GHID DE IDENTITATE VIZUALĂ din 23 noiembrie 2022Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1170 din 7 decembrie 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 3.040 din 23 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1170 din 7 decembrie 2022.

  septembrie 2022
   +  IntroducereConform Regulamentului (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, fiecare stat membru desemnează un coordonator pentru comunicare pentru activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri, inclusiv pentru programele din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană (Interreg), în cazul în care statul membru respectiv găzduiește autoritatea de management (AM).Pentru România, această funcție este asigurată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).În această calitate, MIPE a elaborat prezentul ghid de identitate vizuală pentru perioada 2021-2027, care îndeplinește două funcții principale:1. oferă o abordare unitară și coerentă a identității vizuale care va fi utilizată în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri europene^1, ușor de identificat și reținut de publicul larg;^1 Prin această sintagmă se vor înțelege următoarele fonduri: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă, Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.2. asigură linii directoare concrete pentru beneficiarii proiectelor în ceea ce privește modalitatea corectă de a asigura vizibilitatea, transparența și comunicarea pentru proiectele gestionate, în linie cu regulamentele europene^2.^2 https://mfe.gov.ro/minister/legislatie/.Acest ghid este fundamentat de prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;– Regulamentului (UE) nr. 1.058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;– Regulamentului (UE) nr. 1.139/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.004;– Regulamentului (UE) nr. 1.059/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă;– Regulamentului (UE) nr. 947/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2021 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - „Europa globală“, de modificare și abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1.601 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului;– Regulamentului (UE) nr. 1.529/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 septembrie 2021 de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III);– Ghidului Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027.Prezentul document este elaborat în vederea asigurării utilizării corecte a elementelor de identitate vizuală și stabilește regulile generale de identitate vizuală care trebuie respectate în perioada de programare 2021-2027, prezintă elementele vizuale obligatorii, o serie de medii de comunicare și modul (particularizat) specific de utilizare a identității vizuale, responsabilitățile beneficiarilor, ale AM-urilor/organismelor intermediare (OI), precum și responsabilitățile MIPE.Autoritățile de management pot stabili reguli specifice detaliate sau recomandări punctuale, în completarea regulilor generale din acest ghid, care sunt minime și obligatorii. Toate aceste prevederi se vor include în ghidurile aferente programului operațional (PO) gestionat, precum și în contractele de finanțare.AM-urile pot crea pe site-ul propriu o secțiune dedicată identității vizuale, în care să fie inclus și prezentul ghid, ca referință minimală și obligatorie.  +  De reținutBeneficiarii programelor operaționale regionale și ale programelor naționale Afaceri interne finanțate din Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă și Instrumentul pentru managementul frontierei și vize, Autoritatea de management Afaceri interne vor verifica pe site-urile autorităților de management existența unor documente/cerințe specifice (de exemplu, ghid de identitate vizuală propriu).Prevederile prezentului ghid nu se aplică autorităților de management/secretariatelor comune și beneficiarilor de finanțare pentru programele din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană (Interreg), acestea aplicând prevederile Manualului de branding Interreg, care poate fi descărcat prin linkul https://www.interact-eu.net/library#3636-interreg-brand-design-manual-2021-2027.Pentru a ilustra regulile generale expuse și a simplifica aplicarea lor de către beneficiari, ghidul va fi completat cu un set de modele grafice orientative (machete performante) pentru cele mai utilizate materiale de comunicare și publicitate.Prevederile acestui ghid trebuie luate în considerare de către beneficiari în momentul elaborării proiectelor, în sensul în care beneficiarii trebuie să prevadă în bugete resursele necesare pentru activitățile de promovare a proiectelor (vizibilitate, transparență și comunicare).ATENȚIE!Dacă nu se specifică altfel în ghidul solicitantului, cheltuielile de comunicare și vizibilitate se consideră costuri eligibile! Autoritățile de management au posibilitatea de a stabili, în propriile documente (de exemplu, ghidul solicitantului) un procent maxim din valoarea proiectului care să fie atribuit comunicării.ATENȚIE!1. Prevederile prezentului ghid se aplică beneficiarilor de finanțare europeană începând cu momentul semnării contractului de finanțare. Totuși, în cazul în care potențialul beneficiar realizează, anterior semnării contractului de finanțare, activități/materiale de informare și comunicare pentru promovarea proiectului (broșuri, mape, pliante, site-uri etc.), acestea trebuie să respecte regulile din acest ghid.2. Prevederile prezentului ghid nu se aplică documentelor elaborate în cadrul procedurilor de achiziție publică sau cumpărare directă, după caz, derulate de către solicitantul/beneficiarul de finanțare din fonduri europene în perioada 2021-2027, nici celor elaborate de către operatorii economici participanți în cadrul unei proceduri de achiziție și nici documentelor de plată (facturi, ordine de plată etc.).3. De asemenea, nu se aplică în cazul corespondenței dintre AM/ministere și beneficiari pe tema proiectelor europene.Prin aplicarea prevederilor ghidului nu este limitată abordarea creativă a beneficiarilor în realizarea conceptelor/machetelor de materiale destinate vizibilității și comunicării. Atractivitatea, claritatea și coerența conținutului contribuie la o mai bună receptare a impactului proiectului de către public, potențiali beneficiari și beneficiari.Regulile din ghid vor fi adaptate pentru orice alt tip de material de informare care nu se regăsește menționat explicit în acest document.Beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația generală de a comunica și de a spori vizibilitatea UE. O obligație importantă în acest context este afișarea adecvată și vizibilă a emblemei UE, însoțită de declarația de finanțare care menționează sprijinul UE. Prin această „declarație de finanțare“ se înțelege următorul text: „Finanțat de Uniunea Europeană“ sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană“.În situația în care vor interveni modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta prevederile prezentului ghid, MIPE va aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.Setul obligatoriu de însemne graficeSigle și poziționarea acestoraÎn perioada 2021-2027, setul obligatoriu de însemne grafice este format din emblema UE, sigla Guvernului României și sigla PO respectiv (acolo unde aceasta există). Sigla PO va fi plasată întotdeauna după sigla Guvernului.Acestea vor apărea vizibil, pe fața sau, după caz, pe prima pagină a oricărui material/document (de comunicare a proiectului și din categoria livrabilelor și publicațiilor) aferent proiectului finanțat din fonduri europene, conform prezentului ghid.  +  Emblema Uniunii Europene^3^3 Precizările din această secțiune fac parte din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, anexa IX.Caracteristicile tehnice ale emblemei UEEmblema UE este o reprezentare a steagului Uniunii și trebuie să fie întotdeauna vizibilă și plasată într-o poziție evidentă pe toate materialele de comunicare, cum ar fi produsele imprimate sau digitale, site-urile web și versiunile lor mobile aferente respectivului proiect, și va include mențiunea „Finanțat de Uniunea Europeană“ sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană“, scrisă întotdeauna în întregime și amplasată lângă emblemă^4. În cuprinsul prezentului document, această mențiune este definită și ca „declarația de finanțare“ sau „textul obligatoriu care arată sprijinul Uniunii“ [așa cum apare și în Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021].^4 În cazul Planului național de redresare și reziliență, „În toate activitățile de comunicare la nivel național și nivel de proiect va fi afișat corect și vizibil emblema UE cu sloganul prevăzut de regulament: „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE“ - PNRR partea a III-a, p. 82, http://mfe.gov.ro/pnrr/.Nu este admisă utilizarea acronimului „UE“ în loc de „Uniunea Europeană“.