ORDIN nr. 2.366 din 28 noiembrie 2022privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime de pregătire, precum și condițiile de obținere a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 12 decembrie 2022  Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 40.066/2.136 din 3.11.2022 de aprobare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime de pregătire, precum și condițiile de obținere a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement,ținând cont de prevederile Rezoluției nr. 40 cu titlul Certificat internațional pentru conducătorii ambarcațiunii de agrement a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentru Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, și de prevederile art. 12 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime de pregătire, precum și condițiile de obținere a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 12 iulie 2016, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul IIIMinisterul Transporturilor și Infrastructurii va comunica secretarului executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE ONU prevederile prezentului ordin.
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  București, 28 noiembrie 2022.Nr. 2.366.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 527/2016)
  REGULAMENT
  privind cerințele minime de pregătire, precum și condițiile de obținere a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement
   +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1Termenii folosiți în prezentul regulament și în anexele la acesta au următorul înțeles:a) apele naționale navigabile ale României - marea teritorială, apele maritime interioare, căile navigabile interioare, radele și acvatoriile portuare, precum și bazinele șantierelor navale;b) ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative, inclusiv motovehicul nautic;c) Autoritatea Navală Română - autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, căreia i s-au delegat competențele privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului regulament, denumită în continuare ANR;d) căile navigabile interioare ale României - fluviul Dunărea, râurile, canalele și lacurile situate în interiorul teritoriului României, pe porțiunile lor navigabile, precum și apele navigabile de frontieră, de la malul românesc până la linia de frontieră. Lista căilor navigabile interioare ale României este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare ale României, cu modificările ulterioare;e) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement - documentul emis în conformitate cu prevederile prezentului regulament și care dă dreptul titularului să conducă o ambarcațiune de agrement sau o ambarcațiune de agrement care este încadrată ca ambarcațiune de pescuit conform prevederilor legale;f) certificat GMDSS - certificat pentru operare în sistemul de radiocomunicații GMDSS (sistemul mondial de primejdie și siguranță maritimă), emis de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în conformitate cu prevederile regulamentelor de radiocomunicații;g) formă de pregătire aprobată - totalitatea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare, aprobate de către ANR, și care dau dreptul absolvenților acestora să participe la examenul pentru obținerea certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement;h) motovehicul nautic - o ambarcațiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie și care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcațiunii decât în interiorul acesteia.  +  Capitolul II Clasificarea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement  +  Articolul 2(1) Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement se clasifică în funcție de zonele de navigație după cum urmează:a) clasa A - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcațiuni de agrement pe căi navigabile interioare și în toate zonele maritime (apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă și marea liberă);b) clasa B - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcațiuni de agrement în zonele maritime care să nu depășească o distanță de maximum 24 Mm față de țărm;c) clasa C - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcațiuni de agrement în zonele maritime care să nu depășească o distanță de maximum 6 Mm față de țărm;d) clasa D - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcațiuni de agrement pe căi navigabile interioare.(2) Posesorului certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D îi este interzis a naviga în apele maritime interioare.(3) Vârsta minimă a unei persoane care poate să conducă o ambarcațiune de agrement sau un motovehicul nautic cu o putere a motorului de până la 3,68 kW/5 CP utilizat numai pe căile navigabile interioare, fără certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement, este de 16 ani.  +  Articolul 3(1) Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement prevăzute la art. 2 alin. (1) se emit de către ANR sau de către căpităniile de port desemnate de ANR cetățenilor români care îndeplinesc condițiile obligatorii prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul regulament.(2) Pentru obținerea prin examen a unui certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;b) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic, prezentând în acest sens un certificat medical și un certificat psihologic, emise cu cel mult 3 luni înainte de data înscrierii la examen, eliberate de medicul de familie și de un psiholog sau de o policlinică, care să ateste starea de sănătate, în special din punctul de vedere al acuității vizuale și auditive;c) să dovedească competențele minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament și să facă dovada absolvirii unei forme de pregătire aprobate corespunzătoare clasei certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement.(3) Forma și conținutul certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament.(4) În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement ori al schimbării numelui titularului, emitentul eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăși valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement.(5) Emiterea unui nou certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement cu o nouă valabilitate administrativă se realizează numai după efectuarea examinării medicale prevăzute la alin. (2) lit. b).(6) ANR și căpităniile de port desemnate de ANR vor păstra evidența tuturor certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement emise.  +  Articolul 4Orice persoană care intenționează să navigheze cu o ambarcațiune cu vele trebuie să dețină un certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement emis de ANR și să facă dovada că a absolvit cursul de „Manevra ambarcațiunii cu vele“, organizat printr-o formă de pregătire aprobată de ANR.  +  Articolul 5Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement trebuie să se afle în original la bordul navei.  +  Articolul 6(1) Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, indiferent de clasa acestora, emise conform prevederilor prezentului regulament, au o valabilitate de 10 ani de la data eliberării.(2) Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, indiferent de clasa acestora, emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se vor preschimba până la data de 31.12.2025.(3) Certificatele de conducător de ambarcațiune de agrement emise înainte de luna iulie 2007 se vor preschimba prin prezentarea certificatelor, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b).(4) Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement clasa B pentru ape maritime, emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu au fost preschimbate în certificate internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C până la data de 31 decembrie 2008, se vor preschimba prin prezentarea certificatelor, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b).