ORDIN nr. 6.374 din 7 decembrie 2022privind aprobarea Metodologiei pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1241 din 22 decembrie 2022



  În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c), art. 330 alin. (2), art. 340 alin. (2) lit. a) și b) și ale art. 341 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (1) lit. a), e), h) și s) și al art. 5 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.658/2018 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitate de punct național de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) - Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor,în temeiul Ordinului ministrului educației nr. 5.725/2022*) privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări,*) Ordinul ministrului educației nr. 5.725/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Referatului de aprobare nr. 8.514 din 31.10.2022,în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin prin implementarea metodologiei prevăzute la art. 1.(2) ANC își organizează activitatea în acord cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației nr. 4.492/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021.(2) Cererile pentru atestarea documentelor de calificare profesională aflate în lucru la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt soluționate în conformitate cu prevederile ordinului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 7 decembrie 2022.Nr. 6.374.  +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană