ORDIN nr. 180 din 29 noiembrie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1253 din 27 decembrie 2022    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și (2) și ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g) teza a II-a, art. 24 alin. (3) și ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. q) și alin. (2) lit. i) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 24 lit. b) și art. 25 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin inspectoratele județene și București-Ilfov, iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Cererile de emitere a avizelor sau autorizațiilor de securitate la incendiu sau protecție civilă depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluționează potrivit dispozițiilor în vigoare la data depunerii.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 29 noiembrie 2022.Nr. 180.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă