ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 177 din 14 decembrie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1210 din 16 decembrie 2022  Având în vedere necesitatea modificării și completării Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a Planului național de redresare și reziliență, componenta C2 - Păduri și protecția biodiversității, pct. 25 și 26, investiția 1 - Campanie națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane,ținând seama de faptul că împădurirea sau reîmpădurirea prin Planul național de redresare și reziliență a unei suprafețe de 56.700 ha pe terenuri agricole și neagricole până în anul 2026 determină necesitatea adoptării unor măsuri imediate în scopul identificării terenurilor și a speciilor și ecotipurilor care sunt rezistente la impactul viitor proiectat al schimbărilor climatice,luând în considerare Cauza 2020/2033, care are ca obiect nerespectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, a dispozițiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, ale Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, precum și ale Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, iar sesizările Comisiei Europene se referă, printre altele, la modalitatea de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice,având în vedere faptul că prevederile ordinelor emise de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului au fost suspendate, precum și urgența asigurării implementării rapide a aspectelor vizate de ordinele contestate în instanță, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat prezenta ordonanță de urgență a Guvernului, potrivit cerințelor transmise de Comisia Europeană prin scrisoarea din 12 octombrie 2022.Ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru neînsușirea măsurilor și pentru nerespectarea dispozițiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, ale Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, precum și ale Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului poate declanșa o procedură de infringement, ce se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare minime, stabilită pentru România la 1.692.000 euro, cât și în plata unor penalități cominatorii între 2.045 euro și 122.670 euro pe zi de întârziere,întrucât perioada de implementare a Planului național de redresare și reziliență este relativ scurtă, iar pentru proiectele de investiții propuse este necesară actualizarea/elaborarea de urgență a documentațiilor tehnico-economice, astfel încât să poată fi contractate și implementate până la termenul prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv până la data de 31 decembrie 2022 să fie contractate 70% din valoarea granturilor și diferența până la data de 31 decembrie 2023, iar aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare ce nu suferă amânare, este necesar a se asigura cadrul legal de implementare a investițiilor incluse în Planul național de redresare și reziliență.Luând în considerare faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere, măsurile vizând soluții viabile de monitorizare și control al regimului silvic și în special de creștere a suprafețelor ocupate de păduri,ținând seama de obiectivele asumate prin Programul de guvernare 2021-2024 - Coaliția pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate, prin care, la cap. 2 „Păduri“, Programul național de împădurire, este prevăzut angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru combaterea tăierilor ilegale de pădure și a altor practici nelegale din sistemul silvic prin îmbunătățirea continuă a sistemului de monitorizare SUMAL - sistemul informatic de urmărire a trasabilității materialului lemnos, principalul instrument în lupta împotriva tăierilor ilegale de pădure,având în vedere necesitatea intervenției urgente prin operațiuni speciale la alte orizonturi de exploatare din cadrul capacităților existente și a repunerii în funcțiune a capacităților de producție nefuncționale, în vederea suplimentării producției de petrol și gaze naturale,neluarea măsurilor legislative referitoare la crearea cadrului pentru implementarea Programului național de redresare și reziliență poate determina nerealizarea împăduririi celor 56.000 ha stabilite ca țintă în program, limitarea capacității de prognoză a fenomenelor meteorologice severe (nowcasting) și, prin urmare, și limitarea capacității de a preveni impactul advers al acestora.Luând în considerare faptul că Administrația Națională de Meteorologie, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza extinderea rețelei naționale de meteorologie existente cu 300 de stații meteorologice automate și autonome de suprafață și 100 de stații agrometeorologice și va asigura buna funcționare a acestora prin implementarea unui sistem integrat de comunicații, monitorizare, alimentare dedicat celor 300 de amplasamentele meteorologice,ținând cont de faptul că activitatea de meteorologie este de interes public național și cu specific pentru apărare și securitate națională și în concordanță cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizației Naționale Unite, cu acordurile încheiate de această organizație cu alte organizații internaționale, precum și cu prevederile convențiilor internaționale în domeniu la care România este parte,având în vedere faptul că activitățile de meteorologie definite mai sus au ca scop protecția meteorologică a vieții și a bunurilor, neluarea măsurilor legislative prezentate, referitoare la crearea cadrului pentru amplasarea/extinderea componentelor Rețelei naționale de supraveghere meteorologică și a infrastructurii de telecomunicații speciale pe terenurile forestiere proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, determină blocarea realizării obiectivelor din cadrul Programului național de redresare și reziliență,ținând cont de faptul că neimplementarea legislației naționale privind evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice poate determina trimiterea României la Curtea Europeană de Justiție,în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 20, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Pe perioada de valabilitate a unui amenajament silvic este interzisă aprobarea elaborării altui amenajament silvic pentru fondul forestier respectiv sau pentru o parte din acesta, cu excepția cazurilor prevăzute în normele tehnice.2. La articolul 21, alineatul (2^1) se abrogă.3. La articolul 22, alineatele (1^2) și (1^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^2) Amenajamentul silvic intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, împreună cu amenajamentul silvic. (la 16-11-2023, Alineatul (1^2) al Articolului 22 din Punctul 3., Articolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 347 din 10 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 13 noiembrie 2023 ) (1^3) Emiterea actului administrativ de mediu pentru amenajamente silvice se realizează cu respectarea termenelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare.4. La articolul 22, după alineatul (1^4) se introduc două noi alineate, alin. (1^5) și (1^6), cu următorul cuprins:(1^5) Amenajamentele silvice care se suprapun total cu arii naturale protejate de interes comunitar se supun evaluării adecvate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Amenajamentele silvice care se suprapun parțial cu arii naturale protejate de interes comunitar și care conțin proiectele enumerate în anexele nr. 1 sau 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se supun evaluării adecvate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.