ORDIN nr. 2.034 din 18 noiembrie 2022privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 9 decembrie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 88 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 743.270 din 18.11.2022,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 și 1056 bis din 4 noiembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.3. La anexa nr. 10 „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale (700)“, capitolul IV „Alte date privind contribuabilul“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.4. La anexa nr. 10, Instrucțiunile de completare a formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale“ se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Capitolul IV „Alte date privind contribuabilul“ se modifică și va avea următorul cuprins:IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL1. Rubrica «Contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare» se completează cu informații privind organizarea și conducerea contabilității contribuabilului, numai în cazul în care contribuabilul alege din lista drop-down «Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010)».Se marchează cu «X» caseta corespunzătoare, după caz.Datele de identificare ale persoanei care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se completează astfel:Coloana «Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România» se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Coloana «Cod de identificare fiscală (CIF/CNP)» se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice.Coloana «Număr contract» se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.Coloana «Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității» se completează cu data încheierii contractului.Coloanele «Dată început contract» și «Dată sfârșit contract» se completează cu data începerii contractului și, respectiv, cu data de sfârșit a contractului.Coloana «Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului» se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.2. Rubrica «Contribuție la Fondul de Tranziție Energetică»Se marchează cu «X» de către contribuabilii care au obligația de a plăti contribuția la Fondul de Tranziție Energetică potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.b) La capitolul V „Date privind secțiunile completate“, la secțiunea B „Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA“, subsecțiunea VII „Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal“, paragraful referitor la rândul 1.28 se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 1.28 se marchează cu «X» de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 18 noiembrie 2022.Nr. 2.034.  +  Anexa nr. 1** Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.699/2021)
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (015) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/
  Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România“
   +  Depunerea declarațieiDeclarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România, denumită în continuare declarație, se completează și se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii nerezidenți, alții decât persoanele fizice, care nu au sediu permanent în România, dar care au obligații fiscale, potrivit legilor speciale.Declarația se completează și se depune și de către contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispozițiilor art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal, sau prin reprezentant fiscal.ATENȚIE!Declarația nu se completează de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.Declarația se depune direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/instituția de credit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Declarația transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informațiilor cuprinse în declarație, în formatele PDF, JPEG sau TIFF.Organul fiscal competent este:1. administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, pentru următoarele categorii de contribuabili nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent:a) persoanele impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România;b) contribuabilii nerezidenți care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuțiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuții sociale, pentru salariații lor care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România și au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România;c) persoanele juridice nerezidente care datorează taxe potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc;d) persoanele juridice nerezidente care au obligația de a plăti impozit pe profit potrivit art. 38 din Codul fiscal sau pot opta pentru regularizarea impozitului pe profit, potrivit art. 225 și 227 din Codul fiscal;e) reprezentanțele persoanelor juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii, care au sediul în municipiul București;2. administrația județeană a finanțelor publice în a cărei rază teritorială își au sediul reprezentanțele persoanelor juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii;3. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, pentru contribuabilii care au obligația sau optează să își desemneze, potrivit legii, un împuternicit, cu excepția contribuabililor prevăzuți la pct. 1 și 2;4. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari și mijlocii, pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final sau cu opțiune de regularizare;5. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul instituției de credit/sucursalei instituției de credit, pentru contribuabilii care se înregistrează fiscal odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori;6. organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat reprezentantul fiscal, în situația în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de TVA, în România, prin reprezentant fiscal;7. organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale, în situația în care contribuabilul/plătitorul nu are domiciliu fiscal în România, cu excepția contribuabililor prevăzuți la pct. 1-6.  +  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEIRândul 1, 2 și 3Se marchează cu „X“, după caz.ATENȚIE!În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate, cu excepția declarației de mențiuni depuse în vederea modificării datelor declarate anterior la capitolul VIII „DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE“, unde se completează numai secțiunea/secțiunile care se modifică.Rândul 1.1. Optez pentru comunicarea electronică a informațiilor din certificatul de înregistrare fiscalăSe marchează cu „X“ în situația în care contribuabilul optează pentru comunicarea prin mijloace electronice a informațiilor din certificatul de înregistrare fiscală. În acest caz, certificatul de înregistrare fiscală se păstrează de organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea inițială.ATENȚIE!