ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 165 din 8 decembrie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1178 din 8 decembrie 2022  Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia,întrucât obiectivele Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2022, în anul 2018, sunt proiectate până în anul 2027, respectiv ca până în anul 2027 să se obțină reducerea numărului persoanelor aflate în deprivare materială severă cu cel puțin 20% față de valoarea de referință aferentă anului 2020,ținând cont de faptul că emiterea și distribuirea suporturilor electronice pentru tichete sociale au fost demarate pentru acordarea sprijinului financiar începând cu o primă tranșă în luna iunie 2022, urmând ca tranșa a IV-a să fie acordată în luna decembrie 2022,în considerarea faptului că întreruperea acordării sprijinului ar readuce categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanță de urgență în risc de sărăcie extremă,având în vedere că în lipsa unor măsuri concrete și rapide s-ar vulnerabiliza și mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanță de urgență, prin creșterea riscului de sărăcie extremă,întrucât prin liberalizarea prețurilor la energie ca măsură impusă la nivel internațional și european se menține trendul de creștere a prețului la energia electrică, gazele naturale, precum și la combustibil, cu un impact atât asupra creșterii prețurilor la utilitățile publice pentru populație, precum și asupra creșterii prețurilor la bunurile de consum, determinând în principal o scădere a standardului de viață al populației și în special a puterii de cumpărare a persoanelor cele mai vulnerabile,având în vedere categoria de persoane care face obiectul acestor măsuri, ale căror venituri se situează sub limita minimă, dincolo de care pot interveni marginalizarea socială și sărăcia,în scopul de a evita excluderea socială a categoriilor de persoane și familii, beneficiare de sprijin material, denumit Sprijin pentru România,luând în considerare necesitatea de a îmbunătăți sistemul de protecție socială în concordanță cu prioritățile naționale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România în contextul mondial actual,având în vedere că prețurile la utilități, precum și cele la bunurile de larg consum au fost puternic influențate de creșterile prețurilor la energie electrică, gaze naturale și combustibili, determinând creșterea ratei inflației, cu impact semnificativ asupra standardelor de viață ale persoanelor vulnerabile,ținând cont de faptul că este necesară intervenția rapidă a Guvernului cu măsuri prin care să combată efectele creșterii prețurilor și a nivelului inflației,întrucât reglementarea propusă nu poate fi adoptată printr-un alt instrument legislativ care să permită susținerea rapidă a consecințelor sociale negative generate de creșterea prețurilor, luând în considerare că elementele menționate mai sus vizează interesul public, iar pentru a asigura îndeplinirea obiectivului asumat de evitare a riscului de deprivare materială severă, precum și a riscului de sărăcire severă pentru persoanele vulnerabile vizate de actul normativ, însă și de evitare a angajării unor cheltuieli nejustificate din bugetul de stat și din fondurile europene alocate, se impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență și modificarea, în consecință a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 10 mai 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect instituirea unor măsuri temporare, constând în acordarea, până la data de 31 decembrie 2023, a unui sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de persoane vulnerabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.2. La articolul 3 alineatul (1), literele a)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;b) persoanele - copii și adulți - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;e) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;3. La articolul 4 alineatul (1), literele e) și f) se abrogă.4. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) și j)-n), pentru anul 2022 și semestrul I al anului 2023, la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate la nivelul anului 2021; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărțirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2021, stabilite potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c);5. La articolul 4 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins:d^1) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) și j)-n), pentru semestrul II al anului 2023, la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate realizate în anul 2022; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărțirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2022, stabilite potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c);6. La articolul 4 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), pentru anul 2022, la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate în anul 2022, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 și luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c); în situația în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor fi utilizate informațiile referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 și ultima lună pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declarația prevăzută la art. 147 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărțirea totalului veniturilor realizate în anul 2022 la numărul de luni cuprinse în perioada ianuarie 2022 și luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material inclusiv, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii și asimilate salariilor;7. La articolul 4 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e^1), cu următorul cuprins:e^1) pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), pentru anul 2023, la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate în anul 2023, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2023 și luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c); în situația în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor fi utilizate informațiile referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2023 și ultima lună pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declarația prevăzută la art. 147 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărțirea totalului veniturilor realizate în anul 2023 la numărul de luni cuprinse în perioada ianuarie 2023 și luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material inclusiv, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii și asimilate salariilor;8. La articolul 4 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) pentru anul 2022, venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d), pentru veniturile realizate în anul 2021, cu venitul lunar determinat potrivit lit. e), pentru veniturile realizate în anul 2022;9. La articolul 4 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:g) pentru anul 2023, venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d^1), pentru veniturile realizate în anul 2022, cu venitul lunar determinat potrivit lit. e^1), pentru veniturile realizate în anul 2023.10. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Serviciile de utilitate publică de etichetare, colectare și distribuție pe baza listelor de beneficiari comunicate periodic aferente tichetelor sociale pe suport electronic vor fi realizate de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A., în baza convenției încheiate cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la o valoare maximă de 20.000.000 lei.11. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Bugetul măsurii temporare «Sprijin pentru România», acordată prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic, pentru perioada 1 iunie 2022-31 decembrie 2023, se stabilește la suma de 6.281.200 mii lei cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și din fonduri europene nerambursabile, în conformitate cu regulile de eligibilitate și normele comunitare și naționale aplicabile Programului operațional Incluziune și demnitate socială și Programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, prin unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar de fonduri europene nerambursabile.12. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În sensul art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, pentru decontarea cheltuielilor din cadrul Programului operațional Incluziune și demnitate socială este necesară încheierea deciziei de finanțare între unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Autoritatea de management a Programului operațional Incluziune și demnitate socială, anterior datei de 31 decembrie 2023.13. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „Prioritatea 9. Ajutorarea persoanelor defavorizate“ se înlocuiește cu sintagma „Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate“.  +  Articolul IIPentru beneficiarii nou-introduși de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu ocazia actualizării listelor cu beneficiarii pentru ultima alimentare din anul 2023, respectiv pentru tranșa a 6-a din luna decembrie 2023 din cadrul măsurii temporare „Sprijin pentru România“ și pentru care vor fi eliberate noi suporturi electronice în conformitate cu prevederile art. 11 ultima teză din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, distribuția și alimentarea suporturilor electronice nouemise pot fi efectuate până la 31 martie 2024.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 decembrie 2022.Nr. 165.----