ORDIN nr. 185 din 16 decembrie 2022pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1223 din 20 decembrie 2022  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 și 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la articolul 4, literele e) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) solicită Direcției Generale de Protecție Internă efectuarea verificărilor de specialitate cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz;..............................................................................................j) efectuează activitățile de cunoaștere a candidaților declarați «admis», inclusiv prin efectuarea de verificări la structurile de specialitate ale Poliției Române, materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaștere;2. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. g) se constată de către Direcția Generală de Protecție Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaștere. În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.3. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Verificarea criteriului prevăzut la alin. (4) lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților în situația observării directe, în cursul examinării medicale, a existenței la candidați a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, se stabilesc de către structurile prevăzute la art. 4, prin raportare la condițiile legale și criteriile specifice de recrutare și selecție.4. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și g), prevederile art. 6 alin. (2) și, după caz, alin. (3^1) se aplică în mod corespunzător.5. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Verificarea criteriului specific prevăzut de art. 10 alin. (1^2) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților în situația observării directe, în cursul examinării medicale, a existenței la candidați a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, se stabilesc de către structurile prevăzute la art. 4, prin raportare la condițiile legale și criteriile specifice de recrutare și selecție, precum și la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.6. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) asigură îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea optimă a concursului, cu referire la spații corespunzătoare, papetărie, birotică și alte elemente de logistică necesare, precum și respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaților, afișarea subiectelor/temelor/ghidului de interviu, a grilelor de răspuns la ieșirea din sală etc.;7. În anexa nr. 3, la articolul 17, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) asigură îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea optimă a concursului - spații corespunzătoare, papetărie, birotică și alte elemente de logistică necesare, precum și respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaților, afișarea subiectelor/temelor/ghidului de interviu, a grilelor de răspuns la ieșirea din sală etc.;8. În anexa nr. 3, la articolul 20 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:i) informează în scris organizațiile sindicale care au depus la nivelul unității documente justificative privind dobândirea reprezentativității, cu privire la organizarea și desfășurarea concursului și posibilitatea comunicării cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea acestuia de reprezentanți care să asiste în calitate de observatori în sălile unde se susțin probele de concurs.9. În anexa nr. 3, la articolul 22, după alineatul (2^3) se introduce un nou alineat, alin. (2^4), cu următorul cuprins:(2^4) În situația concursului pentru ocuparea postului vacant prin reîncadrare ca polițist, încadrare directă sau transfer din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în anunț se specifică faptul că efectuarea verificărilor de specialitate de către Direcția Generală de Protecție Internă se realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis», care îndeplinește condiția privind aptitudinea medicală, fizică și psihologică.10. În anexa nr. 3, articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Proba de evaluare a performanței fizice se face potrivit normelor și baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1.(2) Proba de evaluare a performanței fizice a candidaților recrutați în vederea ocupării posturilor de execuție vacante în cadrul detașamentelor de intervenție, Biroului Pregătire de Luptă, Biroului Misiuni Speciale și Grupei Trăgători de Elită ale Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și grupelor de intervenție aparținând serviciilor pentru acțiuni speciale teritoriale din cadrul Poliției Române constă în aplicarea probei prevăzute la alin. (1), precum și, suplimentar, a normelor și baremelor specifice stabilite de inspectorul general al Poliției Române și postate, la începutul fiecărui an, pe site-ul oficial al Inspectoratului General al Poliției Române.11. În anexa nr. 3, la articolul 36 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative care au fost comunicați în condițiile art. 20 alin. (1) lit. i);12. În anexa nr. 3, la articolul 47, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru fiecare întrebare/subiect de interviu se elaborează o grilă de apreciere, care, împreună cu subiectele/ ghidul de interviu, va fi afișată la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat.13. În anexa nr. 3, la articolul 51^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În vederea verificării aspectelor sesizate, șeful unității organizatoare a concursului sau, după caz, șeful eșalonului superior poate desemna o comisie formată din personal din subordine. Din comisie pot face parte și persoane/specialiști de la eșalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/și din afara MAI.14. În anexa nr. 3, la articolul 51^2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Comisia prevăzută la alin. (3) desfășoară, cu respectarea prevederilor legale, orice activități pe care le consideră necesare în vederea soluționării sesizării.15. În anexa nr. 3, articolul 51^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^4(1) După analizarea concluziilor cu privire la aspectele sesizate, șeful care a dispus verificarea dispune, cu încadrarea, după caz, în termenul prevăzut la art. 51^3, una dintre următoarele măsuri:a) invalidarea concursului;b) invalidarea concursului în ceea ce privește unul sau o parte dintre posturile pentru care acesta s-a organizat;c) invalidarea concursului în ceea ce privește candidatul cu privire la care s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului și, după caz, continuarea procedurilor de concurs;d) continuarea procedurilor de concurs, dacă se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea acestuia.(2) În situația în care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.16. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea de înscriere și curriculum vitae, modelul comun european;17. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) avizul Direcției Generale de Protecție Internă ca urmare a efectuării verificărilor de specialitate;c) adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia;18. În anexa nr. 3, la articolul 59, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale. Termenul de 45 de zile se aplică și în situația prevăzută la art. 57^1 alin. (5), atunci când oferta de ocupare a postului s-a făcut candidatului clasat pe următorul loc.19. În anexa nr. 3, la articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea de înscriere și curriculum vitae, modelul comun european;20. În anexa nr. 3, la articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea de înscriere și curriculum vitae, modelul comun european;21. În anexa nr. 3, după articolul 65 se introduce un nou articol, art. 66, cu următorul cuprins:  +  Articolul 66Documentele care constituie dosarul de concurs pentru ocuparea postului vacant se înregistrează la secretariatul unității organizatoare.22. În anexa nr. 3^1, la punctul I, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. Este declarat «promovat» candidatul care îndeplinește baremul minim de 3'10". Performanța obținută de candidați și calificativul acordat («promovat», «nepromovat») se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.23. În anexa nr. 3^1, la punctul II, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. Obstacolul nr. 4 (deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăți):Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăți de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în fața băncii de gimnastică, într-un spațiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăților, depozitarea greutăților într-un stativ cu înălțimea de la podea de 2,15 metri, respectiv 1,85 metri de la nivelul superior al băncii și coborârea.Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă și se continuă cu latura scurtă, în continuarea acesteia, spre stânga.11.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. atinge solul;b. cade de pe aparat;c. scapă una dintre greutăți sau pe ambele, o singură dată, situație în care, după ridicarea greutății/greutăților, reia deplasarea pe banca de gimnastică din locul în care a/le-a scăpat greutatea/greutățile.11.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat «nepromovat» în următoarele situații:a. refuză executarea deplasării;b. refuză transportul simultan de greutăți pe tot parcursul obstacolului;c. refuză sau nu reușește depozitarea ambelor greutăți simultan la o înălțime de 1,85 metri de la nivelul superior al băncii;d. aruncă una sau ambele greutăți;e. cade de pe aparat a doua oară;f. scapă una sau ambele greutăți a doua oară;g. răstoarnă banca în timpul deplasării;h. dărâmă stativul de depozitare a greutăților;i. ocolește obstacolul;j. refuză reluarea abordării obstacolului din locul indicat.Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: forma L, latura lungă dispusă perpendicular pe latura scurtă, lungime totală = 6 metri; latura lungă = 4 metri, latura scurtă 2 metri, lățime = 0,25 metri, înălțimea de la sol în partea superioară = 0,30 metri.Caracteristici tehnice ale stativului: lungime = 0,50 metri, lățime = 0,50 metri, înălțimea de la sol în partea superioară = 2,15 metri.Caracteristici tehnice ale spațiului de depozitare a ganterelor: lungime = 0,60 metri, lățime = 0,60 metri.Lățimea culoarului = 1,20 metri.24. În anexa nr. 3^1, la punctul II, punctul 32.2 se modifică și va avea următorul cuprins:32.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat «nepromovat» în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. reia parcurgerea obstacolului;c. reia elanul;d. ocolește obstacolul;e. nu atinge obiectul suspendat.Caracteristici tehnice ale obstacolului: obiectul suspendat = o minge de tenis de câmp suspendată la o înălțime de 2,65 metri, măsurați de la sol până la baza inferioară a obiectului.Lățimea culoarului = 2,00 metri.25. În anexa nr. 3^1, la punctul II, schița se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.26. În anexa nr. 3^1, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:III. Corespondența dintre timpii finali realizați, notele acordate și calificativele obținute la proba de evaluare a performanței fizice de către candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAIPentru timpii finali realizați de candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, înregistrați în tabelul centralizator al cărui model este prevăzut de anexa nr. 27 la ordin, se acordă note conform tabelului de transformare a timpului final în notă.Pentru candidatul declarat «nepromovat», procedura de selecție încetează.Tabel privind transformarea timpului final în notă
  TIMP FINALNotă
  ≤ 2'20'10
  2'21'-2'22'9,80
  2'23'-2'24'9,60
  2'25'-2'26'9,40
  2'27'-2'28'9,20
  2'29'-2'30'9,00
  2'31'-2'32'8,80
  2'33'-2'34'8,60
  2'35'-2'36'8,40
  2'37'-2'38'8,20
  2'39'-2'40'8,00
  2'41'-2'42'7,80
  2'43'-2'44'7,60
  2'45'-2'46'7,40
  2'47'-2'48'7,20
  2'49'-2'50'7,00
  2'51'-2'52'6,80
  2'53'-2'54'6,60
  2'55'-2'56'6,40
  2'57'-2'58'6,20
  2'59'-3'00'6,00
  3'01'-3'02'5,80
  3'03'-3'04'5,60
  3'05'-3'06'5,40
  3'07'-3'08'5,20
  3'09'-3'10'5,00
  ≥ 3'11'Nepromovat
  27. În anexa nr. 4, la articolul 37 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) să aibă avizul Direcției Generale de Protecție Internă pentru activitățile care depășesc 20 de zile.28. În anexa nr. 7, la articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare solicită șefului unității cedente acordul de principiu. Șeful unității/Șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului.29. În anexa nr. 7, la articolul 18, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Șeful unității cesionare solicită șefului unității cedente acordul de principiu...................................................................................................(5) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare și polițistului motivele care au stat la baza refuzului mutării.30. În anexa nr. 7, articolul 18^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18^1(1) În vederea ocupării posturilor vacante prin mutare, unitățile în ale căror state de organizare sunt prevăzute își pot manifesta intenția, prin postarea pe site-ul oficial, a posturilor și a cerințelor de ocupare a acestora.(2) În procedura de identificare a polițistului care poate face obiectul mutării, șeful unității cesionare poate dispune cu privire la susținerea de către acesta a probelor cu relevanță directă pentru performanța pe post, inclusiv a celor cu caracter eliminatoriu.31. În anexa nr. 8, la articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Polițistul nemulțumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestație în condițiile art. 26^4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, situație în care acestuia i se înmânează, la cerere, o copie a formularului de evaluare de serviciu, în măsura în care nu conține informații clasificate.32. În anexa nr. 9, la articolul 3 alineatul (2) litera d), punctul ii se modifică și va avea următorul cuprins:ii. avizul Direcției Generale de Protecție Internă ca urmare a efectuării verificărilor de specialitate;33. În anexa nr. 11, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Competența emiterii actelor administrative privind acordarea dreptului de a purta uniforma revine șefilor care au competența de a emite actele administrative privind încetarea raporturilor de serviciu.34. În anexa nr. 22, la articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) După acordarea punctajului la fiecare indicator evaluat se calculează separat media punctajelor pentru modulul «B» și pentru modulul «C». De exemplu, pentru modulul «B» din formularul de evaluare, suma punctelor acordate de persoana cu competență de întocmire a evaluării de serviciu a polițistului, precum și, după caz, de persoana cu competență de aprobare a evaluării de serviciu a polițistului, denumite în continuare evaluator, la cei 9 indicatori de evaluare este 27; 27 împărțit la 9 este egal cu 3,00; pe coloana din mijloc, la ultima linie a tabelului ce aparține modulului «B» se va nota «punctaj mediu 27/9 = 3,0035. În anexa nr. 22, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Modulul «B» contribuie cu 75% la calcularea punctajului general, punctajul ponderat pentru acest modul se calculează după formula: media punctajului modulului «B» înmulțită cu 0,75; de exemplu: 3,00 x 0,75 = 2,25; pe ultima linie a tabelului ce aparține modulului «B» se va nota: «punctajul ponderat = 2,2536. Anexa nr. 27 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.37. Anexa nr. 28 se abrogă.
   +  Articolul IIOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 și 931 bis din 18 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la articolul 4, literele e) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) solicită Direcției Generale de Protecție Internă efectuarea verificărilor de specialitate cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz;..................................................................................................j) efectuează activitățile de cunoaștere a candidaților declarați «admis», inclusiv prin efectuarea de verificări la structurile de specialitate ale Poliției Române, materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaștere;2. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. g) se constată de către Direcția Generală de Protecție Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaștere. În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.3. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Verificarea criteriului specific prevăzut la alin. (1) lit. c) se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților în situația observării directe, în cursul examinării medicale, a existenței la candidați a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, se stabilesc de către structurile prevăzute la art. 4, prin raportare la condițiile legale și criteriile specifice de recrutare și selecție.4. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Verificarea criteriului specific prevăzut la alin. (1) lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților în situația observării directe, în cursul examinării medicale, a existenței la candidați a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, se stabilesc de către structurile prevăzute la art. 4, prin raportare la condițiile legale și criteriile specifice de recrutare și selecție, precum și la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.5. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) asigură îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea optimă a concursului, cu referire la spații corespunzătoare, papetărie, birotică și alte elemente de logistică necesare, precum și respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaților, afișarea subiectelor/temelor/ghidului de interviu, a grilelor de răspuns la ieșirea din sală etc.;6. În anexa nr. 3, la articolul 17, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) asigură îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea optimă a concursului - spații corespunzătoare, papetărie, birotică și alte elemente de logistică necesare, precum și respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaților, afișarea subiectelor/temelor/ghidului de interviu, a grilelor de răspuns la ieșirea din sală etc.;7. În anexa nr. 3, la articolul 22, după alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alin. (2^5), cu următorul cuprins:(2^5) În situația concursului pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă, în anunț se specifică faptul că efectuarea verificărilor de specialitate de către Direcția Generală de Protecție Internă se realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis», care îndeplinește condiția privind aptitudinea medicală, fizică și psihologică.8. În anexa nr. 3, la articolul 33, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Activitatea de elaborare a subiectelor/temelor, ghidului de interviu și a grilei de apreciere/corectare și notare/baremului de apreciere pentru probele de concurs se înregistrează audio și video, astfel încât să se asigure vizibilitatea tuturor persoanelor implicate și a activităților desfășurate.9. În anexa nr. 3, la articolul 51^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În vederea verificării aspectelor sesizate, șeful unității organizatoare a concursului sau, după caz, șeful eșalonului superior poate desemna o comisie formată din personal din subordine. Din comisie pot face parte și persoane/specialiști de la eșalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/și din afara MAI.10. În anexa nr. 3, la articolul 51^2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Comisia prevăzută la alin. (3) desfășoară, cu respectarea prevederilor legale, orice activități pe care le consideră necesare în vederea soluționării sesizării.11. În anexa nr. 3, articolul 51^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^4(1) După analizarea concluziilor cu privire la aspectele sesizate, șeful care a dispus verificarea dispune, cu încadrarea, după caz, în termenul prevăzut la art. 51^3, una dintre următoarele măsuri:a) invalidarea concursului;b) invalidarea concursului în ceea ce privește unul sau o parte dintre posturile pentru care acesta s-a organizat;c) invalidarea concursului în ceea ce privește candidatul cu privire la care s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului și, după caz, continuarea procedurilor de concurs;d) continuarea procedurilor de concurs, dacă se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea acestuia.