ORDIN nr. 344 din 16 noiembrie 2022privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor și controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1195 din 13 decembrie 2022  Având în vedere Referatul nr. 3.404 din 10.11.2022 al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, aprobat de către Direcția monitorizare, inspecții, verificare și control din cadrul Direcției generale control, antifraudă și inspecții,în baza prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se stabilesc tarifele pentru efectuarea testelor și controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și tarifele pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor efectuate de către personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor și al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tarifele prevăzute în anexă nu conțin taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 27/2021 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor și controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 1 martie 2021.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 16 noiembrie 2022.Nr. 344.  +  ANEXĂ
  TARIFELE
  pentru efectuarea testelor și controlului în vederea certificării culturilor de sămânță
  și material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării unor activități
  ale operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor
  și a materialului săditor, precum și tarifele pentru testele de calitate privind certificarea
  semințelor și a materialului săditor efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale
  pentru calitatea semințelor și a materialului săditor și al Laboratorului Central
  pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
   +  Capitolul I Tarifele pentru controlul culturilor semincere și materialului săditor în vederea certificării
  Nr. crt.Cultura sau grupa de culturiTarif (lei/ha)
  1Grupa cereale păioase27,80
  2Loturi de hibridare plante agricole; LC; sfeclă de zahăr și furajeră, butași an I și II83,39
  3Grupa oleaginoase și textile31,33
  4Grupa plante furajere32,13
  5Cartof94,95
  6Grupa legumesoiuri98,65
  hibrizi771,52
  7Material de înmulțire ornamental (flori) și material de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele261,08
  8Plante medicinale și aromatice (cu excepția celor cuprinse în alte grupe)28,60
  9Material de înmulțire vegetativă a viței-de-viebutași portaltoi, coarde altoi89,01
  vițe înrădăcinate299,00
  10Material de înmulțire și plantare fructifer și ornamentalramuri altoi/ha213,69
  sâmburi și semințe/ha151,83
  marcote, butași și drajoni, puieți portaltoi și butași înrădăcinați270,72
  câmp I de pepinieră242,29
  câmp II, III etc. de pepinieră455,81
  stoloni de căpșuni166,13
  11Material săditor de hameiplantații de butași61,37
  butași înrădăcinați292,09
  12Material de plantare la ghivece/buc.0,64
  NOTE:1. Fracțiunile de suprafață, rotunjite la două cifre după virgulă la ha, se tarifează proporțional, dar nu mai puțin de 0,5 ha pentru pct. 1-5 din tabel și de 0,05 ha pentru pct. 6-11 din tabel.2. Pentru solicitările de inspecție în câmp, efectuate după expirarea termenelor stabilite de 1 decembrie pentru culturile de toamnă și 1 mai pentru cele de primăvară, respectiv 15 iunie pentru culturile semincere de butași de sfeclă și cicoare industrială, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor pentru culturile însămânțate în toamna anului precedent și 31 mai pentru culturile de primăvară, respectiv 30 iunie pentru culturile semincere de butași de sfeclă și cicoare industrială, tarifele se majorează cu 50%. După data de 30 aprilie, pentru culturile însămânțate în toamna anului precedent, și 31 mai, pentru culturile de primăvară, tarifele se majorează cu 100%.3. Tariful pentru fiecare ha de suprafață nedeclarată se majorează de 3 ori, luându-se în considerare rotunjirea suprafeței cuprinse între 0,5 și 1,6 ha ca echivalentă unui ha.4. Tariful pentru un control suplimentar la cerere sau pentru corectarea lucrărilor în câmp ori la cererea de reinspecție se majorează cu 50% la primul control și cu 100% la fiecare dintre următoarele controale.5. Tariful de la pct. 1-4 și 6 din tabel pentru controlul culturilor semincere și materialului săditor în vederea certificării, efectuat de un inspector acreditat, se reduce cu 60%.
