ORDIN nr. 2.262 din 8 noiembrie 2022privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanții mandatați, precum și cu auditorii de siguranță rutieră
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1183 din 9 decembrie 2022  În temeiul prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanții mandatați, precum și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 15 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, precum și cu auditorii de siguranță rutieră2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, precum și cu auditorii de siguranță rutieră, prevăzută în anexă.3. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  București, 8 noiembrie 2022.Nr. 2.262.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 1.679/2017)
  METODOLOGIE
  de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră,
  de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie
  de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, precum și cu auditorii de siguranță rutieră
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituție competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră.(2) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră se realizează la solicitarea investitorului proiectului de infrastructură rutieră, denumit în continuare investitor, pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează drumurile prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a)-f) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Opțional, la cererea investitorului se pot efectua activități de evaluare de impact asupra siguranței rutiere și de audit de siguranță rutieră și pe alte categorii de drumuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Contractarea serviciilor privind realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră  +  Secţiunea 1 Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere  +  Articolul 2În vederea contractării serviciilor privind realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, investitorul depune sau transmite, prin poștă/poștă electronică/sistem informatic integrat, Autorității Rutiere Române - A.R.R. o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii prevăzute la art. 2, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite investitorului, prin poștă/poștă electronică/sistem informatic integrat, în vederea semnării, în două exemplare, contractul de prestări servicii privind realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 2.(2) Solicitantul evaluării de impact asupra siguranței rutiere are obligația de a returna un exemplar semnat al contractului prevăzut la alin. (1).(3) Data intrării în vigoare a contractului privind realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere este data comunicării contractului semnat la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Evidența contractelor se realizează prin intermediul Registrului contractelor încheiate cu investitorul/administratorul, în format scris sau electronic.  +  Articolul 4(1) Documentația necesară realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere se va transmite de către solicitant către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termenul prevăzut de lege.(2) Documentația minimă prevăzută la alin. (1) conține documentele ce vizează elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranței rutiere, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării contractului privind realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., investitorul va fi notificat cu privire la auditorul/auditorii de siguranță rutieră desemnat/desemnați.  +  Secţiunea a 2-a Auditul de siguranță rutieră  +  Articolul 6Investitorul are obligația de a încheia cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. câte un contract distinct pentru fiecare stadiu supus auditului de siguranță rutieră.  +  Articolul 7În vederea contractării serviciilor privind realizarea auditului de siguranță rutieră, solicitantul depune sau transmite, prin poștă/poștă electronică/sistem informatic integrat, Autorității Rutiere Române - A.R.R. o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 8(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii prevăzute la art. 7, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite investitorului, prin poștă/poștă electronică/sistem informatic integrat, în vederea semnării, în două exemplare, contractul de prestări servicii privind realizarea auditului de siguranță rutieră, întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.(2) Solicitantul auditului de siguranță rutieră are obligația de a returna un exemplar semnat al contractului prevăzut la alin. (1).(3) Data intrării în vigoare a contractului privind realizarea auditului de siguranță rutieră este data comunicării contractului semnat la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Evidența contractelor se realizează prin intermediul Registrului contractelor încheiate cu investitorul/administratorul, în format scris sau electronic.  +  Articolul 9Documentația necesară realizării auditului de siguranță rutieră conform elementelor indicative din anexa nr. 2 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se transmite de investitor către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termenul prevăzut de lege.  +  Articolul 10În funcție de stadiul proiectului, documentația necesară realizării auditului de siguranță rutieră conține documentele prevăzute la art. 12 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării contractului privind realizarea auditului de siguranță rutieră la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., investitorul va fi notificat cu privire la auditorul/auditorii de siguranță rutieră desemnat/desemnați.  +  Capitolul III Desemnarea auditorilor de siguranță rutieră  +  Articolul 12Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. păstrează evidența auditorilor de siguranță rutieră în Registrul auditorilor de siguranță rutieră.  +  Articolul 13Lista auditorilor de siguranță rutieră va fi publicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 14Autoritatea Rutieră Română - A.R.R desemnează auditorii de siguranță rutieră în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere/auditului de siguranță rutieră/inspecției de siguranță rutieră periodică, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Auditorii de siguranță rutieră au obligația de a informa Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în situația în care nu vor fi disponibili în vederea efectuării evaluării de impact asupra siguranței rutiere/auditului de siguranță rutieră/inspecției de siguranță rutieră periodică pentru o perioadă mai mare de 5 zile. Informarea se transmite în format electronic, cu cel puțin o zi înainte de începerea perioadei de indisponibilitate, pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. sau prin intermediul sistemului informatic integrat.(2) Auditorii de siguranță rutieră au obligația de a anunța, în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință, orice modificare intervenită cu privire la datele de contact înscrise în Registrul auditorilor de siguranță rutieră.(3) În cazul nerespectării prevederilor cuprinse la alin. (1) sau (2), auditorii de siguranță rutieră nu vor mai fi desemnați pentru o perioadă de 30 de zile să efectueze evaluare de impact asupra siguranței rutiere/audit de siguranță rutieră/inspecție de siguranță rutieră periodică.  +  Articolul 16(1) În vederea desemnării auditorului/auditorilor de siguranță rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. publică pe pagina sa de internet anunțul pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere/auditului de siguranță rutieră/inspecției de siguranță rutieră periodică.(2) În situația în care în Registrul contractelor încheiate cu investitorul/administratorul figurează mai multe contracte înregistrate în aceeași zi, ordinea publicării anunțului este dată de numărul poziției din registru, în ordine crescătoare, cu prioritate pentru proiectele de evaluare de impact asupra siguranței rutiere și audit de siguranță rutieră.(3) Auditorii de siguranță rutieră transmit Autorității Rutiere Române - A.R.R., în format electronic, în termen de 5 zile de la publicarea anunțului, solicitarea de înscriere pe lista auditorilor de siguranță rutieră disponibili pentru proiectul respectiv, însoțită de declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de independență prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului publicat pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.(4) La încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorul/auditorii de siguranță rutieră dintre cei înscriși cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cazul în care într-o procedură de desemnare nu există auditori de siguranță rutieră disponibili, iar efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere sau a auditului de siguranță rutieră reclamă o urgență temeinic justificată, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna auditori de siguranță rutieră cu derogare de la criteriul desemnării echitabile, în ordinea descrescătoare a gradului de încărcare.(6) După finalizarea procedurii de desemnare se actualizează situația privind gradul de încărcare a auditorilor de siguranță rutieră.  +  Articolul 17(1) Desemnarea auditorilor de siguranță rutieră se finalizează prin încheierea între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditorii desemnați a unui contract de prestări servicii întocmit conform contractelor-cadru prevăzute în anexele nr. 4-6, după caz.(2) În situația prevăzută la art. 16 alin. (5) auditorii de siguranță rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situațiile în care sunt afectate condițiile de independență față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului.(3) În cazul refuzului nejustificat al semnării contractului prevăzut la alin. (1), auditorul/auditorii de siguranță rutieră nu va/vor mai fi desemnat/desemnați pentru o perioadă de 3 luni.(4) În situația prevăzută la alin. (3) va fi desemnat pentru efectuarea proiectului respectiv următorul clasat în urma procedurii de desemnare.  +  Articolul 18(1) În termen de maximum 10 zile de la data desemnării auditorului/auditorilor de siguranță rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R transmite auditorului/auditorilor de siguranță rutieră desemnat/desemnați contractul privind realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere/auditului de siguranță rutieră/inspecției de siguranță rutieră periodică, în două exemplare, prin poștă/poștă electronică, în vederea semnării.(2) Auditorul de siguranță rutieră are obligația de a returna Autorității Rutiere Române - A.R.R., în maximum 3 zile de la data primirii, un exemplar al contractului prevăzut la alin. (1) semnat pe fiecare pagină.  +  Articolul 19(1) Auditorul de siguranță rutieră, după finalizarea Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere/audit de siguranță rutieră/inspecție de siguranță rutieră periodică, depune/transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termenul contractual, un exemplar în format tipărit însoțit de forma digitală a acestuia, precum și dovada depunerii celui deal doilea exemplar la investitor/administrator.(2) Dovada depunerii raportului la investitor/administrator prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină numărul de înregistrare alocat de către investitor/administrator sau, în cazul transmiterii acestuia prin poștă, confirmarea de primire.  +  Articolul 20Lista cuprinzând auditorii de siguranță rutieră cu care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a încheiat contracte va fi publicată pe pagina de internet a instituției.  +  Capitolul IV Întocmirea și structura Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere/audit de siguranță rutieră/inspecție de siguranță rutieră periodică  +  Articolul 21Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere se realizează potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranței rutiere. Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranță rutieră care contribuie la alegerea soluției propuse și să furnizeze toate informațiile relevante necesare realizării unei analize cost-beneficiu a diverselor opțiuni evaluate.  +  Articolul 22Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere are următoarea structură:a) denumirea proiectului, perioada de realizare și auditorul/auditorii de siguranță rutieră;b) cuprins;c) definirea problemei, scopul și obiectivele specifice siguranței rutiere;d) descrierea generală a situației actuale și a situației în cazul neinițierii vreunei acțiuni;e) date specifice proiectului - accidente soldate cu decese și/sau răniri grave; obiectivele de reducere a numărului de accidente în comparație cu scenariul care prevede eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni; alegerea traseelor și studii de origine-destinație a utilizatorilor pentru noile trasee; utilizatorii drumurilor, inclusiv utilizatorii vulnerabili, cum ar fi pietoni, bicicliști, motocicliști și alții asemenea; trafic, de exemplu: volumul traficului, clasificarea traficului în funcție de tip, inclusiv fluxurile estimate pentru pietoni și bicicliști, determinate de caracteristicile utilizării terenurilor adiacente; condiții climatice și sezoniere; prezența unui număr suficient de zone de parcări sigure și activitatea seismică;f) tratarea nevoilor utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor;g) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranței rutiere;h) compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;i) efecte posibile asupra rețelelor rutiere existente, cum ar fi accesuri, intersecții, treceri la nivel și altele asemenea;j) prezentarea tuturor soluțiilor posibile și recomandări privind adoptarea soluției optime din punctul de vedere al siguranței rutiere;k) opis cu planurile, documentele, standardele și formularele utilizate;l) în cazul identificării unor deficiențe se întocmește un capitol distinct care cuprinde centralizarea deficiențelor însoțite de setul de măsuri de remediere aferente.  +  Articolul 23Auditul de siguranță rutieră se concretizează întrun raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole pentru fiecare dintre cele 4 stadii prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea elementelor indicative prevăzute în anexa nr. 2 la aceeași lege.  +  Articolul 24Raportul de audit de siguranță rutieră este întocmit cu respectarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are următoarea structură:a) denumirea și stadiul proiectului, perioada de realizare și auditorul/auditorii de siguranță rutieră;b) cuprins;c) scopul auditului de siguranță rutieră;d) descrierea generală a proiectului;e) date specifice proiectului;f) descrierea detaliată a neconformităților identificate și motivarea acestora din punctul de vedere al siguranței rutiere;g) secțiune distinctă privind tratarea nevoilor utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor;h) în cazul identificării unor deficiențe se întocmește un capitol distinct care cuprinde centralizarea deficiențelor însoțite de setul de măsuri de remediere aferente;i) opis cu planurile, documentele, standardele și formularele utilizate.  +  Articolul 25Inspecția de siguranță rutieră periodică, denumită în continuare ISRP, este verificarea periodică a rețelei rutiere aflate în exploatare, care are ca scop identificarea eventualelor deficiențe din punctul de vedere al siguranței rutiere care pot fi remediate prin lucrări de întreținere.  +  Articolul 26Inspecția de siguranță rutieră periodică se concretizează într-un raport a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 7.  +  Articolul 27ISRP cuprinde următoarele etape:a) analiza informațiilor și datelor necesare realizării ISRP transmise de către administratorul drumului public și/sau Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;b) realizarea propriu-zisă a ISRP, care include studiul documentației disponibile puse la dispoziție de către beneficiar corelat cu analiza din teren a tronsonului pe ambele sensuri de circulație, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte;c) identificarea deficiențelor și stabilirea dispozițiilor cu termenele de remediere prevăzute în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecției de siguranță rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecțiilor de siguranță rutieră, a listei cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, a modelului legitimației nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională a contravențiilor, dotării și inscripționării autovehiculelor de inspecție și control, precum și a echipamentelor necesare efectuării inspecțiilor de siguranță rutieră, cu modificările și completările ulterioare;d) întocmirea raportului ISRP, conform structurii prevăzute în anexa nr. 7, și depunerea/transmiterea acestuia la administratorul drumului și ulterior la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. însoțit de confirmarea de primire de la administratorul drumului.  +  Articolul 28Un exemplar original al raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere/audit de siguranță rutieră/inspecție de siguranță rutieră periodică se arhivează în cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 29În cazul contestației depuse de către investitor, raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere/audit de siguranță rutieră, după caz, va fi completat cu o copie a contestației și a deciziei Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind soluționarea acesteia.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieCătreAutoritatea Rutieră Română - A.R.R.Subscrisa (denumirea investitorului) ........................., reprezentată prin ....................., în calitate de ..........................., cu sediul în municipiul/orașul/comuna ..................., județul/sectorul ....................., la adresa .........................................., cod de identificare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz), ........., cont nr. ..................., deschis la .............................., în calitate de investitor al proiectului de infrastructură rutieră (denumire proiect) ................, prin prezenta solicit realizarea:[ ] evaluării de impact asupra siguranței rutiere*[ ] auditului de siguranță rutieră*, stadiul ............................. pentru:[ ] sectorul de drum (tipul drumului, identificarea și detaliile sectorului de drum) ...................., lungimea sectorului de drum fiind de ................ km**; sau[ ] intersecția pe drumuri publice (identificare/detalii) ......................... **; sau[ ] nodul rutier (identificare/detalii) ..................................................**; sau[ ] pasaj denivelat/pod/viaduct/pasarelă pietonală (identificare/detalii) ........**; sau[ ] spațiu de servicii/parcare ...................................................**Data...............................
  Investitor
  (denumirea, numele și prenumele reprezentantului legal, semnătura)
  ........................................
  * Se bifează evaluare de impact asupra siguranței rutiere sau audit de siguranță rutieră.** Se va bifa în solicitare pentru ce se dorește evaluarea de impact sau auditul de siguranță rutieră, respectiv pentru sectorul de drum sau pentru intersecția sau pentru nodul rutier/pasaj, după caz.
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  CONTRACT-CADRU
  de prestări servicii privind realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere
  I. Părțile contractante1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în București ....................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la ............................., reprezentată prin ....................., având funcția de ................, în calitate de Prestator, pe de o parte, și2. ..................... (în calitate de investitor), cu sediul în ........................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ............ cu nr. ..................... din ..................., cod fiscal .................... din ...................., având contul nr. ......................., deschis la ............................, reprezentată de ..........................., cu funcția de ........................., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. Obiectul contractuluiPrestarea de servicii privind realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere pentru proiectul .............................., având lungimea totală de ............ kmIII. Drepturile și obligațiile părților1.1. Drepturile Prestatorului:– de a solicita completarea documentației necesare realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, depusă de Beneficiar, în situația în care se constată ca aceasta este incompletă.1.2. Obligațiile Prestatorului:a) să asigure confidențialitatea cu privire la datele/informațiile/ documentele puse la dispoziție de Beneficiar;b) să desemneze auditorul/auditorii de siguranță rutieră care urmează a realiza evaluarea de impact asupra siguranței rutiere;c) să depună toate diligențele în vederea asigurării întocmirii și predării la termen a Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere.2.1. Drepturile Beneficiarului:a) să fie notificat cu privire la auditorul/auditorii de siguranță rutieră desemnat/desemnați să efectueze evaluarea de impact asupra siguranței rutiere;b) să primească Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, întocmit conform Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut în cap. IV pct. 2 din prezentul contract;c) să conteste motivat la Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, în tot sau în parte, măsurile de remediere cuprinse în Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestuia.2.2. Obligațiile Beneficiarului:a) să depună sau să transmită la sediul Prestatorului împreună cu contractul și documentele necesare realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere existente pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv:(i) părțile scrise ale proiectului;(ii) părțile desenate ale proiectului;(iii) caietele de sarcini ale proiectului;(iv) situația obiectivelor generatoare atât de trafic rutier, cât și de trafic pietonal;(v) situația