă din specia bovină care aparține genului Bubalus înscrisă/înregistrată în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări și are cel puțin un produs înregistrat în Registrul național al exploatațiilor;f) cedent - beneficiarul a cărui exploatație este transferată unui alt beneficiar;g) cererea de plată - cererea de sprijin, în cadrul intervențiilor gestionate prin sistemul IACS, care conține informații relevante pentru extragerea datelor necesare la raportarea cu privire la indicatorii de realizare și de rezultat menționați la art. 66 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 în ceea ce privește intervențiile care fac obiectul cererii de plată; cererea de plată include și informații geospațiale, respectiv un formular electronic de cerere care cuprinde o aplicație informatică bazată pe un sistem de informații geografice prin intermediul căreia beneficiarii pot să își identifice, localizeze și delimiteze parcelele agricole ale exploatației, precum și suprafețele neagricole pentru care solicită plăți;h) cesionar - beneficiarul căruia i se transferă exploatația;i) crescător de animale - persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale înscrise în Registrul național al exploatațiilor, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație;j) cutie - prin cutie se înțelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar și pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producție;k) exploatație - ansamblul unităților de producție utilizate pentru activități agricole și gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României;l) exploatația cu cod ANSVSA - orice amenajare, orice construcție sau, în cazul creșterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deținute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepția cabinetelor ori clinicilor veterinare în conformitate cu legislația sanitară veterinară în domeniu, în vigoare;m) fermier - o persoană fizică sau juridică ori o formă asociativă de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploatație se situează pe teritoriul României și care desfășoară o activitate agricolă; n) fond operațional - sursa de finanțare a programelor operaționale aprobate care se compune din: contribuțiile financiare ale membrilor organizației de producători sau ale organizației de producători înseși ori ale ambelor sau ale asociației de organizații de producători prin intermediul membrilor respectivei asociații și asistența financiară din partea Uniunii Europene, care poate fi acordată organizațiilor de producători sau asociațiilor acestora, în cazul în care organizațiile sau asociațiile respective prezintă un program operațional;o) instituție financiară nebancară - acea formă de organizare definită potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare; p) intervenție - un instrument de sprijin însoțit de un set de condiții de eligibilitate specificate în PS 2023-2027 pe baza unui tip de intervenție din Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/2.115;q) membru în cadrul unei organizații de producători - un producător sau o entitate juridică constituită de producători, care este membru/membră al/a unei organizații de producători sau al/a unei asociații de organizații de producători;r) obiectivele specifice ale programelor operaționale - obiectivele prevăzute la art. 46 din Regulamentul (UE) 2.115/2022;s) organizație de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la inițiativa producătorilor și care este recunoscută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;ș) organizație de producători transnațională - orice organizație în cadrul căreia cel puțin una dintre exploatațiile producătorilor se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;t) parcelă de referință - o suprafață delimitată geografic și identificată în mod unic, denumită bloc fizic, înregistrată în sistemul de identificare a parcelelor agricole menționat la art. 68 din Regulamentul (UE) 2021/2.116. O parcelă de referință conține o unitate de teren care constituie suprafață agricolă, astfel cum este definită la art. 4 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2021/2.115. După caz, o parcelă de referință conține și suprafețe neagricole considerate eligibile de statele membre pentru primirea sprijinului pentru intervențiile bazate pe suprafață menționate la art. 65 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.116;ț) perioadă de reținere - perioada în care un animal care face obiectul unei cereri de plată trebuie reținut în exploatația, inclusiv în evidențele acesteia, pentru care s-a depus cererea de plată sau transferat în alte exploatații ale solicitantului sau în exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători, inclusiv în evidențele acestora, în care a fost transferat temporar pentru pășunat;u) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale - forme de organizare a desfășurării activităților economice constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;v) PS 2023-2027 - documentul programatic, în sensul art. 104 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, în care sunt prevăzute intervențiile și sumele alocate României din FEGA, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022; w) program operațional - ansamblu de măsuri pe care organizația de producători sau orice formă asociativă pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor le implementează și urmăresc cel puțin obiectivele menționate la art. 46 lit. (b), (e) și (f) din Regulamentul (UE) 2.115/2022, cu scopul de a accesa fondurile Uniunii Europene cu această destinație;x) sistem de informații geografice - un sistem informatic care permite captarea, stocarea, analizarea și afișarea informațiilor georeferențiate; y) Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea informațiilor, aplicațiilor, dispozitivelor, documentelor și procedurilor utilizate pentru identificarea și înregistrarea animalelor;z) strat de referință - ansamblul tuturor parcelelor de referință, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.172/2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune și aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative aferente condiționalității, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 1.172/2022;aa) taur de carne - înseamnă masculul necastrat din specia taurine înscris în secțiunea principală a registrului genealogic al rasei din rasele prevăzute în lista de taurine de carne aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu vârsta de maximum 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări;bb) teren în pregătire pentru culturi permanente - teren pe care urmează să se înființeze culturi permanente și pe care se desfășoară activitate minimă. Regimul de teren în pregătire pentru culturi permanente poate fi menținut pe o perioadă de maximum 3 ani, perioadă care începe cu primul an în care sa solicitat sprijin;cc) transferul unei exploatații - vânzarea, arendarea, moștenirea sau orice alt tip de tranzacție similară care are drept obiect unitățile de producție în cauză, efectuat până la emiterea deciziei de plată;dd) utilizarea terenului - utilizarea pentru activități agricole a suprafeței de teren agricol din cadrul exploatației aflate la dispoziția fermierului la data depunerii cererii, inclusiv pentru activități neagricole potrivit PS 2023-2027, în anul de cerere;ee) vacă de carne - femela din specia taurine înscrisă/ înregistrată în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, din rasele prevăzute în lista de taurine de carne aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări și are cel puțin un produs înregistrat în Registrul național al exploatațiilor;ff) vacă de lapte - femela din specia taurine înscrisă/ înregistrată în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări și are cel puțin un produs înregistrat în Registrul național al exploatațiilor; gg) vacă metisă cu rasă de carne - femela din specia taurine înregistrată în registrul genealogic al rasei, secțiunea suplimentară, care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări și are cel puțin un produs înregistrat în Registrul național al exploatațiilor;hh) valoarea producției comercializate - valoarea obținută în urma comercializării producției membrilor prin intermediul organizației de producători, luându-se în calcul doar produsul/ produsele pentru care organizația de producători deține recunoașterea.