ORDIN nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Nr. 21.813 din 15 decembrie 2022
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 6.421 din 16 decembrie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 2.246 din 20 decembrie 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 4.433 din 22 decembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1252 din 23 decembrie 2022  Având în vedere prevederile:– Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării, ministrul educației, ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul finanțelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile și activitățile menționate în anexă, secțiunile 1 și 2;b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;c) dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.(2) Societățile care se înființează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor.(3) Societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.(4) De prevederile alin. (1) beneficiază angajații ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, la nivelul diplomelor menționate la alin. (1) lit. c).(5) De prevederile alin. (1) beneficiază angajații ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, cu diploma de bacalaureat și care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate.  +  Articolul 2(1) Angajații din instituțiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ și condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și c).(2) Posturile alocate desfășurării activității de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituției publice și se prevăd în organigrama angajatorului la care angajații prevăzuți la alin. (1) sunt încadrați.(3) Conducătorul instituției publice, în vederea acordării facilității fiscale pentru angajații prevăzuți la alin. (1), prevede în fișa postului cel puțin una dintre activitățile prevăzute în secțiunea a 2-a a anexei. (4) Prevederile art. 1 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător. (5) Prin perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator se înțelege durata procesului de creare de programe pentru calculator aprobat de organul de conducere abilitat al angajatorului.  +  Articolul 3Activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în anexă, după caz, corespunzătoare fișei postului completate conform art. 2 alin. (3).  +  Articolul 4(1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform ocupațiilor și activităților specifice prevăzute în anexă, sunt:a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;b) organigrama angajatorului;c) fișa postului;d) copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, pentru angajații persoane fizice;e) adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoaștere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, pentru angajații persoane fizice;f) copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, inclusiv pentru angajații care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate;g) adeverință care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învățământ superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, și documentul de echivalare sau recunoaștere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență. În adeverință se vor preciza următoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditată, facultatea, programul de studii, forma de învățământ, inclusiv anul de studii urmat la data solicitării, situația școlară, astfel încât să se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale în vigoare; h) în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat și documentul de echivalare sau recunoaștere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență, la finalizarea cu diplomă a cursurilor unei instituții de învățământ superior acreditate, angajatorul va solicita copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a suplimentului de diplomă, pentru a exclude perioadele de întrerupere de școlaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, în cazul în care aceste întreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii;i) copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă/a actului administrativ al conducătorului instituției publice în baza căruia se exercită raportul de serviciu/raportul de muncă;j) statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;k) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;l) balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul angajaților prevăzuți la art. 2 alin. (1), documentele justificative care se au în vedere la încadrarea acestora ca persoane scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), după caz, precum și documentul/documentele care atestă inițierea și durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat/aprobate de organul de conducere abilitat al angajatorului.(3) Dosarul cuprinzând documentele justificative se păstrează la sediul angajatorului în vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea sunt semnate cu semnătură electronică calificată, furnizată de un furnizor de servicii acreditat.  +  Articolul 5(1) Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detașare, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).(2) În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate din desfășurarea de activități de creare de programe pentru calculator pe teritoriul României, în baza unui act de detașare, scutirea se acordă în situația în care angajații prevăzuți la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) și plătitorul de venituri îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul ordin.(3) Acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venituri.  +  Articolul 6Anexa face parte integrantă din prezentul ordin și se actualizează periodic, în conformitate cu modificările și completările Clasificării Ocupațiilor din România.  +  Articolul 7Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor.  +  Articolul 8(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu veniturile aferente lunii intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului educației naționale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.168/2017/ 3.024/2018/492/2018/3.337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
   +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creare de programe pentru calculator
  Nr. crt.SECȚIUNEA 1 OcupațiaSECȚIUNEA a 2-a Descrierea activității
  1.Administrator baze de dateActivități de furnizare a expertizei de specialitate și a asistenței practice în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite
  2.AnalistActivități de realizare a analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor
  3.Inginer de sistem în informaticăActivități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă
  4.Inginer de sistem softwareActivități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
  5.Manager de proiect informaticActivități de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului și urmărirea cerințelor proiectelor (informații/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează și stabilesc prioritățile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum și fazele și termenele de execuție a proiectelor
  6.ProgramatorActivități de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile
  7.Proiectant de sisteme informaticeActivități care combină aptitudinile analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite ori unor necesități organizaționale
  8.Programator de sistem informaticActivități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă
  9.Programator ajutorActivități de asigurare a suportului tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile
  10.Analist ajutorActivități de asigurare a suportului tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor
  11.Inginer de dezvoltare a produselor softwareActivități de analiză și evaluare a cerințelor pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare și întreținere a soluțiilor software pentru satisfacerea acestor cerințe
  ----