(2) În situația în care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.12. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) cererea de înscriere și curriculum vitae, modelul comun european;13. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) avizul Direcției Generale de Protecție Internă ca urmare a efectuării verificărilor de specialitate;.c) adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia.14. În anexa nr. 3, la articolul 59, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale. Termenul de 45 de zile se aplică și în situația prevăzută la art. 57^1 alin. (5), atunci când oferta de ocupare a postului s-a făcut candidatului clasat pe următorul loc.15. În anexa nr. 3, la articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea de înscriere și curriculum vitae, modelul comun european;16. În anexa nr. 3, la articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea de înscriere și curriculum vitae, modelul comun european;17. În anexa nr. 3, după articolul 65 se introduce un nou articol, art. 65^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 65^1Documentele care constituie dosarul de concurs pentru ocuparea postului vacant se înregistrează la secretariatul unității organizatoare.18. În anexa nr. 3, la articolul 67, după primul alineat, care devine alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se constată în aceleași condiții incidente concursului pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă.19. În anexa nr. 3^1, la punctul I, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. Este declarat «promovat» candidatul care îndeplinește baremul minim de 3’10“. Performanța obținută de candidați și calificativul acordat («promovat», «nepromovat») se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.20. În anexa nr. 3^1, la punctul II, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. Obstacolul nr. 4 (deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăți):Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăți de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în fața băncii de gimnastică, într-un spațiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăților, depozitarea greutăților într-un stativ cu înălțimea de la podea de 2,15 metri, respectiv 1,85 metri de la nivelul superior al băncii și coborârea.Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă și se continuă cu latura scurtă, în continuarea acesteia, spre stânga.11.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. atinge solul;b. cade de pe aparat;c. scapă una dintre greutăți sau pe ambele, o singură dată, situație în care, după ridicarea greutății/greutăților, reia deplasarea pe banca de gimnastică din locul în care a/le-a scăpat greutatea/greutățile.11.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat «nepromovat» în următoarele situații:a. refuză executarea deplasării;b. refuză transportul simultan de greutăți pe tot parcursul obstacolului;c. refuză sau nu reușește depozitarea ambelor greutăți simultan la o înălțime de 1,85 metri de la nivelul superior al băncii;d. aruncă una sau ambele greutăți;e. cade de pe aparat a doua oară;f. scapă una sau ambele greutăți a doua oară;g. răstoarnă banca în timpul deplasării;h. dărâmă stativul de depozitare a greutăților;i. ocolește obstacolul;j. refuză reluarea abordării obstacolului din locul indicat.Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: forma L, latura lungă dispusă perpendicular pe latura scurtă, lungime totală = 6 metri; latura lungă = 4 metri, latura scurtă 2 metri, lățime = 0,25 metri, înălțimea de la sol în partea superioară = 0,30 metri.Caracteristici tehnice ale stativului: lungime = 0,50 metri, lățime = 0,50 metri, înălțimea de la sol în partea superioară = 2,15 metri.Caracteristici tehnice ale spațiului de depozitare a ganterelor: lungime = 0,60 metri, lățime = 0,60 metri.Lățimea culoarului = 1,20 metri.21. În anexa nr. 3^1, la punctul II, punctul 32.2 se modifică și va avea următorul cuprins:32.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat «nepromovat» în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. reia parcurgerea obstacolului;c. reia elanul;d. ocolește obstacolul;e. nu atinge obiectul suspendat.Caracteristici tehnice ale obstacolului: obiectul suspendat = o minge de tenis de câmp suspendată la o înălțime de 2,65 metri, măsurați de la sol până la baza inferioară a obiectului.Lățimea culoarului = 2,00 metri.22. În anexa nr. 3^1, la punctul II, schița se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.23. În anexa nr. 3^1, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:III. Corespondența dintre timpii finali realizați, notele acordate și calificativele obținute la proba de evaluare a performanței fizice de către candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAIPentru timpii finali realizați de candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, înregistrați în tabelul centralizator al cărui model este prevăzut de anexa nr. 27 la ordin, se acordă note conform tabelului de transformare a timpului final în notă.Pentru candidatul declarat «nepromovat», procedura de selecție încetează.Tabel privind transformarea timpului final în notă
