ORDIN nr. 2.595 din 30 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului**)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 10 octombrie 2011    **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 295 din 25 februarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014.În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii,având în vedere prevederile:– Hotărârii Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii;– Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;– Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 11-03-2014, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 295 din 25 februarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014. )  +  Articolul 2Direcția generală de trezorerie și datorie publică, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, administrațiile finanțelor publice municipale, orășenești, comunale și ale sectoarelor municipiului București, Direcția generală de planificare strategică și monitorizare a realizării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Gheorghe Ialomițianu
    București, 30 septembrie 2011.Nr. 2.595.  +  Anexa nr. 1NORMEprivind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii,precum și înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului*