ORDIN nr. 3.626 din 29 noiembrie 2022privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 8 decembrie 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, Direcției personal și structuri sanitare și al Corpului de control al ministrului nr. A.R. 21.577/2022,având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă criteriile de performanță în baza cărora se efectuează evaluarea anuală a activității managerului spitalului public, în urma căreia contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 30 aprilie a anului următor. Sunt evaluați managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate și au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de 1 an calendaristic.  +  Articolul 1^1Evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul 2022 se realizează conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea evaluării activității managerului spitalului public pentru anul 2022, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 10-03-2023, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 667 din 7 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023 )  +  Articolul 2(1) Rezultatele evaluării se apreciază după cum urmează:a) Foarte bine - dacă managerul a obținut cumulativ la categoriile de indicatori cuprinși în anexa nr. 1 următorul punctaj minim: 13 puncte la categoria A, 18 puncte la categoria B, 23 de puncte la categoria C, 36 de puncte la categoria D și 9 puncte la categoria E;b) Bine - dacă managerul a obținut cumulativ la categoriile de indicatori cuprinși în anexa nr. 1 următorul punctaj minim: 11 puncte la categoria A, 16 puncte la categoria B, 20 de puncte la categoria C, 32 de puncte la categoria D și 7 puncte la categoria E;c) Satisfăcător - dacă managerul a obținut cumulativ la categoriile de indicatori cuprinși în anexa nr. 1 următorul punctaj minim: 9 puncte la categoria A, 14 puncte la categoria B, 18 puncte la categoria C, 28 de puncte la categoria D și 6 puncte la categoria E;d) Nesatisfăcător - dacă nu sunt îndeplinite condițiile minime necesare pentru a obține cel puțin calificativul Satisfăcător. (la 10-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 667 din 7 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023 ) (2) Contractul de management se menține, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru managerii spitalelor publice care au obținut calificativele Foarte bine, Bine și Satisfăcător. Pentru managerii care au obținut calificativul Satisfăcător de două ori în cursul derulării unui mandat, contractul de management al acestora încetează înainte de termen în condițiile art. 184 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contractul de management încetează înainte de termen pentru managerii spitalelor publice care au obținut calificativul Nesatisfăcător în condițiile art. 184 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Evaluarea anuală a activității managerului spitalului public se realizează de către comisiile de evaluare, formate din președinte, 4 membri și un secretariat format din 1-2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie.(2) În vederea realizării evaluării anuale a activității managerului spitalului public, managerul înaintează comisiei de evaluare dosarul, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:a) copia contractului de management și a actelor adiționale la acesta, după caz;b) documentele care susțin punctajul acordat la fiecare indicator de performanță, după cum urmează:(i) statul de funcții pe anul evaluat, aprobat conform legii;(ii) situația financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;(iii) formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4.A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 „Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități“, completate în conformitate cu statul de funcții aprobat al unității, centralizatorul activității spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 „Principalii indicatori ai cunoașterii sănătății, pe anul evaluat, pentru fiecare spital“, câte un document semnat și ștampilat, completat numai la pct. 10 „Infecții interioare din spital“);c) copiile actelor de control ale tuturor organismelor abilitate, înregistrate până la data de 31 decembrie a anului evaluat;d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acțiunile organizate și desfășurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, proceduri interne de evaluare și control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activității unității și creșterea calității actului medical, gestionarea eventualelor situații de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea și corectitudinea datelor puse la dispoziția comisiei de evaluare, conform legii;e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa nr. 1.(3) Comisiile de evaluare menționate la alin. (1) au următoarele atribuții:a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public numai dacă acesta conține toate documentele prevăzute la alin. (2);b) să verifice concordanța dintre indicatorii asumați prin contract/act adițional și cei înscriși în fișa de evaluare, precum și dintre valorile indicatorilor realizați menționați în fișa de evaluare și ale celor transmiși de Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică;c) să valideze, sub semnătură, în funcție de calificativul obținut în urma evaluării, propunerea de menținere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;d) să transmită comisiei de contestații dosarele managerilor care au depus contestații;e) să respingă motivat dosarele incomplete și să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situație;f) să întocmească și să valideze, sub semnătura președintelui comisiei de evaluare și a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager;g) să întocmească pe baza rezultatelor obținute de fiecare manager de spital fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 2 și să comunice managerului rezultatul evaluării.(4) Comisia de contestații se constituie prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie și este formată din președinte, 4 membri și un secretariat format din 1-2 persoane.(5) Comisia de contestații are rolul de a primi, de a soluționa și de a răspunde la contestațiile depuse în cadrul evaluării activității managerilor spitalelor publice.(6) Managerul spitalului public nemulțumit de rezultatul evaluării are dreptul de a depune contestație la comisia de contestații în termen de o zi lucrătoare de la data luării la cunoștință a conținutului fișei de evaluare și a calificativului acordat de comisia de evaluare.(7) Comisia de contestații analizează și rezolvă contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării în evidență a acesteia.  +  Articolul 4În situația în care pe parcursul derulării contractului de management apar modificări ale actelor normative care au stat la baza angajamentului asumat prin contractul de management se vor renegocia indicatorii cărora le sunt aplicabile modificările legislative în cauză.  +  Articolul 5Valorile indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public realizate de fiecare spital public în anul evaluat, validate de Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, sunt consemnate în fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 2, la rubrica „Valoare indicator realizată“, și stau la baza evaluării anuale a activității managerului spitalului public.  +  Articolul 6(1) Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și spitalele publice și managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Evaluarea anuală a activității managerilor spitalelor publice aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se face în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 7(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.(2) Prezentul ordin se aplică începând cu evaluarea activității manageriale pentru anul 2023.(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 29 noiembrie 2022.Nr. 3.626.  +  Anexa nr. 1
  Criterii de performanță în baza cărora se efectuează evaluarea anuală a activității managerului spitalului public
  A. Indicatori de management al resurselor umane1. Proporția medicilor din totalul personalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 100%5 puncte
  91-100%5 puncte
  81-90%4 puncte
  71-80%3 puncte
  61-70%2 puncte
  41-60%1 punct
  Sub 40%0 puncte
  2. Proporția personalului de specialitate medico-sanitar din totalul personalului angajat al spitalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 100%5 puncte
  91-100%5 puncte
  81-90%4 puncte
  71-80%3 puncte
  61-70%2 puncte
  41-60%1 punct
  Sub 40%0 puncte
  3. Gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/ compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 100%5 puncte
  91-100%5 puncte
  81-90%4 puncte
  71-80%3 puncte
  61-70%2 puncte
  41-60%1 punct
  Sub 40%0 puncte
  B. Indicatori de utilizare a serviciilor1. Durata medie de spitalizare pe spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Până la 100%5 puncte
  101-105%4 puncte
  106-110%3 puncte
  111-115%2 puncte
  116-120%1 punct
  Peste 120%0 puncte
  2. Rata de utilizare a paturilor pe spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 110%0 puncte
  91-110%5 puncte
  81-90%4 puncte
  71-80%3 puncte
  61-70%2 puncte
  51-60%1 punct
  Sub 50%0 puncte
  3. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 110% 5 puncte
  101-110% 4 puncte
  91-100%3 puncte
  81-90% 2 puncte
  71-80%1 punct
  Sub 70%0 puncte
  4. Numărul spitalizărilor de zi raportat la numărul total de spitalizări