  TIMP FINALNotă
  ≤ 2'20'10
  2'21' - 2'22'9,80
  2'23' - 2'24'9,60
  2'25' - 2'26'9,40
  2'27' - 2'28'9,20
  2'29' - 2'30'9,00
  2'31' - 2'32'8,80
  2'33' - 2'34'8,60
  2'35' - 2'36'8,40
  2'37' - 2'38'8,20
  2'39' - 2'40'8,00
  2'41' - 2'42'7,80
  2'43' - 2'44'7,60
  2'45' - 2'46'7,40
  2'47' - 2'48'7,20
  2'49' - 2'50'7,00
  2'51' - 2'52'6,80
  2'53' - 2'54'6,60
  2'55' - 2'56'6,40
  2'57' - 2'58'6,20
  2'59' - 3'00'6,00
  3'01' - 3'02'5,80
  3'03' - 3'04'5,60
  3'05' - 3'06'5,40
  3'07' - 3'08'5,20
  3'09' - 3'10'5,00
  ≥ 3'11'Nepromovat
  24. În anexa nr. 4, la articolul 16 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să aibă gradul militar minim de maior;25. În anexa nr. 4, la articolul 37 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) să aibă avizul Direcției Generale de Protecție Internă pentru activitățile care depășesc 20 de zile.26. În anexa nr. 6, la articolul 3 alineatul (1), părțile introductive ale literelor a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) pentru acordarea gradelor militare personalului încadrat direct ca ofițer:…………..................................................................………..b) pentru acordarea gradelor personalului încadrat direct ca subofițer sau ca maistru militar:27. În anexa nr. 7, la articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare solicită șefului unității cedente acordul de principiu. Șeful unității/Șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a cadrului militar.28. În anexa nr. 7, la articolul 43, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Șeful unității cesionare solicită șefului unității cedente acordul de principiu.…………….................................................................…..…..(5) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare și cadrului militar motivele care au stat la baza refuzului mutării.29. În anexa nr. 7, articolul 43^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^2(1) În vederea ocupării posturilor vacante prin mutare, unitățile în ale căror state de organizare sunt prevăzute își pot manifesta intenția prin postarea pe site-ul oficial a posturilor și a cerințelor de ocupare a acestora. (2) În procedura de identificare a cadrului militar care poate face obiectul mutării, șeful unității cesionare poate dispune cu privire la susținerea de către acesta a probelor cu relevanță directă pentru performanța pe post, inclusiv a celor cu caracter eliminatoriu.30. În anexa nr. 8, la articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cadrul militar nemulțumit de rezultatul aprecierii de serviciu poate formula contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, situație în care acestuia i se înmânează, la cerere, o copie a formularului de apreciere de serviciu, în măsura în care nu conține informații clasificate.31. În anexa nr. 9, la articolul 3 alineatul (2) litera d), punctul ii se modifică și va avea următorul cuprins:ii. avizul Direcției Generale de Protecție Internă ca urmare a efectuării verificărilor de specialitate;32. În cuprinsul anexei nr. 16, sintagma „grad profesional“ se înlocuiește cu sintagma „grad militar“.33. În anexa nr. 22, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Întrucât modulul «B» contribuie cu 75% la calcularea punctajului general, punctajul ponderat pentru acest modul se calculează după formula: media punctajului modulului «B» înmulțită cu 0,75; de exemplu: 3,00 x 0,75 = 2,25; pe ultima linie a tabelului ce aparține modulului «B» se va nota: «punctajul ponderat = 2,2534. Anexa nr. 27 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.35. Anexa nr. 27^1 se abrogă.
   +  Articolul IIIAnexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 22-26, pct. 36 și pct. 37 ale art. I și pct. 19-23, pct. 34 și pct. 35 ale art. II, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 16 decembrie 2022.Nr. 185.  +  Anexa nr. 1(Schița de la anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 140/2016)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 140/2016)  +  Anexa nr. 3(Schița de la anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 177/2016)  +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 177/2016)----