(2) Hectar eligibil înseamnă:a) orice suprafață agricolă a exploatației care este utilizată pentru o activitate agricolă; saub) orice suprafață agricolă a exploatației care este utilizată și pentru o activitate neagricolă, dar care prin intensitatea, natura, durata și calendarul activităților neagricole nu îngreunează activitatea agricolă, potrivit pct. 4.1.3.1 din PS 2023-2027; sauc) orice suprafață care a dat dreptul la plăți în anul 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafață și care pe durata angajamentului relevant al fermierului individual este împădurită în temeiul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013; saud) elementele neproductive care sunt prevăzute în GAEC 8 din cadrul PS 2023-2027, numai în cazul în care se cumulează cu situațiile prevăzute la lit. a) sau c).(3) Suprafețele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile numai dacă sunt conforme cu definiția hectarului eligibil prevăzută la alin. (2) în perioada 1 ianuarie-31 decembrie, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2021/2.116. (4) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, se utilizează și termenii și expresiile prevăzute la:a) pct. 4.1 din PS 2023-2027;b) art. 3 și 4 din Regulamentul (UE) 2021/2.115;c) art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/2.116;d) art. 36 din Regulamentul delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenții specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum și cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiții agricole și de mediu), denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2022/126.  +  Capitolul II Dispoziții generale  +  Articolul 3(1) Plafonul național anual care cuprinde plafoanele pentru intervențiile sub formă de plăți directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) este stabilit în anexa V din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(2) Un procent de 3% din plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b), care urmează să fie plătite unui fermier întrun an, este alocat pentru contribuția acestuia la intervenția Instrumentul de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole - DR-32 din PS 2023-2027, potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) 2022/2.115.(3) Pachetul financiar sectorial anual pentru fiecare sector pentru care se acordă ajutoare naționale tranzitorii este prevăzut în anexa VI privind ajutoarele naționale tranzitorii din PS 2023-2027 și se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate anual. (4) Sursa de finanțare pentru plata prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. d) se asigură din fonduri FEGA, potrivit art. 52 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, și de la bugetul național potrivit art. 53 din același regulament.(5) Sursa de finanțare pentru plata prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. e) se asigură: 50% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate anual, și 50% din contribuția Uniunii Europene. (6) Cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru plata intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) este de 45,844 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei VII din cadrul Regulamentului (UE) nr. 2021/2.115.(7) Din sprijinul financiar prevăzut la alin. (6) se fac plăți până la data de 15 octombrie 2025, pentru măsurile de sprijin instituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, cu completările ulterioare, fără însă a se depăși alocarea financiară pentru fiecare exercițiu financiar și pentru fiecare dintre respectivele tipuri de intervenții.  +  Articolul 4(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structura organizatorică de specialitate, îndeplinește funcția de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, conform art. 123 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, denumită în continuare AM-PS. (2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA:a) este instituția competentă, responsabilă pentru derularea măsurilor aferente perioadei de tranziție 2021-2022 și pentru implementarea intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul PS 2023-2027, având ca sursă de finanțare FEGA, precum și fonduri din bugetul național;b) utilizează, ca instrument de derulare și gestionare financiară, IACS, așa cum este definit de Regulamentul (UE) 2021/2.116, din care face parte sistemul informatic, precum și alte instrumente de lucru.(3) Pentru implementarea și/sau verificarea unor intervenții din PS 2023-2027, pentru care se acordă sprijin din FEGA și din fondurile asigurate exclusiv din bugetul național, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) și (2) pot încheia acorduri de delegare/protocoale de colaborare cu alte entități/instituții publice.  +  Capitolul III Beneficiarii și condițiile generale pentru accesarea intervențiilor  +  Articolul 5(1) Beneficiarii intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) sunt fermierii activi prevăzuți în secțiunea 4.1.4. Fermier activ din PS 2023-2027. (2) În cazul pajiștilor permanente deținute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, prevăzute în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii pot fi:a) forma asociativă de proprietate;b) membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate. (3) În cazul concesionării sau închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, constituită cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii pot fi:a) membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată sau închiriată;b) asociația crescătorilor de animale care asigură încărcătura cu animale;c) asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața concesionată sau închiriată, prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară.(4) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al grupurilor de producători care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște prin pășunat cu animalele membrilor, beneficiarii pot fi cooperativa sau grupul de producători ori membrii cooperativei sau grupului de producători, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale, prevăzute la alin. (6).(5) Universitățile, institutele de cercetare, stațiunile didactice, fermele, stațiunile și fermele de cercetare și producție agricolă, stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și alte organisme și organizații de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, pot beneficia de intervențiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c).(6) Beneficiarii intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) sunt fermierii persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă.(7) Arendatorul, concedentul, locatorul și/sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) și/sau împrumutat(e) spre folosință.(8) Beneficiarii intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) sunt organizațiile de producători/alte forme asociative pentru comercializare, respectiv asociații de organizații de producători, organizații de producători transnaționale și asociații transnaționale de organizații de producători, după caz, din sectorul fructe-legume.(9) Beneficiarii intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) sunt:a) formele asociative apicole legal constituite, respectiv asociații, federații, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru acțiunea de asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori prevăzută la art. 1 alin. (7) lit. a), denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite;b) apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare.(10) Beneficiarii intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) sunt producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice sau juridice care își desfășoară activitatea în sectorul vitivinicol, precum și formele asociative ale acestora, potrivit prevederilor art. 40 din cadrul Regulamentului delegat (UE) 2022/126.  +  Articolul 6(1) Pentru a beneficia de plățile aferente intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), fermierii trebuie:a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;b) să depună cerere de plată în termen;c) să utilizeze un teren agricol cu suprafața minimă și/sau să dețină un efectiv minim de animale în exploatații cu cod ANSVSA în funcție de fiecare intervenție prevăzută în PS 2023-2027; suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha; pentru legume cultivate în sere și solarii, care beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha; (la 12-05-2023, sintagma: solariilor a fost înlocuită de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC HOTĂRÂREA nr. 422 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 mai 2023 ) (la 12-05-2023, sintagma: solare a fost înlocuită de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 mai 2023 ) d) să declare toate parcelele agricole utilizate; e) să declare la depunerea cererii de plată datele de identificare și de contact actualizate și să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;f) să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările persoanelor juridice de la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind administratorul sau administratorii, sediul social, obiectul de activitate;g) să comunice în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății;h) să înscrie, sub rezerva aplicării sancțiunilor prevăzute de art. 320-328 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, date reale, complete și valabile în formularul de cerere de plată și în documentele anexate acesteia privind lista suprafețelor și/sau în documentele electronice din SNIIA privind efectivele de animale;i) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date a IACS, păstrate, procesate, prelucrate cu alte instituții ale statului și entități ce au rol de verificare și control, verificate în vederea calculării sumelor de plată și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată;j) să fie de acord ca datele personale și datele înscrise în cererea de plată despre suprafețele și animalele din exploatație să fie prelucrate și utilizate pentru controalele administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date;k) să respecte normele privind condiționalitatea prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pe întreaga exploatație agricolă, astfel cum sunt stabilite în anexa III la regulamentul menționat și în secțiunea 3.10 din PS 2023-2027;l) să prezinte la depunerea cererii de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv elementele neproductive, se află la dispoziția lor, cu excepția adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol care sunt solicitate direct de către APIA instituțiilor abilitate să emită aceste documente, sau o copie a anexei nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale, de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului, inclusiv adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;m) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens;n) să identifice, să delimiteze și să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate și elementele neproductive eligibile utilizând aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate. Pot fi utilizate datele cadastrale acolo unde acestea sunt disponibile pentru identificarea localizării parcelelor;o) să se asigure de corectitudinea datelor operate/ înregistrate în SNIIA privind datele animalelor operate în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute/sau în care se regăsesc animalele pentru care solicită intervenții.(2) Cererile de plată pentru intervențiile IACS prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA. Dacă data de 15 mai este o zi nelucrătoare, ultima zi de depunere este ziua lucrătoare imediat următoare. (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în anul de cerere 2023, cererile de plată pentru intervențiile IACS prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), precum și modificările la acestea se depun până la data de 31 mai inclusiv, la centrele APIA. (la 12-05-2023, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 mai 2023 ) (3) Cererile de plată prevăzute la alin. (2) pot fi depuse în termen de 25 de zile calendaristice și ulterior expirării datei-limită de depunere, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depășește 25 de zile calendaristice, cererea de ajutor sau de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin. Modificările la cererile de plată se depun fără penalități de întârziere până la data de 31 mai a anului în cauză. Depunerea unei modificări a cererii de plată după data-limită determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză. Modificările cererilor de plată sunt admisibile doar până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Dacă data-limită de depunere cu penalități de întârziere a cererilor și a modificărilor la cerere este o zi nelucrătoare, ultima zi de depunere este ziua lucrătoare imediat următoare. (la 12-05-2023, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 mai 2023 ) (3^1) Cererile de plată prevăzute la alin. (2^1) pot fi depuse și după data-limită de depunere, până cel târziu la data de 9 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depășește data de 9 iunie, cererea de ajutor sau de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin. Modificările la cererile de plată se depun fără penalități de întârziere până la data de 9 iunie inclusiv. Modificările la cererile de plată pot fi depuse și după data de 9 iunie, până cel târziu data de 16 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză. (la 12-05-2023, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 mai 2023 ) (4) Plățile pe suprafață se acordă pentru suprafețele agricole și elementele neproductive eligibile existente în stratul de referință din Sistemul de identificare a parcelelor agricole, gestionat de APIA. Stratul de referință se stabilește în fiecare an și constituie baza pentru procesul de control încrucișat.(5) Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeței parcelelor agricole, a culturilor agricole sau a tipului de intervenție și/sau a numărului de animale poate fi depusă fizic sau prin mijloace electronice la APIA până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor de plată, cu penalizări. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile. (6) Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol se află la dispoziția fermierului și/sau că acesta deține efective de animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se prezintă la depunerea cererilor de plată, în funcție de intervențiile solicitate.(7) Primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole sunt obligate:a) să informeze în prealabil fermierul cu privire la eliberarea adeverinței;b) să elibereze adeverințe conform înscrisurilor din registrul agricol fără condiționarea de plata impozitelor sau taxelor locale de către fermier;c) să transmită adeverințele către centrele județene sau locale ale APIA la solicitarea acestora.(8) Asociațiile/Agențiile acreditate pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei și oficiile pentru zootehnie județene sunt obligate:a) să elibereze adeverințe conform înscrisurilor din registrul genealogic al rasei/certificatele de origine/evidențele exploatației, la solicitarea fermierului;b) să transmită prin mijloace electronice adeverințele către centrele județene/locale ale APIA. (9) Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea datelor din documentele prevăzute la alin. (7) și (8) aparține fermierului și/sau autorității/entității care a emis sau a atestat aceste documente, după caz.(10) Nu se acordă plăți directe niciunui solicitant în cazurile în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți. La constatarea acestei situații, în cursul controalelor administrative încrucișate, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea situației, va notifica solicitanții care au depus cererile, care au obligația să clarifice situația constatată. Dacă situația constatată nu se clarifică în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, suprafața de teren sau efectivele de animale cuprinse în cereri nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care situația constatată este clarificată de către o instanță judecătorească.  +  Articolul 7(1) Plățile directe se acordă cu condiția ca suprafața eligibilă a exploatației pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plăți unui fermier înaintea aplicării de sancțiuni să fie de minimum 1 ha teren agricol sau 0,3 ha pentru legumele cultivate în spații protejate, așa cum este prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a) pct. (x), iar plata directă pentru sectorul zootehnic se acordă pentru efectivul minim de animale stabilit în PS 2023-2027, diferențiat în funcție de intervenție.