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 100%5 puncte
  91-100%5 puncte
  81-90%4 puncte
  71-80%3 puncte
  61-70%2 puncte
  40-60%1 punct
  Sub 40%0 puncte
  C. Indicatori economico-financiari1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  91-100%5 puncte
  85-90%4 puncte
  80-84%3 puncte
  75-79%2 puncte
  70-74%1 punct
  Sub 70%0 puncte
  2. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puțin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 100%5 puncte
  91-100%4 puncte
  81-90%3 puncte
  61-80%2 puncte
  50-60%1 punct
  Sub 50%0 puncte
  3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 100%0 puncte
  91-100%5 puncte
  81-90%4 puncte
  71-80%3 puncte
  61-70%2 puncte
  51-60%1 punct
  Mai mic sau egal cu 50%0 puncte
  4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 110%0 puncte
  81-110%5 puncte
  71-80%4 puncte
  61-70%3 puncte
  51-60%2 puncte
  40-50%1 punct
  Sub 40%0 puncte
  5. Costul mediu/zi de spitalizare pe spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 110%0 puncte
  81-110%5 puncte
  75-80%4 puncte
  70-74%3 puncte
  65-69%2 puncte
  60-64%1 punct
  Sub 60%0 puncte
  D. Indicatori de calitate1. Rata mortalității intraspitalicești pe total spital (datorită complicațiilor survenite în timpul spitalizării)
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 100%0 puncte
  91-100%1 punct
  81-90%2 puncte
  71-80%3 puncte
  61-70%4 puncte
  40-60%5 puncte
  Sub 40%6 puncte
  2. Rata infecțiilor asociate asistenței medicale pe total spital (la 100 de pacienți externați)
  Rata înregistratăPunctajul acordat
  3-7%5 puncte
  7-10%3 puncte
  Peste 10%1 punct
  Sub 3%0 puncte
  3. Sancțiuni/Măsuri de remediere dispuse de către Inspecția Sanitară de Stat în urma acțiunilor de inspecție a măsurilor igienico-sanitare, activităților de sterilizare și dezinfecție în spital
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Au fost dispuse sancțiuni/măsuri de remediere și nu au fost implementate/remediate în termenul dispus.0 puncte
  Au fost dispuse sancțiuni/măsuri de remediere și au fost implementate/remediate în termenul dispus.3 puncte
  Nu au fost dispuse sancțiuni/măsuri de remediere.5 puncte
  4. Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 100%5 puncte
  91-100%5 puncte
  81-90%4 puncte
  71-80%3 puncte
  61-70%2 puncte
  41-60%1 punct
  Sub 40%0 puncte
  5. Rata de screening pentru germeni cu risc epidemic (enterobacterii rezistente la carbapenem, enterococi rezistenți la vancomicină, enterobacterii producătoare de betalactamaze cu spectru extins) la pacienții internați în secțiile ATI, oncologie, hematologie
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 70%5 puncte
  60-70%4 puncte
  50-60%3 puncte
  40-50%2 puncte
  25-40%1 punct
  Sub 25%0 puncte
  6. Realizarea anuală a unui studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice pe baza metodologiei elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Realizat5 puncte
  Nerealizat0 puncte
  7. Rata de conformitate cu administrarea unei doze unice de antibiotic în profilaxia antibiotică perioperatorie constatată la studiul de prevalență de moment
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  91-100%5 puncte
  81-90%4 puncte
  71-80%3 puncte
  61-70%2 puncte
  40-60%1 punct
  Sub 40%0 puncte
  8. Sistem de comunicare cu aparținătorii/reprezentanții legali ai pacienților, procedurat și implementat
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Procedurat și implementat5 puncte
  Procedurat, dar neimplementat3 puncte
  Nu există o procedură specifică privind comunicarea cu aparținătorii/reprezentanții legali.0 puncte
  9. Sistem de evaluare a gradului de satisfacție a pacienților, procedurat și implementat
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Procedurat și implementat5 puncte
  Procedurat, dar neimplementat3 puncte
  Nu există o procedură specifică privind comunicarea cu aparținătorii/reprezentanții legali.0 puncte
  E. Indicatori de integritate1. Proporția angajaților unității sanitare care au fost instruiți prin intermediul programelor de formare profesională pe tema conflictelor de interese și a incompatibilităților
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  91-100%5 puncte
  71-90%4 puncte
  51-70%3 puncte
  31-50%2 puncte
  11-30%1 punct
  Sub 10%0 puncte
  2. Gradul de realizare a măsurilor preventive pentru limitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților:a) respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;b) existența unui Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile, precum și documentarea faptului că a fost adus la cunoștință angajaților;c) existența unei proceduri în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, precum și aducerea acesteia la cunoștința angajaților;d) funcționarea Consiliului etic.
