ORDIN nr. 3.040 din 23 noiembrie 2022pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027“
EMITENT
  • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1170 din 7 decembrie 2022    Ținând cont de Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize,luând în considerare art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative,văzând Referatul de aprobare al Direcției generale informare, transparentizare și dialog social nr. 99.191 din 19.10.2022,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și autoritățile de management, organismele intermediare desemnate conform Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri și conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021, cu modificările și completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
    Marcel-Ioan Boloș
    București, 23 noiembrie 2022.Nr. 3.040.  +  ANEXĂGHID DE IDENTITATE VIZUALĂ"Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027"