accidentelor rutiere petrecute în ultimii 3 ani pe sectorul studiat sau în zona intersecțiilor cu acesta;(vi) analiza cost-beneficiu, dacă aceasta este disponibilă la data realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere;(vii) alte date/informații/documente necesare realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere referitoare la trafic, de exemplu: volumul traficului, clasificarea traficului în funcție de tip, inclusiv fluxurile estimate pentru pietoni și bicicliști, determinate de caracteristicile utilizării terenurilor adiacente;b) să asigure condițiile necesare pentru realizarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere și să pună la dispoziția atât a Prestatorului, cât și a auditorului/auditorilor de siguranță rutieră desemnat/desemnați toate informațiile și documentele solicitate;c) să respecte măsurile de remediere conținute în Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere și să întreprindă demersurile necesare în vederea aplicării acestora, în colaborare cu proiectantul și/sau executantul, după caz;d) să efectueze plățile conform contractului.IV. Durata contractului1. Durata contractului este de 90 de zile de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.2. Prestatorul se va asigura că Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere va fi predat la sediul Beneficiarului, într-un exemplar, în original, în intervalul de timp prevăzut la pct. 1.V. Valoarea contractului1. Valoarea contractului este de (în cifre și litere) .................... lei și va fi plătită de Beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale de către Prestator.2. Valoarea contractului este calculată, după caz, astfel: .......a) valoarea contractului pentru un sector de drum = nr. km x tarif/km = ............. lei;b) valoarea contractului pentru intersecția pe drumuri publice = tarif/buc. pentru intersecție .............lei;c) valoarea contractului pentru nodul rutier = tarif/buc. pentru nod rutier ............... lei;d) valoarea contractului pentru pasaj denivelat/pod/viaduct/ pasarelă pietonală = tarif/buc. pentru pasaj denivelat/pod/ viaduct/pasarelă pietonală ........... lei;e) valoarea contractului pentru spațiu de servicii/parcare = tarif/buc. pentru spațiu de servicii/parcare ......... lei.VI. Aplicarea penalităților de întârziere1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile se supun și răspund conform prevederilor legale în vigoare.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, de la expirarea termenului de îndeplinire a obligațiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora.3. În cazul în care Beneficiarul nu își onorează obligațiile financiare prevăzute la cap. V pct. 1, Prestatorul are dreptul de a aplica penalități în sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea termenului de îndeplinire a obligațiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora.VII. Modificarea clauzelor contractualeModificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.VIII. Soluționarea litigiilor1. Beneficiarul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.2. În caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor competente în domeniu.IX. Rezilierea contractului1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părțile contractante dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese, cu condiția notificării celeilalte părți cu cel puțin 5 zile înainte de data rezilierii.2. Dacă Beneficiarul nu depune documentația solicitată, Prestatorul are dreptul de a cere rezilierea contractului.3. Rezilierea contractului poate interveni și prin acordul scris al părților.X. Forța majoră1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica imediat cealaltă parte de producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.XI. Alte clauzeLegea aplicabilă prezentului contract este legea română.Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru Prestator.
  Prestator,
  ............................
  Beneficiar,
  ............................
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  CONTRACT-CADRU
  de prestări servicii privind realizarea auditului de siguranță rutieră
  I. Părțile contractante1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în București ............................, cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la ............................., reprezentată prin ....................., având funcția de ................, în calitate de Prestator, pe de o parte, și2. ............................ (în calitate de investitor), .................................., cu sediul în ........................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ............ cu nr. ..................... din ..................., cod fiscal .................... din ...................., având contul nr. ......................., deschis la .............................., reprezentată de ..........................., cu funcția de ........................., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind realizarea auditului de siguranță rutieră, în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. Obiectul contractuluiPrestarea de servicii privind realizarea auditului de siguranță rutieră pentru proiectul ........................, stadiul ................................, având lungimea totală de ................. kmIII. Drepturile și obligațiile părților1. Drepturile Prestatorului:– de a solicita completarea documentației necesare realizării auditului de siguranță rutieră, depusă de Beneficiar, în situația în care se constată ca aceasta este incompletă.2. Obligațiile Prestatorului:a) să asigure confidențialitatea cu privire la datele/informațiile/ documentele puse la dispoziție de Beneficiar;b) să desemneze auditorul/auditorii de siguranță rutieră care urmează a realiza auditul de siguranță rutieră;c) să depună toate diligențele în vederea asigurării întocmirii și predării la termen a Raportului de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului.3. Drepturile Beneficiarului:a) să fie informat cu privire la auditorul/auditorii de siguranță rutieră desemnat/desemnați să efectueze auditul de siguranță rutieră;b) să primească Raportul de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului, întocmit conform Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut în cap. IV pct. 1 din prezentul contract;c) să conteste motivat la Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, în tot sau în parte, măsurile de remediere cuprinse în Raportul de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.4. Obligațiile Beneficiarului:A. să depună sau să transmită la sediul Prestatorului, împreună cu contractul, și documentele necesare realizării auditului de siguranță rutieră existente pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv:a) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere;b) documentele conținute în studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și detaliile de execuție, dar nu mai puțin decât:(i) planurile generale ale traseului;(ii) planurile de situație și profilurile transversale și longitudinale ale traseului;(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;(iv) planurile de semnalizare orizontală și verticală de pe traseu, precum și ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;(v) memorii tehnice;(vi) analizele de trafic, existent și prognozat;c) datele și informațiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumurile auditate;d) informații cu privire la recomandările/măsurile de remediere conținute în raportul anterior;e) alte informații necesare conform stadiului supus auditării - tratarea nevoilor utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor; dispoziții pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor; dispoziții pentru pietoni; dispoziții pentru bicicliști, inclusiv existența unor rute alternative sau separări de traficul de autovehicule de mare viteză; dispoziții pentru utilizatorii vehiculelor motorizate cu două roți; densitatea și amplasarea trecerilor pentru pietoni și bicicliști; dispoziții pentru pietoni și bicicliști pe drumurile afectate din zonă; separarea pietonilor și a bicicliștilor de traficul de autovehicule de mare viteză sau existența unor rute alternative directe pe drumurile de clasă inferioară;B. să asigure condițiile necesare pentru realizarea auditului de siguranță rutieră;C. să implementeze măsurile de remediere conținute în Raportul de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului;D. să efectueze plățile conform contractului.IV. Durata contractului1. Durata contractului este de 90 de zile de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.2. Prestatorul se va asigura că Raportul de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului, va fi predat la sediul Beneficiarului, într-un exemplar, în original, în intervalul de timp prevăzut la pct. 1.V. Valoarea contractului1. Valoarea contractului este de (în cifre și litere) .................... lei și va fi plătită de Beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de maximum 30 de zile de la emiterea facturii fiscale de către Prestator.2. Valoarea contractului este calculată astfel:a) valoarea contractului pentru un sector de drum = nr. km x tarif/km = .................................... lei;b) valoarea contractului pentru intersecția pe drumuri publice = tarif/buc. pentru intersecție ...... lei;c) valoarea contractului pentru nodul rutier = tarif/buc. pentru nod rutier .............................. lei;d) valoarea contractului pentru pasaj denivelat/pod/viaduct/ pasarelă pietonală = tarif/buc. pentru pasaj denivelat/pod/ viaduct/pasarelă pietonală ........... lei;e) valoarea contractului pentru spațiu de servicii/parcare = tarif/buc. pentru spațiu de servicii/parcare ......... lei.VI. Aplicarea penalităților de întârziere1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile se supun și răspund conform prevederilor legale în vigoare.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, de la expirarea termenului de îndeplinire a obligațiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora.3. În cazul în care Beneficiarul nu își onorează obligațiile financiare prevăzute la cap. V pct. 1, Prestatorul are dreptul de a aplica penalități în sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea termenului de îndeplinire a obligațiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora.VII. Modificarea clauzelor contractualeModificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.VIII. Soluționarea litigiilor1. Beneficiarul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.2. În caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor competente în domeniu.IX. Rezilierea contractului1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părțile contractante dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese, cu condiția notificării celeilalte părți cu cel puțin 5 zile înainte de data rezilierii.2. Dacă beneficiarul nu depune documentația solicitată, Prestatorul are dreptul de a cere rezilierea contractului.3. Rezilierea contractului poate interveni și prin acordul scris al părților.X. Forța majoră1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica imediat cealaltă parte de producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.XI. Alte clauzeLegea aplicabilă prezentului contract este legea română.Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru Prestator.
  Prestator,
  ............................
  Beneficiar,
  ............................
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  CONTRACT-CADRU
  de prestări servicii privind efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere
  I. Părțile contractante1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în București ....................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la ............................., reprezentată prin ....................., având funcția de ................, în calitate de Beneficiar,și2. .........................., cu domiciliul în .........................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la .................................................., având calitatea de auditor de siguranță rutieră, posesor/posesoare al/a Atestatului de auditor de siguranță rutieră seria ASR nr. .........................., în calitate de Prestator,3. .........................., cu domiciliul în .........................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la .................................................., având calitatea de auditor de siguranță rutieră, posesor/posesoare al/a Atestatului de auditor de siguranță rutieră seria ASR nr. .........................., în calitate de Prestator,4. ..........................................................................................................................................................................................au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. Obiectul contractuluiPrestarea de servicii privind efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, pentru proiectul .................................., având lungimea totală de ..... kmIII. Drepturile și obligațiile părților1.1. Drepturile Beneficiarului– de a refuza plata sumei stabilite în cazul neîndeplinirii obligațiilor ce decurg din prezentul contract.1.2. Obligațiile Beneficiarului:– să pună la dispoziția auditorului/auditorilor de siguranță rutieră documentația primită de la investitorul proiectului de infrastructură rutieră.2.1. Drepturile Prestatorului:– de a primi de la Beneficiar documentația transmisă de investitor aferentă proiectului de infrastructură rutieră care face obiectul prezentului contract.2.2. Obligațiile Prestatorului:a) să depună la Beneficiar, în termenul prevăzut la cap. IV pct. 2, un exemplar, în original, al Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, redactat în limba română;b) să depună, în termenul prevăzut la capitolul IV pct. 3, un exemplar original al Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere la investitorul proiectului de infrastructură rutieră;c) să transmită Beneficiarului o copie a dovezii privind depunerea Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere la investitorul proiectului de infrastructură rutieră în termenul prevăzut la cap. IV pct. 3;d) să întocmească Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în următoarea structură:– denumirea proiectului, perioada de efectuare și auditorul/ auditorii de siguranță rutieră;– cuprins;– definirea problemei, scopul și obiectivele specifice siguranței rutiere;– descrierea generală a situației actuale și a situației în cazul neinițierii vreunei acțiuni;– date specifice proiectului - accidente soldate cu decese și/sau răniri grave; obiectivele de reducere a numărului de accidente în comparație cu scenariul