INSTRUCȚIUNI din 14 noiembrie 2022privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1206 din 15 decembrie 2022    Notă
    Puse în aplicare prin ORDINUL nr. 1.394 din 14 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1206 din 15 decembrie 2022.
    În temeiul art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Concurenței adoptă prezentele instrucțiuni.  +  Capitolul I Introducere1. Scopul prezentelor instrucțiuni este de a stabili modalitățile și criteriile de individualizare a sancțiunilor în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 77/2014, ținânduse seama de gravitatea și durata faptei.2. Prin prezentele instrucțiuni se urmărește asigurarea transparenței și a obiectivității în procesul de individualizare a sancțiunilor pentru săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 45 din O.U.G. nr. 77/2014, precum și asigurarea certitudinii juridice întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat, precum și furnizorilor/administratorilor de ajutor de stat.3. Individualizarea sancțiunilor prevăzute la art. 45 din O.U.G. nr. 77/2014 se face cu respectarea principiilor eficacității, proporționalității și a obținerii efectului disuasiv al sancțiunii aplicate.4. Metodologia de stabilire a cuantumului amenzii se întemeiază pe determinarea unui nivel de bază, care se va putea majora în cazul existenței circumstanțelor agravante sau se va reduce în cazul existenței circumstanțelor atenuante.  +  Capitolul II Nivelul de bază  +  Secţiunea 1 Determinarea nivelului de bază5. Nivelul de bază se determină în funcție de gravitatea și durata faptei.6. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravențiilor prevăzute la art. 45 din O.U.G. nr. 77/2014 este avut în vedere minimul amenzii prevăzut pentru respectiva faptă, respectiv suma de 5.000 lei.7. Nivelul de bază se obține prin înmulțirea sumei stabilite în funcție de gradul de gravitate a încălcării cu factorul aferent duratei încălcării, după următoarea formulă:Nivel de bază = gravitate x factor (durată).  +  Secţiunea a 2-a Gravitatea și durata8. În evaluarea gravității încălcării trebuie avute în vedere, printre altele, natura faptei, gradul de pericol social și, în special, dacă informațiile solicitate de autoritatea de concurență, acțiunea de control împiedicată de contravenient sau neîndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina contravenientului puteau avea un impact semnificativ asupra îndeplinirii atribuțiilor din domeniul ajutorului de stat ale Consiliului Concurenței.9. În funcție de gravitate, faptele se împart în 3 categorii:a) încălcări de gravitate mică, respectiv neîndeplinirea de către furnizorii/administratorii de ajutor de stat a obligațiilor prevăzute la art. 41 și art. 42 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2014, pentru care la individualizarea sancțiunii baza de calcul al amenzii este reprezentată de o sumă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei;b) încălcări de gravitate medie, respectiv contravențiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 77/2014, pentru care la individualizarea sancțiunii baza de calcul al amenzii este reprezentată de o sumă cuprinsă între 10.001 lei și 15.000 lei;c) încălcări de gravitate mare, respectiv refuzul beneficiarul ajutorului de stat de a se supune controlului prevăzut la art. 26 alin. (3) și art. 32 din O.U.G. nr. 77/2014, neîndeplinirea de către beneficiarul ajutorului a obligației de organizare a evidenței specifice prevăzute la art. 43 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2014, precum și neîndeplinirea de către furnizorii/administratorii de ajutor de stat a obligațiilor prevăzute la art. 15, art. 34 alin. (3) și art. 42 alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2014, pentru care la individualizarea sancțiunii baza de calcul al amenzii este reprezentată de o sumă cuprinsă între 15.001 lei și 25.000 lei.10. Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 21, 23, 29 și art. 40 alin. (2), (3) și (5) din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 18 iulie 2016, atrage răspunderea potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 77/2014 și reprezintă încălcări de gravitate medie, conform pct. 9 lit. b).11. În funcție de durata încălcărilor, acestea se împart în 3 categorii, cărora le este atribuit un factor de la 1 la 1,4, după cum urmează:a) încălcări de scurtă durată, respectiv mai puțin de 15 zile sau cu consumare instantanee: factor 1;b) încălcări de durată medie, respectiv între 15 și 30 de zile: factor 1,2;c) încălcări de lungă durată, respectiv peste 30 de zile: factor 1,4.  +  Capitolul III Adaptarea nivelului de bază12. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu 10% pentru fiecare circumstanță agravantă sau atenuantă reținută, cu încadrarea în limitele amenzii prevăzute de art. 45 din O.U.G. nr. 77/2014.13. Nivelul de bază poate fi majorat în situația în care există circumstanțe agravante, precum:a) cunoașterea, pe baza propriei experiențe, a procedurilor desfășurate în fața autorității de concurență, în domeniul ajutorului de stat, dobândită în contextul gestionării anterioare a schemelor de ajutor de stat/de minimis;b) săvârșirea anterioară de către aceeași întreprindere sau același furnizor/administrator al unei măsuri de ajutor de stat a unei încălcări de același tip cu o încălcare constatată de Consiliul Concurenței prin proces-verbal întocmit de inspectorii de concurență, respectiv prin decizie adoptată în comisia menționată la art. 45 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2014;c) acțiuni pentru determinarea altor întreprinderi în scopul de a refuza să furnizeze informațiile solicitate de Consiliul Concurenței sau să le furnizeze de o manieră inexactă ori incompletă sau orice încercare de a determina astfel de atitudini, precum și eventuala influențare indirectă de către furnizorul/administratorul măsurii de ajutor de stat la nefurnizarea informațiilor de către beneficiar, în scopul de a ascunde eventuale neregularități din propria activitate a furnizorului.14. Nivelul de bază va fi diminuat atunci când există circumstanțe atenuante, precum:a) lipsa experienței anterioare în ceea ce privește derularea procedurilor desfășurate în domeniul ajutorului de stat;b) încadrarea întreprinderii contraveniente în categoria întreprinderilor mici, inclusiv microîntreprinderi, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;c) colaborarea efectivă cu Consiliul Concurenței în cursul procedurilor, conform obligației legale de a coopera;d) instrumentarea pentru prima dată a unei măsuri de ajutor de stat și/sau ajutor de minimis de către furnizorul/ administratorul de ajutor de stat;e) încetarea voluntară a încălcării, ca expresie a dorinței de conformare a făptuitorului la obligațiile legale;f) încălcarea săvârșită de beneficiarul de ajutor de stat a fost determinată sau înlesnită de neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a propriilor atribuții legale, de către furnizorul/ administratorul ajutorului de stat respectiv;g) alte împrejurări care demonstrează voința beneficiarului de ajutor de stat sau a furnizorului/administratorului de ajutor de stat de a facilita aflarea adevărului în analizarea de către Consiliul Concurenței a faptei contravenționale.  +  Capitolul IV Alte prevederi15. Pentru oricare dintre contravențiile prevăzute la art. 45 din O.U.G. nr. 77/2014, atunci când, în urma aplicării criteriilor de individualizare prevăzute la cap. II și III, amenda rezultată este mai mică decât limita minimă a amenzii prevăzute la art. 45 din O.U.G. nr. 74/2014 sau atunci când limita maximă este depășită, amenda aplicată nu va putea fi mai mică decât limita minimă a amenzii sau mai mare decât limita maximă a amenzii prevăzute la art. 45 din O.U.G. nr. 77/2014.16. Prezentele instrucțiuni se pun în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.----