ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 186 din 28 decembrie 2022privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1270 din 29 decembrie 2022  Având în vedere necesitatea atenuării efectelor economice directe ale creșterii prețurilor la energie,ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, ce stabilesc în sarcina statelor membre obligația de a adopta și publica, până la data de 31 decembrie 2022, măsurile de punere în aplicare a contribuției de solidaritate temporare asupra profiturilor excedentare generate de către societățile din Uniune și sediile permanente care desfășoară activități în sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor,ținând cont, în principal, de necesitatea creșterii independenței energetice, finanțării investițiilor strategice, precum și a investițiilor în eficiența energetică și/sau în energia din surse regenerabile,având în vedere că nerespectarea cerinței prevăzute la art. 14 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2022/1.854 ar putea conduce la inițierea de către Comisia Europeană a unei proceduri formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Sunt contribuabili obligați la plata contribuției de solidaritate plătitorii de impozit pe profit potrivit art. 13 și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități în sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor, care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu codurile CAEN: 0610 - „Extracția țițeiului“, 0620 - „Extracția gazelor naturale“, 0510 - „Extracția huilei“, 1910 - „Fabricarea produselor de cocserie“ și 1920 - „Fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului“ și care au ponderea acestor activități în cifra de afaceri de peste 75% inclusiv.(2) Contribuția de solidaritate se datorează și de:a) persoanele plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 13 și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, afiliate cu contribuabilii prevăzuți la alin. (1), atunci când acestea realizează cel puțin 50% din cifra de afaceri a anului 2022, respectiv a anului 2023 din relația cu persoanele afiliate;b) persoanele plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 13 și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, afiliate cu persoanele afiliate de la lit. a), atunci când acestea realizează cel puțin 50% din cifra de afaceri a anului 2022, respectiv a anului 2023 din relația cu persoanele afiliate.(3) Contribuabilii prevăzuți la alin. (1) și (2) care fac parte dintr-un grup fiscal în domeniul impozitului pe profit datorează, calculează și plătesc contribuția de solidaritate, potrivit prevederilor art. 2, în mod individual.(4) În aplicarea prevederilor alin. (2), persoana afiliată este cea definită potrivit prevederilor art. 7 pct. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de obiectul de activitate și care nu desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1).(5) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), cifra de afaceri este cea definită potrivit reglementărilor contabile aplicabile. În cazul în care reglementările contabile aplicabile nu definesc cifra de afaceri, aceasta cuprinde veniturile din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentând reduceri comerciale acordate și se adaugă subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri, astfel cum sunt prezentate în situațiile financiare anuale sau raportările contabile ale contribuabilului respectiv, după caz.(6) Prin excepție de la alin. (1), persoanele plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 13 și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități în domeniile prevăzute de Regulamentul (UE) 2022/1.854 și care desfășoară atât activități de extracție a țițeiului, cât și de rafinare a țițeiului, datorează pentru anii 2022 și 2023 o contribuție de solidaritate, calculată conform art. 2 alin. (13). (la 15-05-2023, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 119 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 )  +  Articolul 2(1) Contribuția de solidaritate se calculează prin aplicarea unei cote de 60% asupra bazei, determinată potrivit prevederilor prezentului articol.(2) Prin exercițiu financiar se înțelege anul fiscal astfel cum este definit de titlul II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, exercițiul financiar este cel definit potrivit reglementărilor contabile aplicabile, care poate fi anul calendaristic sau exercițiul financiar diferit de anul calendaristic. Exercițiul financiar diferit de anul calendaristic este denumit în continuare „exercițiu financiar diferit“.(3) Referința la perioada 2018-2021 reprezintă:a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit - anii calendaristici 2018, 2019, 2020, 2021, respectiv anii fiscali modificați care încep în 2018, 2019, 2020, 2021;b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor - exercițiile financiare 2018, 2019, 2020, 2021, respectiv exercițiile financiare diferite care încep în 2018, 2019, 2020, 2021.