   +  Capitolul II Tarifele pentru controlul în vederea înregistrării, acreditării, supravegherii și monitorizării unor activități ale operatorilor economici
  SpecificațieU.M.Tarif (lei/U.M.)
  1. Controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializarelei/obiectiv430,10
  2. Supravegherea și monitorizarea operatorilor economici; controlul în vederea acreditării pentru efectuarea inspecției în câmp; controlul în vederea acreditării unor persoane pentru prelevarea eșantioanelor în vederea testării în laborator/grupa de specii; controlul în vederea acreditării unui laborator pentru testarea semințelor, în vederea:
  a) controlului anual în vederea verificării îndeplinirii continue a cerințelor pentru continuarea activitățiilei/autorizație370,50
  b) verificării documentațieilei/cerere160,02
  c) instruirii personaluluilei/persoană73,91
  d) testării cunoștințelor personaluluilei/persoană91,26
  3. Controlul în vederea acreditării pentru efectuarea inspecției în câmp privind verificarea în teren și întocmirea raportului de auditlei/persoană1.474,92
  4. Controlul în vederea acreditării persoanelor pentru prelevarea eșantioanelor în vederea testării în laborator/grupa de specii privind testarea practică și întocmirea raportului de auditlei/persoană2.806,85
  5. Controlul în vederea acreditării unui laborator pentru testarea semințelor
  a) verificarea cererii și a Manualului calitățiilei/laborator640,58
  b) verificarea practică a efectuării testelor de laboratorlei/laborator4.429,10
  c) verificarea practică a managementului, dotării și întocmirea raportului de audit - fără cazarea, transportul și diurna auditorilorlei/laborator962,07
  NOTĂ: Transportul, cazarea și diurna auditorilor se facturează suplimentar tarifului prevăzut la lit. c).
  6. Pentru supravegherea și monitorizarea persoanei acreditate pentru efectuarea inspecției în câmp conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute la cap. I, în funcție de specie sau grupul de specii.7. Pentru supravegherea și monitorizarea persoanei acreditate pentru prelevarea eșantioanelor din loturile de sămânță în vederea efectuării testelor de laborator conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în cap. V.8. Pentru supravegherea și monitorizarea laboratorului acreditat pentru testarea semințelor, conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în cap. III, IV și V, după caz.NOTE:1. Tarifele prevăzute la pct. 1 din tabel, referitoare la controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare, se majorează cu 50% pentru al doilea control în vederea înregistrării, iar pentru următoarele controale, cu 100%.2. Tarifele prevăzute la pct. 2 lit. d) din tabel, referitoare la testarea cunoștințelor personalului, se majorează cu 50% pentru prima retestare a pregătirii profesionale, iar pentru următoarele retestări, cu 100%.3. Tarifele prevăzute la pct. 1 și pct. 2 lit. c) și d) din tabel, referitoare la instruirea personalului și testarea cunoștințelor personalului, se majorează cu 100% pentru prestările în regim de urgență în termen de 48 de ore, iar cele prevăzute la pct. 2 lit. a) din tabel, referitoare la controlul anual în vederea verificării îndeplinirii continue a cerințelor pentru continuarea activității, se majorează cu 50%.