În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/ plătitor de venit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.ATENȚIE!În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit cu ocazia înregistrării. În prima căsuță se înscrie prefixul RO.Rândul 2. DenumireSe completează denumirea contribuabilului din țara de rezidență.Rândul 3. Forma juridicăSe completează forma juridică a contribuabilului din țara de rezidență.Rândul 4. Data înființării (zz/ll/aaaa)Se completează cu cifre arabe, în format zi/lună/an, data la care s-a înființat contribuabilul în țara de rezidență.III. DATE PRIVIND ADRESA SEDIULUI SOCIAL DIN ȚARA DE REZIDENȚĂSe completează cu datele privind adresa sediului social din țara de rezidență a contribuabilului.IV. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA UNDE POT FI EXAMINATE EVIDENȚELE ȘI DOCUMENTELESe completează cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate evidențele și documentele ce trebuie păstrate conform prevederilor Codului fiscal.V. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA PENTRU CORESPONDENȚĂ (OPȚIONAL)Se completează cu datele privind adresa din România la care contribuabilul dorește să primească corespondența cu organul fiscal, în cazul în care acestea diferă de datele privind adresa din România unde pot fi examinate evidențele și documentele de la cap. IV.VI. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABILRândul 1. Denumirea instituției bancare din România la care contribuabilul și-a deschis contSe completează cu denumirea instituției bancare din România la care contribuabilul și-a deschis cont.Rândul 2. Codul IBAN al contuluiSe completează cu codul IBAN al contului deschis la instituția bancară din România.Rândul 3. Înregistrare într-un alt stat membru U.E.Se marchează cu „X“ în cazul în care afirmația este adevărată și se completează atât rândul 5 „Țara“, cât și rândul 6 „Codul de identificare fiscală“ cu codul atribuit în statul unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.Rândul 4. Nu există înregistrare într-un alt stat membru U.E.Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul nu este înregistrat într-un alt stat membru UE.Rândul 7. ReprezentanțăSe marchează cu „X“ de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine înființată în România.Rândul 7.1 Numărul și data autorizației de funcționareSe completează cu numărul și data autorizației de funcționare a reprezentanței în România.Rândul 7.2 Numărul și data documentului care atestă retragerea autorizației/desființarea reprezentanțeiSe completează cu numărul și data documentului care să ateste retragerea autorizației/desființarea reprezentanței în România.Rândul 8. Alte subunitățiSe marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul are alte subunități.Rândul 9. Obligații fiscale potrivit art. 38 din Codul fiscal sau opțiune de regularizare a impozitului pe profit potrivit art. 225 și 227 din Codul fiscalSe marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul nu are sediu permanent în România și:– are obligația de a plăti impozit pe profit pentru transferul proprietăților imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea sau cedarea folosinței proprietății sau a oricăror drepturi legate de această proprietate imobiliară, pentru vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sau pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea/cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale (potrivit art. 38 din Codul fiscal);– optează pentru regularizarea impozitului pe profit potrivit art. 225 și 227 din Codul fiscal.ATENȚIE!Marcarea rândului 9 nu reprezintă și înregistrarea ca plătitor de impozit pe profit. În vederea înregistrării ca plătitor de impozit pe profit se va marca și rândul 1 „Impozit pe profit“ din secțiunea B „DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE DATORATE“ a capitolului VIII „DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE“.Rândul 10. Contribuție la Fondul de Tranziție EnergeticăSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care nu au sediu permanent în România și care au obligația de a plăti contribuția la Fondul de Tranziție Energetică potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.VII. REPREZENTARE PRIN:Se marchează cu „X“, în cazul în care, în relația cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit/instituție de credit.În casetele „Nr. document“ și „Dată document (zz/ll/aaaa)“ se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, numărul și data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.În situația în care declarația se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii nerezidenți, alții decât persoanele fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calității de plătitor de venit cu regim de reținere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.În situația în care declarația se depune de către instituția de credit, conform art. 83 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, aceasta va prezenta organului fiscal documentul doveditor din care rezultă raportul dintre instituția de credit și contribuabilul nerezident.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului/ reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit/ instituției de credit.Caseta „Țara“ se completează dacă s-a marcat cu „X“ căsuța „Reprezentant legal“.VIII. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE  +  Secțiunea A - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA  +  Subsecțiunea I - Înregistrarea în scopuri de TVASe marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită fie înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) sau art. 316 alin. (6), după caz, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 1.1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul, conform legislației în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal și nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligația să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operațiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum și pentru vânzările la distanță realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.Rândul 1.2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligația, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă ori înainte de efectuarea vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță conform art. 266 alin. (1) pct. 35 din Codul fiscal, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România și pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile sau alte documente în baza cărora urmează să efectueze livrări și/sau achiziții intracomunitare care au locul în România.Rândul 1.3. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.Rândul 1.4. Se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.Rândul 1.5. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.  +  Subsecțiunea II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscaleRândul 1.6. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România se marchează cu „X“ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.Se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri.De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.Rândul 1.7. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent se marchează cu „X“ de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Persoanele impozabile aflate în această situație marchează cu „X“ și rândul 1.7.2.Rândul 1.7.1. se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.Prin marcarea cu „X“ a rândului 1.7, persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.  +  Subsecțiunea III - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscalSe marchează cu „X“, în mod corespunzător, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și h) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.Se marchează cu „X“ în căsuța corespunzătoare, astfel:Rândul 1.8. se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii.Rândul 1.9. se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situații.Rândul 1.10 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.11 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidențiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operațiune realizată, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.12 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.Rândul 1.13. Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispozițiilor art. 322 din Codul fiscal.Rândul 1.14. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal.Prin completarea acestei subsecțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că urmează să desfășoară activități economice.  +  Subsecțiunea IV - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVASe marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.Rândul 1.15. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.Rândul 1.16. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.Rândul 1.17. Se marchează cu „X“ în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv.Rândul 1.18. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele, comenzile sau alte documente din care rezultă că:1. urmează să realizeze în România operațiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal;și/sau2. urmează să desfășoare operațiuni scutite cu drept de deducere, cu excepția serviciilor de transport și a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-f), h)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) și art. 296 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opțională.Documentele se prezintă în copie și în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum și copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile.  +  Secțiunea B - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorateRândul 1. Impozit pe profitSe marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care au obligația să declare acest impozit.Rândul 1.1 se marchează cu „X“ în cazul luării în evidență și se va înscrie data începând cu care se dorește luarea în evidență.Rândul 1.2 se marchează cu „X“ în situația în care contribuabilul solicită scoaterea din evidență pentru acest impozit și se va înscrie data începând cu care se dorește scoaterea din evidență. Acest câmp se poate marca dacă s-a marcat cu „X“ căsuța „Declarație de mențiuni“ a capitolului I.Rândul 1.3.1 se marchează cu „X“.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secțiunea C - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestoraRândul 1. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilorSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.Rândurile 1.1 și 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 2. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 4.1. și 4.2. se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secțiunea D - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venitRândul 1. Impozit pe venit și contribuții sociale, cu regim de reținere la sursăSe marchează cu „X“ de plătitorii care au obligația de reținere la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale potrivit Codului fiscal, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă.Rândul 1.1 Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ rândul 1.1.1.Rândul 1.2 Impozit pe venitSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.2.1 și 1.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.3. Contribuție de asigurări socialeSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.3.1 și 1.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătateSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.4.1 și 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secțiunea E - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorateRândul 1. AccizeSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.Rândurile 1.1 și 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 2. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de norocSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3. Impozit pe reprezentanțăSe marchează cu „X“, de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine înființată în România, potrivit legii, și care are obligația de a plăti impozitul pe reprezentanță, conform prevederilor Codului fiscal.Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.IX. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUIRândul 1. Radierea înregistrării fiscaleSe marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.ATENȚIE!Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.În cazul depunerii declarației de radiere prin mijloace electronice de transmitere la distanță, actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal se va anexa în format electronic, iar certificatul de înregistrare fiscală va fi transmis organului fiscal competent, fie prin poștă, cu confirmare de primire, fie prin depunerea la organul fiscal competent, în vederea anulării acestuia.