  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contractPunctajul acordat
  Peste 100%6 puncte
  81-100%5 puncte
  61-80%4 puncte
  41-60%3 puncte
  21-40%2 puncte
  Sub 20%1 punct
  NOTĂ1. În cazul spitalelor pentru care plata nu se face prin tarif pe caz rezolvat, pentru indicatorul «Indicele de complexitate al cazurilor pe spital» se acordă 5 puncte.2. În cazul spitalelor care nu au în structură spitalizare de zi, pentru indicatorul «Numărul spitalizărilor de zi raportat la numărul total de spitalizări» se acordă 5 puncte.3. În cazul spitalelor care nu au în structură ambulatoriu, pentru indicatorul «Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu» se acordă 5 puncte. (la 10-03-2023, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 667 din 7 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023 )
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL SĂNĂTĂȚIICOMISIA DE EVALUARE
  FIȘA DE EVALUARE
  a activității desfășurate de ................, (numele și prenumele) managerul ...................., (denumirea spitalului public) în anul .........
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Grad de realizare*)*) În situația în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.B - Concluzii
  Nr. curentIndicatori de performanțăValoare indicatorAPunctaj acordatB
  Asumată prin contractRealizată
  A. Indicatori de management al resurselor umane
  1.Proporția medicilor din totalul personalului
  2.Proporția personalului de specialitate medico-sanitar din totalul personalului angajat al spitalului
  3.Gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
  B. Indicatori de utilizare a serviciilor
  1.Durata medie de spitalizare pe spital
  2.Rata de utilizare a paturilor pe spital
  3.Indicele de complexitate al cazurilor pe spital
  4.Numărul spitalizărilor de zi raportat la numărul total de spitalizări
  C. Indicatori economico-financiari
  1.Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat
  2.Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului
  3.Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
  4.Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului
  5.Costul mediu/zi de spitalizare pe spital
  D. Indicatori de calitate
  1.Rata mortalității intraspitalicești pe total spital
  2.Rata infecțiilor asociate asistenței medicale pe total spital
  3.Sancțiuni/Măsuri de remediere dispuse în urma acțiunilor de inspecție a măsurilor igienico-sanitare, activităților de sterilizare și dezinfecție în spital
  4.Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu
  5.Rata de screening pentru germeni cu risc epidemic (enterobacterii rezistente la carbapenem, enterococi rezistenți la vancomicină, enterobacterii producătoare de betalactamaze cu spectru extins) la pacienții internați în secțiile ATI, oncologie, hematologie
  6.Realizarea anuală a unui studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice pe baza metodologiei elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică
  7.Rata de conformitate cu administrarea unei doze unice de antibiotic în profilaxia antibiotică perioperatorie constatată la studiul de prevalență de moment
  8.Sistem de comunicare cu aparținătorii/reprezentanții legali ai pacienților, procedurat și implementat
  9.Sistem de evaluare a gradului de satisfacție a pacienților, procedurat și implementat
  E. Indicatori de integritate
  1.Proporția angajaților unității sanitare care au fost instruiți prin intermediul programelor de formare profesională pe tema conflictelor de interese și a incompatibilităților
  2.Gradul de realizare a măsurilor preventive pentru limitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților:a) respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021; b) existența unui Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile, precum și documentarea faptului că a fost adus la cunoștință angajaților; c) existența unei proceduri în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii, precum și aducerea acesteia la cunoștința angajaților; d) funcționarea Consiliului etic.
  (la 10-03-2023, Punctul A din Tabelul din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 667 din 7 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023 ) Comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3.626/2022, în baza rezultatelor obținute, apreciază că dl/dna .... (numele și prenumele)...., managerul ......(denumirea spitalului public)....., a obținut calificativul [ ] Foarte bine [ ] Bine [ ] Satisfăcător [ ] NesatisfăcătorPrezenta fișă de evaluare a fost întocmită într-un exemplar, care rămâne la comisia de evaluare.Comisia de evaluareCertificăm concordanța datelor înscrise în contractul/actul adițional la contractul de management cu documentele menționate la art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen, precum și concordanța valorilor indicatorilor calculate de spital cu cele menționate în documentele prevăzute art. 3 alin. (2).Președinte: .......................................Vicepreședinte: ................................Membri: ....................... ........................ .................. (numele, prenumele și semnătura)
  Am luat cunoștință.
  ..............................
  (numele, prenumele și semnătura managerului)
  .........................
  (data)
   +  Anexa nr. 3METODOLOGIEprivind organizarea și desfășurarea evaluării activității managerului spitalului publicpentru anul 2022 (la 10-03-2023, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 667 din 7 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023 ) -----