ORDIN nr. 2.171 din 25 noiembrie 2022pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 9 decembrie 2022  Având în vedere:– art. IV din Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;– Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;– prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, cu modificările ulterioare;– Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 260/DNB din 7.11.2022 al Inspecției Muncii,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru.(2) Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 25 noiembrie 2022.Nr. 2.171.  +  ANEXĂModel-cadru
  CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
  încheiat la data de ................... și înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. .......... din data de ...................
  A. Părțile contractuluiAngajator - persoană juridică/fizică ......................, cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice din ................. cu nr. ..................., cod fiscal ..................., telefon .........................., e-mail .................., reprezentată legal prin domnul/doamna ........................, în calitate de ....................,șisalariatul/salariata - domnul/doamna .........................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., sectorul/județul ..........., e-mail ......................., posesor/posesoare al/a cărții de identitate/pașaportului seria ...... nr. ......, eliberată/eliberat de ................ la data de ................., CNP ..............................., autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria ........ nr. .............. din data ...............,am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiții asupra cărora am convenit:B. Obiectul contractului: .......................C. Durata contractului:a) nedeterminată, salariatul/salariata ...................... urmând să înceapă activitatea la data de ....................;b) determinată, de ................ zile/săptămâni/luni, începând cu data de ................................. și până la data de ................., în conformitate cu art. 83 lit. .... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare/acte normative cu caracter special, respectiv ........................... .D. Perioada de probă:a) durata de ............................ zile calendaristice/lucrătoare, în cazul contractului individual de muncă pe perioadă determinată;b) condițiile perioadei de probă (dacă există) ............................. .E. Locul de muncă1. Activitatea se desfășoară la ......................... (domiciliu/secție/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.), din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului ........................................... .2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfășura activitatea astfel:................................. (pe teren/la sediul clienților/arie geografică ......................., grup de unități etc.). În acest caz salariatul va beneficia de:a) prestații suplimentare ................. (în bani sau în natură);b) asigurarea/decontarea transportului de către angajator ................... (după caz).F. Felul munciiFuncția/Ocupația ........................................, conform Clasificării ocupațiilor din România.G. Durata timpului de muncă și repartizarea acestuia1. O normă întreagă, durata normală a timpului de muncă fiind de ....... ore/zi și/sau ....... ore/săptămână.a) Repartizarea programului de muncă se face: în zilele de ......................, între orele ................... sau ................... (inegal/schimburi/flexibil/individualizat etc.), după cum urmează: ................... .b) Programul normal de muncă se poate modifica în condițiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.2. O fracțiune de normă de ...... ore/zi, ...... ore/săptămână, ...... ore/lună.a) Repartizarea programului normal de muncă se face: în zilele de ..............., între orele ...................., sau ................... (inegal/schimburi/flexibil/individualizat etc.), după cum urmează: ................... .b) Programul de muncă se poate modifica în condițiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor acestora.H. ConcediulDurata concediului anual de odihnă este de .............. zile lucrătoare, în raport cu perioada lucrată.De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar, cu o durată de ................ zile lucrătoare.I. Salariul1. Salariul de bază lunar brut: .................. lei.2. Alte elemente constitutive:a) sporuri ...............;b) indemnizații ................;c) prestații suplimentare în bani ...................;d) modalitatea prestațiilor suplimentare în natură .................;e) alte adaosuri .................................. .3. Orele suplimentare prestate de salariații cu normă întreagă în afara programului normal de lucru se compensează cu ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acestora, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru vor fi plătite cu un spor la salariu în cuantum de ............................ .4. Munca prestată în zilele de sărbători legale, precum și în zilele libere plătite stabilite prin acte normative/contracte colective de muncă aplicabile se compensează cu timp liber plătit sau cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.5. Data/Datele la care se plătește salariul este/sunt ........................ .6. Metoda de plată ................................ .J. Alte clauze:a) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă aplicabil, după caz;b) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă aplicabil;c) în cazul în care salariatul urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor regăsi și în contractul individual de muncă;d) alte clauze ....................... .K. Atribuțiile postuluiAtribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă.L. Riscurile specifice postuluiRiscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice postului sunt prevăzute în evaluările de risc ale locului de muncă/postului de lucru și în fișa de identificare a factorilor de risc profesional.M. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului: ................... .N. Procedura privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate și semnăturii electronice calificate se realizează după cum urmează: ..........................., în conformitate cu prevederile actelor normative/regulamentul intern/contractul colectiv de muncă aplicabil.O. Formarea profesionalăFormarea profesională se realizează în următoarele condiții: ..................................... în conformitate cu prevederile actelor normative/regulamentul Intern/contractul colectiv de muncă aplicabil.P. Condițiile de muncăActivitatea se desfășoară în condiții normale/vătămătoare/deosebite/speciale de muncă/deosebit de periculoase, în conformitate cu prevederile legale.Q. Drepturile și obligațiile părților privind securitatea și sănătatea în muncă:a) echipament individual de protecție ........................;b) echipament individual de lucru ........................;c) materiale igienico-sanitare ........................;d) alimentație de protecție ........................;e) alte drepturi și obligații privind sănătatea și securitatea în muncă ........................ .R. Drepturile și obligațiile generale ale părților1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;c) dreptul la concediu de odihnă anual;d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;e) dreptul la securitate și sănătate în muncă;f) dreptul la formare profesională;g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile, după caz.2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;b) obligația de a respecta disciplina muncii;c) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;d) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;e) obligația de a respecta confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;f) obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:a) să stabilească atribuțiile de serviciu și norma de muncă pentru fiecare salariat;b) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;d) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;e) să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora;f) să suporte asigurarea medicală privată, contribuțiile suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, după caz;g) să acorde orice alte drepturi stabilite ca urmare a activității profesionale a salariatului.4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații:a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității;b) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;c) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;d) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;e) să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;f) să informeze salariatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat, în condițiile legii;g) să elibereze un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate sau un extras din registrul general de evidență a salariaților, datat și certificat pentru conformitate;h) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.S. Dispoziții finale1. Nivelul la care contractul colectiv de muncă aplicabil a fost încheiat (de exemplu: unități/grup de unități/sector de activitate) ................... .2. Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale contractului colectiv de muncă aplicabil, prevăzut la pct. 1.Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.T. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă pot fi soluționate atât pe cale amiabilă prin procedura concilierii, cât și de instanța judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii.Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Angajator,
  ...............................
  Reprezentant legal,
  ...............................
  Salariat,
  Semnătura ...............................
  Am primit un exemplar.
  Semnătura ...............................
  Data .......................
  ------