   +  Anexa nr. 2** Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.699/2021)
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (030) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/
  Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal“
   +  Depunerea declarațieiDeclarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale, ca urmare a atribuirii codului numeric personal, potrivit legii.Declarația se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/ curator fiscal/plătitor de venit/instituție de credit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poștă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Declarația transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informațiilor cuprinse în declarație, în formatele PDF, JPEG sau TIFF.Organul fiscal competent este:1. administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, pentru următoarele categorii de contribuabili nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent:a) persoanele impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România;b) contribuabilii nerezidenți care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuțiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuții sociale, pentru salariații lor care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România și au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România;c) persoane fizice nerezidente care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;d) persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care obțin venituri din activități independente din România, respectiv persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care obțin venituri din România în calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitățile artistice și sportive, și care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau 227 din Codul fiscal;2. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, pentru contribuabilii care au obligația sau optează să își desemneze un împuternicit sau pentru care se numește curator fiscal, potrivit legii, cu excepția contribuabililor prevăzuți la pct. 1;3. organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal, pentru contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;4. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari și mijlocii, pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final sau cu opțiune de regularizare;5. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul instituției de credit/sucursalei instituției de credit, pentru contribuabilii care se înregistrează fiscal odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori;6. organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale, în situația în care contribuabilul/plătitorul nu are domiciliu fiscal în România, cu excepția contribuabililor prevăzuți la pct. 1-5.  +  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEIRândurile 1, 2 și 3Se marchează cu „X“, după caz.ATENȚIE!În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate, cu excepția declarației de mențiuni depuse în vederea modificării datelor declarate anterior la capitolul VI „DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE“, unde se completează numai secțiunea/ secțiunile care se modifică.Rândul 1.1. Optez pentru comunicarea electronică a informațiilor din certificatul de înregistrare fiscală.Se marchează cu „X“ în situația în care contribuabilul optează pentru comunicarea prin mijloace electronice a informațiilor din certificatul de înregistrare fiscală. În acest caz, certificatul de înregistrare fiscală se păstrează de organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea inițială.ATENȚIE!În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă, respectiv numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent cu ocazia înregistrării fiscale.Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVASe completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.ATENȚIE!În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului pe care îl reprezintă.Rândul 2. Nume și prenumeSe completează cu numele și prenumele contribuabilului.Rândul 3. Data nașteriiSe completează cu ziua, luna și anul nașterii contribuabilului.Rândul 4. Locul nașteriiSe completează cu localitatea și țara în care s-a născut contribuabilul.Rândul 5. SexulSe completează cu sexul contribuabilului.Rândul 6. Domiciliul actualSe completează cu adresa domiciliului contribuabilului care se înregistrează, respectiv cu adresa din străinătate.ATENȚIE!În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentantul fiscal/plătitorul de venit/curatorul fiscal al contribuabilului, se va trece domiciliul contribuabilului pe care îl reprezintă.Rândul 7. Act de identitateSe completează tipul actului de identitate (conform pașaportului, cardului de identitate oficial sau oricărui alt document doveditor de identitate), precum și seria, numărul, emitentul, data la care a fost emis actul de identitate și data (zz/ll/aaaa) până la care este valabil.Rândul 8. Cod de identificare fiscală din țara de rezidențăSe completează cu codul de identificare fiscală al persoanei din țara de rezidență.Rândul 9. Se marchează cu „X“ în funcție de situația persoanei fizice care se înregistrează.III. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA UNDE POT FI EXAMINATE EVIDENȚELE ȘI DOCUMENTELESe completează cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate evidențele și documentele ce trebuie păstrate conform prevederilor Codului fiscal.IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂRândul 1. Drepturi de proprietate intelectualăSe marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit legii.Rândul 2. AngajatorSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care au calitatea de angajator.Rândul 3. Transferul titlurilor de valoareSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate.Rândul 4. Venituri din activități independente din România, potrivit art. 226 sau 227 din Codul fiscalSe marchează cu „X“ de către contribuabilii rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care obțin venituri din activități independente din România, respectiv contribuabilii rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care obțin venituri din România în calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitățile artistice și sportive, și care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau 227 din Codul fiscal.Rândul 5. Contribuție la Fondul de Tranziție EnergeticăSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care nu au sediu permanent în România și care au obligația de a plăti contribuția la Fondul de Tranziție Energetică potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 6. AlteleSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea altor activități și se completează cu datele privind activitatea desfășurată.V. REPREZENTARE PRIN:Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relația cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal/instituție de credit și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal sau numărul și data hotărârii judecătorești privind numirea curatorului fiscal, după caz.