DECIZIA nr. 379 din 5 iulie 2022referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 9 decembrie 2022  Marian Enache- președinte
  Mihaela Ciochină- judecător
  Cristian Deliorga- judecător
  Dimitrie-Bogdan Licu- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Patricia-Marilena Ionea- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Excepția a fost ridicată de Sindicatul Administrației Publice „Forța Legii“ din Craiova, în numele și pentru membrii BertaMaria Fătul, Adrian-Ioan Grigor, Sorin Lupu, Emilia Pop și Laura-Claudia Rădulescu, în Dosarul nr. 6.947/63/2018 al Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.128D/2019.2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.3. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele Curții Constituționale nr. 1.131D/2019, nr. 2.035D/2019 și nr. 2.408D/2019, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010. Excepția a fost ridicată de Sindicatul Administrației Publice „Forța Legii“ din Craiova în numele și pentru membrii Anamaria-Ancuța Grad, Ioana-Cerasella-Aura Isac, Mariana Jonas, Ioan-Doru LupeiCostin și Georgeta Lupșanschi (Pop) în Dosarul nr. 5.789/63/2018 al Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în numele și pentru membrii Ștefan Anton Bob, Lia Doina Bilț, Dorin Marcel Benea, Vasile Cheța și Mircea Florinel Cuc în Dosarul nr. 6.949/63/2018 al Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în numele și pentru membrii Felicia CostinBobb și Tudor-Bogdan Apan în Dosarul nr. 1.602/63/2019 al Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.5. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.131D/2019, nr. 2.035D/2019 și nr. 2.408D/2019 la Dosarul nr. 1.128D/2019, care a fost primul înregistrat.6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale, pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, apreciind că dispozițiile de lege criticate nu sunt aplicabile în situația funcționarilor publici reprezentați în cauză de Sindicatul Administrației Publice „Forța Legii“ din Craiova, care a invocat excepția.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:7. Prin încheierile din 20 martie 2019, pronunțate în dosarele nr. 6.947/63/2018 și nr. 5.789/63/2018, Încheierea din 15 mai 2019, pronunțată în Dosarul nr. 6.949/63/2018, și Încheierea din 4 septembrie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 1.602/63/2019, Tribunalul Maramureș - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Excepția a fost ridicată de Sindicatul Administrației Publice „Forța Legii“ din Craiova în numele și pentru membrii săi Berta-Maria Fătul și alții, AnamariaAncuța Grad și alții, Ștefan Anton Bob și alții, respectiv Felicia Costin-Bobb și Tudor-Bogdan Apan în cauze având ca obiect cereri privind acordarea sporului pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% aplicat la salariul de bază lunar începând cu data de 1 ianuarie 2011.8. În motivarea excepției de neconstituționalitate Sindicatul Administrației Publice „Forța Legii“ din Craiova arată că dispozițiile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 sunt neconstituționale, întrucât permit puterii executive să reglementeze printr-un act infralegal, respectiv o hotărâre a Guvernului, în domeniul rezervat legii organice.9. Tribunalul Maramureș - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal apreciază că art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 nu intră în conflict cu normele constituționale.10. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, potrivit cărora „Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională sau autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate“.14. Curtea reține că dispozițiile Legii-cadru nr. 284/2010 au fost abrogate prin art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017. Cu toate acestea, având în vedere cele reținute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, cu privire la interpretarea sintagmei „în vigoare“ din cuprinsul dispozițiilor art. 29 alin. (1) și ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, Curtea va reține ca obiect al excepției de neconstituționalitate dispozițiile de lege cu care a fost sesizată.15. În motivarea excepției de neconstituționalitate nu sunt indicate prevederile constituționale pretins a fi încălcate. Din motivarea excepției, care vizează competența Guvernului de a reglementa într-un domeniu rezervat legii organice, Curtea apreciază însă că aceasta are în vedere principiul separației puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituție.16. Examinând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, Curtea reține că acestea prevăd că locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII la lege, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament. Însă un astfel de regulament nu a fost adoptat, iar aplicarea dispozițiilor art. 21 a fost amânată succesiv, prin legile anuale de salarizare, până în ianuarie 2018 - prin art. II art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, prin art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012, prin art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, prin art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 și prin art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015. De asemenea, prin art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 3 aprilie 2017, s-a stabilit că prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, iar art. 3 alin. (2) din același act normativ a statuat că „(2) Prin excepție de la alin. (1), prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aplică de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal plătit din fonduri publice prevăzute în anexele nr. 2 și 2^1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare“. Anexele nr. 2 și 2^1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se referă la familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ“. Or, membrii Sindicatului Administrației Publice „Forța Legii“ din Craiova reprezentați în prezenta cauză - funcționari publici de execuție în cadrul Casei Județene de Pensii Maramureș - nu fac parte din aceste categorii de personal plătit din fonduri publice. Astfel, potrivit art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 9 martie 2012, Casa Națională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale, având în subordine case județene de pensii și Casa de Pensii a Municipiului București, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică. Potrivit art. 6 din același statut, „Personalul CNPP și al caselor teritoriale de pensii este constituit din funcționari publici, precum și din salariați încadrați pe bază de contract individual de muncă“, iar „Salarizarea personalului CNPP și al caselor teritoriale de pensii se face conform reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice“. Salarizarea personalului din familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație“ este prevăzută în anexa nr. I la Legea-cadru nr. 284/2010, pe când salarizarea personalului din familiile ocupaționale de funcții bugetare „Învățământ“ și „Sănătate“ este prevăzută în anexele nr. II și nr. III la aceeași lege.17. Legea-cadru nr. 284/2010 a fost abrogată prin art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, care, potrivit dispozițiilor art. 43, a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2017. Astfel, dispozițiile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 nu au fost niciodată aplicabile funcționarilor publici reprezentați în cauză de Sindicatul Administrației Publice „Forța Legii“ din Craiova.18. În consecință, având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea decide asupra excepțiilor privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 este inadmisibilă, urmând a fi respinsă ca atare.19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, excepție ridicată de Sindicatul Administrației Publice „Forța Legii“ din Craiova, în numele și pentru membrii Berta-Maria Fătul, Adrian-Ioan Grigor, Sorin Lupu, Emilia Pop și Laura-Claudia Rădulescu, în numele și pentru membrii Anamaria-Ancuța Grad, Ioana-Cerasella-Aura Isac, Mariana Jonas, Ioan-Doru Lupei-Costin și Georgeta Lupșanschi (Pop), în numele și pentru membrii Ștefan Anton Bob, Lia Doina Bilț, Dorin Marcel Benea, Vasile Cheța și Mircea Florinel Cuc, respectiv în numele și pentru membrii Felicia Costin-Bobb și Tudor-Bogdan Apan, în dosarele nr. 6.947/63/2018, nr. 5.789/63/2018, nr. 6.949/63/2018 și nr. 1.602/63/2019 ale Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 5 iulie 2022.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  MARIAN ENACHE
  Magistrat-asistent,
  Patricia-Marilena Ionea
  ----