ORDIN nr. 368 din 28 martie 2017pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2017  Notă
  Conform punctului 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.657 din 6 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 09 septembrie 2022, în tot cuprinsul ordinului, sintagma "preț de producător" se modifică și se înlocuiește cu sintagma "preț de producător maximal", sintagma "preț cu ridicata" se modifică și se înlocuiește cu sintagma "preț cu ridicata fără TVA maximal" și sintagma "preț cu amănuntul" se modifică și se înlocuiește cu sintagma "preț cu amănuntul cu TVA maximal".
  Înlocuirea acestor sintagme s-a realizat, în mod direct, în textul formei consolidate.
  Văzând Referatul F.B. nr. 2.809 din 28 martie 2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătăți emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximele ale medicamentelor de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prețurile de referință generice și prețurile de referință biosimilare aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile. (2) În situația în care nu există preț aprobat pentru medicamentul inovativ, prețul de referință generic se stabilește la nivelul celui mai mare preț generic calculat în condițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Prețurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piață aprobate în Canamed și Catalogul public și prețurile de referință generice/biosimilare/inovative rămân valabile până la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prețurilor calculate în urma corecției anuale, dar nu mai mult de 1 iulie 2020.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), valabilitatea prețurilor medicamentelor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-volum rezultat, a celor ce au fost aprobate în baza unei autorizații pentru nevoi speciale, a celor pentru care a fost emisă o decizie de respingere, precum și prețurile medicamentelor pentru care a fost emisă decizie de încetare a autorizației de punere pe piață expiră la datele menționate în Canamed și Catalogul public.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prețurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piață aprobate în Catalogul public rămân valabile, dar nu mai mult de 1 octombrie 2020. (la 31-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.492 din 31 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 31 august 2020 ) (la 30-06-2020, Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.190 din 30 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iunie 2020 )  +  Articolul 3^1Prețurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piață aprobate în Canamed și Catalogul public și prețurile de referință generice/biosimilare/inovative rămân valabile până la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prețurilor calculate în urma corecției anuale, dar nu mai mult de 30 iunie 2023. (la 08-12-2022, Articolul 3^1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.696 din 8 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1178 din 08 decembrie 2022 )  +  Articolul 4(1) Prețurile în vederea aprobării, includerii, excluderii medicamentelor din Canamed și alte modificări pentru medicamentele pentru care documentația completă a fost depusă înainte de data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar pentru care nu a fost emisă o decizie până la această dată, se aprobă conform prezentului ordin. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică și documentațiilor depuse în vederea corecției anuale.  +  Articolul 5(1) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, deținătorul autorizației de punere pe piață (APP)/reprezentantul are obligația de a înștiința Ministerul Sănătății cu privire la intenția de a mai menține cererea de aprobare a prețului prin publicare în Canamed pentru medicamentele pentru care a fost emis ordin de aprobare a prețului sau notificare de aprobare înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, fără a se mai verifica nivelul de preț în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac medicamentele autorizate pentru nevoi speciale pentru care a fost emis ordin de aprobare a prețului și care vor fi incluse în Canamed fără înștiințare din partea deținătorului autorizației de nevoi speciale.(3) În cazul nerespectării obligației prevăzute la alin. (1), medicamentul va fi inclus în Canamed.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune art. 1-4 din Directiva Consiliului nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care guvernează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea lor în sfera de aplicare a sistemului național de asigurări de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 40 din 11 februarie 1989.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 28 martie 2017.Nr. 368.  +  ANEXĂNORMEprivind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelorde uz uman