HOTĂRÂRE nr. 1.569 din 28 decembrie 2022privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1273 din 29 decembrie 2022  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, pentru anul 2023. (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, cultivate în ciclul I de producție.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorități competente - direcțiile pentru agricultură județene și, respectiv, a municipiului București, denumite în continuare DAJ, și structurile teritoriale, respectiv centrele locale/județene și, respectiv, ale municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumite în continuare APIA, și oficiile fitosanitare din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare, denumite în continuare OFJ;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;e) spații protejate - spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de producție, respectiv sere/solarii;f) ciclul I de producție - perioada în care cultura de tomate parcurge etapele de vegetație și realizează producția.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de tomate în spații protejate  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, potrivit art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice, pentru culturile de tomate cultivate în spații protejate prevăzute la art. 2, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2023;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;c) producătorilor agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;d) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de tomate în spații protejate, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate;c) să marcheze suprafața prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate în spații protejate, anul 2023, beneficiar numărul .........., Direcția pentru Agricultură a Județului ........./ Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;d) să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg, de pe suprafața prevăzută la lit. b);e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, în anul 2023, la data depunerii cererii;f) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înființării culturii și avizat de OFJ;g) să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;h) să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiție care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3).(2) Pentru suprafața prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o diferență de -50 mp rezultați în urma stabilirii suprafeței înființate cu tomate.(3) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. d) se face până la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere. (3^1) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. d) se face și în perioada 1-15 iulie 2023 inclusiv. (la 30-06-2023, Articolul 5, Capitolul II a fost completat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 561 din 30 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 30 iunie 2023 ) (4) Dovada obținerii producției de tomate obținute în spații protejate, prevăzută la alin. (1) lit. d), o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.(2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp/beneficiar.(3) Valoarea maximă a sprijinului financiar prevăzută la alin. (2) se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379/6 din 3 octombrie 2022, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5. (4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program, și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2023, începând cu data de 15 august.  +  Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 327.941 mii lei, reprezentând echivalentul a 66.264 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituții publice», direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli». (la 15-09-2023, Articolul 8, Capitolul II a fost modificat de Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 846 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 15 septembrie 2023 )  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de tomate în spații protejate  +  Articolul 9(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin (2), care intenționează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la DAJ o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 1 aprilie 2023 inclusiv.(2) La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. (3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum“, în anul 2022, Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (2) beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) completează și depun cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;c) împuternicire/procură și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.(5) Cererea, însoțită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situația cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere și dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.(8) În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cu tomate în spații protejate situate în județe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.(10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul DAJ, respectiv al municipiului București înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.(11) După încheierea perioadei de depunere a cererilor, DAJ transmite către OFJ lista cu potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis în vederea efectuării de controale oficiale inclusiv prelevare de probe pentru determinarea conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din tomate.  +  Articolul 10(1) După încheierea perioadei de înregistrare a tuturor cererilor, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificării în teren a culturilor de tomate prevăzute la art. 2.(2) Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate dintr-un reprezentant al DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA desemnat conform alin. (1), se deplasează în teren pentru stabilirea suprafeței înființate și pentru evaluarea producției de tomate înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari cu privire la începerea recoltării.(3) Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificarea prevăzută la alin. (2) cu cel puțin 10 zile înainte de recoltarea tomatelor, prin e-mail, fax sau poștă.(4) Echipele prevăzute la alin. (2) stabilesc suprafețele înființate și evaluează producția de tomate înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fișa pentru stabilirea suprafeței înființate și pentru evaluarea producției de tomate înainte de recoltare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.(5) În cadrul fișei prevăzute la alin. (4), echipele prevăzute la alin. (2) menționează dacă producția estimată poate ajunge la maturitate până la data prevăzută la art. 5 alin. (3).  +  Articolul 11Verificarea în teren prevăzută la art. 10 se realizează în baza unei proceduri interne elaborate de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12(1) Controlul respectării normelor privind utilizarea produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale potrivit art. 1 alin. (2) lit. h) și art. 5 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001,(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din același regulament.