(4) Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, contribuția de solidaritate se calculează pe baza profiturilor impozabile anuale, astfel cum sunt determinate potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în exercițiul financiar 2022 și, respectiv, în exercițiul financiar 2023, care depășesc cu mai mult de 20% media profiturilor impozabile aferente exercițiilor financiare din perioada 2018-2021. Pentru contribuabilii care au anul fiscal modificat, exercițiile financiare vizate sunt cele prevăzute de alin. (2). Profiturile impozabile sunt cele determinate înainte de recuperarea pierderilor din anii precedenți.(5) În aplicarea prevederilor alin. (4), contribuția de solidaritate se determină astfel:Contribuția de solidaritate = [profitul impozabil al anului 2022/2023 - (1,2 x media profiturilor impozabile aferente perioadei 2018-2021)] x 60%,unde:a) media profiturilor impozabile aferente perioadei 2018-2021 se calculează prin însumarea profiturilor impozabile, respectiv pierderilor fiscale aferente fiecărui an din perioada 2018-2021 și împărțirea rezultatului la 4 sau la numărul corespunzător de ani în cazurile prevăzute la alin. (12). Profiturile impozabile/Pierderile fiscale incluse în calculul mediei sunt cele determinate înainte de recuperarea pierderilor din anii precedenți;b) perioada 2018-2021, în cazul contribuabililor care au anul fiscal modificat, este cea prevăzută la alin. (3) lit. a).(6) Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, contribuția de solidaritate se calculează pe baza profitului contabil aferent exercițiului financiar 2022, respectiv a celui aferent exercițiului financiar 2023, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care depășesc cu 20% media profiturilor contabile aferente exercițiilor financiare din perioada 2018-2021.(7) În aplicarea prevederilor alin. (6) contribuția de solidaritate se determină astfel:Contribuția de solidaritate = [profitul contabil al anului 2022/2023 - (1,2 x media profiturilor contabile aferente perioadei 2018-2021)] x 60%,unde:a) profitul contabil al exercițiului financiar 2022, respectiv profitul contabil al exercițiului financiar 2023 este profitul înregistrat potrivit reglementărilor contabile aplicabile, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;b) media profiturilor contabile aferente perioadei 2018-2021 se calculează prin însumarea profiturilor sau pierderilor contabile, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente fiecărui an din perioada 2018-2021, și împărțirea rezultatului la 4 sau la numărul corespunzător de ani în cazurile prevăzute la alin. (12). Profiturile/Pierderile contabile incluse în calculul mediei sunt cele determinate înainte de recuperarea pierderilor din anii precedenți;c) perioada 2018-2021, în cazul contribuabililor cu exercițiu financiar diferit, este cea prevăzută la alin. (3) lit. b).(8) În situația în care în exercițiile financiare ale perioadei 2018-2021 contribuabilul a fost obligat atât la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, cât și la plata impozitului pe profit, pentru calculul mediei profiturilor impozabile/contabile aferente acestei perioade se însumează profiturile impozabile/pierderile fiscale cu profiturile/pierderile contabile aferente exercițiilor financiare respective, determinate potrivit prevederilor alin. (3), în funcție de sistemul de impunere aplicat. Această regulă se utilizează și în cazul în care cele două sisteme de impozitare se aplică în cadrul aceluiași an calendaristic/an fiscal modificat/exercițiu financiar diferit.(9) În cazul în care media profiturilor impozabile/contabile aferente perioadei 2018-2021 este negativă, în scopul calculării contribuției de solidaritate, se consideră că media profiturilor impozabile/contabile este egală cu zero.(10) Profiturile impozabile/contabile pentru exercițiul financiar 2022, respectiv 2023 se determină, potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit reglementărilor contabile aplicabile, după caz, înainte de înregistrarea cheltuielilor sau potrivit reglementărilor contabile aplicabile, după caz, înainte de înregistrarea cheltuielilor reprezentând contribuția de solidaritate. Pentru contribuabilii cu an fiscal modificat/exercițiu financiar diferit, profiturile impozabile/contabile aferente exercițiului financiar 2022, respectiv 2023 sunt cele aferente anului fiscal modificat/exercițiului financiar diferit, după caz, care începe în anul 2022, respectiv în anul 2023. (11) Pentru plătitorii de impozit pe profit sumele aferente contribuției de solidaritate reprezintă cheltuieli nedeductibile la stabilirea rezultatului fiscal potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(12) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 1 care nu au existat, în parte sau integral, în perioada 2018-2021, pentru determinarea