care prevede eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni; alegerea traseelor și studii de origine-destinație a utilizatorilor pentru noile trasee; utilizatorii drumurilor, inclusiv utilizatorii vulnerabili, cum ar fi pietoni, bicicliști, motocicliști și alții asemenea; trafic, de exemplu: volumul traficului, clasificarea traficului în funcție de tip, inclusiv fluxurile estimate pentru pietoni și bicicliști, determinate de caracteristicile utilizării terenurilor adiacente; condiții climatice și sezoniere; prezența unui număr suficient de zone de parcări sigure și activitatea seismică;– tratarea nevoilor utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor;– analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranței rutiere;– compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;– efecte posibile asupra rețelelor rutiere existente, cum ar fi accesuri, intersecții, treceri la nivel și altele asemenea;– prezentarea tuturor soluțiilor posibile și recomandări privind adoptarea soluției optime din punctul de vedere al siguranței rutiere;– opis cu planurile, documentele, standardele și formularele utilizate;– în cazul identificării unor deficiențe se întocmește un capitol distinct care cuprinde centralizarea deficiențelor însoțite de setul de măsuri de remediere aferente;e) să asigure deplină confidențialitate cu privire la datele și informațiile la care a avut acces în cursul efectuării evaluării de impact asupra siguranței rutiere;f) să nu implice în efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere persoane care nu respectă condițiile de independență prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) să notifice Beneficiarului orice modificare intervenită cu privire la datele și informațiile completate în declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de independență cu ocazia încheierii prezentului contract;h) să restituie suma care reprezintă contravaloarea prestației serviciului în cazul în care Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere a fost elaborat fără respectarea condițiilor de independență prevăzute în Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) să returneze Beneficiarului documentele primite pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, odată cu predarea Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere;j) să răspundă pentru conținutul/corectitudinea datelor menționate în cuprinsul Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere;k) să depună la data încheierii prezentului contract declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de independență prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;l) în perioada de valabilitate a contractului, Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere;m) fără a depăși durata contractuală, Prestatorul va depune la investitorul proiectului de infrastructură rutieră un exemplar original al Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere.IV. Durata contractului1. Durata contractului este de 45 de zile de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.2. În intervalul de timp prevăzut la punctul anterior, Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, însoțit de dovada depunerii acestuia la investitor.3. Prestatorul va depune la investitorul proiectului de infrastructură rutieră un exemplar original al Raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, pe capitole, corespunzător stadiului, fără a depăși durata prevăzută la pct. 1.V. Valoarea contractului1. Valoarea contractului este de (în cifre și litere) .................... lei, inclusiv T.V.A., și va fi plătită de Beneficiar în contul indicat de Prestator la cap. I, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii fiscale.2. Valoarea contractului este calculată astfel:a) valoarea contractului pentru un sector de drum = nr. km x tarif onorariu/km = .............. lei;b) valoarea contractului pentru intersecția pe drumuri publice = tarif onorariu/buc. pentru intersecție ......... lei;c) valoarea contractului pentru nodul rutier = tarif onorariu/buc. pentru nod rutier .................... lei;d) valoarea contractului pentru pasaj denivelat/pod/ viaduct/pasarelă pietonală = tarif onorariu/buc. pasaj denivelat/ buc. pod/buc. viaduct/buc. pasarelă pietonală ...................... lei;e) valoarea contractului pentru spațiu de servicii/parcare = tarif onorariu/buc. pentru spațiu de servicii/parcare ......... lei.VI. Aplicarea penalităților de întârziere1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din onorariul prestatorului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.2. În cazul în care Beneficiarul nu își onorează obligațiile prevăzute la cap. V pct. 1, atunci acestuia îi revine obligația să plătească, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.VII. Rezilierea contractului1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părțile contractante dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese, cu condiția notificării acestui lucru celeilalte părți cu cel puțin 5 zile înainte de data de la care dorește rezilierea.2. Rezilierea contractului poate interveni când prestatorul sau orice altă persoană implicată încalcă principiul independenței prevăzut de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. Rezilierea contractului poate interveni și prin acordul scris al părților.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.VIII. Soluționarea litigiilor1. Beneficiarul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.2. În caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor competente în domeniu.IX. Forța majoră1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.2. Derularea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica imediat cealaltă parte de producerea acesteia și de a lua măsurile legale în vederea limitării consecințelor.X. Alte clauzeContractul va fi interpretat conform legilor din România.Prezentul contract s-a încheiat în ........ exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar și câte un exemplar pentru fiecare Prestator.
  Prestator,
  ............................
  Beneficiar,
  ............................
   +  Anexa nr. 5la metodologie
  CONTRACT-CADRU
  de prestări servicii privind efectuarea auditului de siguranță rutieră
  I. Părțile contractante1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în București ....................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la............................., reprezentată prin ....................., având funcția de ................, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,și2. ............................, cu domiciliul în .........................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la .................................................., având calitatea de auditor de siguranță rutieră, posesor/posesoare al/a Atestatului de auditor de siguranță rutieră seria ASR nr. .........................., în calitate de Prestator,3. ............................, cu domiciliul în .........................