(2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la art. 10, potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea, până la data de 18 iulie 2023 inclusiv, documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (4), precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de OFJ. (la 30-06-2023, Alineatul (2), Articolul 12, Capitolul III a fost modificat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 561 din 30 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 30 iunie 2023 ) (3) În vederea monitorizării calității tomatelor, inspectorii din cadrul OFJ prelevează probe, prin sondaj și inopinat, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide atât la recoltare, cât și la valorificare.(4) OFJ are obligația transmiterii la DAJ a situației cu beneficiarii ale căror tomate, în urma efectuării analizelor prevăzute la alin. (3), au înregistrat depășiri ale conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE, cu încadrarea în termenele prevăzute la art. 13.(5) OFJ notifică în scris beneficiarii cu privire la rezultatele analizelor de laborator prevăzute la alin. (3), în ziua emiterii buletinului.  +  Articolul 13Responsabilii desemnați din cadrul DAJ, după finalizarea tuturor verificărilor condițiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar eligibil, întocmesc situația centralizatoare a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, și o transmit la Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 24 iulie 2023 inclusiv.  +  Articolul 14După primirea situației centralizatoare prevăzute la art. 13, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 15(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.(2) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 16(1) Registrul unic pentru accesarea programului, precum și documentația depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la DAJ, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.(2) DAJ publică pe site-ul instituției Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 17(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților ale căror culturi de tomate au fost înființate pe suprafețe cu spații protejate obținute prin divizarea unei suprafețe cu spații protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al dreptului de utilizare a suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.  +  Articolul 18În cazul nerespectării prevederilor art. 5, precum și în situația atestării de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.569.  +  Anexa nr. 1
  (Model)
  Persoana juridică/PFA/II/IF/PF ................................................... Sediul (comuna, județul) Ferma (nume/număr, adresa) ....................................................
  REGISTRU
  de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor*
  Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)Cultura și locul unde este situat terenulTimpul aplicăriiTratamentul efectuatNumele și prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData începerii recoltării produsului agricolNr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
  Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieniDenumire ppp folositDoza omologată/Doza folosităSuprafața (ha)Cantități utilizate (kg, l)
  * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor“, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.
  Semnătura solicitantului
  ................
  AvizatOficiul fitosanitar …….................... Șef serviciu/Șef birou/CoordonatorNumele și prenumele ………........Semnătura ...................................
   +  Anexa nr. 2
  DAJ......................... Nr. si data cerere...................... Modalitate de depunere
  PersonalPoștăFormat electronic
  Numele, prenumele și semnătura funcționarului care primește cererea[ ][ ][ ]

  CERERE
  I. Date de identificare solicitant
  PERSOANE FIZICE
  Nume:Prenume:
  Domiciliu:
  BI/CI seria …… nr. ….. eliberată la data de ….. de …….
  CNP:
  Telefon:Email:
  PERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  Înregistrată la ONRC cu nr. …..
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  COORDONATE BANCARE:
  Banca / TrezorerieSucursala / Agenția
  Nr. cont IBAN:
  REPREZENTANT LEGAL / ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumePrenume
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  II. Suprafața și suma solicitatăSolicit înregistrarea în Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023. (la 18-01-2023, sintagma: Hotărârii Guvernului nr. ..../2023 a fost înlocuită de din RECTIFICAREA nr. 1.569 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2023 ) și acordarea ajutorului de minimis de .....III. Declarații Subsemnatul/Subsemnata, ..........., identificat/ă cu BI/CI nr. ....... / seria .........., eliberat de ........ la data de ......, având CNP ......., în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al .......... , declar că:1. Am fost informat asupra condițiilor de înscriere în Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate și mă oblig să respect condițiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. ...../2023; 2. Declar că în perioada 2021-2023 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. ...../2023, în oricare din formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează:..................., suma ........................................, suma ........................................, suma .....................3. Mă angajez să notific în scris DAJ, înainte de recoltare, în vederea efectuării verificării pentru stabilirea suprafeței înființată cu tomate și pentru evaluarea producției de tomate înainte de recoltare potrivit Hotărârii Guvernului nr. ....../2023;4. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în Program documentele obligatorii;5. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în Program, în termen legal.6. Mă angajez să respect legislația în vigoare cu privire la Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate.7. Mă angajez să notific în scris DAJ, în termen de 5 zile lucrătoare orice modificări privitoare la informațiile declarate în cererea de înscriere în Program, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul.8. Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificarea ce se va efectua cu privire la existența suprafeței înființată cu tomate, evaluarea producției înainte de recoltare, precum și cele cu privire la determinarea conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din tomate.9. Declar că dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor prevăzut în anexa nr. ...... la Hotărârea Guvernului nr. ...../2023.10. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură a Județului ............./a Municipiului București cantitatea totală de tomate obținută de pe suprafețele care au beneficiat de ajutor de minimis.11. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.12. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Semnătura beneficiarDataIV. Lista documentelor atașate cererii de înscriere în Programul de susținere a producției de tomate în spații protejateSuma încasată în anii anteriori pentru ajutoarele de minimis reglementate de prevederile art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. ......./2023, este de ............ lei.Valoarea maximă potențial a fi încasată după îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate este de ........... lei.Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată.