   +  Capitolul III Tarifele pentru testele curente
  Nr. crt.Grupa de speciiPuritatea (lei/test)Germinația (lei/test)
   123
  1Grupa cereale44,1846,59
  2Grupa oleaginoase și textile48,8448,52
  3Grupa plante furajere68,9350,94
  4Sfeclă71,1859,44
  5Grupa legume51,4150,61
  6Material ornamental și forestier53,0248,20
  7Plante medicinale și aromatice (inclusiv tutun)72,6248,20
  8Umiditatea - toate speciile 15,43 (lei/test)
  9Starea fitosanitară 36,96 (lei/test)
  NOTE:1. Tarifele de la pct. 1-9 din tabel se majorează cu 50% pentru prestații în regim de urgență, respectiv eliberarea rezultatelor în termen de 48 de ore pentru puritate, umiditate, masa 1.000 de boabe (cap. IV „Tarifele pentru alte teste“) și în termenul minim prevăzut de metoda de analiză oficială pentru germinație și stare fitosanitară, de la data și ora primirii eșantionului.2. Tarifele de testare prevăzute în tabel pentru eliberarea certificatului ISTA se majorează cu 50%.3. Repetarea testării eșantionului, la cerere, se majorează cu 50%.4. Repetarea testării unui nou eșantion din același lot se majorează cu 100%.5. Testele efectuate în vase de vegetație la pământ sau nisip se majorează cu 50%.6. La mixturi se aplică tariful testului efectuat pentru fiecare component.7. Tarifele din coloana 2 pentru determinarea purității la sămânța necondiționată se majorează cu 100%.8. Tarifele din coloana 3 pentru testarea parțială sau informativă a germinației, atunci când testul de puritate nu se solicită, se suplimentează cu 25% din tariful testului de puritate pentru fiecare specie analizată.
   +  Capitolul IV Tarifele pentru alte teste
  Nr. crt.SpecificațieTarif (lei/test)
  1Masa 1.000 de boabe sau număr de boabe/kg13,98
  2Determinarea greutății hectolitrice5,14
  3Cuscută67,64
  4Cold-test (testul la rece), determinarea viabilității, determinarea autenticității85,15
  5Determinarea sticlozității, procentului de coji58,48
  6Verificarea calității exterioare a eșantionului din lotul de material de înmulțire și plantare, inclusiv cartoful pentru sămânță40,81
  7Testarea virotică la cartoful pentru sămânță în laborator*) a) metoda Eliza:
  - la 100 de tuberculi379,82
  - la 200 de tuberculi569,72
  b) metoda vizuală261,08
  8Testarea virotică la materialul de înmulțire și plantare fructifer și la materialul de înmulțire vegetativă a viței-de-vie*):
  - metoda Eliza test/probă80,82
  9Determinarea calitativă pentru evidențierea Cauliflower Mosaic Virus 35S promotor CAMV P-35S și Nopaline synthase T-NOS pentru porumb și soia562,87
  10Determinarea cantitativă a evenimentului MON 810 din semințe de porumb680,08
  11Determinarea calitativă pentru evidențierea Cauliflower Mosaic Virus 35S promotor CAMV P-35S și Nopaline synthase T-NOS pentru porumb și soia + Determinarea cantitativă a evenimentului MON 810 din semințe de porumb1.083,50
  12Determinarea cantitativă a evenimentului GTS 40-3-2 (MON-040-3-2) din semințe de soia717,80
  13Determinarea calitativă pentru evidențierea Cauliflower Mosaic virus 35S promotor CAMV P-35S și Nopaline synthase T-NOS pentru porumb și soia + Determinarea cantitativă a evenimentului GTS 40-3-2 (MON-40-3-2) din semințe de soia1.083,50
  14Determinarea purității varietale la Hordeum spp.1.209,93
  15Determinarea purității varietale la Triticum spp.1.209,93
  16Identificarea ADN specific liniei MON 810 (MON-00810-6) din semințe de porumb543,53
  17Identificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 (MON-040-32-6) din semințe de soia550,71
  18Identificarea ADN specific liniei GA21 (MON000-21-9) din semințe de porumb550,71
  *) Tariful pentru testarea virotică a eșantioanelor recepționate după data de 15 septembrie se majorează astfel: cu 50% până la data de 30 septembrie; cu 100% între 1 octombrie și 31 octombrie; cu 150% între 1 noiembrie și 30 noiembrie; după 30 noiembrie, cu 200%.N O T E:1. Tarifele de la pct. 1-8 din tabel se majorează cu 50% pentru prestații în regim de urgență, respectiv eliberarea rezultatelor în termen de 48 de ore pentru: masa 1.000 de boabe, determinarea greutății hectolitrice, cuscută, viabilitate, autenticitate, sticlozitate, procentul de coji și în termenul minim prevăzut pentru metoda de analiză oficială pentru cold-test, testarea virotică la cartof în laborator și testarea virotică la materialul de înmulțire și plantare fructifer și la materialul de înmulțire vegetativă a viței-de-vie.2. Tarifele de testare prevăzute în tabel pentru eliberarea certificatului ISTA se majorează cu 50%.3. În cazul repetării testării, la cerere, tariful se majorează cu 50%.