În anumite circumstanțe este posibil să fie necesară traducerea în limbile locale a declarației de finanțare. În unele cazuri poate fi necesară utilizarea unei versiuni bilingve, dar, pentru a păstra integritatea emblemei UE, nu este permisă adăugarea unei a treia limbi. În acest caz se recomandă ca logoul să fie reprodus în limbile respective. Pentru această situație, înălțimea minimă a emblemei UE este de 2 cm. Nu se recomandă utilizarea unei versiuni bilingve atunci când emblema UE este de dimensiune mică. În cazul anumitor produse de dimensiuni mici, cum ar fi pixurile, versiunea bilingvă nu este permisă.Poziționarea și mărimea emblemei UE trebuie să fie adaptate la dimensiunea materialului sau la documentul utilizat. Cu alte cuvinte, emblema UE trebuie să fie văzută cu ușurință indiferent de context și trebuie acordată atenția cuvenită dimensiunii, poziționării, culorii și calității emblemei în raport cu contextul în care se situează.Înălțimea minimă permisă a emblemei UE este de 1 cm. Pentru utilizarea pe anumite produse, cum ar fi pixurile, emblema poate fi reprodusă la dimensiuni mai mici, dar, în acest caz, trebuie utilizată versiunea orizontală pentru a permite includerea declarației de finanțare a UE^5.^5 A se vedea documentul „Utilizarea emblemei UE în contextul programelor UE pentru perioada 2021-2027“, disponibil la https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdf.Tipul de caractere recomandate pentru a se utiliza împreună cu emblema UE: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nu se autorizează scrierea cu caractere cursive, subliniate sau cu aplicarea altor efecte. Poziționarea declarației de finanțare în raport cu emblema se va face astfel încât să nu interfereze cu aceasta în niciun fel. Dimensiunea caracterelor trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Culoarea caracterelor va fi „reflex blue“ (aceeași culoare albastră ca a drapelului european), negru sau alb, în funcție de fundalul pe care va fi plasată emblema.Emblema UE nu se modifică și nu se combină cu alte elemente grafice sau cu alte texte decât cel obligatoriu (declarația de finanțare: „Finanțat de Uniunea Europeană“ sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană“^6). Dacă sunt utilizate alte logouri în plus față de emblema UE, aceasta trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, măsurată în înălțime sau lățime, ca și cel mai mare dintre logouri. Pentru a evidenția sprijinul din partea UE, în afară de emblema UE, nu trebuie să fie utilizată nicio altă identitate vizuală sau niciun alt logo.^6 Pentru mecanismul de redresare și reziliență se va utiliza fraza „Finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“.Emblema UE gata de utilizare, însoțită de declarația de finanțare în limba română, dar și în alte limbi UE (format color și monocromatic, orizontal, vertical, jpg., png, eps.), poate fi descărcată în trei formate, inclusiv vectorial, de la centrul de descărcare al Direcției generale Politică regională și urbană, accesând următorul link:https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_ downloadcenter.  +  Culori agreateCulorile emblemei UE sunt următoarele:• PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului;• PANTONE YELLOW pentru stele.Pentru procedeul de reproducere în tetracromie se recreează cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei. PANTONE YELLOW se obține utilizând 100% „Process Yellow“. PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație de 100% „Process Cyan“ și de 80% „Process Magenta“.Standardele grafice ale emblemei UE și definirea culorilor standard se regăsesc în anexa IX a Regulamentului (UE) nr. 1.060/2021, care este disponibil pe site-ul Comisiei Europene la adresa:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv% 3AOJ.L_.2021.231.01.0159.01.RON toc=OJ%3AL%3A2021%3A231%3AFULLDe asemenea, această secțiune are în vedere ghidul care se adresează beneficiarilor unei finanțări din partea UE și altor părți terțe care comunică cu privire la programele UE, publicat de CE și disponibil la link-ul de mai jos:https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdf– „Utilizarea emblemei UE în contextul programelor UE pentru perioada 2021-2027“, disponibil la https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdfGhidul grafic al drapelului european (emblemă) se găsește accesând linkul https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-flag_ro.  +  Internet - corespondența culorilorÎn paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB: 0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).Procesul de reproducere monocromă (alb-negru/alb-albastru)Se folosește culoarea neagră, cu care se trasează conturul dreptunghiului și se imprimă stelele cu negru pe fond alb.Se folosește albastru (Reflex Blue) în proporție de 100% pentru a crea fondul, cu stelele reproduse în negativ pe alb.Reproducere pe fond coloratÎn acest caz trebuie asigurat un contrast suficient între emblema UE și fundal. În cazul în care fundalul colorat nu poate fi evitat, emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare se va amplasa în interiorul unui dreptunghi cu lățimea egală cu 1/25 din lungime, iar pe conturul acestuia se va desena o margine albă.În cazul în care emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare este afișată pe un site web, aceasta trebuie să fie plasată într-o poziție evidentă, în interiorul zonei de afișaj a unui dispozitiv digital, astfel încât să fie vizibilă fără ca utilizatorul să deruleze pagina în jos.Este de preferat ca emblema UE să fie utilizată în culori ori de câte ori este posibil, iar versiunea monocromatică poate fi utilizată numai în cazuri justificate.  +  Sigla Guvernului RomânieiGuvernul României finanțează toate PO și majoritatea proiectelor cofinanțate de UE. Prin urmare, sigla Guvernului României face parte din setul obligatoriu de însemne grafice și va fi prezentă pe toate materialele de comunicare ale acestor programe și proiecte, cu excepția prevăzută la atenționarea de la pct. 2 p. 2.Sigla Guvernului României este singurul element care poate fi folosit în comunicarea vizuală care implică Guvernul, orice alt element sau combinație de elemente nefiind permise.Sigla corectă a Guvernului României conține acvila cu coroană. Culorile principale care sunt acceptate pentru fundalul siglei sunt menționate în continuare.Sigla Guvernului României folosește într-un format ușor de identificat și utilizat elementul principal al stemei României în jurul căruia este dispus textul „Guvernul României“ încadrat de cercuri concentrice.
  Figura 1*). Sigla Guvernului României - formate acceptate

  Figura 2*). Culori principale și culori secundare în sigla Guvernului României
  Culorile secundare vor fi folosite pentru elementele grafice adiacente.Sigla Guvernului României este construită pentru a fi folosită în același format atât pe fond deschis, cât și pe fond închis la culoare.Elementele interioare ale siglei vor fi întotdeauna albe. În cazul variantei monocrome, se va utiliza fie culoarea Pantone Reflex Blue, fie varianta alb-negru. Se recomandă plasarea siglei pe un fundal alb, după cum urmează:
  Figura 3*). Sigla Guvernului României - alb-negru
  Nu sunt acceptate variantele de tip negativ (adică text și imagine imprimate cu negru pe fond alb) pentru sigla Guvernului României:Dimensiunea minimă admisă pentru reproducerea siglei Guvernului României este de 17,5 mm (lățimea scutului să nu fie mai mică de 3,5 mm). Spațiul liber obligatoriu în jurul siglei este de minimum lățimea scutului pe fiecare parte (lățimea spațiului minim este egală cu de 7 ori lățimea scutului).*) Figurile 1, 2 și 3 sunt reproduse în facsimil.Formate neacceptate:  +  Alte sigleÎn cazul în care există o siglă a programului operațional, aceasta va fi folosită pe materialele de comunicare, având în vedere că împreună cu emblema UE și sigla Guvernului României formează setul obligatoriu de însemne grafice care va apărea vizibil pe fața sau, după caz, pe prima pagină a oricărui material/document (de comunicare și din categoria livrabilelor și publicațiilor) aferent proiectelor finanțate din fonduri europene, conform prezentului ghid.  +  Sigla beneficiarului și a partenerilor, acolo unde este cazulAtât sigla beneficiarului, cât și siglele partenerilor (dacă există) sunt admise pentru utilizarea pe materialele de vizibilitate și comunicare produse în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.Nu sunt admise siglele contractorului/subcontractorului/ companiilor de consultanță și nici cele care conțin sloganuri/ mesaje publicitare în favoarea societăților comerciale (elementele de marcă ale producătorilor materialelor nu intră în această categorie).  +  Poziționarea siglelorSetul obligatoriu de însemne grafice trebuie să apară vizibil pe fața oricărui material, fie că este de promovare a proiectului, fie din categoria livrabilelor și publicațiilor. Emblema UE trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, măsurată în înălțime sau lățime, ca și cel mai mare dintre celelalte logouri utilizate pe aceeași pagină.Având în vedere cerințele de vizibilitate pentru emblema UE, se recomandă amplasarea logoului organizației terțe^7 la o anumită distanță de emblemă, astfel încât să se evite impresia că respectiva entitate are legătură cu instituțiile UE.