(2) În cazul fermierilor care primesc plăți directe cuplate prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a) pct. (x) pentru culturile de legume cultivate în sere și solarii, plățile se acordă cu condiția ca suprafața eligibilă a exploatației pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plăți unui fermier să fie de minimum 0,3 ha. (la 12-05-2023, sintagma: solare a fost înlocuită de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC HOTĂRÂREA nr. 422 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 mai 2023 ) (3) În cazul fermierilor care primesc plăți directe cuplate pentru venit în sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) pentru efectivele de animale și care nu dețin suprafețe de teren sau a căror suprafață eligibilă a exploatației se situează sub 1 ha teren agricol sau 0,3 ha pentru legumele cultivate în spații protejate, așa cum este prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a) pct. (x), plățile se acordă atunci când cuantumul total al plăților directe solicitate de un fermier sau care trebuie acordate unui fermier înaintea aplicării de sancțiuni într-un anumit an calendaristic este de minimum 150 euro.  +  Capitolul IV Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității  +  Articolul 8(1) Suprafețele coronamentelor și ale taluzurilor digurilor de apărare împotriva inundațiilor și ale canalelor de irigații și desecare, precum și taluzurile și zonele de protecție ale căilor de comunicații nu sunt considerate suprafețe agricole.(2) Suprafețele utilizate pentru producția de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conținutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depășește 0,3%, potrivit art. 4 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.  +  Articolul 9(1) Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, denumit în continuare BISS, și plafonul anual alocat sunt prevăzute la pct. 5.1. - PD-01 din PS 2023-2027.(2) BISS ia forma unei plăți anuale, pentru toate hectarele eligibile, și se acordă potrivit art. 21 și 22 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(3) Cuantumul unitar planificat per hectar al BISS este stabilit în fișa aferentă intervenției prevăzută în PS 2023-2027 și poate fi modificat în funcție de gradul de accesare a intervenției, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim și cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la alin. (1) pentru alte intervenții sub formă de plăți directe, potrivit art. 101 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea alin. (3).  +  Capitolul V Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității  +  Articolul 10(1) Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, denumit în continuare CRISS, și plafonul anual alocat sunt prevăzute la pct. 5.1. - PD-02 din PS 2023-2027.(2) CRISS se acordă pentru exploatațiile agricole cuprinse între 1-50 ha, sub forma unei plăți decuplate anuale per ha eligibil, potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(3) Cuantumul unitar planificat per hectar al CRISS este stabilit în fișa aferentă intervenției prevăzută în PS 2023-2027 și poate fi modificat în funcție de gradul de accesare a intervenției, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim și cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la alin. (1) pentru alte intervenții sub formă de plăți directe, potrivit art. 101 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea prevederilor art. 98 din același regulament și ale alin. (3).  +  Articolul 11Nu beneficiază de CRISS fermierii care și-au fragmentat artificial exploatațiile după anul 2020, cu excepția situațiilor care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul VI Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri  +  Articolul 12(1) Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, denumit în continuare CIS-YF, și plafonul anual alocat sunt prevăzute la pct. 5.1. - PD-03 din PS 2023-2027.(2) CIS-YF se acordă tinerilor fermieri, definiți la pct. 4.1.5 din cadrul PS 2023-2027, care au înființat recent pentru prima oară o exploatație, pentru primele 50 ha, din orice fermă, indiferent de dimensiunea maximă, și se acordă sub forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil, potrivit art. 30 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.  +  Articolul 13(1) Cuantumul unitar planificat per hectar al CIS-YF este stabilit în fișa aferentă intervenției prevăzută în PS 2023-2027 și poate fi modificat în funcție de gradul de accesare a intervenției, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim și cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la art. 12 alin. (1) pentru alte intervenții sub formă de plăți directe, potrivit art. 101 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea prevederilor art. 95 din același regulament și ale alin. (3).  +  Capitolul VII Schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor  +  Articolul 14(1) Schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, denumite în continuare „ecoscheme“ din sectorul vegetal și zootehnic, și plafoanele anuale alocate sunt prevăzute la pct. 5.1. - PD-04-PD-08 din PS 2023-2027.(2) Sprijinul pentru o anumită ecoschemă ia forma unei plăți anuale, pentru toate hectarele eligibile care fac obiectul angajamentelor, și se acordă potrivit art. 31 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(3) Cuantumul unitar planificat pentru fiecare ecoschemă din sectorul vegetal este stabilit în fișa fiecărei ecoscheme, prevăzută în PS 2023-2027, și poate fi modificat în funcție de gradul de accesare a intervenției, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim și cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent fiecărei ecoscheme, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(4) Cuantumul unitar planificat pentru fiecare ecoschemă din sectorul zootehnic este prevăzut la pct. 5, subpct 5.1. - PD-07 și PD-08 din PS 2023-2027 și poate fi acordat în funcție de subpachetele accesate, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim, respectiv două subpachete, și cuantumul unitar planificat maxim, respectiv trei subpachete. (5) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la alin. (1) pentru alte intervenții sub formă de plăți directe, potrivit art. 101 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea prevederilor art. 97 alin. (1) din același regulament și ale alin. (3).  +  Articolul 15(1) În cazul ecoschemelor din sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuță, plafoanele anuale alocate și cuantumurile aferente sunt detaliate și stabilite în PS 2023-2027. Ecoschemele din sectorul zootehnic pot fi accesate în combinație minimă de două subpachete. (2) În cadrul ecoschemelor din sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuță, efectivele de animale trebuie să depășească standardele obligatorii relevante privind bunăstarea animalelor aprobate prin normele sanitare veterinare.(3) Angajamentele asumate voluntar în cadrul ecoschemelor din sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuță sunt angajamente anuale aferente activităților de creștere/îngrășare desfășurate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului de cerere.(4) Pentru primul an de aplicare a ecoschemei prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuță pct. (ii), efectivul eligibil este cel pentru care se asigură standardele obligatorii relevante privind bunăstarea animalelor superioare începând cu 1 ianuarie 2023 și livrat după 30 iunie 2023. (5) Angajamentele asumate voluntar în cadrul ecoschemelor din sectorul vegetal prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuță pct. (i)-(iii) sunt angajamente anuale.(6) În cazul ecoschemei PD-04 din PS 2023-2027, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuță pct. (i), sprijinul voluntar poate fi accesat de fermierii ale căror exploatații au minimum 10,01 ha teren arabil.(7) În cazul ecoschemei PD-05 din PS 2023-2027, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuță pct. (ii), sprijinul voluntar poate fi accesat de fermierii ale căror exploatații au minimum 1 ha și maximum 10 ha teren agricol cu parcele de minimum 0,3 ha teren arabil sau pajiște permanentă și 0,1 ha pentru culturi permanente și 0,3-1 UWM/ha.