PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2022de distribuire a sumelor reprezentând redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 9 decembrie 2022    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.158 din 24 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1182 din 9 decembrie 2022.
    1. Obiectul prezentei proceduri îl constituie modalitatea de distribuire a sumelor de bani declarate și datorate până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, denumită în continuare hotărâre, și stinse atât anterior, cât și ulterior acestei date, care se virează bugetelor locale, reprezentând:a) redevențele obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, prevăzute de art. 307 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;b) redevențele obținute prin concesionare din activități de exploatare a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase și a resurselor la suprafață ale statului, prevăzute de art. 45^1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.2. Distribuirea sumelor prevăzute la pct. 1 se efectuează astfel:a) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din anexa la hotărâre, pentru redevențele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) din anexa la același act normativ, declarate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și până la data intrării în vigoare a hotărârii;b) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din anexa la hotărâre, pentru redevențele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-j) din anexa la același act normativ, declarate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și până la data intrării în vigoare a art. 45^1 din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;c) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexa la hotărâre, pentru redevențele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-j) din anexa la același act normativ, declarate începând cu data intrării în vigoare a art. 45^1 din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și până la data intrării în vigoare a hotărârii;d) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexa la hotărâre, pentru redevențele aferente apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, declarate începând cu data intrării în vigoare a art. 45^1 din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și până la data intrării în vigoare a hotărârii.3. În vederea distribuirii sumelor prevăzute la pct. 1, concesionarii depun la organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor bugetare datorate de aceștia un borderou de distribuire a redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase care se virează la bugetele locale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Borderoul se completează de către concesionari cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.4. După prelucrarea în sistem centralizat a datelor și informațiilor din borderoul prevăzut la pct. 3, depus de concesionari, și după verificarea încasării efective a sumelor declarate cu titlu de redevențe miniere și redevențe obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, organele fiscale întocmesc situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. 5. Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se transmite de către organele fiscale competente, în format electronic, unităților teritoriale ale trezoreriei statului până cel târziu la data de 20 a lunii următoare depunerii borderourilor.6. După primirea situațiilor centralizate potrivit pct. 5, unitățile teritoriale ale trezoreriei statului procedează la virarea sumelor cuvenite fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale din conturile de venituri ale bugetului de stat înscrise în coloana 2, codificate cu codul de identificare fiscală 8609468, în conturile de venituri ale bugetelor locale înscrise în coloana 3, codificate cu codurile de identificare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, respectiv în contul 21.A.30.05.01 „Redevențe miniere“ sau în contul 21.A.30.05.05 „Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă“, după caz. ----