^7 Pentru exemple se poate consulta documentul CE „Utilizarea emblemei UE în contextul programelor UE pentru perioada 2021-2027“ - https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdf.Rămâne la latitudinea beneficiarului cum vor fi spațiate însemnele grafice pe materialul pe care vor fi utilizate. Este obligatoriu ca spațiul liber dintre sigle să nu fie mai mic decât dimensiunea emblemei UE. Este recomandat să se extindă acest spațiu liber ori de câte ori este posibil.Pe site-uri, în online, în cadrul aplicațiilor mobile, în social media și pe alte platforme digitale, setul obligatoriu de însemne grafice trebuie să fie poziționat astfel încât să fie vizibil fără a fi nevoie de derulare (scroll up, scroll down) sau click. Pentru alte materiale de comunicare, regula este ca setul obligatoriu de însemne grafice (așa cum este definit în acest ghid) să fie vizibil, să aibă o dimensiune care să înlesnească percepția, recunoașterea lor și citirea textelor asociate acestora.Dacă siglele instituțiilor implicate în derularea proiectului - beneficiar și parteneri - există, acestea pot fi amplasate în partea de jos a materialelor de comunicare/vizibilitate, fără a interfera cu setul de însemne obligatorii, care se amplasează în partea superioară.  +  Fonturi recomandate pentru materialele de comunicareBeneficiarii proiectelor au libertatea de a alege fontul utilizat în comunicarea scrisă, fiind încurajată folosirea fonturilor recomandate pentru a fi utilizate împreună cu emblema UE, respectiv: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu.  +  Reguli generale de identitate vizuală  +  Elementele obligatoriiAM și OI care gestionează PO, precum și beneficiarii proiectelor finanțate prin acestea, inclusiv resursele reutilizate [în conformitate cu art. 50 și 62 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021], au obligația să facă referire la faptul că UE asigură cofinanțarea investițiilor realizate.Elementele obligatorii de identitate vizuală care vor fi folosite pe materialele de comunicare/vizibilitate destinate publicului sunt:– emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare „Finanțat de Uniunea Europeană“ (pentru proiectele finanțate din fonduri europene în proporție de 100%) sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană“ (pentru proiectele finanțate de UE într-o proporție mai mică de 100%);– sigla Guvernului României;– sigla programului operațional respectiv (acolo unde aceasta există).Pentru modalitatea de poziționare a siglelor se aplică prevederile din capitolul Elemente vizuale.Pe materialele destinate vizibilității și comunicării, care au o suprafață inscripționabilă mai mică de 12 cm x 5 cm (adică cu o suprafață foarte mică de expunere), se va utiliza minimum emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare. Redimensionarea acesteia trebuie să păstreze caracterul lizibil și vizibil, păstrând proporția dintre elementele grafice și text.În cuprinsul materialelor destinate vizibilității și comunicării realizate de beneficiarii proiectelor europene se va folosi denumirea întreagă a instituțiilor (de exemplu, Comisia Europeană, Direcția Generală Mediu etc.). Acronimele (de exemplu, UE, CE, DG Mediu etc.) sunt acceptate numai dacă denumirea lor întreagă a fost utilizată cel puțin o dată în cadrul aceluiași material.În materialele de informare/comunicare produse în cadrul unui proiect cofinanțat de UE nu sunt admise mesajele publicitare în favoarea societăților comerciale.În cazul conturilor social media ale proiectului, setul obligatoriu de însemne grafice trebuie să apară în imaginea de copertă, acestea să fie grupate, plasate liniar, orizontal sau vertical, astfel încât să nu interfereze cu poza de profil. Susținerea financiară din partea UE trebuie plasată într-o poziție de mare vizibilitate în secțiunea „descriere“ a paginii de social media a beneficiarului. În secțiunea de biografie/descrierea profilului se poate afișa o scurtă descriere a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea UE, pentru a se asigura o vizibilitate permanentă a acestui tip de informație.Responsabilitățile beneficiarului - activități și cerințe minime obligatorii de vizibilitate și comunicarePotrivit viziunii CE, descrisă în „Ghidul Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027“^8, pentru perioada 2021-2027: „comunicarea UE este o responsabilitate împărțită între CE și beneficiarii finanțării UE, inclusiv statele membre“.^8 Ghidul Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027, disponibil la link: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/funding_tenders/guidance_for_member_states-november_2021-final.pdf.Toți beneficiarii de finanțare UE au obligația generală de a recunoaște finanțarea UE primită și a asigura vizibilitatea acesteia, inclusiv prin utilizarea emblemei UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare. Ei vor furniza informații coerente, exacte și corecte despre proiecte și finanțarea primită, vor afișa corect și vizibil emblema UE și vor participa la activități specifice de comunicare, care pot varia în funcție de program și de cuantumul finanțării primite. Beneficiarii vor avea în vedere faptul că activitățile de comunicare despre proiect vor viza mai multe tipuri de public-țintă (de exemplu, mass-media, publicul larg etc.), informațiile fiind adaptate în mod specific.Toate PO conduc la implementarea politicilor europene cu sprijinul fondurilor UE și este important să se înțeleagă, prin activitățile de comunicare desfășurate, faptul că proiectele gestionate contribuie la realizarea priorităților europene, astfel încât beneficiarii finali să aibă o imagine de ansamblu a intervenției financiare europene.Activitățile de comunicare ale beneficiarilor în legătură cu proiectele cu finanțare europeană [inclusiv relația cu mass-media, conferințele, seminarele și materialele de informare (de exemplu, broșuri, pliante, afișe, prezentări etc.), în format electronic, prin mijloacele de informare în masă tradiționale sau platformele de comunicare socială], precum și orice infrastructură, echipamente, vehicule, produse, prototipuri sau rezultate importante finanțate prin grant trebuie să anunțe sprijinul UE și să afișeze emblema UE, însoțită de declarația obligatorie de finanțare.În conformitate cu art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor, cel puțin prin măsurile minime de comunicare descrise în continuare.Beneficiarul de finanțare europeană trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/persoanele care participă la proiecte au fost informați/informate cu privire la finanțarea europeană. Orice document referitor la implementarea unui anumit proiect, care este utilizat pentru public sau participanți, inclusiv orice listă de prezență la cursuri/evenimente sau orice alt certificat, va include însemne grafice obligatorii și numele PO, în cazul în care programul nu are o siglă proprie.Pentru proiectele a căror valoare totală depășește 500.000 euro, mai ales în cazul celor multianuale, se recomandă realizarea și a altor activități de comunicare decât cele minime specificate în Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021.În cazul în care mai multe proiecte se desfășoară la aceeași locație, se poate monta un singur panou/o singură placă, care să conțină toate informațiile obligatorii pentru fiecare proiect, după cum sunt enumerate mai jos, în secțiunea Activități minime obligatorii^9.^9 În conformitate cu ghidul „Communicating Cohesion Policy in 2021-2027“, p. 6.Beneficiarii vor respecta prevederile contractelor de finanțare în ceea ce privește vizibilitatea și comunicarea proiectelor și vor păstra dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea pentru proiectele respective, pe toată perioada implementării PO din care sunt finanțate proiectele plus încă cel puțin 5 ani de la închiderea PO. Este recomandată păstrarea unui exemplar din fiecare material de informare/comunicare, astfel încât să se poată demonstra conformitatea acestuia cu regulile de identitate vizuală aplicabilă.NOTA BENE 1: În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin și în cazul în care nu ia măsuri de remediere, AM va aplica măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând diminua cu cel mult 3% sprijinul acordat din fonduri pentru proiectul respectiv, în funcție de valoarea proiectului și neregula identificată, în conformitate cu art. 50 alin. (3)^ din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021^10.^10 Art. 50 alin. (3): „În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul art. 47 sau al alin. (1) și (2) de la prezentul articol și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, autoritatea de management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, anulând până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060 from=RONOTA BENE 2: Beneficiarii au obligația să pună la dispoziția AM și CE, la cerere, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii, în vederea probării și asigurării transparenței utilizării fondurilor.  +  Activitățile minime obligatoriiI. În materialele de comunicare referitoare la implementarea proiectului care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/traininguri/evenimente etc., în afară de emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, beneficiarul mai poate menționa, în cuprinsul acestora, fraza „Proiect finanțat de Uniunea Europeană“ sau „Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană“ sau poate prezenta bugetul proiectului astfel încât să fie vizibilă defalcarea în funcție de sursa finanțării: buget UE, buget național, bugetul propriu al beneficiarului.Materialele de informare/comunicare tipărite sau tipăribile sub formă digitală, cum ar fi pliante, rapoarte, broșuri de informare/povești de succes, buletine informative, cărți etc., realizate în cadrul proiectelor, vor avea pe prima copertă setul de însemne grafice obligatorii.Pe ultima copertă se plasează o casetă tehnică, ce va conține următoarele:– titlul proiectului;– editorul materialului (respectiv beneficiarul proiectului);– data publicării (lună și an).NOTĂ!În cazul proiectelor care includ realizarea de studii/analize etc. care implică muncă de cercetare/studii științifice efectuată/efectuate în cadrul unui contract de prestări servicii, beneficiarul are opțiunea de a include numele prestatorului pe pagina de gardă a documentului respectiv, cu mențiunea „Pregătit de ...“, însoțită de logo, dacă există. Dacă este vorba despre o lucrare care implică un grad mare de creativitate și este rezultatul activității mai degrabă a unei singure persoane, mențiunea poate fi „Pregătit de ... și scris de ...“.Se va adăuga un text pentru declinarea răspunderii (disclaimer): „Acest document a fost pregătit pentru (denumirea beneficiarului) și reflectă opinia autorilor. Acest material nu reprezintă poziția CE sau a Guvernului României, care nu poartă răspunderea modului în care informația conținută în acest/această studiu/analiză etc. (se va selecta în funcție de tipul documentului) ar putea fi utilizată.“Este necesar a se face distincție între studii/analize etc. care implică muncă de cercetare/studii științifice și materiale de informare/comunicare tipărite sau tipăribile sub formă digitală, cum ar fi pliante, rapoarte, broșuri de informare/povești de succes, buletine informative etc.În cazul fotografiilor realizate de un fotograf profesionist incluse în materialele de comunicare și care se conformează regulilor privind drepturile de autor, numele fotografului poate fi menționat pe pagina de gardă^11/coperta interioară, cu acordul acestuia.^11 „Pagina de gardă“ este definită ca „foaie goală, adesea albă, adăugată de cel care leagă sau broșează cărțile la începutul volumului, între copertă și pagina de titlu“. Insertul cu numele prestatorului/fotografului este unul distinct de coperta 1, care este rezervata strict siglelor obligatorii (UE/Guvern/PO).Materialele de informare/comunicare realizate pentru signalistica de interior sau de exterior (bannere/roll-upuri etc.) vor conține setul obligatoriu de însemne grafice, poziționate conform regulilor din secțiunea Setul obligatoriu de însemne grafice, numele proiectului și obiectivul acestuia.Nu există restricții în ceea ce privește designul materialelor pentru signalistica de interior sau de exterior. În cazul în care acestea sunt utilizate pentru evenimente, se poate scrie și numele evenimentului, nu doar al proiectului în cadrul căruia este organizat.Exemplele de materiale nu sunt exhaustive.II. În cazul proiectelor finanțate din FEDR/FC, a căror valoare totală depășește 500.000 euro, și în cazul proiectelor finanțate din FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IGFV, a căror valoare totală depășește 100.000 euro, care implică investiții fizice (de exemplu, infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere etc.) sau achiziționarea de echipamente, se vor afișa, de la începerea implementării fizice a proiectului sau la instalarea echipamentelor, panouri sau plăci permanente, clar vizibile publicului, care conțin emblema UE în conformitate cu caracteristicile tehnice descrise în capitolul Elemente vizuale, precum și informații privind respectivele proiecte. Beneficiarii pot alege să monteze fie panouri permanente, fie plăci permanente.Panourile/Plăcile permanente trebuie montate la sediul proiectului/locația de implementare/locul investiției din momentul începerii acesteia, conform prevederilor art. 50 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021.În ceea ce privește dimensiunea sau materialul din care trebuie confecționate panourile/plăcile, beneficiarii trebuie să țină seama de caracterul permanent al panourilor/plăcilor: aceasta înseamnă că este de preferat ca panourile/plăcile să fie rezistente la intemperii pentru a preveni înlocuirea lor frecventă și efectuarea, astfel, a unor cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului cu această componentă. Dacă acesta/aceasta se deteriorează din cauza unor factori externi (condiții meteo, vandalism etc.), beneficiarul va trebui să îl/o înlocuiască în maximum 30 de zile lucrătoare din momentul constatării deteriorării de către beneficiarul proiectului/ofițerul de monitorizare/terțe persoane.Dimensiunile panoului/plăcii trebuie alese astfel încât să permită persoanelor care sunt în trecere să poată citi informațiile și să înțeleagă natura proiectului.Autoritățile de management pot stabili, în documentele specifice programului operațional respectiv, dimensiunile minime ale panourilor/plăcuțelor, dacă un astfel de demers este considerat necesar, și pot sprijini beneficiarii în alegerea celui mai potrivit format.Plăcile/Panourile vor fi instalate într-un loc ușor vizibil publicului, fie la sediul beneficiarului, fie la locul investiției (de exemplu, în cazul construcției unei clădiri, stații de epurare etc.). În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locuri/amplasamente, se va monta cel puțin un panou/o placă per localitate/amplasament^12.^12 Excepții de la această regulă sunt permise, dacă acestea se justifică, după consultarea AM.Următoarele elemente trebuie incluse obligatoriu pe panou/ placă:a) emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, cu caracteristicile descrise mai sus, în capitolul Setul obligatoriu de însemne grafice;b) sigla Guvernului României;c) sigla PO (dacă aceasta există);d) titlul proiectului (dacă este foarte lung, se va sintetiza în circa 80-100 de caractere). Dacă proiectul cuprinde mai multe investiții (de exemplu, în cazul proiectelor de infrastructură de apă), se va putea utiliza și denumirea investiției punctuale, sub titlul proiectului;e) obiectivul principal al proiectului (dacă are un text mai lung, se va face un rezumat care să aibă circa 80-100 de caractere);f) numele beneficiarului;g) valoarea totală a proiectului, precum și valoarea cofinanțării UE.În cazul în care mai multe proiecte se desfășoară în același loc și sunt sprijinite de același instrument de finanțare sau de instrumente de finanțare diferite sau în cazul în care se acordă finanțare suplimentară pentru același proiect la o dată ulterioară, se poate afișa o singură placă/un singur panou permanent, cu condiția să semnalizeze corespunzător toate situațiile și să asigure o vizibilitate optimă pentru fiecare proiect prin afișarea în mod corect și proeminent a emblemei UE însoțite obligatoriu de declarația de finanțare^13.^13 Acest lucru se aplică în cazul programelor cu gestiune partajată reglementate de Regulamentul privind dispozițiile comune - Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.Panourile/Plăcile trebuie să rămână montate permanent (în conformitate cu ghidul „Communicating Cohesion Policy in 2021-2027“ al CE).Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (de exemplu, infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere etc.), pentru care valoarea contribuției publice nu depășește 500.000 euro, au obligația expunerii într-un loc ușor vizibil publicului cel puțin a unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau a unui afișaj electronic echivalent cu informații despre proiect.Pentru proiectele prin care se achiziționează bunuri, dacă valoarea totală a acestora depășește 500.000 euro, va fi instalat un panou la sediul beneficiarului, de preferat la intrarea principală în clădire.NOTĂ!Dacă pe parcursul implementării proiectului acesta suferă modificări (prelungirea perioadei de implementare, revizuirea bugetului etc.), beneficiarul va instala, la închiderea proiectului, o varianta nouă de panou/placă cu datele actualizate.III. În cazul proiectelor care nu au caracteristicile de la pct. II (valoarea lor totală nu depășește 500.000 euro FEDR/FC sau 100.000 euro FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IMFV sau prin care nu se achiziționează echipamente și nu se realizează investiții fizice), se va expune, într-un loc ușor vizibil publicului, asociat proiectului, cum ar fi zona de intrare în sediul beneficiarului/clădirea în care se desfășoară activități din proiect, cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent cu informații despre proiect.În cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, acesta va asigura, în măsura posibilităților, că sunt disponibile informații adecvate care evidențiază sprijinul din partea fondurilor, într-un loc vizibil publicului sau prin intermediul unui afișaj electronic.Afișul/Afișajul electronic va include:a) emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare;b) sigla Guvernului României;c) sigla PO (dacă există);d) titlul proiectului (dacă este foarte lung, se va sintetiza în circa 80-100 de caractere);e) denumirea beneficiarului;f) scopul/obiectivul general al proiectului (dacă are un text mai lung, se va face un rezumat care să aibă circa 80-100 de caractere);g) valoarea totală a proiectului, precum și valoarea cofinanțării UE.În cazul în care afișul este deteriorat, va fi înlocuit de beneficiar în maximum 30 de zile de la data constatării degradării lui de către beneficiar/ofițerul de monitorizare/terțe persoane.Afișul/Afișajul electronic va rămâne expus pe toată perioada proiectului până la finalizarea acestuia și încheierea perioadei de durabilitate și sustenabilitate.Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (de exemplu, infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere etc.), pentru care valoarea totală a proiectului nu depășește 500.000 euro, au obligația expunerii într-un loc ușor vizibil publicului cel puțin a unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau a unui afișaj electronic echivalent, conținând informații despre operațiune care evidențiază sprijinul din partea fondurilor.Beneficiarii sunt încurajați să folosească un design creativ pentru a comunica informațiile obligatorii. AM pot sprijini beneficiarii în alegerea celui mai potrivit format de afiș/afișaj electronic.Nu este obligatorie expunerea unui afiș în cazul beneficiarilor FSE+ persoane fizice sau pentru proiectele privind reducerea privațiunilor materiale prin furnizarea de alimente și/sau de asistență materială de bază celor mai defavorizate persoane, inclusiv copiilor, și aplicarea de măsuri auxiliare care să sprijine incluziunea socială a acestora.În cazul în care un beneficiar al FSE+ este o persoană fizică sau pentru proiectele sprijinite în cadrul obiectivului specific prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (m) din Regulamentul FSE+^14, cerința privind expunerea unui afiș nu se aplică.^14 Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.296/2013, art. 4 alin (1):FSE+ sprijină următoarele obiective specifice în domeniile de politică ale ocupării și mobilității forței de muncă, educației, incluziunii sociale, inclusiv prin contribuția la eradicarea sărăciei și, astfel, la obiectivul de politică «o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale» menționat la articolul 5 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021: (...)(m) reducerea privațiunilor materiale prin furnizarea de alimente și/sau de asistență materială de bază celor mai defavorizate persoane, inclusiv copiilor, și aplicarea de măsuri auxiliare care să sprijine incluziunea socială a acestora.IV. În cazul proiectelor FEDR/FC, a căror valoare totală nu depășește 500.000 euro, și al proiectelor FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IMFV, a căror valoare totală nu depășește 100.000 euro, dar în cadrul cărora sunt achiziționate echipamente, precum și mijloace de transport de orice fel și utilaje agricole, se vor utiliza autocolante/plăcuțe, în funcție de materialul din care este confecționat echipamentul/utilajul/ mijlocul de transport. Acestea vor fi plasate pe o parte vizibilă pentru public. Acest demers se va realiza pentru informarea publicului cu privire la faptul că acestea au fost achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de UE.De asemenea, beneficiarul va avea în vedere faptul că autocolantele/plăcuțele se vor aplica pe mijloacele fixe în cadrul proiectului (mijloacele fixe = valoare de achiziție mai mare sau egală cu 2.500 lei fără TVA conform legislației în vigoare și o durată de viață mai mare de 1 an). Amplasarea autocolantelor este necesară doar pe obiecte a căror dimensiune minimă a carcasei permite aceasta, iar autocolantele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibilă pentru public.Dimensiune minimă:– 300 x 300 mm, pentru autovehicule și echipamente mari;– 100 x 100 mm, pe restul echipamentelor a căror valoare depășește 2.500 lei și au durata de viață mai mare de 1 an.Se vor aplica autocolante inclusiv pe prototipurilor rezultate din proiect.Beneficiarul poate realiza un autocolant cu un design mai mare pentru echipamentele a căror suprafață de afișare permite acest lucru.Beneficiarul va decide dacă va utiliza un autocolant sau o plăcuță, în funcție de caracteristicile tehnice ale echipamentului/utilajului/mijlocului de transport, dar trebuie să aibă în vedere necesitatea ca autocolantul/plăcuța să fie vizibil(ă) pe toată durata de viață (ciclu funcțional) a acestuia. În cazul în care autocolantul sau plăcuța este deteriorată, aceasta va fi înlocuită de către beneficiarul proiectului în maximum 15 zile de la data constatării degradării de către beneficiar/ ofițerul de monitorizare/terțe persoane.AM au posibilitatea atât de a hotărî utilizarea autocolantelor și plăcuțelor suplimentar și pe alte obiecte, cât și de a hotărî, prin instrucțiune/dispoziție internă, valoarea minimă începând de la care se vor aplica aceste autocolante, dacă aceasta diferă de cea recomandată prin acest ghid. Aceste instrucțiuni vor fi specificate în contractul de finanțare, anexa dedicată comunicării/vizibilității proiectului.V. Este necesară afișarea pe site-ul oficial și/sau pe contul/conturile de social media al/ale beneficiarului (dacă există un/o astfel de site/pagină) a unei descrieri a proiectului proporțională cu nivelul finanțării primite, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acestuia, evidențiind sprijinul financiar din partea UE. Astfel, în cazul în care beneficiarul are un site propriu și/sau un cont/conturi social media, acesta trebuie să afișeze o descriere succintă a proiectului, care să includă: numele proiectului, denumirea beneficiarului, obiectivele proiectului, rezultatele preconizate, valoarea totală a acestuia, cu precizarea, separat, a valorii cofinanțării asigurate de UE, data începerii și finalizării proiectului și codul MySMIS sau alt cod unic al proiectului. În cazul proiectelor multifond (finanțate din mai multe fonduri), se va preciza acest aspect în descrierea proiectului.Beneficiarul care are site propriu trebuie să creeze în cadrul acestuia o secțiune/subsecțiune în care să posteze informații despre implementarea proiectului. Pe pagina principală a site-ului se va afișa un banner/widget cu trimitere la secțiunea/subsecțiunea unde se regăsește descrierea completă a proiectului.Pentru asigurarea transparenței și a informării periodice a cetățenilor, beneficiarul va publica, pe site-ul propriu, la secțiunea/subsecțiunea dedicată proiectului, anunțuri despre stadiul proiectului, evidențiind sprijinul financiar al UE. Aceste anunțuri pot fi preluate și pe pagina de socializare a beneficiarului. Anunțurile vor include elementele de identitate vizuală obligatorii și trimiteri la website-urile MIPE/AM, de la caz la caz. De asemenea, pentru postările pe paginile de social media se pot insera legături spre conturile de social media ale programului și MIPE.ATENȚIE!A nu se confunda secțiunea dedicată unui proiect într-o pagină web existentă a beneficiarului cu site-ul realizat în întregime în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.Website-urile realizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană/Pagina web dedicată proiectului din cadrul site-ului existent vor/va afișa însemnele grafice obligatorii în varianta policromă.Emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare trebuie să fie vizibilă în partea superioară a conținutului afișat de un dispozitiv digital (monitor PC, laptop, tabletă etc.) fără să fie nevoie de derularea paginii.Website-ul/Pagina dedicată proiectului va conține un link către site-ul www.fonduri-ue.ro, cu mențiunea „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro“.În cazul conturilor social media ale proiectului, regula este ca setul obligatoriu de însemne grafice să apară în imaginea de copertă, acestea să fie grupate, plasate liniar, orizontal sau vertical, astfel încât să nu interfereze cu poza de profil. Susținerea financiară din partea UE trebuie plasată într-o poziție de mare vizibilitate în secțiunea „descriere“ a paginii de social media a beneficiarului. În secțiunea de biografie/descrierea profilului se poate afișa o scurtă descriere a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea UE, pentru a se asigura o vizibilitate permanentă a acestui tip de informație.Postările care vor conține informații despre progresul proiectului (activități și rezultate) ar putea conține, de asemenea, experiențele beneficiarilor finali ai proiectului.De asemenea, în funcție de nivelul finanțării primite, beneficiarii pot realiza campanii social media plătite (Google ADS, FB Adds, You Tube), pe lângă anunțul prin portaluri media. Acestea ar putea cuprinde o serie de postări la începerea proiectului, pe parcursul implementării și la finalizarea acestuia.VI. În cazul proiectelor de importanță strategică (OIS) și a proiectelor a căror valoare totală depășește 10.000.000 EUR, beneficiarul va organiza cel puțin un eveniment de lansare sau o activitate de comunicare, după caz, cu implicarea CE și a AM competente, în timp util (preferabil la momentul începerii proiectului, prin evenimente de lansare). AM și CE ar trebui anunțate din timp (preferabil cu 3 luni înainte) pentru a putea participa la eveniment. Mass-media trebuie să aibă acces la acest eveniment.Alte activități specifice ar putea fi și o zi a porților deschise, unde publicul larg (beneficiar final al proiectului) ar putea să vadă stadiul desfășurării acestuia).