(8) În cazul ecoschemei PD-06 din PS 2023-2027, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuță pct. (iii), sprijinul voluntar poate fi accesat de fermierii ale căror exploatații au minimum 1 ha culturi permanente cu dimensiunea parcelei agricole de minimum 0,1 ha. (9) Fermierii nu pot accesa cumulativ ecoschemele PD-05 și PD-06 din PS 2023-2027, prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuță pct. (ii) și (iii).  +  Capitolul VIII Plățile directe cuplate pentru venit în sectoarele vegetal și zootehnic  +  Articolul 16(1) Plățile directe cuplate pentru venit se pot acorda sectoarelor și producțiilor prevăzute la pct. 5.1 - PD09-PD-25 din cadrul PS 2023-2027, considerate importante din motive socioeconomice și de mediu.(2) Pentru a beneficia de sprijinul cuplat, fermierii trebuie:a) să fie fermieri activi;b) în sectorul vegetal, să fie beneficiari de plăți de bază în condițiile prevăzute în cap. II secțiunea 3 din Regulamentul (UE) 2021/2.115 și în cadrul PS 2023-2027;c) să respecte condițiile specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Sprijinul cuplat pentru venit ia forma unei plăți anuale, pentru toate hectarele eligibile care fac obiectul angajamentelor și se acordă potrivit art. 33 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pentru tipurile de intervenții prevăzute la PD-09-PD-25 din cadrul PS 2023-2027.(4) Cuantumul unitar planificat pentru fiecare sector vegetal și zootehnic este stabilit în fișa fiecărei intervenții de sprijin cuplat pentru venit, prevăzută în PS 2023-2027 și poate fi modificat în funcție de gradul de accesare a intervenției, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim și cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent fiecărei intervenții, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(5) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la alin. (3) pentru alte intervenții sub formă de sprijin cuplat, cu respectarea prevederilor art. 96 alin. (1) și (3), ale art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115 și ale alin. (4).  +  Articolul 17În cazul intervenției prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (ii), sunt neeligibile vacile care:a) până la vârsta de 48 de luni nu au cel puțin un produs înregistrat în Registrul național al exploatațiilor și în baza de date a Registrului genealogic al rasei;b) în perioada de 24 de luni anterioară datei-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, nu au cel puțin un produs înregistrat în Registrul național al exploatațiilor și în baza de date a Registrului genealogic al rasei.  +  Articolul 18Vârsta maximă la data-limită de depunere a cererii fără penalizări pentru animalele eligibile este:a) de 10 ani pentru vacile de lapte din intervenția prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (i);b) de 12 ani pentru vacile de carne și vacile metise cu rase de carne și de 6 ani pentru taurii de carne din intervenția prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (ii);c) de 8 ani pentru ovinele/caprinele și de 6 ani pentru berbecii/țapii din intervenția prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (iv).  +  Articolul 19În cazul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ia decizia de a transfera fonduri între măsurile de sprijin cuplat, acesta informează fermierii cu privire la un posibil transfer, înainte de data de deschidere a perioadei de depunere a cererilor de plată.  +  Capitolul IX Ajutoarele naționale tranzitorii  +  Articolul 20(1) Ajutoarele naționale tranzitorii, denumite în continuare ANT, reprezintă plăți care se acordă fermierilor în sectoarele vegetal și zootehnic, în conformitate cu art. 147 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115.(2) Condițiile specifice de acordare a ANT în sectorul vegetal sunt identice cu cele pentru acordarea plăților naționale directe complementare aferente anului 2013.(3) Condițiile specifice de acordare a ANT în sectorul zootehnic sunt identice cu cele pentru acordarea plăților naționale directe complementare aferente anului 2013, cu excepția:a) perioadei de referință pentru ANT lapte prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) pct. (ii), care a devenit anul 2018;b) datei de referință pentru ANT carne prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) pct. (iii), care a devenit 31 ianuarie 2018.(4) Sancțiunile pentru nerespectarea normelor privind condiționalitatea prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pe întreaga exploatație agricolă, astfel cum sunt stabilite în anexa III la regulamentul menționat și în secțiunea 3.10 din PS 2023-2027, nu se aplică în cazul ajutoarelor naționale tranzitorii.  +  Articolul 21Pentru perioada 2023-2027, cuantumul total al ajutoarelor naționale tranzitorii care pot fi acordate per sector nu poate depăși procentele prevăzute la art. 147 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.  +  Capitolul X Intervențiile în sectorul fructe-legume  +  Articolul 22(1) Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru intervențiile din sectorul fructe-legume se acordă în conformitate cu prevederile art. 52 din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115, precum și cu cele prevăzute în cadrul secțiunii 5.2 „Intervenții sectoriale“ din cadrul Planului național strategic 2023-2027.(2) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, este responsabil pentru:a) elaborarea și implementarea politicii pentru sectorul fructelor și legumelor;b) recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative de comercializare din sectorul fructelor și legumelor al căror sediu social se află în România;c) controlul menținerii condițiilor de recunoaștere, precum și stabilirea și aplicarea de sancțiuni administrative.  +  Articolul 23APIA este responsabilă pentru:a) aprobarea programelor operaționale, inclusiv a cuantumurilor fondurilor operaționale aferente;b) controlul și monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în programele operaționale aprobate;c) gestionarea și efectuarea plății ajutorului financiar destinat organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare, după caz;d) aplicarea de măsuri corective, sancțiuni administrative și financiare prilejuite de punerea în aplicare a programelor operaționale aprobate.  +  Articolul 24(1) Organizațiile de producători constituie fonduri operaționale din care finanțează implementarea programelor operaționale conform art. 51 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(2) Pentru a beneficia de ajutor financiar, organizațiile de producători recunoscute și alte forme asociative pentru comercializare trebuie să depună și să aibă aprobat un program operațional potrivit prevederilor art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(3) Programele operaționale au o durată minimă de trei ani și o durată maximă de șapte ani.(4) Programele operaționale urmăresc cel puțin obiectivele menționate la art. 46 lit. b), e) și f) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(5) Pentru fiecare program operațional trebuie să se îndeplinească următoarele:a) cel puțin 15% din cheltuieli vizează intervențiile legate de obiectivele menționate la art. 46 lit. e) și f) din Regulamentul (UE) 2021/2.115;b) programul operațional cuprinde trei sau mai multe acțiuni legate de obiectivele menționate la art. 46 lit. e) și f) din Regulamentul (UE) 2021/2.115;c) cel puțin 2% din cheltuieli vizează intervențiile legate de obiectivul menționat la art. 46 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/2.115;d) cheltuielile pentru intervențiile din cadrul tipurilor de intervenții menționate la art. 47 alin. (2) lit. (f)-(h) din Regulamentul (UE) 2021/2.115 nu depășesc o treime din totalul cheltuielilor. În cazul în care cel puțin 80% din membrii unei organizații de producători fac obiectul unuia sau mai multor angajamente identice de agromediu și climă sau de agricultură ecologică prevăzute în capitolul IV din Regulamentul (UE) 2021/2.115, fiecare angajament este considerat drept acțiune pentru minimul de trei menționat la lit. b).  +  Articolul 25(1) Asistența financiară din partea Uniunii Europene este egală cu cuantumul contribuțiilor financiare menționate la art. 51 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) 2021/2.115 plătite efectiv și limitate la 50% din cheltuielile suportate efectiv.(2) Sursa de finanțare pentru plata ajutorului din partea Uniunii Europene se asigură din bugetul alocat fondurilor FEGA(3) Asistența financiară din partea Uniunii Europene este limitată la:a) 4,1% din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații de producători;b) 4,5% din valoarea producției comercializate a fiecărei asociații de organizații de producători;c) 5% din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații de producători transnaționale sau a fiecărei asociații transnaționale de organizații de producători.(4) Limitele prevăzute la alin. (3) pot fi majorate cu 0,5 puncte procentuale, cu condiția ca cuantumul care depășește procentul relevant prevăzut la primul paragraf să fie utilizat numai pentru una sau mai multe intervenții legate de obiectivele menționate la art. 46 lit. d)-f), h)-j) din Regulamentul (UE) 2021/2.115. În cazul asociațiilor de organizații de producători, inclusiv al asociațiilor transnaționale de organizații de producători, intervențiile respective pot fi implementate de către asociație în numele membrilor săi.(5) La solicitarea organizației de producători sau a unei asociații de organizații de producători, limita de 50% prevăzută la alin. (1) se poate majora la 60% pentru un program operațional sau o parte a unui program operațional, în condițiile stabilite la art. 52 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(6) Limita de 50% prevăzută la alin. (1) poate crește la 80%, în condițiile stabilite la art. 52 alin. (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(7) Limita de 50% prevăzută la alin. (1) poate crește la 100%, în condițiile stabilite la art. 52 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/2.115.  +  Articolul 26(1) Organizațiile de producători care derulează programe operaționale pot beneficia și de asistență financiară națională, de 10% din valoarea producției comercializate de către acestea, cu respectarea dispozițiilor art. 53 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(2) Sursa de finanțare pentru asistenta financiară națională prevăzută la alin. (1) este de la bugetul național.  +  Articolul 27(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează norme privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Procedura operațională privind finanțarea programelor operaționale ce cuprind informații detaliate privind depunerea/aprobarea/modificarea programelor operaționale, beneficiarii eligibili, costurile eligibile și neeligibile, termenele-limită și condițiile pentru depunerea cererilor de plată a avansului și a celor aferente tranșelor de plată, controalele administrative și la fața locului, sancțiunile aplicate, inclusiv tipurile de documente pe care organizațiile de producători le depun pentru a primi sprijin financiar se elaborează de către APIA și se aprobă prin decizia directorului general.  +  Capitolul XI Intervenții sectoriale în sectorul apicol  +  Articolul 28(1) Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru intervențiile din sectorul apicol se acordă în conformitate cu prevederile art. 55 din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115, precum și cu cele prevăzute în cadrul secțiunii 5.2 „Intervenții sectoriale“ din cadrul PS 2023-2027.(2) Pentru intervențiile din sectorul apicol, sursa de finanțare pentru plata ajutorului din partea Uniunii Europene se asigură din bugetul alocat fondurilor FEGA, iar sursa de finanțare națională se asigură de la bugetul de stat.(3) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, este responsabil pentru elaborarea și implementarea politicii pentru sectorul apicol.(4) Pentru intervențiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) solicitanții depun anual o cerere de plată.  +  Articolul 29(1) Cheltuielile eligibile pentru intervențiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. a) sunt cele realizate pentru serviciile de consultanță în apicultură și organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură.(2) Cheltuielile eligibile pentru intervențiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. b) sunt: serviciile de publicitate, respectiv presă scrisă/tipărituri, afișe, panouri, broșuri, reclame TV, radio, online, precum și organizarea de târguri comerciale cu specific apicol, conferințe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii și a produselor apicole, zile de degustare.(3) Cheltuielile eligibile pentru intervențiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (i) sunt cele realizate pentru achiziționarea de echipament pentru procesarea cererii și echipament pentru ambalarea mierii.(4) Cheltuielile eligibile pentru intervențiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (ii) sunt cele realizate pentru achiziționarea de medicamente pentru combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei.(5) Cheltuielile eligibile pentru intervențiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (iii) sunt cele realizate pentru achiziționarea de: cutii noi, accesorii apicole (colectoare polen, colectoare propolis, uscător polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator), unelte apicole și echipamente de protecție (afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, bluze/jachete apicole, pantaloni sau combinezoane apicole, mască apicolă și mănuși apicole) și vehicule tractabile (remorci apicole, precum si echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral).(6) Cheltuielile eligibile pentru intervențiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (iv) sunt cele realizate pentru achiziția de mătci și/sau familii de albine și cele pentru achiziționarea de: incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit de inseminare care conține microscop, butelie CO_2, aparat de inseminare și seringă inseminare.(7) Cheltuielile eligibile pentru intervențiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. d) sunt cele realizate pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii, respectiv determinarea hidroximetilfurfuralului - HMF, determinarea glucozei și fructozei însumate din miere, determinarea conținutului în apă, determinarea indicelui diastazic, determinarea zaharozei, indicele polenic pentru mierea monofloră, examen organoleptic, aciditate, conductivitatea electrică.  +  Capitolul XII Intervenții în sectorul vitivinicol  +  Articolul 30(1) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, este responsabil pentru elaborarea și implementarea politicii pentru sectorul vitivinicol.(2) Alocările financiare anuale indicative pentru fiecare tip de intervenție în sectorul vitivinicol sunt prevăzute la secțiunea 6 „Plan financiar“ subsecțiunea 6.2 din cadrul PS 2023-2027.(3) Alocările financiare menționate la alin. (1) se pot utiliza numai pentru alte intervenții în același sector, ținând seama de tipurile de intervenții menționate la art. 58 și în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (3) din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115.(4) Sprijinul aferent tipurilor de intervenții în sectorul vitivinicol se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“.(5) Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru intervențiile din sectorul vitivinicol se acordă în conformitate cu prevederile art. 59 din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115, precum și cu cele prevăzute în cadrul secțiunii 5.2 „Intervenții sectoriale“ din cadrul Planului național strategic 2023-2027.(6) Pentru tipul de intervenție prevăzută la art. 1 alin. (8) pct. (vi) se pot acorda plăți naționale de până la 30% din cheltuielile eligibile, dar asistența financiară din partea Uniunii Europene și plățile naționale nu pot depăși, cumulat, 80% din cheltuielile eligibile.(7) Acordarea plăților naționale se face cu respectarea art. 145 din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115 și cu încadrarea în sumele disponibile existente în bugetul național.(8) Plățile către beneficiarii intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (8) se pot acorda și în avans, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3a) din Regulamentul (UE) 2021/2.116.(9) Plățile prevăzute la alin. (4) se fac în lei, potrivit art. 31 din Regulamentul delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.(10) Nu se acordă sprijin financiar/se retrage sprijinul acordat solicitantului/beneficiarului, în privința cărora s-a stabilit că au fost create în mod artificial condițiile necesare în vederea obținerii acelor avantaje, contrar obiectivelor legislației respective potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul (UE) 2021/2.116.  +  Articolul 31(1) Metodologia de depunere a programelor/ cererilor de finanțare, durata programelor, selecția acestora, asistența financiară, categoriile de beneficiari eligibili specifici fiecărui tip de intervenție, condițiile de eligibilitate și cheltuielile eligibile și neeligibile pentru fiecare intervenție, asigurarea rezonabilității prețurilor, condițiile specifice pentru plata avansurilor și a plăților naționale, termene-limită și condiții pentru depunerea cererilor de plată, tipurile de documente, avize, autorizații sau studii, după caz, modalitățile de verificare, control, sancțiuni și recuperare asistență financiară, crearea de condiții artificiale, precum și modelul de contract privind punerea în aplicare a intervențiilor, după caz, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) În situația în care toate fondurile programate unei intervenții au fost alocate unor cereri/programe eligibile, disponibilul identificat după finalizarea procesului de evaluare-selectare se va utiliza pentru finanțarea cererilor/programelor eligibile, rămase fără finanțare.(3) APIA este responsabilă pentru gestionarea și controlul cheltuielilor, potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/2.116.(4) Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligențele pentru a lua cunoștință despre informațiile publice referitoare la intervențiile din PS 2023-2027 pentru care intenționează să depună/depune program, inclusiv cu privire la obligații care decurg din legislația națională în vigoare potrivit specificului programului.  +  Capitolul XIII Transferul de exploatație  +  Articolul 32(1) Dacă o exploatație este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată și înainte să fi fost îndeplinite toate condițiile de acordare a plății, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploatația transferată.(2) Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiții:a) în termen de 15 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatație, cesionarul notifică APIA asupra transferului și solicită plata ajutorului și/sau a sprijinului;b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploatație;c) sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului în ceea ce privește exploatația transferată.(3) După momentul în care cesionarul a informat APIA și a solicitat plata ajutorului și/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):a) toate drepturile și obligațiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent și APIA generat de cererea de plată sunt atribuite cesionarului;b) toate acțiunile necesare pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului și toate declarațiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;c) exploatația transferată este considerată o exploatație separată pe durata anului de cerere în cauză.  +  Articolul 33În cazul intervențiilor sprijin cuplat sector zootehnic și/sau ANT și ecoscheme în sector zootehnic, se poate efectua și transferul unei/unor exploatații cu cod ANSVSA și/sau părți ale exploatației ca unitate de producție.  +  Capitolul XIV Forța majoră  +  Articolul 34(1) În sensul finanțării, al gestionării și al monitorizării politicii agricole comune, „forța majoră“ și „circumstanțele excepționale“ sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri:a) decesul beneficiarului;b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă;d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă;e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.(2) În ceea ce privește plățile, dacă nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligații din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, beneficiarul are în continuare dreptul la ajutor pentru suprafața eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale.(3) În situația în care neconformitatea rezultată ca urmare a unor astfel de cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale se referă la condiționalitate, nu se aplică sancțiunea administrativă corespunzătoare.  +  Articolul 35(1) Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale se notifică în scris APIA, furnizându-se în același timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la art. 34 alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.(2) În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depășește termenul prevăzut la alin. (1), notificarea nu se ia în considerare.  +  Capitolul XV Dispoziții comune  +  Articolul 36(1) Cuantumul unitar planificat pentru intervențiile sub formă de plăți directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) poate fi mai mic decât cuantumul minim planificat în PS 2023-2027, în vederea respectării plafoanelor anuale planificate pentru fiecare intervenție.(2) Cuantumul unitar planificat pentru intervențiile sub formă de plăți directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) nu poate depăși cuantumul maxim planificat din PS 2023-2027.  +  Articolul 37Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic pot fi modificate/completate în cadrul PS 2023-2027, care se aprobă prin decizie a Comisiei Europene, potrivit art. 119 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, prezenta hotărâre modificânduse/ completându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 38(1) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, este autoritatea responsabilă cu reglementarea măsurilor aferente perioadei de tranziție 2021-2022 și a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul PS 2023-2027, având ca sursă de finanțare FEGA, precum și fonduri din bugetul național, precum și cu elaborarea documentelor de programare și punere în aplicare a intervențiilor din PS 2023-2027 finanțate din FEGA și din bugetul național.(2) MADR, prin structura organizatorică de specialitate, asigură implementarea asistenței tehnice pentru implementarea art. 1 alin. (2). (3) MADR, prin Direcția generală afaceri europene și relații internaționale, este autoritatea națională competentă responsabilă pentru elaborarea/transmiterea eventualelor notificări către Comisia Europeană.  +  Articolul 39(1) Criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) se aprobă prin ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Formularul-tip al cererii de plată pentru intervențiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Formularul-tip al cererii de plată pentru toate intervențiile în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) În cazul intervențiilor bazate pe animale prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (i)-(iv), APIA va pune la dispoziția solicitanților formulare precompletate cu date extrase din Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, referitoare la exploatațiile și animalele care se califică pentru sprijin diferențiat în funcție de tipul intervenției, informații care pot fi corectate/actualizate și însușite prin semnătură de către solicitant în conformitate cu procedurile simplificate de depunere a cererilor prevăzute la art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (5) și (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.173.(5) În cazul intervențiilor bazate pe animale prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuță și la alin. (4) lit. b) pct. (i)-(iv), APIA verifică administrativ, conform procedurilor interne elaborate, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, prin suprapunerea datelor declarate cu datele înregistrate în alte baze de date, după caz: SNIIA - baza națională de date a ANSVSA, baza națională de date a ANZ, bazele de date ale asociațiilor/agențiilor acreditate pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei.(6) Sancțiunile administrative în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate pentru intervențiile sub formă de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, precum și sancțiunile privind condiționalitatea aplicabile intervențiilor sub formă de plăți directe, pe care le aplică APIA, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(7) Ghidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS - se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 40Nu se retrage plata și nu se aplică sancțiuni administrative în baza prevederilor privind plățile necuvenite și sancțiunile administrative din Regulamentul (UE) 2021/2.116, în cazul neconformităților pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligații care rezultă din aplicarea normelor privind plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), ca urmare a identificării de diferențe de amplasament sau de mărime a parcelelor agricole din declarațiile din cererile de ajutor sau de plată și/sau în legătură cu cereri de ajutor sau de plată pentru anii anteriori, rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispozițiilor din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 41Sumele destinate prefinanțării cheltuielilor aferente schemelor de plăți directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d)-f), a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, precum și a ajutoarelor specifice, care se finanțează din FEGA, sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 42Sumele reprezentând ajutoare naționale tranzitorii în domeniul vegetal și zootehnic sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, la titlul 40 „Subvenții“, art. 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Articolul 43În termen de 15 zile de la aprobarea legilor bugetare anuale, precum și a rectificărilor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor detalierea formelor de sprijin pe beneficiari, conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după cum urmează:a) în cazul beneficiarilor instituții publice, plățile se efectuează în conturile acestora deschise la unitățile Trezoreriei Statului;b) în cazul beneficiarilor persoane fizice plățile se efectuează în conturile acestora deschise la instituții de credit; c) în cazul beneficiarilor persoane juridice înregistrate fiscal în România, altele decât instituțiile publice, acestea pot opta pentru plata sumelor în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului sau la instituții de credit din România, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 44(1) Plățile aferente intervențiilor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor anului de cerere.(2) Plățile prevăzute la alin. (1) se fac în lei, potrivit art. 94 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.116.(3) Plățile aferente intervențiilor prevăzute la art. 1 se efectuează integral numai în contul bancar al beneficiarului, declarat la APIA în cererea de plată, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/2.116.(4) Nu se mai acordă plăți ulterior datei de 15 octombrie a anului următor anului de cerere dacă se constată că acestea nu au fost efectuate din cauze imputabile beneficiarului. (5) Se pot acorda plăți în cazul în care beneficiarul a contestat decizia de plată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, numai în situația în care contestația a fost admisă.  +  Articolul 45(1) Sumele necuvenite sub formă de ajutoare naționale tranzitorii și/sau de intervenții sau măsuri de sprijin din fondurile europene și/sau din bugetul național, stabilite în urma unei nereguli, se recuperează în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Neregulile privind respectarea criteriilor de eligibilitate și a altor obligații aferente ajutoarelor naționale tranzitorii, intervențiilor și măsurilor de sprijin se constată în timpul următoarelor acțiuni:a) actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole;b) controale administrative și la fața locului privind respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații;c) verificări efectuate de către organele de control sau instituțiile de audit în urma cărora se constată lipsa documentelor justificative;d) analize și verificări efectuate de către APIA pe baza sesizărilor primite;e) verificări efectuate de organele de control, anchetă sau de audit, de autoritățile naționale sau europene;f) hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;g) verificări efectuate de APIA, prin autosesizare.  +  Articolul 46(1) Pentru intervențiile de plată pentru care au fost create în mod artificial condiții în vederea obținerii de avantaje, nu se acordă avantajele prevăzute de legislația Uniunii Europene, care reglementează cadrul general de acordare a plăților în agricultură în sectoarele vegetal și zootehnic.(2) Pentru a asigura protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 59 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, în cazul în care oricare dintre documentele prezentate de fermieri nu furnizează un nivel rezonabil de asigurare a controlului legalității și regularității plăților, APIA este îndreptățită să solicite documente suplimentare fermierilor.  +  Articolul 47Datele prevăzute la art. 98 alin. (1)-(4) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 în legătură cu beneficiarii plăților se publică ex-post anual pe site-ul APIA și pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Uniunii Europene și ale statelor membre în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 99 din același regulament.  +  Articolul 48(1) Controalele la fața locului pot fi anunțate cu condiția ca acest lucru să nu aducă atingere scopului sau eficacității acestora. Niciun preaviz nu poate depăși 14 zile. Cu toate acestea, în cazul controalelor la fața locului ale intervențiilor pentru animale, preavizul nu poate depăși 48 de ore. În cazul în care legislația aplicabilă actelor și standardelor relevante în materie de condiționalitate impune efectuarea controalelor la fața locului în mod inopinat, preavizul de maximum 48 de ore se aplică în cazul controalelor la fața locului referitoare la condiționalitate.(2) Neconformitățile referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor, constatate în cadrul controalelor efectuate indiferent de scopul acestora, sunt transmise electronic către baza națională de date (BND) a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin intermediul unui sistem informatic, în vederea remedierii acestora de către utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) recunoscuți de către ANSVSA.(3) Pentru neconformitățile referitoare la siguranța alimentelor, identificate în cadrul controalelor efectuate în baza prezentei hotărâri, sistemul de informare reciprocă între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este stabilit prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 49Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de entitățile implicate în aplicarea prezentului act normativ se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor.  +  Articolul 50Normele privind condiționalitatea aplicabile intervențiilor sub formă de plăți directe și unor intervenții pentru dezvoltare rurală din cadrul PS 2023-2027, prevăzute la art. 12 și anexa III din Regulamentul (UE) 2021/2.115, respectiv secțiunea 3.10 din PS 2023-2027, în ceea ce privește cerințele legale în materie de gestionare (SMR) și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC), se pun în aplicare prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 51Ghidul fermierului privind condiționalitatea aplicabilă intervențiilor sub formă de plăți directe și unor intervenții pentru dezvoltare rurală din cadrul PS 2023-2027, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul XVI Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 52(1) Organizațiile de producători care au un program operațional aprobat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri continuă implementarea acestuia până la finalizare în condițiile legislației în vigoare la data aprobării programului.(2) Organizațiile de producători care au un program operațional aprobat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului pot beneficia și de asistență financiară națională, de 10% din valoarea producției comercializate de către acestea, cu respectarea dispozițiilor art. 35 din același regulament.(3) Sursa de finanțare pentru asistența financiară națională prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul național.  +  Articolul 53Măsurile adoptate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, cu completările ulterioare, precum și a normelor de punere în aplicare a măsurilor stabilite în conformitate cu aceasta, rămân valabile până la finalizarea acestora și se supun legislației aplicabile la data aprobării acestora.  +  Articolul 54(1) Cererile unice de plată depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri se soluționează potrivit legislației aplicabile la data depunerii acestora.(2) Plățile aferente cererilor prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit legislației aplicabile la data depunerii cererii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.571.----