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la .................................................., având calitatea de auditor de siguranță rutieră, posesor/posesoare al/a Atestatului de auditor de siguranță rutieră seria ASR nr. .........................., în calitate de Prestator,4. ...........................................................................au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind efectuarea auditului de siguranță rutieră în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. Obiectul contractuluiPrestarea de servicii privind efectuarea auditului de siguranță rutieră pentru proiectul ............................................., stadiul ..................................., având lungimea totală de ..... kmIII. Drepturile și obligațiile părților1. Drepturile Beneficiarului:– de a refuza plata sumei stabilite în cazul neîndeplinirii obligațiilor ce decurg din prezentul contract.2. Obligațiile Beneficiarului:– să pună la dispoziția auditorului/auditorilor de siguranță rutieră documentația primită de la investitorul proiectului de infrastructură rutieră.3. Drepturile Prestatorului:– de a primi de la Beneficiar documentele transmise de investitor aferente proiectului de infrastructură rutieră care face obiectul prezentului contract.4. Obligațiile Prestatorului:a) să depună la Beneficiar, în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1, un exemplar, în original, al Raportului de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului, redactat în limba română;b) să depună, în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1, un exemplar original al Raportului de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului, la investitorul proiectului de infrastructură rutieră;c) să transmită Beneficiarului o copie a dovezii privind depunerea Raportului de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului, la investitorul proiectului de infrastructură rutieră în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1;d) să întocmească Raportul de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în următoarea structură:– denumirea și stadiul proiectului, perioada de efectuare și auditorul/auditorii de siguranță rutieră;– cuprins;– scopul auditului de siguranță rutieră;– descrierea generală a proiectului;– date specifice proiectului;– descrierea detaliată a neconformităților identificate și motivarea acestora din punctul de vedere al siguranței rutiere;– secțiune distinctă privind tratarea nevoilor utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor;– în cazul identificării unor deficiențe se întocmește un capitol distinct care cuprinde centralizarea deficiențelor însoțite de setul de măsuri de remediere aferente;– opis cu planurile, documentele, standardele și formularele utilizate;e) să asigure deplină confidențialitate cu privire la datele și informațiile la care a avut acces în cursul efectuării auditului de siguranță rutieră;f) să nu implice în efectuarea auditului de siguranță rutieră persoane care nu respectă condițiile de independență prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) să notifice Beneficiarului orice modificare intervenită cu privire la datele și informațiile completate în declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de independență cu ocazia încheierii prezentului contract;h) să restituie suma care reprezintă contravaloarea prestației serviciului în cazul în care Raportul de audit de siguranță rutieră a fost elaborat fără respectarea condițiilor de independență prevăzute în Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) să returneze Beneficiarului documentele primite pentru efectuarea auditului de siguranță rutieră, odată cu predarea Raportului de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului;j) să răspundă pentru conținutul/corectitudinea datelor menționate în cuprinsul Raportului de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului;k) să depună la data încheierii prezentului contract declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de independență prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Durata contractului1. Durata contractului este de 45 de zile de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în cazul stadiilor studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic și detaliile de execuție și imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic, respectiv 30 de zile în cazul stadiului anterior recepției la terminarea lucrărilor la drumul public.2. În intervalul de timp prevăzut la punctul anterior, Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului Raportul de audit de siguranță rutieră, corespunzător stadiului, însoțit de dovada depunerii acestuia la investitor.3. Prestatorul va depune la investitorul proiectului de infrastructură rutieră un exemplar original al Raportului de audit de siguranță rutieră, pe capitole, corespunzător stadiului, fără a depăși durata prevăzută la pct. 1.V. Valoarea contractului1. Valoarea contractului este de (în cifre și litere) .................... lei, inclusiv T.V.A., și va fi plătită de Beneficiar în contul indicat de Prestator la cap. I din prezentul contract, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii fiscale.2. Valoarea contractului este calculată astfel:a) valoarea contractului pentru un sector de drum = nr. km x tarif onorariu/km x procent stadiu = ... lei;b) valoarea contractului pentru o intersecție = tarif onorariu/buc. pentru intersecție x procent stadiu = ....... lei;c) valoarea contractului pentru un nod rutier = tarif onorariu/buc. pentru nod rutier x procent stadiu = ... lei;d) valoarea contractului pentru un/o pasaj denivelat/pod/viaduct/pasarelă pietonală = tarif onorariu/buc. pentru pasaj denivelat/pod/viaduct/pasarelă pietonală x procent stadiu = ..... lei;e) valoarea contractului pentru spațiu de servicii/parcare = tarif onorariu/buc. pentru spațiu de servicii/parcare x procent stadiu = ......... lei.VI. Aplicarea penalităților de întârziere1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îndeplinește una dintre obligațiile prevăzute la cap. III pct. 4, Beneficiarul are dreptul de a deduce din onorariul Prestatorului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.2. În cazul în care Beneficiarul nu își onorează obligațiile prevăzute la cap. V pct. 1, atunci acestuia îi revine obligația să plătească, ca penalități, o sumă echivalenta cu 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.VII. Rezilierea contractului1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părțile contractante dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese, cu condiția notificării acestui lucru celeilalte părți cu cel puțin 5 zile înainte de data de la care dorește rezilierea.2. Rezilierea contractului poate interveni și când Prestatorul sau orice altă persoană implicată încalcă principiul independenței prevăzut de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. Rezilierea contractului poate interveni și prin acordul scris al părților.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.VIII. Soluționarea litigiilor1. Beneficiarul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.2. În caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor competente în domeniu.IX. Forța majoră1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.2. Derularea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica imediat cealaltă parte de producerea acesteia și de a lua măsurile legale în vederea limitării consecințelor.X. Alte clauzeContractul va fi interpretat conform legilor din România.Prezentul contract s-a încheiat în ........ exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar și câte un exemplar pentru fiecare Prestator.
  Beneficiar,
  ........................
  Prestator,
  ........................