   +  Capitolul V Tarifele pentru prestații privind certificarea semințelor și a materialului săditor
  Nr. crt.Specificație U.M.Tarif (lei/U.M.)
  1Plombarea (sigilarea)lei/ambalaj1,45
  2Prelevarea de eșantioane și sigilarea eșantioanelor a) manuală- la saci obișnuițilei/eșantion elementar0,80
  - la saci jumbolei/eșantion elementar5,62
  - în vraclei/lot25,87
  - la ambalaje mici (cutii, săculețe, pungi, plicuri)lei/ambalaj eșantionat0,80
  - material săditorlei/eșantion11,09
  Prelevarea de eșantioane și sigilarea eșantioanelor b) automatălei/eșantion23,78
  3Certificarea lotului (recepția finală, înainte de livrarea lotului)- soiuri și hibrizi plante agricolelei/kg0,005
  - soiuri și hibrizi legumelei/kg0,05
  - cartoflei/kg0,005
  - material de înmulțire și plantarelei/ambalaj0,05
  4Certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, după cazlei/lot186,86
  5Redactarea și imprimarea de documente (certificate)lei/bucată9,00
  6Redactarea și imprimarea de etichete (certificate)lei/bucată0,32
  7Redactarea și imprimarea de vignete (certificate)lei/bucată0,11
  8Redactarea, imprimarea și aplicarea vignetelorlei/ambalaj0,14
  9Imprimarea formularului-adeverință de transport plus redactarea și imprimarea parțială sau totală a conținutuluilei/set0,80
  10Imprimarea formularului-certificat de calitate al furnizorului plus redactarea și imprimarea parțială sau totală a conținutuluilei/set1,45
  11Copii de pe formulare și documente publicelei/pagină0,64
  N O T E :1. Tarifele prevăzute la pct. 4 din tabel, referitoare la certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, după caz, se majorează astfel: pentru următoarele 8 ore la același lot, cu 50%, iar pentru timpul care depășește 16 ore la același lot, cu 100%.2. Tarifele prevăzute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea și imprimarea de documente, etichete și vignete, respectiv redactarea, imprimarea și aplicarea vignetelor, nu includ valoarea formularelor și etichetelor.3. La solicitarea de suplimentare a numărului de etichete pentru același lot, tarifele prevăzute la pct. 5-7 din tabel, referitoare la redactarea și imprimarea de documente, etichete și vignete, respectiv redactarea, imprimarea și aplicarea vignetelor, se majorează cu 100%.4. Tariful pentru etichetele prevăzute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea și imprimarea de documente, etichete și vignete, respectiv redactarea, imprimarea și aplicarea vignetelor, imprimate de firma acreditată, este de 0,02 lei/etichetă.5. În cazul ridicării automate a probelor, se aplică următoarele tarife:– pentru prima verificare și monitorizarea lunară, 308,51 lei/aparat/specie;– pentru verificarea și monitorizarea anuală, 473,90 lei/aparat/specie.6. Tariful prevăzut la pct. 2 din tabel privind prelevarea de eșantioane și sigilarea eșantioanelor, efectuată de un eșantionor acreditat, se reduce cu 60%.7. Tarifele prevăzute la pct. 2 din tabel, pentru prelevarea și sigilarea la cerere a unui nou eșantion din același lot, se majorează cu 100%.
  -----