ORDIN nr. 4.158 din 24 noiembrie 2022privind aprobarea Procedurii de distribuire a sumelor reprezentând redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 9 decembrie 2022  În temeiul art. 8 alin. (3) din procedura prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de distribuire a sumelor reprezentând redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului „Borderou de distribuire a redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase care se virează la bugetele locale“, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul și conținutul formularului „Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale“, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 24 noiembrie 2022.Nr. 4.158.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde distribuire a sumelor reprezentând redevența obținută prin concesionaredin activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase  +  Anexa nr. 2DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Codul de identificare fiscală ......................................................Denumirea ................................................................................Domiciliul fiscal .........................................................................Telefon .................................... E-mail .....................................
  BORDEROU
  de distribuire a redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare
  a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
  care se virează la bugetele locale Nr. .........../data .................
  Nr. crt.Denumirea redevențeiPerioada de raportare lună/trimestru/anSuma redevenței de distribuit (lei)Denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale (județ, municipiu, oraș, comună, sector)Codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritorialeSuma (lei)
  0123456
  1.Redevențe miniereJudeț 1
  Județ 2
  Județ ... etc.
  Localitatea 1
  Localitatea 2
  Localitatea .... etc.
  2.Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolăJudeț 1
  Județ 2
  Județ ... etc.
  Localitatea 1
  Localitatea 2
  Localitatea .... etc.
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest borderou sunt corecte și complete.Fără zecimale la coloanele 3 și 6.Numele și prenumele: SemnăturaFuncția/Calitatea:
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL FINANȚELOR Agenția Națională de Administrare FiscalăDirecția ………………………………..Administrația …………………………. Nr. ………………./…………………...
  SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
  a sumelor care urmează a fi virate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
  Nr. crt.Denumirea redevențeiSimbolul contului din care se virează suma cuvenită bugetelor localeSimbolul contului în care se virează suma cuvenită bugetelor localeDenumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale (județ, municipiu, oraș, comună, sector)Codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritorialeCota redevenței cuvenită bugetelor locale(%)Suma(lei)
  01234567
  1.Redevențe miniere20.A.30.05.0121.A.30.05.01Județ 1
  Județ 2
  Județ ... etc.
  Localitatea 1
  Localitatea 2
  Localitatea .... etc.
  2.Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă20.A.30.05.0521.A.30.05.05Județ 1
  Județ 2
  Județ ... etc.
  Localitatea 1
  Localitatea 2
  Localitatea .... etc.
  Conducătorul organului fiscal,Numele și prenumele: .........................Semnătura: .........................
  ----