(5) Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement clasa B pentru ape interioare, emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu au fost preschimbate în certificate internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D până la data de 31 decembrie 2008, se vor preschimba prin prezentarea certificatelor, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 7Posesorii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, indiferent de clasa certificatului, care navighează în afara apelor maritime naționale și, respectiv, a căilor navigabile interioare ale României trebuie să dețină un certificat GMDSS.  +  Articolul 8Metodele de evaluare pentru obținerea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement vor fi elaborate de ANR prin Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor în vederea emiterii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, aprobată prin decizie a directorului general al ANR.  +  Articolul 9(1) Data și locul desfășurării examenelor în vederea obținerii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement se stabilesc de către directorul căpităniei zonale care organizează respectivele examene.(2) Președintele, membrii comisiei de examene, precum și secretariatul acesteia sunt numiți de directorul căpităniei zonale care organizează examenele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10(1) Aprobarea formelor de pregătire și monitorizarea acestora se fac de către o comisie stabilită în acest scop prin decizie a directorului general al ANR.(2) Activitatea comisiei este organizată pe baza unui regulament aprobat prin decizie a directorului general al ANR.(3) Pentru aprobarea și monitorizarea formelor de pregătire organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare, ANR percepe tarife care sunt aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 11Lista cuprinzând statele care au implementat Rezoluția nr. 40/1998 cu titlul Certificat internațional pentru conducătorii ambarcațiunii de agrement a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentru Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se publică pe site-ul ANR și se actualizează ori de câte ori se impune.  +  Articolul 12ANR recunoaște toate certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement emise de autoritățile competente ale statelor care au implementat Rezoluția nr. 40/1998, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  Condiții obligatorii pentru obținerea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement
  I. Clasa A1. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa A se poate obține prin examen de către orice candidat care deține certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa B de minimum 2 ani și a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei A.2. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa A se poate obține din oficiu de către orice candidat care deține brevetul de comandant sau brevetul de ofițer punte secund.II. Clasa B1. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa B se poate obține prin examen de către orice candidat care deține certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C sau D de minimum 2 ani și a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei B.2. Certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement clasa B se poate obține din oficiu de către orice candidat care deține brevetul de comandant sau brevetul de ofițer punte secund ori brevetul de ofițer punte.III. Clasa C1. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C se poate obține prin examen de către orice candidat care îndeplinește următoarele condiții:a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei C; saub) deține certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D și va susține un examen de diferență la COLREG - Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare.2. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C se poate obține din oficiu de către orice candidat care deține brevetul de comandant sau brevetul de ofițer punte secund ori brevetul de ofițer punte sau brevetul/certificatul de capacitate de căpitan maritim portuar ori brevetul/certificatul de capacitate de ofițer punte maritim portuar sau certificatul de capacitate de conducător de șalupă maritimă ori certificatul de capacitate timonier.IV. Clasa D1. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D se poate obține prin examen de către orice candidat care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei D; saub) deține certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C și va susține un examen de diferență la RND - Regulamentul de navigație pe Dunăre.2. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D se poate obține din oficiu de către orice candidat care deține brevetul de căpitan fluvial categoria A sau B, certificatul de calificare al Uniunii de conducător de navă ori brevetul de timonier fluvial, certificatul de calificare al Uniunii de timonier sau certificatul de capacitate de conducător de șalupă fluvială.
   +  Anexa nr. 2la regulament
  Competențele minime necesare obținerii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement
  1. Candidatul trebuie să dovedească prin examinare:a) cunoștințe relevante privind reglementările cu privire la operarea ambarcațiunilor de agrement, precum și cunoștințe nautice și tehnice necesare pentru navigația în condiții de siguranță pe căi navigabile interioare și/sau în toate zonele maritime; șib) abilitatea de a aplica aceste cunoștințe în practică pentru categoriile C și D.2. Această evaluare trebuie susținută ținându-se cont de zona de navigație (căi navigabile interioare și/sau în toate zonele maritime) și trebuie să includă cel puțin următoarele subiecte specifice:2.1. cunoștințe suficiente privind reglementările și publicațiile nautice relevante, reglementări de trafic aplicabile pe căile navigabile interioare și/sau în zonele maritime, în principal RND - Regulamentul de navigație pe Dunăre, COLREG - Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare, incluzând asistența în navigație (marcajele și balizarea căilor navigabile);2.2. abilitatea de a aplica cunoștințele nautice și tehnice în practică, astfel:a) cunoștințe generale despre ambarcațiune, dotarea cu și utilizarea echipamentelor de siguranță și modul de funcționare a motorului sau manevrarea velelor;b) operarea ambarcațiunii și înțelegerea influenței vântului, valului, curentului, precum și influența adâncimii apei sub chilă;c) conduita la întâlnirea și depășirea unei alte nave;d) ancorarea și acostarea în orice condiții;e) manevrarea prin ecluze și în porturi;f) cunoștințe generale referitoare la condițiile hidro-meteo;g) cunoștințe generale de navigație, în special modalități de stabilire a poziției ambarcațiunii și a drumului de navigație în condiții de siguranță;2.3. conduita în circumstanțe speciale, astfel:a) principiile prevenirii accidentelor (manevre om la apă etc.);b) acțiuni în caz de coliziune, defectarea motorului și eșuare, incluzând eliminarea unei scurgeri, asistență în caz de urgență;c) folosirea dispozitivelor și echipamentelor de salvare a vieții;d) prevenirea și combaterea incendiilor;e) prevenirea poluării apei.
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la regulament
  Modelul certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement CLASA A
  FAȚĂ
  Mărimea certificatului va fi conform standardului internațional ISO/IEC-7810.
  Modelul certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement CLASA B
  FAȚĂ
  Mărimea certificatului va fi conform standardului internațional ISO/IEC-7810.
  Modelul certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement CLASA C
  FAȚĂ
  Mărimea certificatului va fi conform standardului internațional ISO/IEC-7810.
  Modelul certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement CLASA D
  FAȚĂ
  Mărimea certificatului va fi conform standardului internațional ISO/IEC-7810.
  Modelul certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement CLASELE A, B, C și D
  VERSO
  -----