În situația în care declarația se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii nerezidenți persoane fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calității de plătitor de venit cu regim de reținere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.În situația în care declarația se depune de către instituția de credit, conform art. 83 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, aceasta va prezenta organului fiscal documentul doveditor din care rezultă raportul dintre instituția de credit și contribuabilul nerezident.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului/ reprezentantului fiscal/plătitorului de venit/curatorului fiscal/ instituției de credit, după caz.VI. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE  +  Secțiunea A - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA  +  Subsecțiunea I - Înregistrarea în scopuri de TVASe marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) sau art. 316 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după caz.Rândul 1.1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul, conform legislației în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal și nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligația să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operațiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum și pentru vânzările la distanță realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.Rândul 1.2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligația, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile sau alte documente în baza cărora urmează să efectueze livrări și/sau achiziții intracomunitare care au loc în România.Rândul 1.3. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.Rândul 1.4. Se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.Rândul 1.5. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.  +  Subsecțiunea II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscaleRândul 1.6. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România se marchează cu „X“ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.Se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri.De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.Rândul 1.7. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent se marchează cu „X“ de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/ anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Persoanele impozabile aflate în această situație marchează cu „X“ și rândul 1.7.2.Rândul 1.7.1 se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.Prin marcarea cu „X“ a rândului 1.7, persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv pentru anul precedent.  +  Subsecțiunea III - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscalSe marchează cu „X“, în mod corespunzător, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și h) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.Se marchează cu „X“ în căsuța corespunzătoare, astfel:Rândul 1.8 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii.Rândul 1.9 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situații.Rândul 1.10 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.11 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidențiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operațiune realizată, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.12 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.Rândul 1.13. Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispozițiilor art. 322 din Codul fiscal.Rândul 1.14. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal.Prin completarea acestei subsecțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că urmează să desfășoare activități economice.  +  Subsecțiunea IV - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVASe marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.Rândul 1.15. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România și se completează data de la care se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA.Rândul 1.16. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei și se completează data de la care se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA.Rândul 1.17. Se marchează cu „X“ în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv și se completează data de la care se dorește anularea înregistrării în scopuri de TVA.Rândul 1.18. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele, comenzile sau alte documente din care rezultă că:– urmează să realizeze în România operațiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal;și/sau– urmează să desfășoare operațiuni scutite cu drept de deducere, cu excepția serviciilor de transport și a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-f), h)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) și art. 296 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opțională.Documentele se prezintă în copie și în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum și copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile.  +  Secțiunea B - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestoraRândul 1. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții socialeRândul 1.1. Perioada fiscalăRândul 1.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.Rândul 1.1.2 se marchează cu „X“ de contribuabili, potrivit art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.Rândul 1.1.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.ATENȚIE!Rândul 1.1.3 „Lunară prin opțiune“ se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie inclusiv pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale.Rândul 1.2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilorSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.Rândurile 1.2.1 și 1.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.3. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.3.1 și 1.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.4.1 și 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.5. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.5.1 și 1.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.VII. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUISe completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 3 de la capitolul I.Rândul 1. Încetarea activitățiiSe marchează cu „X“ și se înscrie data încetării activității.Rândul 2. Radierea înregistrării fiscale urmare atribuirii codului numeric personalSe marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale urmare atribuirii codului numeric personal.Rândul 2.1. Codul numeric personal atribuit, potrivit legiiSe completează cu codul numeric personal atribuit contribuabilului, potrivit legii.Rândul 2.2. Declar că mi-au fost atribuite și următoarele numere de identificare fiscală:Se completează cu numărul/numerele de identificare fiscală atribuit/atribuite contribuabilului de organul fiscal.ATENȚIE!Radierea înregistrării fiscale se va realiza ulterior transferării evidenței fiscale a persoanei fizice de pe numărul/numerele de identificare fiscală, pe codul numeric personal.Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.
   +  Anexa nr. 3^1^1 Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.  +  Capitolul IVdin anexa nr. 10 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021-----