^15^15 Ghidul „Communicating Cohesion Policy in 2021-2027“, p. 28.În funcție de specificul fiecărui PO, pentru proiectele de importanță strategică (operațiuni de importanță strategică - OIS), care au un potențial mare de impact în mass-media, beneficiarii vor implica AM/reprezentanții CE în activitățile de comunicare desfășurate. Proiectele de importanță strategică sunt acele proiecte care aduc o contribuție-cheie la atingerea obiectivelor programului. Se presupune că ele sunt cele mai reprezentative proiecte finanțate din programele operaționale în care sunt incluse din punctul de vedere al atingerii obiectivelor programului.Pentru proiectele de importanță strategică (OIS), beneficiarii vor organiza un eveniment/o activitate de comunicare relevantă, în care vor fi implicate atât CE, cât și AM relevantă. În cazul specific al acestor proiecte, este recomandat să se realizeze mai mult decât activitățile minime obligatorii de comunicare. De exemplu, beneficiarul poate realiza:– (mini)campanii dedicate proiectului pe care îl gestionează;– organizarea unor evenimente de lansare/inaugurare;– o promovare susținută în media, prin conferințe de presă, comunicate de presă, invitarea jurnaliștilor să viziteze proiectul, alte evenimente media, mai ales după atingerea unui anumit nivel de maturitate a proiectului;– elaborarea unor materiale promoționale care să poată fi utilizate și de CE.Aceste activități este bine să fie implementate în strânsă cooperare cu AM al PO respectiv, obținând astfel o plus valoare mai mare decât în situația unor activități fragmentate.VII. Prin derogare de la punctele II și III, pentru operațiunile sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, documentul care stabilește condițiile de acordare a sprijinului poate stabili cerințe specifice pentru afișarea publică a informațiilor privind sprijinul din partea fondurilor, în cazul în care acest lucru este justificat de motive de securitate și de ordine publică în conformitate cu art. 69 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021^16.^16 „Statele membre asigură publicarea informațiilor în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament și în regulamentele specifice fiecărui fond, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern exclude această publicare pentru motive care privesc securitatea, ordinea publică, anchete penale sau protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016.“VIII. În cazul fondurilor pentru proiecte mici, beneficiarul respectă obligațiile prevăzute la art. 36 alin. (5) din Regulamentul Interreg^17.^17 „În cazul fondurilor pentru proiecte mici și al instrumentelor financiare, beneficiarul se asigură, prin intermediul condițiilor contractuale, că destinatarii finali respectă cerințele referitoare la comunicarea publică cu privire la proiectul Interreg. În cazul instrumentelor financiare, destinatarul final face cunoscută originea finanțării din partea Uniunii și asigură vizibilitatea acesteia, în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele lor, oferind în mod efectiv informații coerente și adaptate mai multor categorii de public, inclusiv mass-mediei și publicului larg.“IX. În cazul instrumentelor financiare (capitaluri proprii, garanții și împrumuturi), beneficiarul se asigură, prin intermediul condițiilor contractuale, că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la punctul II^18.^18 Respectiv cerințele de la art. 50 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021. X. Comunicate de presă. La începutul și la finalizarea proiectului, beneficiarul va publica un comunicat/anunț de presă pe site-ul propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc.).AM pot stabili, în documentele specifice programului operațional gestionat, reglementări suplimentare cu privire la obligațiile de comunicare ale beneficiarilor PO respectiv, cu respectarea prevederilor acestui ghid, dacă un astfel de demers este considerat necesar.  +  Alte medii de comunicare și utilizare a identității vizuale  +  Materiale audioÎn cazul materialelor audio (clip audio) finanțate din proiecte, pregătite pentru difuzare publică la radio și/sau online, va fi citit/auzit la sfârșitul producției, cu ritm normal (aproximativ două cuvinte/secundă), declarația de finanțare, adică textul: „Proiect finanțat de Uniunea Europeană“ sau „Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană în procent de.....%“. Pentru alte materiale audio (știre, relatare, rubrică, reportaj, interviu, emisiune, prezența unui invitat în cadrul unei emisiuni etc.), care sunt finanțate parțial sau integral din proiecte cu fonduri europene, moderatorul sau invitatul se va asigura că va fi rostit textul: „Această/Acest știre/relatare/rubrică/reportaj/interviu/emisiune/ prezență este posibilă/posibil datorită finanțării dintr-un proiect finanțat/cofinanțat de Uniunea Europeană.“  +  Materiale videoÎn cazul materialelor video finanțate din proiecte, pregătite pentru difuzare publică la TV și/sau online (spot TV, filme, știre, reportaj, emisiune etc.), la sfârșitul producției video va fi afișat un carton final, care va conține în partea de sus emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, sigla Guvernului României și sigla PO (dacă aceasta există), titlul proiectului și textul „Proiect finanțat/cofinanțat de Uniunea Europeană în proporție de...“, menținute pentru un timp suficient ca informațiile să poată fi citite. Se recomandă dublarea cu vocea unui narator care să citească acest text cu ritm normal (aproximativ două cuvinte/secundă). Pentru alte materiale video (știre, reportaj, interviu, emisiune, prezența unui invitat în cadrul unei emisiuni etc.), care sunt finanțate parțial sau integral din proiecte cu fonduri europene, moderatorul sau invitatul se va asigura că va fi rostit textul: „Această/Acest știre/reportaj/interviu/prezență în emisiune/este posibilă datorită finanțării dintr-un proiect finanțat/cofinanțat de Uniunea Europeană.“  +  CD/DVDPentru produse de acest tip se vor utiliza minimum emblema UE însoțită de declarația de finanțare „Finanțat de Uniunea Europeană“ sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană“, scrisă în întregime și amplasată lângă emblemă, sigla Guvernului României, sigla PO (dacă aceasta există), precum și o casetă tehnică care va conține:– titlul proiectului;– editorul materialului (respectiv beneficiarul proiectului);– data realizării (lună și an).  +  Responsabilitățile MIPE și AMMIPE are rol de autoritate de management pentru 7 dintre programele operaționale 2021-2027, respectiv pentru: Programul operațional Asistență tehnică (POAT), Programul operațional Dezvoltare durabilă (PODD), Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare (POCIDIF), Programul operațional Educație și ocupare (POEO), Programul operațional Incluziune și demnitate socială (POIDS), Programul operațional Tranziție justă (POTJ) și Programul operațional Sănătate (POS).De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, MIPE, prin Direcția generală informare, transparentizare și dialog social (DGITDS), coordonează rețeaua națională de comunicatori. Acest rol implică și misiunea de a corela și comunica informațiile de interes pentru toți factorii interesați și publicul larg într-un limbaj prietenos și într-o manieră unitară, pentru a facilita, pe de o parte, procesul de accesare pentru fonduri europene și gestionarea componentei de vizibilitate și comunicare din cadrul proiectelor și, pe de altă parte, conștientizarea beneficiilor directe ale investițiilor din fonduri nerambursabile.AM-urile vor desemna responsabili de comunicare din cadrul propriilor structuri, pentru perioada de programare 2021-2027. Aceștia vor face parte din rețeaua națională de comunicatori și vor colabora cu coordonatorul acesteia, desemnat din cadrul DGITDS pentru a asigura o comunicare optimă cu privire la fondurile externe nerambursabile destinate României, printr-un schimb permanent de informații.AM-urile vor redacta propriile planuri de comunicare pentru fiecare PO/Planul național 2021-2027 gestionat. Acestea vor urmări cele două obiective specifice detaliate în documentul Cadrul orientativ privind comunicarea în perioada de programare 2021-2027, respectiv:OS1: Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la dezvoltarea statului membru, prin consolidarea dialogului și interacțiunii cu publicul larg pe tematica Politicii de coeziune 2021-2027;OS2: Stabilirea unui sistem eficient de comunicare cu beneficiarii și potențialii beneficiari, astfel încât să fie asigurat sprijin în procesul de implementare a proiectelor.Planurile se aprobă la nivelul instituției coordonatoare/AM, cu implicarea responsabililor cu comunicarea PO, a factorilor de decizie relevanți și a coordonatorului național de comunicare, după caz.