   +  Anexa nr. 6la metodologie
  CONTRACT-CADRU
  de prestări servicii privind efectuarea inspecției de siguranță rutieră periodică
  I. Părțile contractante1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în București ....................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la ............................., reprezentată prin ....................., având funcția de ................, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,și2. ............................, cu domiciliul în .........................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la .................................................., având calitatea de auditor de siguranță rutieră, posesor/posesoare al/a Atestatului de auditor de siguranță rutieră seria ASR nr. .........................., în calitate de Prestator,3. ............................, cu domiciliul în .........................................., cod fiscal ..................., având contul nr. ....................., deschis la .................................................., având calitatea de auditor de siguranță rutieră, posesor/posesoare al/a Atestatului de auditor de siguranță rutieră seria ASR nr. .........................., în calitate de Prestator,4. ..........................................................................................................................................................................................au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind realizarea inspecției de siguranță rutieră periodică în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. Obiectul contractuluiPrestarea de servicii privind efectuarea inspecției de siguranță rutieră periodică pentru sectorul de drum public ..................., având lungimea totală de .................. kmIII. Drepturile și obligațiile părților1. Drepturile Beneficiarului:– de a refuza plata sumei stabilite în cazul neîndeplinirii obligațiilor ce decurg din prezentul contract.2. Obligațiile Beneficiarului:– să pună la dispoziția auditorului/auditorilor de siguranță rutieră documentația primită de la administratorul drumului public supus inspecției de siguranță rutieră periodică.3. Drepturile Prestatorului:– de a primi de la Beneficiar documentele transmise de administrator aferente drumului public care face obiectul prezentului contract.4. Obligațiile Prestatorului:a) să depună la Beneficiar, în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1, un exemplar, în original, al Raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică, redactat în limba română;b) să depună, în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1, un exemplar original al Raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică la administratorul drumului public supus inspecției;c) să transmită la Beneficiar o copie a dovezii privind depunerea Raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică la administratorul drumului public supus inspecției în termenul prevăzut la cap. IV pct. 1;d) să întocmească Raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică, cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la metodologie;e) să asigure deplină confidențialitate cu privire la datele și informațiile la care a avut acces în cursul realizării inspecției de siguranță rutieră periodică;f) să nu implice în realizarea inspecției de siguranță rutieră periodică persoane care nu respectă condițiile de independență prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) să restituie suma care reprezintă contravaloarea prestației serviciului în cazul în care Raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică a fost realizat fără respectarea condițiilor de independență prevăzute în Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) să notifice Beneficiarului orice modificare intervenită cu privire la datele și informațiile completate în declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de independență cu ocazia încheierii prezentului contract;i) să returneze Beneficiarului documentele primite pentru realizarea inspecției de siguranță rutieră periodică, odată cu predarea Raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică;j) să răspundă pentru conținutul/corectitudinea datelor menționate în cuprinsul Raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică;k) să transmită Beneficiarului, în format digital, capturile foto și înregistrările video aferente ambelor sensuri de circulație, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, pentru tronsonul de drum inspectat. Rezoluția înregistrărilor video trebuie să fie de minimum 1080 pixeli și la un unghi de minimum 140 grade;l) să depună la data încheierii prezentului contract declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de independență prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Durata contractului1. Durata contractului este de 45 de zile de la data comunicării contractului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.2. În intervalul de timp prevăzut la punctul anterior, Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului Raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică însoțit de dovada depunerii acestuia la administratorul drumului public.3. Prestatorul va depune la administratorul drumului public care face obiectul prezentului contract un exemplar original al Raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică fără a depăși durata prevăzută la pct. 1.V. Valoarea contractului1. Valoarea contractului este de (în cifre și litere) ..............lei, inclusiv T.V.A., și va fi plătită de Beneficiar în contul indicat de Prestator la cap. I din prezentul contract, în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea facturii fiscale la Beneficiar.2. Valoarea contractului pentru un sector de drum este calculată astfel: nr. km x tarif onorariu/km = .................... lei.VI. Aplicarea penalităților de întârziere1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îndeplinește una dintre obligațiile prevăzute la cap. III pct. 4, Beneficiarul are dreptul de a deduce din onorariul Prestatorului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.2. În cazul în care Beneficiarul nu își onorează obligațiile prevăzute la cap. V pct. 1, atunci acestuia îi revine obligația să plătească, ca penalități, o sumă echivalenta cu 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.VII. Rezilierea contractului1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părțile contractante dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese, cu condiția notificării acestui lucru celeilalte părți cu cel puțin 5 zile înainte de data de la care dorește rezilierea.2. Rezilierea contractului poate interveni și când Prestatorul sau orice altă persoană implicată încalcă principiul independenței prevăzut de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. Rezilierea contractului poate interveni și prin acordul scris al părților.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.VIII. Soluționarea litigiilor1. Beneficiarul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.2. În caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor competente în domeniu.IX. Forța majoră1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.2. Derularea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica imediat cealaltă parte de producerea acesteia și de a lua măsurile legale în vederea limitării consecințelor.X. Alte clauzeContractul va fi interpretat conform legilor din România.Prezentul contract s-a încheiat în ....... exemplare, din care un exemplar pentru Beneficiar și câte un exemplar pentru fiecare Prestator.
  Beneficiar,
  ...............................
  Prestator,
  .................................
   +  Anexa nr. 7la metodologie
  RAPORT
  de inspecție de siguranță rutieră periodică - tip
  1. Denumirea sectorului de drum inspectat: lungime sector de drum - poziții kilometrice2. Auditorul/Auditorii de siguranță rutieră desemnat/desemnați pentru inspecția de siguranță rutieră periodică3. Cuprinsul raportului4. Descrierea generală a sectorului de drum inspectat/denumirea administratorului drumului• Categoria și clasa drumului• Numărul și lățimea benzilor pe sens• Traficul mediu zilnic anual (MZA)• Funcția drumului5. Descrierea neconformităților, cu indicarea acestora prin intermediul capturilor foto, cu precizarea pozițiilor kilometrice și coordonatelor GPS în format Stereo. 70, structurate pe cele 7 capitole, după cum urmează:5.1. Secțiune transversală (zona mediană, acostamente, suprafață carosabilă a drumului, șanțuri și rigole pentru drenajul apelor)5.2. Secțiune longitudinală (vizibilitate)5.3. Intersecții (tip, vizibilitate, marcaje specifice benzi de viraj/inele giratorii, semaforizări)5.4. Spații servicii (vizibilitate acces)5.5. Utilizatori vulnerabili (piste de bicicliști, treceri de pietoni, stații de transport în comun)5.6. Semnalizare, marcaje, iluminat public (semnalizare verticală și orizontală, iluminat)5.7. Marginea drumului, sisteme de siguranță pasivă (parapeți)6. Anexa cu planul de remediere, care cuprinde centralizarea deficiențelor însoțite de setul de dispoziții realizate prin lucrări de întreținere, cu termenele de execuție aferente7. Numele și semnătura auditorului/auditorilor de siguranță rutieră
  ------