ORDIN nr. 5.068 din 30 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. "Arons Education Center" - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Arons" din municipiul București, sectorul 4
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 8 decembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.256 din 29.07.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. „Arons Education Center“ - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Arons“ din municipiul București, sectorul 4,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă autorizația de funcționare provizorie S.C. „Arons Education Center“ - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Arons“ din municipiul București, cu sediul în strada Luminoasa nr. 8, municipiul București, sectorul 4, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autorizarea de funcționare provizorie conferă S.C. „Arons Education Center“ - S.R.L. din municipiul București calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Arons“, cu sediul în municipiul București, sectorul 4, menționate la art. 1.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Arons“ din municipiul București, sectorul 4, are următoarele obligații:a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată în care se desfășoară activitățile de învățământ are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizația de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Arons“ din municipiul București, sectorul 4, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 5S.C. „Arons Education Center“ - S.R.L. din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Arons“ din municipiul București, sectorul 4, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2022.Nr. 5.068.  +  ANEXĂ  +  Municipiul București, sectorul 4
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Grădinița cu program prelungit „Arons“2/27.05.2022S.C. Arons Education Center - S.R.L.Str. Luminoasa nr. 8, sectorul 4, tel.: 0734/709613, elena.stoica@arons.roPreșcolar   RomânăPP
  Capacitate maximă de școlarizare: 4 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 4 formațiuni de studiu/schimbul 1)
  -----