În cazul MIPE/altor ministere care gestionează mai multe programe operaționale/programe naționale (PO, PN), planul de comunicare 2021-2027 va cuprinde toate PO și PN coordonate la nivelul instituției respective. Documentul va fi elaborat de autoritățile de management, prin contribuția responsabililor de comunicare desemnați și cu implicarea structurii cu atribuții de comunicare sau a persoanelor desemnate în acest sens, care va integra contribuțiile fiecărui AM și va da un stil unitar întregului document. Acesta va ține seama de particularitățile fiecărui PO: public-țintă, tip de proiecte eligibile, buget alocat pentru comunicare etc.Planurile de comunicare 2021-2027 se implementează și se actualizează automat prin planurile anuale de acțiune, elaborate de responsabilii de comunicare PO, care detaliază și plasează în timp activitățile propuse pentru asigurarea informării și promovării sprijinului acordat de Uniunea Europeană statului membru și a fiecărui program operațional în parte.Documentele se aprobă la nivelul instituției coordonatoare/AM, cu implicarea factorilor de decizie relevanți.AM, prin responsabilii de comunicare, vor menține legătura cu coordonatorul rețelei naționale, care va urmări informarea tuturor membrilor rețelei în vederea sincronizării acțiunilor de comunicare. Această comunicare permanentă cu coordonatorul național urmărește și transmiterea de informații relevante în vederea diseminării acestora prin canalele de comunicare oficiale ale MIPE/generării de conținut pentru materialele ministerului/organizării de evenimente specifice de promovare.Conform Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, AM/OI sunt responsabile de managementul datelor privind PO gestionat în mediul online:1. descriu, în cadrul unei secțiuni dedicate din cadrul programelor gestionate, modul de abordare a comunicării pentru respectivul PO;2. introduc în ghidurile solicitantului/ghidul orientări generale cel puțin o referință la obligativitatea beneficiarilor de a respecta prezentul ghid;3. integrează, în cadrul contractelor de finanțare, o anexă privind activitățile de vizibilitate și comunicare care va stipula obligativitatea desfășurării de activități de comunicare pentru proiectele finanțate din fonduri europene;4. verifică implementarea activităților de comunicare în cadrul vizitelor la fața locului și cu ocazia analizării cererilor de rambursare;5. diseminează informația privind proiectele de importanță strategică (OIS) prin portalul unic/website-ul programului;6. se vor asigura că sunt organizate evenimente/activități de comunicare dedicate proiectelor de importanță strategică, conform art. 50 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021.AM/OI se vor asigura că beneficiarii PO pe care le gestionează respectă obligațiile stipulate în cadrul regulamentelor CE cu privire la activitățile de vizibilitate și comunicare pentru proiectele cofinanțate de UE.AM/OI poate opta pentru introducerea în ghidul solicitantului a obligativității prezentării de către beneficiar, încă din etapa de selecție a cererilor de finanțare, a planului de comunicare aferent proiectului propus spre finanțare, pentru a se asigura că beneficiarul și-a prevăzut un buget adecvat pentru activitățile de vizibilitate și comunicare, proporțional cuantumului finanțării primite.AM pot introduce în contractele de finanțare prevederi suplimentare sau recomandări punctuale specifice fiecărui PO gestionat.Structura de comunicare din cadrul MIPE va fi în contact direct cu responsabilii de comunicare desemnați din cadrul AM pentru fiecare OI, în cadrul grupului național de comunicatori, pentru a asigura cunoașterea și îndeplinirea prevederilor regulamentelor europene.Ca și în perioada anterioară de programare, site-ul www.fonduri-ue.ro își păstrează statutul de portal unic de informare, unde se vor regăsi informații despre toate programele operaționale, inclusiv calendarul lansărilor și lista proiectelor contractate. Portalul va reflecta prevederile art. 49 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021. Fiecare PO va dispune de o secțiune dedicată, disponibilă în cel mult 6 luni de la aprobarea PO.Beneficiarii trebuie să păstreze o legătură strânsă cu MIPE pentru a furniza, la cerere, informații actualizate despre implementarea proiectelor.Conform art. 49 alin. (6) din Regulamentul (UE) 1.060/2021, AM se asigură că materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul beneficiarilor, sunt puse la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, și că se acordă Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX. Acest lucru nu implică costuri suplimentare semnificative și nici o sarcină administrativă semnificativă pentru beneficiari sau pentru autoritatea de management. În acest sens, autoritățile de management vor include un articol/o clauză explicit(ă) în modelul contractului de finanțare care să redea explicit această condiție.  +  Comunicarea referitoare la proiectele de importanță strategicăÎn acest context, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 și cu ghidul Communicating Cohesion Policy in 2021-2027^19, pentru a evidenția rolul acestor proiecte de importanță strategică, statul membru poate:– dedica (mini)campanii care vor avea ca element central unul sau mai multe proiecte de importanță strategică;– organiza acțiuni de comunicare (în comun cu beneficiarii) - de exemplu, evenimente de lansare/inaugurare;– asigura o acoperire media importantă a proiectelor, mai ales când proiectele ating un anumit grad de maturitate (prin conferințe/comunicate de presă, inclusiv prin invitarea jurnaliștilor să viziteze proiectul, alte evenimente media);– disemina informații relevante prin portalul unic/pagina programului operațional din site-ul unic;– elabora materiale promoționale (de exemplu, pliante) care să poată fi utilizate și de CE.^19 Communicating Cohesion Policy in 2021-2027 - booklet, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/communicating_cohesion_policy_2127_en.pdfSe recomandă ca aceste activități să fie implementate în strânsă colaborare cu AM-ul care gestionează programul și cu beneficiarul/i ca un efort coordonat comun pentru a obține o mai mare valoare adăugată decât s-ar obține prin activități fragmentate/singulare.Beneficiarii lor trebuie să păstreze o legătură strânsă cu MIPE pentru a furniza la cerere informații actualizate din implementarea acestora.NOTA BENEPentru perioada de programare 2021-2027, structura de comunicare din MIPE, care a elaborat acest ghid, nu acordă avize și nici puncte de vedere beneficiarilor pentru machetele de obiecte promoționale, materialele de informare/comunicare și planurile/strategiile de comunicare, care se vor elabora în cadrul proiectelor cu finanțare europeană. În cazul în care există neclarități privind înțelegerea prevederilor prezentului ghid, AM/organismul intermediar regional (OIR) sau beneficiarii pot contacta experții de comunicare desemnați la nivelul PO.  +  Date de contact pentru informații suplimentareÎn cazul în care sunt necesare clarificări în ceea ce privește înțelegerea prevederilor acestui ghid, beneficiarii pot contacta responsabilii de comunicare desemnați de fiecare AM pentru programele operaționale respective.  +  Sinteza elementelor de noutate 2021-2027 versus 2014-2020. Alte surse de informare
  MIV 2014-2020GIV 2021-2027
  Nu are corespondent.Se specifică faptul că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, MIPE îndeplinește rolul de coordonator pentru comunicare pentru activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri, inclusiv pentru programele din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană (Interreg), în cazul în care statul membru respectiv găzduiește autoritatea de management (AM).
  Nu are corespondent.- AM-urile pot crea pe site-ul propriu o secțiune dedicată identității vizuale, în care să fie inclus și prezentul ghid, ca referință minimală și obligatorie.- Prevederile acestui ghid trebuie luate în considerare de către beneficiari în momentul elaborării proiectelor, în sensul în care beneficiarii trebuie să prevadă în bugete resursele necesare pentru activitățile de promovare a proiectelor (vizibilitate, transparență și comunicare).- Dacă nu se specifică altfel în ghidul solicitantului, cheltuielile de comunicare și vizibilitate se consideră costuri eligibile. Autoritățile de management au posibilitatea de a stabili, în propriile documente (de exemplu, ghidul solicitantului), un procent maxim din valoarea proiectului care să fie atribuit comunicării.