(1^6) Amenajamentele silvice, altele decât cele prevăzute la alin. (1^5), se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 33 alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:l) decontarea costurilor puieților utilizați la împădurire sau reîmpădurire, produși în pepinierele proprii sau achiziționați.6. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Prin excepție de la prevederile art. 35, este permisă reducerea suprafeței fondului forestier național prin scoaterea definitivă a unor terenuri necesare realizării obiectivelor de interes național, declarate de utilitate publică, în condițiile legii, a unor terenuri necesare amplasării/extinderii componentelor Rețelei naționale de supraveghere meteorologică, a unor terenuri necesare amplasării/extinderii infrastructurii de telecomunicații speciale, precum și a unor terenuri pe care sunt amplasate capacități de producție și/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea națională.7. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la alin. (2), reducerea fondului forestier național prin scoaterea definitivă a unor terenuri proprietate publică a statului, necesare amplasării/extinderii componentelor Rețelei naționale de supraveghere meteorologică și necesare amplasării/extinderii infrastructurii de telecomunicații speciale, se realizează fără compensare și fără plata taxelor și a celorlalte obligații bănești. Solicitarea scoaterii definitive se face de Administrația Națională de Meteorologie, respectiv de Serviciul de Telecomunicații Speciale.8. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se aprobă pe toată perioada de execuție și existență în fondul forestier a obiectivelor de interes național, județean sau local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) durata de execuție și existență a obiectivelor depășește 10 ani;b) redarea terenurilor în circuitul silvic nu se poate realiza fără restricții.9. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier național pentru intervenții cu caracter urgent pentru execuția lucrărilor de punere în siguranță a infrastructurii de transport rutier și feroviar, pentru remedierea unor deranjamente sau avarii la rețelele de telecomunicații, de transport sau de distribuție a energiei electrice, la conductele de apă, canalizare, gaze, precum și la alte instalații similare se aprobă de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza unei solicitări emise în condițiile legii de autoritatea competentă/administratorul infrastructurii/operatorul de transport sau distribuție, după caz, pentru o perioadă de maximum 90 de zile, fără a mai fi necesară plata garanției pentru ocuparea temporară de fond forestier.10. La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) terenurile destinate construcției de drumuri forestiere și realizării de lucrări de corectare a torenților, terenurile destinate înființării de pepiniere silvice cu o suprafață de maximum 0,5 ha și constituirii culoarului de frontieră și a fâșiei de protecție a frontierei de stat, cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat, precum și cele destinate extinderii zonei de siguranță a liniilor electrice existente.11. La articolul 97^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.12. La anexa nr. 1, punctul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:21. Materiale lemnoase - lemnul brut rotund sau despicat, chiar cojit, și lemnul de foc sub formă de trunchiuri, butuci, crăci, vreascuri sau forme similare; cherestelele tivite și netivite, capetele și flancurile buștenilor; traversele din lemn pentru căi ferate, mangalul, lemnul ecarisat și lemnul cioplit; lemnul sub formă de așchii sau particule, rumegușul, tocătura provenită din lemn, coaja arborilor și resturile de lemn. Puieții forestieri se încadrează în categoria materialelor lemnoase. Materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile.13. La anexa nr. 1 punctul 56, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:a^1) culturi agroforestiere de pe terenuri agricole;  +  Articolul II(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 18 iulie 2017, se permite exportul de lemn pentru încălzirea locuinței către Republica Moldova, la solicitarea acesteia.(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică până la data de 31 martie 2023.  +  Articolul III(1) Amenajamentele silvice care se suprapun, parțial sau total, cu arii naturale protejate de interes comunitar, valabile și aprobate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și pentru care nu s-au elaborat studiul de evaluare adecvată și raportul de mediu în cadrul procedurii de evaluare de mediu, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, se supun revizuirii, prin reluarea procedurii de evaluare de mediu și a celei de evaluare adecvată, conform aceluiași act normativ.(2) Titularii amenajamentelor silvice menționate la alin. (1) au obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea reluării procedurii de evaluare de mediu, inclusiv evaluare adecvată, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV.(3) Amenajamentele silvice valabile și aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea până la data corespunzătoare emiterii actului de reglementare de mediu pentru amenajamentul următor, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului următor expirării acestora. Până la data intrării în vigoare a noului amenajament silvic, în amenajamentul silvic care își păstrează valabilitatea sunt permise următoarele activități și acțiuni:a) acordarea de compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă;b) realizarea împăduririlor, a reîmpăduririlor, a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere și a lucrărilor de protecție, prevăzute de amenajamentul silvic;c) punerea în valoare și exploatarea masei lemnoase pe picior rămase neexploatată, până la volumul aferent posibilității stabilite prin amenajamentul silvic, și transportul stocurilor de masă lemnoasă din partizile autorizate spre exploatare anterior aprobării noului amenajament silvic și neexploatate integral până la data aprobării noului amenajament silvic.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la inițiativa autorității publice centrale pentru protecția mediului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului metodologia de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 22 alin. (1^1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 14 decembrie 2022.Nr. 177.----