ORDIN nr. 3.230 din 14 decembrie 2022privind aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice, indicativ RTC 1 - 2022"
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1213 din 19 decembrie 2022    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 30.05.2022 al Comitetului tehnic de specialitate A - Rezistență mecanică și stabilitate, Subcomitetul construcții civile, industriale și agricole, Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 30.05.2022 al Comitetului tehnic de specialitate CTS E - Economie de energie și izolare termică pentru domeniul construcții civile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile și Procesul-verbal de avizare nr. 25 din 7.12.2022 al Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice, indicativ RTC 1 - 2022“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1213 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila-Zoltán
    București, 14 decembrie 2022.Nr. 3.230.  +  ANEXĂREGLEMENTARE TEHNICĂGhid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamilialeși la clădirile publice, indicativ RTC 1 - 2022