ORDIN nr. 2.960 din 15 noiembrie 2022pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor, indicativ I9-2022"
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1167 din 6 decembrie 2022    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 7.06.2022 al Comitetului tehnic de specialitate CTS B - Siguranță în exploatare pentru construcții - Subcomitetul construcții civile, industriale, agricole și Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 7.06.2022 al Comitetului tehnic de specialitate CTS D, G - Igienă, sănătate, mediu înconjurător și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile, precum și Procesul-verbal de avizare nr. 16 din 27.09.2022 al Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor, indicativ I9-2022“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1167 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 3Contractele pentru serviciile de proiectare și execuție încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 818/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor (Revizuire și comasare normativele I9-1994 și I9-1996)“, indicativ I9-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 și 830 bis din 6 noiembrie 2015, se abrogă.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila-Zoltán
    București, 15 noiembrie 2022.Nr. 2.960.  +  ANEXĂREGLEMENTARE TEHNICĂ"Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferenteclădirilor, indicativ I9-2022"