  *) IMAGINE*) IMAGINE
  Setul obligatoriu de însemne grafice: Emblema Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor structurale în România Setul obligatoriu de însemne grafice: emblema UE, sigla Guvernului României și, în cazul în care există, o siglă a Programului operațional
  Obligativitatea utilizării frazei: „Proiect cofinanțat din Fondul... prin Programul operațional...“ sau „Proiect cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții“Această obligativitate este eliminată, având în vedere faptul că o astfel de recunoaștere a contribuției UE face parte din sigla UE pentru programele 2021-2027.
  Nu are corespondent.Introducerea de măsuri de comunicare obligatorii pentru operațiunile de importanță strategică (vezi p.14)
  Beneficiarii au responsabilități crescute, în acord cu Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 și trebuie să aibă o colaborare mai strânsă cu AM-urile în domeniul comunicării.
  Nu are corespondent.În cazul în care mai multe proiecte se desfășoară în același loc și sunt sprijinite de același instrument de finanțare sau de instrumente de finanțare diferite sau în cazul în care se acordă finanțare suplimentară pentru același proiect la o dată ulterioară, se poate afișa o singură/un singur placă/panou permanent, cu condiția să semnalizeze corespunzător toate situațiile și să asigure o vizibilitate optimă pentru fiecare proiect prin afișarea în mod corect și proeminent a emblemei UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare.
  Nu are corespondent.Publicații:În cazul studiilor/analizelor etc. care implică muncă de cercetare/studii științifice în cadrul unui contract de prestări servicii, beneficiarul are opțiunea de a include numele prestatorului pe pagina de gardă a documentului. De asemenea, se poate menționa numele fotografului profesionist.
  Nu are corespondent.Introducerea posibilității diminuării sprijinului acordat din fonduri, cu cel mult 3%, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile de comunicare ce îi revin și în cazul în care nu ia măsuri de remediere
  Nu are corespondent.Introducerea obligativității ca beneficiarii să pună la dispoziția AM, la cerere, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii, în vederea probării și asigurării transparenței utilizării fondurilor
  Afișarea unor panouri temporare, înlocuite de plăci permanente, pentru proiectele de finanțare a infrastructurii sau a unor operațiuni de construcție pentru care valoarea contribuției publice depășește 500.000 euro. Sub această valoare se utilizau afișe în format fizic.În cazul proiectelor finanțate din FEDR/FC, a căror valoare totală depășește 500.000 euro, și în cazul proiectelor finanțate din FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IGFV, a căror valoare totală depășește 100.000 euro, care implică investiții fizice (de exemplu, infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere etc.) sau achiziționarea de echipamente, se vor afișa, de la începerea implementării fizice a proiectului sau la instalarea echipamentelor, panouri sau plăci permanente.
  Dimensiunile panourilor și plăcilor permanente erau indicate orientativ.Beneficiarul poate monta un panou permanent sau o placă încă de la începutul proiectului, conform art. 50 alin. (1) lit. (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021. Autoritățile de management pot sprijini beneficiarii în alegerea celui mai convenabil format, acordându-le acestora flexibilitate referitor la stabilirea dimensiunilor și alegerea materialelor.
  Panourile temporare trebuiau înlocuite cu panouri permanente.
  AutocolanteAutocolantul/Plăcuța trebuie să fie vizibil/vizibilă pe toată durata de viață (ciclu funcțional) a echipamentului/mașinii etc.Alte dimensiuni față de 2014-2020Se vor aplica autocolante inclusiv prototipurilor rezultate din proiect.
  AfișeIncluderea posibilității utilizării unui afișaj electronic în loc de afiș tradiționalAfișul/Afișajul electronic va rămâne expus pe toată perioada proiectului până la finalizarea acestuia.Exceptarea utilizării afișului în cazul beneficiarilor FSE+ persoane fizice sau pentru proiectele privind reducerea privațiunilor materiale prin furnizarea de alimente și/sau de asistență materială de bază celor mai defavorizate persoane, inclusiv copiilor, și aplicarea de măsuri auxiliare care să sprijine incluziunea socială a acestora
  Website-ul beneficiarului - se specifică doar că trebuie o descriere a proiectului.În 2021-2027 este solicitat ca:- pe lângă descriere, beneficiarul să publice, pe site-ul propriu, la secțiunea/subsecțiunea dedicată proiectului, anunțuri despre stadiul proiectului, evidențiind sprijinul financiar al UE. Aceste anunțuri pot fi preluate și pe pagina de socializare a beneficiarului. Pe pagina principală a site-ului se va afișa un banner/widget cu trimitere la secțiunea/subsecțiunea unde se regăsește descrierea completă a proiectului;- website-ul/pagina dedicată proiectului să conțină un link către site-ul www.fonduri-ue.ro, cu mențiunea „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro“;- pentru postările pe paginile de social media să se insereze legături spre conturile de social media ale programului și MIPE.
  Comunicate de presă - cerințe specifice privind aranjarea în pagină și conținutul„La începutul și la finalizarea unui proiect cofinanțat din Instrumente structurale vor fi publicate în mass-media și pe site-ul instituției/organizației (dacă există un astfel de site) anunțuri sau comunicate de presă privind începerea/terminarea implementării proiectului. Informațiile și elementele grafice obligatorii pentru un anunț/comunicat de presă sunt: 1. setul obligatoriu de însemne grafice compus din emblema UE, sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor structurale în România, poziționate conform regulilor din secțiunea Sigle și poziționarea acestora; 2. data, în partea de sus dreapta; 3. titlul, în partea de sus, la mijloc; iar în corpul anunțului sau comunicatului de presă: 4. numele beneficiarului proiectului; 5. care este scopul/obiectivul general al proiectului; 6. care sunt rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului; 7. valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/decizia de finanțare, precum și valoarea cofinanțării UE; 8. data începerii și data finalizării proiectului; 9. codul MySMIS/codul proiectului; 10. fraza «Proiect cofinanțat din Fondul... prin Programul operațional...»; 11. datele de contact ale beneficiarului ca entitate juridică în partea de jos a documentului (website, e-mail, telefon, fax, adresă etc., după caz, în funcție de modalitatea prin care acesta dorește să fie contactat).“Cerințe simplificate. Se specifică doar că, la începutul și la finalizarea proiectului, beneficiarul va publica un comunicat/anunț de presă pe site-ul propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc.).
  Reguli pentru proiectele fazateNu mai avem astfel de specificații.
  Serviciul Comunicare Instrumente Structurale (SCIS) acordă puncte de vedere beneficiarilor/AM-urilor.SCIS nu acordă puncte de vedere beneficiarilor pentru machetele de obiecte promoționale, materialele de informare/comunicare și planurile/strategiile de comunicare, care se vor elabora în cadrul proiectelor cu finanțare europeană. În cazul în care există neclarități privind înțelegerea prevederilor prezentului ghid, AM/OIR sau beneficiarii pot contacta experții de comunicare desemnați la nivelul PO.
  Capitolul Responsabilitățile MIPE și AM are în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.060/2021, dar și organizarea națională și faptul că fiecare AM va avea un ofițer de comunicare, va avea propriile planuri de comunicare, ce trebuie făcut în cazul OIS etc.
  *) IMAGINE
  1. Utilizarea emblemei UE în contextul programelor UE pentru perioada 2021-2027: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdf2. Elemente vizuale:https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/3. Generator online de machete în limba română: https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=ro4. SUPPORT KIT FOR EU VISIBILITY (europa.eu):https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/support_kit_visibility_2127_en.pdf5. Ghidul grafic al drapelului european (emblemă): https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_ro.6. Ghidul Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/funding_tenders/guidance_for_member_states-november_2021-final.pdf.7. Communicating and raising EU visibility: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en#:~:text=Grant%20the%20EU%20the%20right, be%20covered%20by%20EU%20funding.8. Despre comunicare și creșterea vizibilității UE: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_ro----