  Semnătura beneficiarData
  Semnătura funcționar
   +  Anexa nr. 3
  (Model)
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ................/a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)Cererea de înscriere în program (nr./data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulCantitate comercializată (kg)Suma totală aprobată (lei)
  Total (mp)din care:
  sere (mp)solarii (mp)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 6 și 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  ....................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 4
  (Model)
  FIȘA
  pentru stabilirea suprafeței înființate cu tomate și pentru evaluarea producției înainte de recoltare
  Nr. ..... data ......Date de identificare beneficiar:
  PERSOANE FIZICE
  Nume:Prenume:
  Domiciliu:
  BI/CI seria …… nr. ….. eliberată la data de ….. de …….
  CNP:
  Telefon:Email:
  PERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  CUI/CIF:
  I. STABILIREA SUPRAFEȚEI ÎNFIINȚATĂ CU TOMATESpațiul protejat seră [ ] solar [ ]Cultura ................Data înființării culturii declarată de producător .............Indicator cu dimensiunea minimă recomandată de circa 50 x 70 cm, pe care sa se găsească inscripția „Program susținere tomate, 2023, beneficiar numărul ............., Direcția pentru Agricultură a Județului ............/Municipiului București“.Da [ ] Nu [ ]Stadiul de dezvoltare a culturii: ...................................................................................
  SuprafațasolicitatăSuprafațaconfirmatăCulturasolicitatăCulturaconfirmatăNr. foto georeferențiată
  În cazul în care se depun cereri de înscriere în Program în mai multe județe:Suprafața ............. județul .......... până la incidența suprafeței totale de 1.000 mp.Observații: ..............................
  II. EVALUAREA PRODUCȚIEI ÎNAINTE DE RECOLTARESpațiul protejat seră [ ] solar [ ]Cultura ..............Suprafața Stadiul de dezvoltare a culturii identificată în Fișa de verificare în teren a suprafeței înființată cu tomate din data de ............. este .........Producția minimă, estimată în kg/1000 mp ..............Producția minimă, estimată ajunge la maturitate (coacere) pentru a putea fi valorificată până la 30 iunie 2023.DA [ ] NU [ ]Observații: ...............
  Reprezentant APIA,
  ...................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Reprezentanți DAJ,
  .................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant,
  .........................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  NOTĂ: Această fișă se va completa în urma notificării scrise, de către solicitant, potrivit art. ..... alin. (...) din Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022. (la 18-01-2023, sintagma: Hotărârea Guvernului nr. ........../2023 a fost înlocuită de din RECTIFICAREA nr. 1.569 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2023 )
   +  Anexa nr. 5
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ................../a Municipiului București
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a beneficiarilor și a sumelor necesare reprezentând ajutor de minimis
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorSuprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea comercializată (kg)Cuantum pe beneficiar (lei)Suma aprobată
  Total (mp)din care:Total (lei)din care:
  sere (mp)solarii (mp)sere (lei)solarii (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

  Director executiv DAJ,
  ......................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Întocmit,
  .............................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Verificat,
  .................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Se aprobă,Ordonator principal de credite,................................................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de județ
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea ajutorului (lei)
  1.Alba
  2.Arad
  3.Argeș
  4.Bacău
  5.Bihor
  6.Bistrița-Năsăud
  7.Botoșani
  8.Brașov
  9.Brăila
  10.Buzău
  11.Caraș-Severin
  12.Călărași
  13.Cluj
  14.Constanța
  15.Covasna
  16.Dâmbovița
  17.Dolj
  18.Galați
  19.Giurgiu
  20.Gorj
  21.Harghita
  22.Hunedoara
  23.Ialomița
  24.Iași
  25.Ilfov
  26. Maramureș
  27.Mehedinți
  28.Mureș
  29.Neamț
  30.Olt
  31.Prahova
  32.Satu Mare
  33.Sălaj
  34.Sibiu
  35.Suceava
  36.Teleorman
  37.Timiș
  38.Tulcea
  39.Vaslui
  40.Vâlcea
  41.Vrancea
  42.București
  TOTAL GENERAL

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  .........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  -----