mediei profiturilor impozabile/contabile, după caz, se vor lua în calcul numai profiturile impozabile/contabile aferente anilor în care societatea a existat. (13) Contribuția de solidaritate datorată de către contribuabilii prevăzuți la art. 1 alin. (6) este de 350 lei pe tona de țiței procesat în activitatea de rafinare. (la 15-05-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 119 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 )  +  Articolul 2^1Prin excepție de la prevederile art. 1 și 2, contribuabilii care în perioada 2018-2021 nu au obținut producție din domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1) nu datorează contribuția de solidaritate. (la 15-05-2023, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 119 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 12 mai 2023 )  +  Articolul 3(1) În cazul în care în anul pentru care se datorează contribuția de solidaritate se efectuează operațiuni de reorganizare, potrivit legii, care produc efecte în anul respectiv, contribuabilii prevăzuți de art. 1 stabilesc profitul impozabil/ contabil al anului curent, respectiv al exercițiilor financiare aferente perioadei 2018-2021, având în vedere și următoarele reguli:a) contribuabilii care, în cazul fuziunii, absorb una sau mai multe persoane juridice însumează profiturile impozabile/ contabile ale anului curent cu cele înregistrate de societățile cedente, respectiv cu profiturile impozabile/contabile pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021;b) contribuabilii înființați prin fuziunea a două sau mai multor persoane juridice însumează profiturile impozabile/contabile înregistrate de societățile cedente în anul curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021;c) contribuabilii înființați prin divizarea sub orice formă a unei persoane juridice împart profiturile impozabile/contabile înregistrate în anul curent de societatea divizată, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021, proporțional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;d) contribuabilii care primesc active și pasive, prin operațiuni de divizare a unei persoane juridice sub orice formă, însumează profiturile impozabile/contabile ale anului curent cu cele înregistrate de societățile divizate, respectiv cu profiturile impozabile/contabile pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021, recalculate proporțional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;e) contribuabilii care transferă, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăți beneficiare recalculează profiturile impozabile/contabile înregistrate în anul curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021, proporțional cu valoarea activelor menținute de contribuabilul care transferă activele, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii.(2) În cazul contribuabililor care, în anul pentru care datorează contribuția de solidaritate, devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operațiunilor prevăzute la art. 33 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru profiturile impozabile/contabile înregistrate în anul curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021 se stabilesc și următoarele reguli:a) în cazul fuziunii prin absorbție, profiturile impozabile/contabile înregistrate pentru anul curent al sediului permanent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021 sunt cele înregistrate de către societatea cedentă;b) în cazul divizării totale, divizării parțiale și transferului de active, sediile permanente determină profiturile impozabile/ contabile înregistrate pentru anul curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021, în baza celor înregistrate de societatea cedentă, recalculate pentru fiecare sediu permanent, proporțional cu valoarea activelor primite de fiecare sediu permanent, potrivit legii;c) contribuabilul cedent care nu încetează să existe în urma efectuării unei operațiuni de transfer de active stabilește profiturile impozabile/contabile ale anului curent, respectiv profiturile impozabile/contabile pentru exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021, proporțional cu valoarea activelor menținute.  +  Articolul 4Contribuția de solidaritate se calculează, se declară și se plătește anual până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor sau până la data de 25 a celei de a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat/exercițiului financiar diferit.  +  Articolul 5Modelul și conținutul declarației privind contribuția de solidaritate se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 6(1) Încasările din contribuția de solidaritate se utilizează în oricare dintre următoarele scopuri:a) măsuri de sprijin financiar pentru consumatorii finali de energie, în special pentru gospodăriile vulnerabile, pentru a atenua efectele prețurilor ridicate la energie, într-un mod direcționat;b) măsuri de sprijin financiar pentru a contribui la reducerea consumului de energie, cum ar fi prin licitații sau sisteme de ofertare menite să reducă cererea, reducerea costurilor de achiziție de energie ale consumatorilor finali de energie pentru anumite volume de consum, promovarea investițiilor consumatorilor finali de energie în surse regenerabile de energie, în investiții structurale în eficiența energetică sau în alte tehnologii de decarbonizare;c) măsuri de sprijin financiar pentru sprijinirea întreprinderilor din industriile mari consumatoare de energie, cu condiția ca acestea să fie condiționate de investiții în energia din surse regenerabile, în eficiența energetică sau în alte tehnologii de decarbonizare;d) măsuri de sprijin financiar pentru dezvoltarea autonomiei energetice, în special investiții în conformitate cu obiectivele REPowerEU, prevăzute în planul REPowerEU și în REPowerEU: acțiuni europene comune, cum ar fi proiecte cu o dimensiune transfrontalieră;e) pentru finanțarea comună a unor măsuri menite să reducă efectele negative ale crizei energetice, printre care se numără sprijinul pentru protejarea ocupării forței de muncă, pentru recalificarea și perfecționarea forței de muncă sau pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile, inclusiv în proiecte transfrontaliere, precum și în Mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile prevăzut la art. 33 din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Din sumele colectate, un procent de 70% se distribuie pentru finanțarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. c), d) și e), iar diferența pentru finanțarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).(3) Repartizarea sumelor colectate și aprobarea schemelor de sprijin pe destinațiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea distribuției prevăzute la alin. (2), se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.  +  Articolul 6^1Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (2) și (3), sumele corespunzătoare contribuției de solidaritate colectate în anul 2023, în contul prevăzut la art. 7 alin. (2), se utilizează pentru alimentarea contului prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-08-2023, Actul a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA nr. 30 din 10 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023 ) Notă
  Articolul II din ORDONANȚA nr. 30 din 10 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023, prevede:
  Articolul II
  Ministerul Finanțelor este autorizat să alimenteze contul prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind unele măsuri aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, cu sumele corespunzătoare contribuției de solidaritate colectate în anul 2023 prevăzute la art. I, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
   +  Articolul 7(1) Sumele reprezentând contravaloarea contribuției de solidaritate se plătesc într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului.(2) În prima zi lucrătoare a lunii iulie 2023, respectiv a lunii iulie 2024, sumele încasate în contul prevăzut la alin. (1) se virează de unitățile Trezoreriei Statului într-un cont distinct de disponibil în lei deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, denumit „Contribuție de solidaritate“.(3) La solicitarea Ministerului Energiei și a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se autorizează Ministerul Finanțelor să majoreze veniturile bugetului de stat, la o poziție distinctă, precum și creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetele acestora, în limita sumelor disponibile în soldul contului prevăzut la alin. (2).(4) Sumele cu care au fost majorate veniturile bugetului de stat conform prevederilor alin. (3) se virează de Ministerul Finanțelor din contul prevăzut la alin. (2) în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (3) codificate cu codul de identitate fiscală al Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, după caz.(5) Se autorizează Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (3) în buget și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.(6) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (4) și plățile efectuate se virează de către Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil prevăzut la alin. (2).(7) Sumele rămase disponibile la finele anului în contul prevăzut la alin. (2), inclusiv sumele virate potrivit alin. (6), se utilizează în anul următor în baza mecanismului prevăzut la alin. (3)-(5).(8) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (1) și (2) nu sunt purtătoare de dobândă și nu sunt supuse executării silite.(9) Contribuția de solidaritate se administrează de către organele fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Ministerul Energiei, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor raportează Comisiei Europene potrivit cerințelor menționate la art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 186.----